4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ  

SUNUŞ 

İÇİNDEKİLER      

 

I. BÖLÜM

REKABETİN KORUNMASI

HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇE

      REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ   

 

II. BÖLÜM

KANUN MADDELERİ – MADDE GEREKÇELERİ

MADDEYE İLİŞKİN REKABET KURULU’NUN ÖRNEK KARARLARI

      REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN        

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

MADDE 1: Amaç             

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 2: Kapsam         

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

MADDE 3: Tanımlar        

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yasaklanan Faaliyetler

MADDE 4: Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar             

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

MADDE 5: Muafiyet         

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

MADDE 6: Hakim Durumun Kötüye Kullanılması            

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

MADDE 7: Birleşme veya Devralma              

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Yetkileri

MADDE 8: Menfi Tespit   

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

MADDE 9: İhlale Son Verme          

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

MADDE 10: Anlaşma, Birleşme ve Devralmaların Kurula Bildirilmesi             

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 11: Birleşme ve Devralmanın Kurula Bildirilmemesi          

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 12: Bildirim         

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 13: Muafiyet ve Menfi Tespit Kararlarının Geri Alınması    

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 14: Bilgi İsteme  

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 15: Yerinde İnceleme        

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararı          

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Para Cezaları

MADDE 16: Para Cezaları              

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

MADDE 17: Süreli Para Cezaları    

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararı          

MADDE 18: Bu Kanuna Göre Verilen Para Cezalarının Niteliği ve Uygulanması          

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 19: Para Cezaları ve Süreli Para Cezalarında Zamanaşımı             

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Teşkilat

MADDE 20: Rekabet Kurumu         

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 21: Rekabet Kurumunun Teşkilatı     

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

BİRİNCİ BÖLÜM

Rekabet Kurulu

MADDE 22: Kurulun Teşekkülü      

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 23: Atanma Şartları            

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 24: Görev Süreleri            

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 25: Yasaklar      

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 26: Yemin          

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 27: Kurulun Görev ve Yetkileri          

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

MADDE 28: Kurulun Çalışma Esasları            

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

İKİNCİ BÖLÜM

MADDE 29: Başkanlık     

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 30: Başkanlığın Görev Yetkileri         

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

MADDE 31: Başkan Yardımcıları     

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 32: Hizmet Birimleri            

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 33: Denetim       

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 34: Kurum Personelinin Statüsü        

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 35: Rekabet Uzman Yardımcılığına Atama         

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 36: Rekabet Uzmanlığı      

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 37: Ücret ve Diğer Malî Haklar         

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 38: Emeklilik ve Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi       

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

 

MADDE 39: Kurumun Gelirleri        

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kurulun İnceleme ve Araştırmalarında Usul

MADDE 40: Önaraştırma 

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

MADDE 41: Önaraştırmanın Sonuçlanması     

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları     

MADDE 42: Başvuru Sahiplerine Bildirim       

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararı          

MADDE 43: Kurulun Soruşturmaya Başlaması               

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 44: Delillerin Toplanması ve Tarafların Bilgilendirilmesi     

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 45: Tebligat ve Cevap Verme           

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 46: Sözlü Savunma Toplantısı           

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 47: Sözlü Savunma Toplantısına İlişkin Esaslar

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 48: Nihaî Karar  

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 49: Görüşmelerin Gizliliği   

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 50: Görüşmede Usul         

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 51: Toplantı ve Karar Yeter Sayısı    

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 52: Kararlarda Bulunması Gereken hususlar    

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 53: Kararların Yazılması    

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 54: Sürelerin Başlama Tarihi            

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 55: Kurul Kararlarına Karşı Yargı Yolu             

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

BEŞİNCİ KISIM

Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları

MADDE 56: Bu Kanuna Aykırı Anlaşma ve Kararların Hukuki Niteliği            

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 57: Tazminat Hakkı            

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 58: Zararın Tazmini           

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 59: İspat Yükü   

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

MADDE 60: Kurumun Para, Evrak ve Malları Üzerinde İşlenen Suçlar         

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 61: Tebligat       

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 62: Yönetmelikler               

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

MADDE 63: Uygulanmayacak Hükümler        

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

GEÇİCİ MADDE  1:        

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

GEÇİCİ MADDE  2:        

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

GEÇİCİ MADDE 3:         

Madde Metni           

MADDE 64: Yürürlük      

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

 

MADDE 65: Yürütme       

Madde Metni           

Maddenin Gerekçesi              

 

III. BÖLÜM

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLAR

      4971 Sayılı Bazı Kanunlarda ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 25. Maddesi              

Maddenin Gerekçesi              

      5234 Sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29. Maddesi              

Maddenin Gerekçesi              

 

IV. BÖLÜM

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’A İLİŞKİN TEBLİĞLER

YÜRÜRLÜKTE OLAN TEBLİĞLER

      Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ – Tebliğ No: 1997/1       

Tebliğe İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları        

      Anlaşmaların, Uyumlu Eylemler ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Kanun’un 10. Maddesine Göre Bildiriminin Usul ve Esasları Hakkında Rekabet Kurulu Tebliği – Tebliğ No: 1997/2     

      Rekabet Kurumu Teşkilatının Oluşturulduğuna İlişkin Tebliğ –

      Tebliğ No: 1997/5   

      Rekabet Kurumu Teşkilatının Oluşturulmasından Sonra Teşebbüslerin ve Teşebbüs Birliklerinin 4054 Sayılı Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Tebliğ – Tebliğ No: 1997/6            

      Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği – Tebliğ No: 1998/3     

Tebliğe İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları        

      Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ – Tebliğ No: 1998/4             

Tebliğe İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları        

      Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği – Tebliğ No: 2002/2    

Tebliğe İlişkin Rekabet Kurulu’nun Örnek Kararları        

      2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuz

      Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği – 

      Tebliğ No: 2003/2   

      4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 01.06.2005 Tarihinden 31.12.2005 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ – Tebliğ No: 2005/2 

 

TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞLER

      Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkındaki 1997/1 Sayılı Tebliğin 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ – Tebliğ No: 1998/2     

      Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – Tebliğ No: 1998/5  

      Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – Tebliğ No: 1998/6  

      1997/1 Sayılı “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ”de ve 1997/2 Sayılı “Anlaşmaların, Uyumlu Eylemler ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Kanunun 10. Maddesine Göre Bildirimin Usul ve Esasları Hakkında Rekabet Kurulu Tebliği”nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ – Tebliğ No: 2000/2        

      1998/3 Sayılı Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ –

      Tebliğ No: 2000/3   

      2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ – Tebliğ No: 2003/3

      4054 Sayılı Kanunun 16 ve 17. Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin 2005/1 ve 2005/2 Sayılı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – Tebliğ No: 2005/3       

     

YÜRÜRLÜKTEN KALKAN TEBLİĞLER

             Tek Elden Dağıtım Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği –

             Tebliğ No: 1997/3   

             Tek Elden Satın Alma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği –

             Tebliğ No: 1997/4   

             4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17. Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının, 1997 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırımına İlişkin Tebliğ –

             Tebliğ No: 1997/7   

             4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17. Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının, 1998 Bütçe Yılı Sonuna Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ –

             Tebliğ No: 1998/1   

             Franchise Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği – 1998/7              

             4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının  31.12.1999 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ – Tebliğ No: 1999/1            

             Franchise Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ – Tebliğ No: 1999/2            

             4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının  31/12/2000 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ – Tebliğ No: 2000/1             

             4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının  31/12/2001 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ – Tebliğ No: 2001/1             

             4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının  31/12/2002 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ – Tebliğ No: 2002/1             

             4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının  31/12/2003 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ – Tebliğ No: 2003/1             

             4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının  31/12/2004 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ – Tebliğ No: 2004/1             

             4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının  31/05/2005 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ – Tebliğ No: 2005/1             

 

V. BÖLÜM

DEĞİŞİK SEKTÖRLERE İLİŞKİN REKABET KURULU’NUN GÖRÜŞLERİ

 

Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nın 14. Maddesine İlişkin Olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Gönderilen Rekabet Kurulu Görüşü   

Araç Muayene İstasyonları/Hizmetinin Özelleştirilmesi ile İlgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na Gönderilen Rekabet Kurulu Görüşü  

Tekel’in (Sigara) Özelleştirilmesi ile İlgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na Gönderilen Rekabet Kurulu Görüşü              

Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin Özelleştirilmesi ile İlgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na Gönderilen Rekabet Kurulu Görüşü  

Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile İlgili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Gönderilen Rekabet Kurulu Görüşü  

Uzan Grubu Çimento Şirketlerinin Satışı ile İlgili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Gönderilen Rekabet Kurulu Görüşü             

Uzan Grubuna Dahil Star Medya Şirketlerinin Satışına İlişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na Gönderilen Rekabet Kurulu Görüşü