TÜM YÖNLERİYLE İŞ GÜVENCESİ

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI, KAPSAMI, GEREKLİLİĞİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ

I)İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI  19

A)  Bildirim Süreleri 20

B)  Belirli Süreli İş Sözleşmeleri 21

II)İŞ GÜVENCESİNİN GEREKLİLİĞİ  23

A)  İş Güvencesinin Bazı İktisadi Etkileri 25

1)   İş Güvencesi ve İstihdam.. 25

2)   İş Güvencesi ve Kayıtdışı Ekonomi 26

3)   İş Güvencesi ve Sermaye Hareketleri 26

B)  İş Güvencesinin Bazı Sosyal Etkileri 27

1)   İş Güvencesi ve İnsan Kaynakları Yönetimi 27

2)   İş Güvencesi ve Verimlilik. 28

3)   İş Güvencesi, Diğer Sosyal Haklar ve Sendika Özgürlüğü  28

III)İŞ GÜVENCESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  31

A)  Batı Avrupa Ülkelerinde İş Güvencesinin Gelişimi 31

B)  Türkiye’de İş Güvencesinin Gelişimi 33

C)  Dünyada İş Güvencesi Örnekleri 39

1)   Latin Amerika Ülkelerinde İş Güvencesi Örnekleri 39

2)   Batı Avrupa Ülkelerinde İş Güvencesi Örnekleri 41

 

İKİNCİ BÖLÜM

ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE İŞ  GÜVENCESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

I) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER   53

II) AVRUPA KONSEYİ  54

III) AVRUPA BİRLİĞİ. 55

IV) ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) 57

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE İŞ GÜVENCESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

I) ANAYASA.  63

II) BORÇLAR KANUNU   66

A) SÜRESİZ HİZMET AKİTLERİNDE.................................. 67

B) BİR SENEDEN FAZLA DEVAM EDEN İŞLERDE........... 67

C) DENEME ŞARTIYLA YAPILMIŞ UZUN SÜRELİ HİZMET AKİTLERİNDE           67

D) HAYAT MÜDDETİNCE YAHUT ON SENEDEN FAZLASI İÇİN YAPILAN AKİT 68

III) İŞ KANUNU.. 68

A)  4857 Sayılı İş Kanunu’nda Dar anlamda İş Güvencesine İlişkin Düzenlemeler  70

1)   Kapsam.. 70

a) İşyeri Şartı 70

b) Kıdem Şartı 77

c)....................................................... Sözleşme Şartı 80

d) İşçinin Statüsüne İlişkin Şart 83

2)   Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması 85

a) İşçinin Yetersizliğinden ve Davranışlarından  

   Kaynaklanan Geçerli Nedenler. 89

(i)   İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler  89

(ii)  İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenler  91

b) İşletmeyi Etkileyen İşyerinden veya İşyeri  Dışından Kaynaklanan Geçerli Nedenler  93

(i)   İşyerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler. 93

(ii)  İşletmeyi Etkileyen Ancak İşyeri Dışından Kaynaklanan Geçerli Nedenler  94

3)   İş Sözleşmesinin Feshi 97

4)   Fesih Bildirimine İtiraz. 98

5)   Yargı Aşaması 100

6)   Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları 104

7)   İşçinin Çalıştırılmadığı Süredeki Hakları 106

B)  4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geniş Anlamda İş Güvencesine İlişkin Düzenlemeler  113

1)   Hizmet Akdinin Feshinden Önce İşçiye İhbar Öneli Verilmesi 113

a) Bildirim Süresi........................................................ 114

b) Yasa'da Belirtilen Bildirim Sürelerinin Asgari             Olması        114

c) Yeni İş Arama İzni................................................. 115

d) Bildirimlere Uymamada Tazminat............................ 116

e) Bildirimlere Ait Ücretin Peşin Ödenmesi.................. 116

f) Kötüniyet Tazminatı................................................ 116

g) Ücretin Belirlenmesi............................................... 117

2)   Hizmet Akdinin Bazı Hallerde Feshedilmesi Durumunda İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesi 117

3)   Haklı  Nedenle Fesih Hakkının Sınırlandırılması 120

4)   Bazı Durumlarda İş Akdinin Askıda Kalması Nedeniyle Hizmet Akdinin Sona Erdirilememesi 123

a) Hastalık ve Benzeri Nedenlerin Varlığı Halinde Hizmet Akdinin Sona Erdirilememesi 124

b) Askerlik veya Yasadan Doğan Çalışma Ödevi Halinde Hizmet Akdinin Sona Erdirilememesi 128

5)   Ücretin Gününde Ödenmemesi Nedeniyle İşçinin İşgörme Borcunu Yerine Getirmekten Kaçınması Hakkı 130

6)   Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi 132

7)   Toplu İşçi Çıkarma. 133

a) Toplu İşçi Çıkarmanın Kapsamı ve Süresi 134

b) Toplu İşçi Çıkarmanın Bildirileceği Birimler. 134

c) Yapılacak Bildirimde Bulunması Gereken Hususlar. 136

d) İşçi Alınması Halinde. 137

e)................................ Mevsim Ve Kampanya İşleri 137

f) Cezai Müeyyide. 140

8)   İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmaması Nedeniyle İşçinin Çalışmaktan Kaçınması ve Fesih Hakkı 140

a) Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 142

b) İşçinin Haklı Neden Fesih Hakkı 143

IV)  DİĞER İŞ KANUNLARI  145

A)  Deniz İş Kanunu. 145

B)  Basın İş Kanunu. 146

1) Askerlik................................................................... 147

2) Analık...................................................................... 147

3) Hükümlülük............................................................. 148

4) Yayının Kesilmesi................................................... 148

5) Hastalık................................................................... 148

V) SENDİKALAR KANUNU   149

A)  Sendika Üyeliğinin Güvencesi 149

1)   Sendikalı-Sendikasız İşçi Ayrımı Yasağı 149

2)   Sendikacılık Faaliyetinden Dolayı Farklı İşlemde Bulunma Yasağı 151

3)   Sendikal Faaliyetlerden Dolayı Çıkarmada Tazminat 152

B)  İşyeri Sendika Temsilcileri 154

C)  İşçi Kuruluşu Yöneticileri 160

VI) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU   164

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ GÜVENCESİ.................. 166

SONUÇ.. 167

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞ GÜVENCESİNE YÖNELİK YARGI KARARLARI

 

İŞ GÜVENCESİNE YÖNELİK YARGI KARARLARININ ÖZETLERİ  173

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENCESİNE YÖNELİK MEVZUAT (İLGİLİ HÜKÜMLER)

 

ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENCESİNE YÖNELİK MEVZUAT (İLGİLİ HÜKÜMLER) 181

-     2709 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 181

-     4773 SAYILI İŞ GÜVENCESİ KANUNU.. 186

-     4857 SAYILI İŞ KANUNU.. 194

-     1475 SAYILI İŞ KANUNU.. 211

-     5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU.. 215

-     854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU.. 219

-     2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU.. 222

-     2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU   226

-     818 SAYILI BORÇLAR KANUNU.. 227

-     158 SAYILI İLO SÖZLEŞMESİ 229

KAYNAKÇA.. 241