VERGİ VE

DİĞER İDARİ DAVALARDA

DİLEKÇE RET SEBEPLERİ

 

 

SUNUŞ 

İÇİNDEKİLER      

 

BİRİNCİ BÖLÜM

DİLEKÇE RET SEBEPLERİ

 

I-       GİRİŞ          

II-     DAVA DİLEKÇELERİNDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR BAKIMINDAN İYUK’UN 3 VE 5. MADDELERİ          

III-    VERGİ VE DİĞER İDARİ DAVA DİLEKÇELERİNİN RET SEBEPLERİ 

A-   2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN 3. MADDESİNDEKİ DÜZENLEMELERE AYKIRILIKTAN KAYNAKLANAN DİLEKÇE RET SEBEPLERİ           

1-   Dava Dilekçelerinin İdari Yargı Yerlerine Hitaben Yazılmamış Olması  

a- Genel Açıklama         

b- Örnek Yargı Kararları               

2-   Dava Dilekçelerinin İmzalanmamış Olması

a- Genel Açıklama         

b- Örnek Yargı Kararları               

3-   Dava Dilekçelerinde Tarafların ve Varsa Vekillerinin veya Temsilcilerinin Ad ve Soyadları veya Unvanları ve Adreslerinin Gösterilmemiş Olması  

a- Genel Açıklama         

b- Örnek Yargı Kararları               

4-   Dava Dilekçelerinde, Davanın Konusu, Sebebi ve Dayanılan Delillerin Gösterilmemiş Olması       

a- Genel Açıklama         

b- Örnek Yargı Kararları               

5-   Dava Dilekçelerinde Dava Konusu İşlemin Yazılı Bildirim Tarihinin Gösterilmemiş Olması             

a- Genel Açıklama         

b- Örnek Yargı Kararları               

6-   Dava Dilekçelerinde Uyuşmazlık Konusu Miktarın Gösterilmemiş Olması          

a- Genel Açıklama         

b- Örnek Yargı Kararları               

7-   Vergi Davalarında, Davanın İlgili Bulunduğu Verginin veya Vergi Cezasının Nev’i (Niteliği) ve Yılı, Tebliğ Edilen İhbarnamenin Tarihi ve Numarası ve Varsa Mükellef Hesap Numarasının Gösterilmemiş Olması        

a- Genel Açıklama         

b- Örnek Yargı Kararları               

8-   Dava Konusu Kararın ve Belgelerin Asılları ve Örneklerinin Dava Dilekçesine Eklenmemesi ve Dava Dilekçesi ve Eki Evrakların Karşı Taraf Sayısından Bir Fazla Verilmemiş Olması         

a- Genel Açıklama         

b- Örnek Yargı Kararları               

B-   2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN 3. MADDE KAPSAMINDAKİ DİĞER DİLEKÇE RET SEBEPLERİ         

1-   Dava Dilekçelerinin Sonuç ve İstem Bölümü İle İçeriğinin Aynı Olmaması        

a- Genel Açıklama         

b- Örnek Yargı Kararları               

2-   Dava Konusu Yapılan İşlemin Açık - Anlaşılır Olmaması ve İşlem veya İşlemlere Yönelik İptal İsteminde Bulunulmamış Olması        

a- Genel Açıklama         

b- Örnek Yargı Kararları               

3-   Dava Dilekçelerinde Terditli (Kademeli-Seçenekli) İstemlere Yer Verilmiş Olması             

a- Genel Açıklama         

b- Örnek Yargı Kararları               

C-  2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN 5. MADDESİNDEKİ DÜZENLEMELERE AYKIRILIKTAN KAYNAKLANAN DİLEKÇE RET SEBEPLERİ           

1-   Birden Fazla İdari İşleme Karşı Tek Dilekçe İle Açılan Davalarda Dilekçe Ret Sebepleri  

a-   Aralarında Maddi veya Hukuki Bağlılık yada Sebep-Sonuç İlişkisi Bulunmayan Birden Çok İşleme Karşı Tek Bir Dilekçeyle Dava Açılmış Olması        

aa- Görüm ve Çözümü Farklı Yargı Düzenlerinin Görev Alanına Giren İşlemler Nedeniyle Verilen Dilekçe Ret Kararları    

ab- Görüm ve Çözümü Farklı Mahkemelerin Görev ve Yetki Alanına Giren İşlemler Nedeniyle Verilen Dilekçe Ret Kararları             

ac- Dava Konusu Yapılan İşlemlerin Temyiz İncelemesini Yapacak Mercilerin Farklı Olması Nedeniyle Verilen Dilekçe Ret Kararları

ad- Dava Aşamaları Aynı Olmayan İşlemler Nedeniyle Verilen Dilekçe Ret Kararları            

ae- Dava Açma Süreleri Farklı Olan İşlemler Nedeniyle Verilen Dilekçe Ret Kararları          

af-  İşlemleri Tesis Eden İdari Mercilerin (Davalıların) Farklı Olması Nedeniyle Verilen Dilekçe Ret Kararları      

ag- Aynı Yargılama Yöntemine Tabi Olmayan İşlemler (Doğrudan Dava Konusu Edilebilecek İşlemler-İdari Merciye İtiraz Başvurusu Sonrasında Dava Konusu Edilebilecek İşlemler) Nedeniyle Verilen Dilekçe Ret Kararları               

ah- İşlemlerin Hukuksal Denetiminin Heyet Veyahut Tek Hakim Tarafından Yapılacak Olması Nedeniyle Verilen Dilekçe Ret Kararları           

2-   Hak ve Menfaatlerinde Ortaklık Bulunmayan ve Davaya Yol Açan Maddi Olay veya Hukuki Sebepleri Aynı Olmayan Birden Fazla Kişi Tarafından Tek Bir Dilekçeyle Dava Açılması Nedeniyle Verilen Dilekçe Ret Kararları      

a- Genel Açıklama         

b- Örnek Yargı Kararları               

D-  DAVA DİLEKÇELERİNDE 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN 3 VE 5. MADDELERİNE AYKIRILIKLARIN BİRLİKTE BULUNMASI DURUMUNDA VERİLEN DİLEKÇE RET KARARLARI

E-   2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN 15. MADDESİNİN 1/D FIKRASINDA YER ALAN DİLEKÇE RET SEBEPLERİ (DAVANIN EHLİYETLİ OLAN KİŞİNİN AVUKAT OLMAYAN VEKİLİ TARAFINDAN AÇILMIŞ OLMASI)            

 

İKİNCİ BÖLÜM

DİLEKÇE RET KARARLARI SONRASI YENİLENEN

DİLEKÇELERDE VE KANUN YOLLARINA GİDİLMESİ İÇİN

DÜZENLENEN DİLEKÇELERDEKİ,

DİLEKÇE RET SEBEPLERİ

 

I-       VERİLEN DİLEKÇE RET KARARLARI SONRASINDA YENİLENEN DİLEKÇELERDE DE AYNI YANLIŞLIKLARIN YAPILMASI DURUMUNDA İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLECEK DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN KARARLAR VE BU KARARLARIN TEMYİZİ

A-   DİLEKÇELER ÜZERİNE İLK İNCELEME            

B-   İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARAR 

C-  ÖZELLİKLİ DURUMLAR       

1-   Dilekçenin İYUK Madde 3 ve 5’e Aykırı Olması, Dilekçenin Reddi Kararı ve Ret Kararına Karşı Kanun Yolları             

2-   Dilekçenin Reddine Sebep Olan Hususların Yenilenen Dilekçelerde de Mevcut Olması  

D-  ÖRNEK YARGI KARARLARI               

II-     KANUN YOLLARINA GİDİLMESİ İÇİN DÜZENLENEN DİLEKÇELERDEKİ (TEMYİZ, İTİRAZ, KARAR DÜZELTME VB.) DİLEKÇE RET SEBEPLERİ

 A-  TEMYİZ DİLEKÇELERİNDEKİ “DİLEKÇE RET” SEBEPLERİ            

1-   Genel Açıklama             

2-   Örnek Yargı Kararları    

B-   İTİRAZ DİLEKÇELERİNDEKİ “DİLEKÇE RET” SEBEPLERİ              

C-  KARARIN DÜZELTİLMESİ VE YARGILAMANIN YENİLENMESİ DİLEKÇELERİNDEKİ “DİLEKÇE RET” SEBEPLERİ  

V-      SONUÇ        

         EK-1: İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU          

         EK-2: ŞEMATİK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 

         EK-3: SOMUTLAŞTIRILMIŞ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ            

YARARLANILAN KAYNAKLAR