ENFLASYON DÜZELTMESİ VE MUHASEBESİ

 

İÇİNDEKİLER

 

I. BÖLÜM

GENEL İLKELER VE TEMEL KAVRAMLAR

 

1.          ENFLASYON DÜZELTMESİNDE GENEL İLKELER        

1.1        Enflasyon Düzeltmesine Tabi Olanlar

1.1.1              Zirai Kazanç Sahiplerinin Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Durumu

1.1.2              Ticari Kazanç ve Zirai Kazanç Dışında Elde Edilen Gelirlerin Enflasyon Karşısındaki Durumları           

1.1.2.1              Serbest Meslek Kazacı  

1.1.2.2              Gayrimenkul Sermaye İratları       

1.1.2.3              Menkul Sermaye İratları                

1.1.2.4              Değer Artışı Kazançları ve Arızi Kazançlar   

1.1.2.5              Ücret Geliri Elde Edenler              

1.2        Düzeltilecek Mali Tablolar   

1.3        Düzeltme Yapılacak Dönemler            

1.3.1              2004 Yılı İlk Geçici Vergi Dönemi           

1.3.2              2004 Yılı Diğer Geçici Vergi Dönemleri  

1.3.3              Özel Hesap Dönemi Uygulayanların Durumu         

1.4        Enflasyon Düzeltmesine Başlama ve Bitirme Kriterleri       

1.4.1              Vergi Mevzuatı Açısından Enflasyon Düzeltmesine Başlama ve Bitirme Kriterleri           

1.4.1.1         Geçici Vergi Dönemlerinin Başlama ve Bitirme Kriterlerine Etkisi   

1.4.1.2         Enflasyon Düzeltmesi Kriterleri Açısından Son Yılların Değerlendirilmesi ve Geleceğe Dönük Enflasyon Tahminleri    

1.4.1.3          2005 Yılında Enflasyon Döneminden Çıkılıyor Mu?         

1.4.2              Sermaye Piyasası Mevzuatı Açısından Enflasyon Düzeltmesinde Başlama ve Bitirme Kriterleri      

1.4.3              Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Enflasyon Düzeltmesinde Başlama ve Bitirme Kriterleri              

1.5        Enflasyon Döneminden Çıktıktan Sonra Tekrar Enflasyon Dönemine Giriş Halinde Durum

2.          ENFLASYON DÜZELTMESİNDE TEMEL KAVRAMLAR

2.1        Parasal – Parasal Olmayan Kıymetlerin Ayrımı   

2.1.1              Parasal Kıymetler            

2.1.2              Parasal Olmayan Kıymetler             

2.1.3              Parasal veya Parasal Olmayan Kıymetler Ayırımında Yorum Gerektiren Kalemler          

2.1.3.1              Avanslar       

2.1.3.2              Karşılıklar     

2.1.3.3              Reeskontlar   

2.1.3.4              Yabancı Para Varlık ve Yükümlülükler         

2.1.3.5              Kıymetli Madenler         

2.1.3.6              Ortaklar Cari Hesabı     

2.1.3.7              Geçmiş Yıllar Zararları  

2.1.3.8              Şirket Birleşmelerinden Doğan Peştemallık (Goodwill)

2.2        Enflasyon Düzeltmesi          

2.3        Düzeltme Katsayısı              

2.3.1              Düzeltme Katsayısının Hesaplanmasında Farklı Yöntemler             

2.3.2              Vergi Mevzuatına Göre Düzeltme Katsayısı      

2.3.2.1          Ortalama Düzeltme Katsayısı           

2.3.2.2           Ortalama Düzeltme Katsayısının Kullanıldığı Haller ve Eleştirisi    

2.3.2.3          Hareketli Ağırlıklı Ortalama Düzeltme Katsayısı              

2.3.2.4           Düzeltme Katsayısının Birden Küçük Çıkması 

2.3.3              SPK Mevzuatına Göre Düzeltme Katsayısı       

2.4        Fiyat Endeksi       

2.4.1              Enflasyon Düzeltmesinde TEFE Yerine Başka Endekslerin Kullanılması         

2.4.1.1          Türk Para Birimi Dışında Başka Bir Para Birimiyle Defter Tutulması              

2.4.1.2          Altın Alım-Satımı ve İmaliyle Uğraşanların     

2.5        Düzeltmeye Esas Tarih        

2.5.1              1970 Yılından İtibaren Gerçekleştirilen İşlemler               

2.5.2              Giriş Tarihi Belli Olmayan İktisadi Kıymetlerde Düzeltmeye Esas Alınacak Tarih            

2.6        Reel Olmayan Finansman Maliyeti      

2.6.1              Reel Olmayan Finansman Maliyetini Hesaplama Yöntemleri           

2.6.1.1         Borç Tutarının Esas Alınması          

2.6.1.2          Toplam Finansman Giderinin Esas Alınması – Alternatif Yöntem   

2.6.2              Aktifleştirilen Finansman Maliyetinin Reel Olmayan Kısmı              

2.6.2.1         Stoklar Üzerine Aktifleştirilen Finansman Maliyetinin Reel Olmayan Kısmı     

2.6.2.2         Maddi Duran Varlıklar Üzerine Aktifleştirilen Finansman Maliyetinin Reel Olmayan Kısmı              

2.6.2.3         Mali Duran Varlıklar Üzerine Aktifleştirilen Finansman Maliyetinin Reel Olmayan Kısmı 

2.6.3              Doğrudan Gider Yazılan Reel Olmayan Finansman Maliyeti            

2.6.4              Borçlanma Nev’ileri İtibariyle Değerlendirme  

2.6.5              Üç Aydan Fazla Vadeli Olan Borçlar ile İlgili Olup Vade Farkı Düzenlenen Belgelerde Ayrıca Gösterilmeyen İşlemlerde Reel Olmayan Vade Farklarının Hesaplaması          

2.6.6              Faiz Tahakkukları            

2.6.7              Yabancı Para Üzerinden Borçlanmalarda Reel Olmayan Finansman Maliyetlerinin Hesaplanması  

2.6.8              Açılış Bilançosunda Yer Alan Reel Olmayan Finansman Maliyetinin Düzeltilmesi          

2.6.9              Alacak ve Borç Senetleri Reeskontu ve Enflasyon Düzeltmesi İlişkisi             

2.7        Toplulaştırılmış Yöntemler 

2.8        Taşıma ve Taşıma Katsayısı               

2.8.1              Taşıma Katsayısının Özel İşlevleri   

2.8.1.1              Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yönteminin Kullanılmasında Taşıma Katsayısının İşlevi  

2.8.1.2              Azalan Bakiyeler Usulü ile Amortisman Hesaplamasında
Taşıma Katsayısının İşlevi            

2.8.2              Taşıma Katsayısının Genel İşlevi     

2.8.2.1              Dönem Kar-Zararının Tespitinde Taşıma Katsayısının İşlevi        

2.8.2.2              2822 Mali Tabloların Karşılaştırılmasında Taşıma Katsayısının İşlevi           

2.8.3              SPK Uygulamasında Taşıma Katsayısı            

2.9        Enflasyon Fark Hesapları ve Enflasyon Düzeltme Hesabı    

2.9.1              Enflasyon Fark Hesapları 

2.9.2              Özsermaye Enflasyon Fark Hesaplarının Geçmiş Yıl Zararlarına Mahsubu      

2.9.3              Özsermaye Enflasyon Fark Hesaplarının Sermayeye Eklenmesi Durumu         

2.9.4              Enflasyon Düzeltme Hesabı ile Gelir Tablosu İlişkisi       

2.9.4.1         Yıllara Sari İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı 

2.10       Net Parasal Pozisyon         

 

II. BÖLÜM

DÜZELTME İŞLEMLERİ

 

3.          AŞAMA AŞAMA ENFLASYON DÜZELTMESİ

3.1        Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasında Aşamalar 

 

II. A. AÇILIŞ BİLANÇOSUNUN DÜZELTİLMESİ     

4.          AÇILIŞ BİLANÇOSUNUN DÜZELTİLMESİ    

4.1        Açılış Bilançosunun Düzeltilmesi       

4.1.1              Açılış Bilançosunun Düzeltilmesi ile İlgili VUK 328 Sıra Nolu Genel Tebliğ    

4.1.2              SPK ve BDDK Mevzuatlarına Göre Mali Tablo Hazırlayanların Açılış Bilançosu             

4.1.3              Açılış Bilançosu Açısından Stok Düzeltme Yöntemleri    

4.1.4              Açılış Bilançosu Açısından Özkaynak Hesaplarının Durumu           

4.1.5              Geçmiş Yıllarda Oluşan ve Cari Dönemde Realize Edilen Zararlar  

II. B CARİ DÖNEM BİLANÇO KALEMLERİNİN DÜZELTİLMESİ              

5.          BİLANÇO KALEMLERİNİN DÜZELTİLMESİNDE TEMEL ESASLAR              

6.          STOKLARIN DÜZELTİLMESİ        

6.1        Stokların Düzeltilmesinde Genel Esaslar             

6.1.1              Stokların Düzeltilmesinde Avans Ödemeleri   

6.2        Stok Düzeltme Yöntemleri  

6.2.1              Stok Düzeltmelerinde Stok Bazında Detaylı Yöntem        

6.2.2              Toplulaştırılmış Yöntemler             

6.2.2.1         Basit Ortalama Yöntemi   

6.2.2.2         Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntem

6.2.2.3         Stok Devir Hızı Yöntemi  

6.3        Değeri Düşen Emtia            

6.4        Ticari İşletmelerde Stok Düzeltme Örnekleri       

6.4.1              Ticari Mal Stoklarının Basit Ortalama Yöntem ile Düzeltilmesi Örneği           

6.4.2              Ticari Mal Stoklarının Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntem ile Düzeltilmesi Örneği        

6.4.3              Ticari Mal Stoklarının Detaylı Yöntem ile Düzeltilmesi Örneği        

6.5        Üretim İşletmelerinde Stok Düzeltme Örnekleri  

6.5.1              Üretim İşletmeleri Stoklarının Basit Ortalama Yöntem ile Düzeltilmesi Örneği               

6.5.2              Üretim İşletmeleri Stoklarının Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntem ile Düzeltilmesi Örneği            

6.5.3              Üretim İşletmeleri Stoklarının Detay Yöntem ile Düzeltilmesi Örneği              

7.           MENKUL KIYMETLER VE MALİ DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ     

7.1        Değerleme Hükümleri Açısından Menkul Kıymetler ve Mali Duran Varlıkların Enflasyon Düzeltmesi Karşısındaki Durumu               

7.1.1              Hisse Senetlerinin Durumu ve Yabancı Para Cinsinden Hisse Senetleri         

7.1.2              Bedelsiz Alınan Hisse Senetlerinin Durumu    

7.2        Maliyete Eklenen Finansman Maliyetlerinin Durumu           

7.3        Alış Bedeli ile Değerlenen Menkul Kıymetler ve Mali Duran Varlıkların Düzeltme İşlemleri

7.3.1              Alış Bedeli ile Değerlenen Menkul Kıymetler ve Mali Duran Varlıklarda Düzeltmeye Esas Tutarın Tespit Edilmesi         

7.3.2              Alış Bedeli ile Değerlenen Menkul Kıymetler ve Mali Duran Varlıklarda Düzeltmeye Esas Tarihin Tespit Edilmesi         

7.3.3              Alış Bedeli ile Değerlenen Menkul Kıymetler ve Mali Duran Varlıklarda Düzeltme İşlemi                

7.3.4              Alış Bedeli ile Değerlenen Menkul Kıymetler ve Mali Duran Varlıkların Satışında Düzeltme İşlemi 

7.3.5              Devir, Bölünme ve Birleşme Yoluyla İktisap Edilen Kıymetlerin Düzeltmeye Esas Tarihleri           

7.4        Alış Bedeli ile Değerlenen Menkul Kıymetler ve Mali Duran Varlıkların Düzeltme İşlemine İlişkin Örnekler       

7.4.1              Kuruluş Sermayesine İştirak Edilmesi Örneği 

7.4.2              Bedelsiz Sermaye Artışı Örneği       

7.4.3              İştirak Satış Karı Düzeltmesi Örneği                

7.4.4              İştirak Satış Karı Düzeltmesi Örneği – Ağırlıklı Ortalama Maliyet ile Hesaplanması         

7.4.5              İştirak Satış Karı Düzeltmesi Örneği – Hisse Bazında Maliyet Takibi               

8.          MADDİ DURAN VARLIKLAR VE BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ       

8.1        Maddi Duran Varlıklarda Düzeltme İşlemleri       

8.1.1              Maddi Duran Varlıklarda Düzeltmeye Esas Tutarın Tespit Edilmesi ve Reel Olmayan Finansman Maliyetlerinin İndirilmesi        

8.1.2              Maddi Duran Varlıklarda Düzeltmeye Esas Tarihlerin Tespit Edilmesi            

8.1.3              Maddi Duran Varlıklarda Düzeltme İşlemi        

8.1.3.1         Açılış Bilançosunda Yer Alan Yapılmakta Olan Yatırımlarda Enflasyon Düzeltmesi        

8.1.3.2         Kayıtlarda İz Bedeliyle Takip Edilen Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Enflasyon Düzeltmesi Karşısındaki Durumu        

8.1.4              Birikmiş Amortisman Hesaplaması  

8.2        Amortisman        

8.2.1              Amortisman Hesaplama Yöntemleri

8.2.1.1         Normal Amortisman        

8.2.1.2         Azalan Bakiyeler Usulüne Göre Amortisman    

8.2.1.3         Fevkalade Amortisman    

8.2.2              Açılış Bilançosunda Yer Alan Birikmiş Amortismanların Düzeltilmesi            

8.2.2.1          Eksik Ayrılan Amortismanların Durumu          

8.2.3              Binalarda Amortisman Uygulaması ve Enflasyon Düzeltmesinin Etkileri         

8.2.4              İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlarda ve Serbest Meslek Erbabında Amortisman Hesaplaması        

8.2.5              SPK Mevzuatında Amortismanların Düzeltilmesi            

8.2.6              Finansal Kiralamaya Konu İktisadi Kıymetlerin Düzeltilmesi           

8.2.6.1          Eski ve Yeni Mevzuat Mukayese Tablosu        

8.2.6.2         Finansal Kiralamaya Konu İktisadi Kıymetlerin Düzeltilmesinde Kiracı Tarafından Uygulama Örneği             

8.3        Maddi Duran Varlıkların Düzeltme İşlemine İlişkin Örnekler               

8.3.1              Açılış Bilançosunda Yer Alan Makinanın ve Birikmiş Amortismanının Düzeltilmesi Örneği           

8.3.2              Açılış Bilançosunda Yer Alan İdari Binanın ve Birikmiş Amortismanının Düzeltilmesi Örneği       

8.3.3              Maddi Duran Varlıklarda Satış Kâr / Zararının Düzeltilmesi Örneği

8.3.4              Yapılmakta Olan Yatırımlardan Aktifleştirilen Binanın Enflasyon Düzeltmesi Örneği      

9.          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ          

9.1        Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Düzeltme Örneği           

9.1.1              Açılış Bilançosunda Yer Alan Hakların ve Birikmiş Amortismanlarının Düzeltilmesi Örneği          

10.        DİĞER PARASAL OLMAYAN KIYMETLERİN DÜZELTİLMESİ      

10.1       Gelecek Yıllara / Aylara Ait Giderler   

10.1.1.1        Gelecek Yıllara / Aylara Ait Giderlerin Düzeltilmesi         

10.1.1.2         Peşin Ödenen Kira Giderinin Düzeltilmesi Örneği         

10.2       Avanslar.           

10.2.1           Avansların Düzeltilmesi   

10.2.2           Avans Ödemelerinde Düzeltme Örneği           

10.3       Gelir ve Gider Karşılıkları / Tahakkukları           

10.3.1           Parasal Olmayan Gelir ve Gider Karşılıkları / Tahakkuklarının Düzeltilmesi    

10.4       Verilen / Alınan Depozito ve Teminatlar            

10.4.1           Verilen / Alınan Depozito ve Teminatların Düzeltilmesi  

10.5       Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar          

10.5.1           Özel Tükenmeye Tabi Varlıkların Düzeltilmesi

11.        ÖZKAYNAK KALEMLERİNİN DÜZELTİLMESİ               

11.1       Enflasyon Düzeltmesi Açısından Fonların Durumu            

11.1.1           Sıfırlanacak Fonlar          

11.1.2           Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Fonlar               

11.1.2.1        Hisse Senedi İhraç Karları (Emisyon Primi)    

11.1.2.2       Hisse Senedi İptal Karları 

11.1.2.3       Yasal Yedekler

11.1.2.4       Statü Yedekleri

11.1.2.5       Olağanüstü Yedekler        

11.1.2.6       Gayrimenkul ve İştirak Hisselerinin Satışından Doğan Karlar          

11.1.2.7       Yenileme Fonu

11.1.3           Geçmiş Yıl Zararları         

11.2          Düzeltilmiş Sermaye ile Tescil Edilen Sermaye Arasındaki Farklar ve Hesaplarda Gösterilmesi      

11.3          Özkaynak Hesaplarında Enflasyon Düzeltmesi 

11.3.1           Sermaye Hesabında Enflasyon Düzeltmesi      

11.3.2           Diğer Özkaynak Hesaplarında Enflasyon Düzeltmesi       

11.4          Sermayeye Eklenebilecek Enflasyon Fark Hesapları         

11.5          Halka Açık Şirketlerce İç Kaynakların Sermayeye İlavesi  

11.6          Özkaynak Kalemlerinin Düzeltmesine İlişkin Örnekler     

11.6.1            Sermaye Düzeltmesi Örneği           

11.6.2            Sermaye Düzeltmesi Örneği           

11.6.3            Sermaye Düzeltmesi Örneği           

II. C. GELİR TABLOSUNUN DÜZELTİLMESİ          

12.        GELİR TABLOSU DÜZELTME İŞLEMLERİ    

12.1          Satış Gelirlerinin Düzeltilmesi         

12.1.1           Satış Gelirlerinin Düzeltilmesi Örnekleri         

12.1.1.1        Satış Hasılatında Düzeltme Örneği (Detaylı Yöntem)       

12.1.1.2        Satış Hasılatında Düzeltme Örneği (Toplulaştırılmış Yöntem)        

12.2          Satılan Malın Maliyetinin Düzeltilmesi             

12.2.1           Üretim Maliyeti 

12.2.2           Ticari Mal ve Hizmet Maliyeti           

12.3          Amortisman Giderinin Düzeltilmesi

12.4          Peşin Ödenen Giderler ve Gelecek Yıllara Ait Gelirlerin Düzeltilmesi              

12.5          Finansman Giderlerinin Düzeltilmesi               

12.6          Diğer Gelir Tablosu Kalemlerinin Düzeltilmesi

12.7          Gelir Tablosu Düzeltme Örneği       

 

III. BÖLÜM

DÖNEM KÂR/ZARARININ TESPİTİ

VE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMASI

 

13.        DÖNEM KAR/ZARARININ TESPİTİ               

13.1       Dönem Kar/Zararının Tespitinde Adımlar          

13.1.1           Açılış Bilançosunda Dönem Kar/Zararı Dahil Geçmiş Yıllar Kar/Zararının Tespiti           

13.1.2           Cari Dönem Bilançosunda Dönem Kar/Zararının Tespiti 

13.2       Dönem Kar/Zararının Tespitine İlişkin Örnekler 

13.2.1           Özkaynak Değişimi ile Dönem Karının Tespiti - Temettü Ödemeli  

13.2.2           Özkaynak Değişimi ile Dönem Karının Tespiti - Sermaye Artışlı     

14.        DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMASI    

14.1       Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanması        

14.2       Vergi Mevzuatına Göre Düzenlenecek Diğer Mali Tabloların Durumu

14.3       SPK Mevzuatına Tabi Ortaklıklarda Düzenlenecek Mali Tablolar       

14.3.1           Nakit Akım Tablosu         

14.3.2           Özsermaye Değişim Tablosu           

14.3.3           Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri 

 

IV. BÖLÜM

VERGİ MATRAHININ TESPİTİ VE KAYIT DÜZENİ

15.        GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ MATRAHININ TESPİTİ 

15.1          Vergi Matrahından İstisna Edilen Kazançlar     

15.2          Enflasyon Düzeltmesi Açısından Vergi Matrahının
Tespiti             

15.2.1           Ticari Kazancın Tespiti    

15.2.2           Mahsup Edilecek Zararlar 

15.2.3           İndirimler        

15.2.3.1            Bağış ve Yardımlar       

15.2.3.2            Yatırım İndirimi            

15.2.3.3            Amortisman Süresi Bitmemiş Olan Kıymetlere İlişkin Maliyet veya Alış Bedelinden Düşülen Reel Olmayan Finansman Maliyetinin İtfası           

15.2.4           İlaveler – Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

15.2.4.1            Kıdem Tazminatı Karşılığı            

15.2.4.2            Teşebbüs Sahibi ve Ailesinin Çektiği Paralar ve Konulan Sermaye ve Alacaklarına Yürütülen Faizler        

15.2.4.3            Yat, Kotra Giderleri ve Amortismanları        

15.2.4.4            Örtülü Kazanç, Örtülü Sermaye    

15.2.4.5            Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Ödemeler               

15.2.5           İstisnalar          

15.2.6           Örnek              

15.3          Yatırım İndirimi               

15.3.1           Yatırım İndirimi Mukayese Tablosu 

15.3.2           24 Nisan 2003 Tarihinden Önce Teşvik Belgesine Bağlanan ve Yeni Sisteme Geçiş İçin Tercih Hakkının Kullanılmadığı Yatırımların (Eski Sistem) Enflasyon Düzeltmesi Karşısındaki Durumu           

15.3.3           24 Nisan 2003 Tarihinden Sonraki ve GVK’nun 19 Maddesi Kapsamındaki Yatırımlar (Yeni Sistem)               

15.3.4           1 Ocak 2004 Tarihinden Önce Başlayıp Devam Eden Yatırımlarda Enflasyon Düzeltmesi                

15.3.5           Enflasyon Düzeltmesi Yapılan Dönem Uygulaması (Yeni Sistem) Örneği        

16.        KAYIT DÜZENİ             

 

V. BÖLÜM

VERGİ MEVZUATINDA KALDIRILAN

VE DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

 

17.        VERGİ MEVZUATINDA KALDIRILAN VE DEVAM EDEN KISMİ KORUMA HÜKÜMLERİ 

17.1          Kaldırılan ve Değiştirilen Hükümlerin Analizi  

17.1.1           Yeniden Değerleme         

17.1.2           Maliyet Bedeli Artırımı     

17.1.3           İşlenmiş Altın Alım-Satımı ve İmalinde
Değerleme       

17.1.4           Stok Değerlemesinde Son Giren İlk Çıkar
Yöntemi           

17.1.5           Finansman Gider Kısıtlaması           

17.1.6           3096 ve 3996 Sayılı Kanunlar Çerçevesinde Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paralarda Kısmi Koruma        

17.1.7           Nispet Bakımından Amortisman Uygulama
Süresi              

17.1.8           Zırai İşletme Hesabı Esasında Giderler            

17.2          Devam Eden Hükümlerin Analizi     

17.2.1           Yenileme Fonu

17.2.2           İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Karları  

17.2.3           Menkul Sermaye İradında Enflasyon Düzeltmesi             

17.2.4           Değer Artış Kazançlarında Enflasyon Düzeltmesi            

 

VI. BÖLÜM

KÂR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER

 

18.        KÂR DAĞITIMI              

18.1          Dağıtıma Esas Karın Tespiti             

18.1.1           Karın Fiili Dağıtım Tarihine Göre Oluşan        

18.1.2           Enflasyon Farklarının Durumu         

18.1.3           Temettü Düzeltmesinin Mali Tablolara Etkisi   

18.1.4           Yasal Yedek Akçeler        

18.2          Kar Dağıtım Tablosu Örneği            

 

VII. BÖLÜM

YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ

 

19.        YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ

19.1          Maliyet ve Hakedişler ile Avans, Depozito ve Teminatlar

19.2          Müşterek Giderler ve Amortisman    

19.3          01 Ocak 2004 Tarihinden Önce Başlayan Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri  

19.4          Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Düzeltme Tarihleri ve Defter, Belge Düzeni        

19.5          Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Enflasyon Düzeltmesi         

19.5.1           Açılış Bilançosunun Düzeltilmesi    

19.5.2           Cari Dönem Mali Tablolarının Düzeltilmesi     

19.6          İş Bitiminden Sonra Doğan Gelir ve Giderlerin Durumu  

19.7          Yurtdışında Yapılan İnşaat ve Onarım İşlerinde Durum   

19.7.1           Geçici Olarak İhraç Edilen Makine ve Teçhizatın Türkiye’ye İthalinde Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması       

19.8          Hakedişler Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Stopajlarının Durumu  

19.9          Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Enflasyon Düzeltmesi Örneği             

 

VIII. BÖLÜM

KONTROL VE ANALİZ

 

20.        SONUÇLARIN KONTROLÜ: NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARININ ANALİZİ   

20.1          Ortalama Bilanço Üzerinden Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tahmini            

20.2          Değişik Durumlarda Parasal Kar veya Zarar Oluşmasına Ait Örnekler             

20.2.1           Sermayenin Parasal veya Parasal Olmayan Kıymetlere Yatırılması Durumunda Kar-Zarar Örneği  

20.2.2           Parasal Olmayan Aktife Sermaye ya da Borç ile Yatırım Yapılması Durumunda Kar-Zarar Örneği  

20.2.3           Parasal Kıymetlerde Düzeltme Sonucunda Reel Karın Hesaplanması Örneği  

21.        ENFLASYON VE DEVALÜASYON ORANLARI ARASINDAKİ FARKIN MALİ TABLOLARA ETKİLERİ          

21.1          Enflasyon – Devalüasyon Farkının Analizine Yönelik Örnekler        

21.1.1           Enflasyon > Devalüasyon Farkının Mali Tablolar Üzerinde Etkisi – Ticari Alacaklar        

21.1.2           Enflasyon < Devalüasyon Farkının Mali Tablolar Üzerinde Etkisi – Ticari Alacaklar        

21.1.3           Enflasyon > Devalüasyon Farkının Mali Tablolar Üzerinde Etkisi – Ticari Borçlar           

21.1.4           Enflasyon < Devalüasyon Farkının Mali Tablolar Üzerinde Etkisi – Ticari Borçlar           

21.1.5       Enflasyon > Devalüasyon Farkının Mali Tablolar Üzerinde Etkisi Krediler       

22.        ENFLASYONUN İŞLETME KARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ        

22.1          Enflasyonun Karlılık Analizleri Üzerindeki Etkisi             

22.1.1           Enflasyonun Brüt Karlılığa Etkisi     

22.1.1.1            Vadeli Alış ve Vadeli Satışın Brüt Karlılık Hesaplarına Etkisi       

22.1.1.2            Vade Farklarının Hesaplamadaki Etkisi         

22.1.2           Enflasyonun Faaliyet Karına Etkisi   

22.1.3           Enflasyonun Nakit Faaliyet Karlılığına Etkisi    

22.1.4           Enflasyonun Vergi Öncesi Kara Etkisi             

22.1.5           Enflasyonun Vergi Sonrası Net Kara Etkisi      

22.1.6           Ekonomik Karlılık Analizi                

22.2          Enflasyonun Bilanço Analizleri Üzerindeki Etkisi             

22.3          Enflasyonun Mali Tabloların Mukayesesini Anlamsız Kılması          

22.4          Vergi Planlamasında Enflasyon Düzeltmesinin Önemi    

22.5          Enflasyonun Temettü Dağıtım Kararları Üzerindeki Etkisi                

22.6          Enflasyonun Kredi Kararları Üzerindeki Etkisi  

22.7          Enflasyonun Yatırım Kararları Üzerindeki Etkisi              

 

IX. BÖLÜM

ÖRNEKLER

 

23.        BASİT KAPSAMLI ÖRNEK – TİCARİ İŞLETMELER İÇİN              

24.        GENİŞ KAPSAMLI ÖRNEK – ÜRETİM İŞLETMELERİ İÇİN            

25.        KİŞİSEL ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ   

26.        KİŞİSEL ÇALIŞMA ÖRNEKLERİNİN CEVAPLARI         

 

X. BÖLÜM

EKLER

EK 1-        5024 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

EK 2-        Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Gerekçeleri            

EK 3-        5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

EK 4-        Vergi Usul Kanunu 328 Sıra Nolu Genel Tebliğ ve 1 Nolu Ek Parasal Kıymetler, 2 Nolu Ek Parasal Olmayan Kıymetler, 3 Nolu Ek Reel Olmayan Finansman Maliyeti İhtiva Edebilen Kıymetler, 4 Nolu Ek Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranları, 5 Nolu Ek Düzeltme Katsayıları, 6 Nolu Ek Toptan Eşya Fiyat Endeksleri             

EK 5-        Vergi Usul Kanunu 337 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ       

EK 6-        Vergi Usul Kanunu 338 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ       

Ek 7-        Vergi Usul Kanunu Sirküleri /2              

Ek 8-        Vergi Usul Kanunu Sirküleri /3              

Ek 9-        Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 4             

Ek 10-       Vergi Usul Kanunu Sirküleri /6              

Ek 11-       Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 8             

Ek 12-       Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 9             

Ek 13-       Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 10            

Ek 14-       Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 11            

Ek 15-       Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 13            

Ek 16-       Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 14            

EK 17-      Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi – SPK Seri: XI 25 Numaralı Tebliğ Onbeşinci Kısım             

Ek 18-       Hiperenflasyon Ekonomilerinde Finansal Raporlama – Uluslararası Raporlama Standardı 29                

KAYNAKÇA