4857 SAYILI İŞ KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ YASASI HÜKÜMLERİ

 

I- YENİ İŞ YASASININ GETİRDİĞİ YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER              

A- TANIMLAR 

1- İşçi       

2- İşveren

3- İşyeri    

4- İşveren Vekili      

5- Alt İşveren (Taşeron)        

B- İŞYERİNİ BİLDİRME  

C- İSTİSNALAR              

D- EŞİT DAVRANMA İLKESİ         

E- İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ          

F- GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ    

KUTU-1 ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ, İŞÇİ DEVRİ VE İŞÇİLİK HAKLARI   

G- İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRLERİ VE FESHİ    

1- Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi      

2- Çağrı Üzerine Çalışma       

3- Deneme Süresi   

4- Takım Sözleşmesi              

KUTU-2 

5. Süreli fesih         

6- İş Güvencesi (Feshin Geçerli Nedene Dayandırılması)               

KUTU-3 İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR  

7- Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi      

8- Yeni İşverenin Sorumluluğu           

9- İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı     

10- İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı               

KUTU-4 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE İŞÇİNİN İŞE DEVAMSIZLIĞI VE İŞ SÖZLEŞMENİNİN FESHİ            

11- Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi        

KUTU-5 İŞ HUKUKU UYGULAMALARINDA İBRA BELGELERİ VE NİTELİKLERİ     

12- Yeni İş Arama İzni            

13- Çalışma Kimlik Karnesi ve Çalışma Belgesi 

KUTU-6 ÇALIŞMA MEVZUATI KAPSAMINDA ÇALIŞMA BELGESİ VE ÇALIŞMA KARNESİ   

14- Toplu İşçi Çıkarma          

15- Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu           

16- Askerlik ve Kanun’dan Doğan Çalışma        

KUTU-7 İŞ KANUNU, BASIN İŞ KANUNU ve DENİZ İŞ KANUNU UYARINCA ASKERLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI  

H- ÜCRET      

1- Ücretin Ödenmesi              

2- Ücret Garanti Fonu (İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi)             

3- Ücretin Gününde Ödenmemesi       

4- Ücretin Saklı Kısmı            

5- Hakedişlerden Ücret Kesme Yükümlülüğü    

6- Ücret Hesap Pusulası       

7- Zarar Karşılığı Kesinti       

8- Ücret Kesme Cezası          

9- Asgari Ücret        

10- Yarım ücret       

11- Fazla Çalışma Ücreti        

12- Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma                

13- Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma              

14- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma     

15- Cumartesi Günü Çalışması            

16- Hafta Tatili Ücreti             

17- Geçici İş Göremezlik        

18- Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti 

19- Tatil Ücretine Girmeyen Kısımlar   

20- Yüzdelerin Ödenmesi ve Belgelenmesi        

21- Yıllık Ücretli İzin Hakkı, İzin Süreleri ve Uygulaması  

KUTU-8 YILLIK ÜCRETLİ İZİN, İZİN KURULLARI VE DEĞİŞİK ÇALIŞMA BİÇİMLERİNDE İZİN UYGULAMALARI              

22- Ücretten indirim Yapılamayacak Haller        

I- ÇALIŞMA SÜRELERİ  

1- Çalışma Süresi ve Denkleştirme      

2- Telafi Çalışması  

3- Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği          

4- Çalışma Süresinden Sayılan Haller

5- Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatleri               

6- Ara Dinlenmeleri

7- Postalar Halinde ve Gece Çalışmaları             

8- Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşleri     

J- ÇOCUK İŞÇİ VE GENÇ İŞÇİ     

K- ANALIK HALİNDE ÇALIŞTIRMA YASAĞI

L- İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI              

M- YÖNETMELİKLER    

N- ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI   

KUTU-9 ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ AÇILMASI, FAALİYETLERİ VE UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI KURALLAR  

O- ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU       

P- KANTİN AÇILMASI    

R- İŞYERİ DENETİM VE TEFTİŞİ

S- YAZILI BİLDİRİM       

T- KIDEM TAZMİNATI VE FONU  

II- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER

A- İŞVEREN VE İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ        

B- SAĞLIK VE GÜVENLİK TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİ         

KUTU-10 İŞYERLERİNDE KULLANILMASI ZORUNLU OLAN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR      

C- İŞİN DURDURULMASI VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASI      

D- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU      

E- İŞYERİ HEKİMİ VE İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ             

KUTU-11 İŞYERİ HEKİMİ VE İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ UYGULAMASI           

F- İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLAR               

KUTU-12 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ UYGULAMALARI   

G- İŞÇİLERİN HAKLARI

H- İÇKİ VEYA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA YASAĞI     

I- AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR    

J- GEBE VEYA ÇOCUK EMZİREN KADINLAR İÇİN YÖNETMELİK           

K- ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER      

L- İDARİ CEZALAR        

1- İşyerini Bildirme Yükümlülüğüne Aykırılık    

2- Genel Hükümlere Aykırılık

3- Toplu İşçi Çıkarma İle İlgili Hükümlere Aykırılık           

4- Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Aykırılık      

5- Ücretle İlgili Hükümlere Aykırılık     

6- Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık          

7- İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık         

8- İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık    

9- İş ve İşçi Bulma Hükümlerine Aykırılık           

10- İş Hayatının Denetim ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık    

 

İKİNCİ BÖLÜM

YENİ İŞ KANUNU İLE BİRLİKTE YÜRÜRLÜĞE  GİREN YÖNETMELİKLER VE TEBLİĞLER

 

I- İŞİN YÜRÜTÜMÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER   

A- YÖNETMELİKLER     

1- Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik (R.G. 09.08.2004/ 25548)           

2- Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği (R.G. 28.04.2004/25446)    

3- Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (R.G. 07.04.2004/25426)              

4- İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği (R.G. 06.04.2004/25425) 

5- Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G. 06.04.2004/25425) 

6- Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği (R.G. 06.04.2004/25425)  

7- Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik (R.G. 06.04.2006/25425)           

8- İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği (R.G. 06.04.2004/25425)           

9- Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G. 04.04.2004/25423)             

10- Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik (R.G. 31.03.2004/25419)         

11- Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik (R.G. 24.03.2004/ 25412)  

12- Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığına İzin Verilmesi ve Aracıların Denetimi Hakkında Yönetmelik (R.G. 14.03.2004/25402)            

13- İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (05.03.2004/25393)       

14- Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (R.G. 03.03.2004/25391)               

15- Konut Kapıcıları Yönetmeliği (R.G. 03.03.2004/25391)              

16- Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik (R.G. 28.02.2004/25387)             

17- Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 28.03.2004/25387)

18- Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği (R.G. 19.02.2004/25378)    

B- TEBLİĞLER

1- 1- 4857 sayılı İş Kanunu’nun 65. Maddesine Göre Uygulanacak Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 1) (R.G. 01.08.2004/25540)        

2- Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ- 2004/1 (R.G. 09.06.2004/25487)   

3- Özel İstihdam Büroları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 1)               

4- Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarının İstihdamı Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (R.G. 01.08.2004/25540)             

II- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

A- YÖNETMELİKLER     

1- Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (R.G.14.07.2004/25522)     

2- Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (R.G. 10.06.2004/25488)  

3- Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik (R.G. 15.05.2004/25463)            

4- Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik (R.G. 15.04.2004/25434)    

5- İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Hakkında Yönetmelik (R.G. 07.04.2004/25426)     

6- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G. 07.04.2004/25426)          

7- İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 05.03.2004/25393)    

8- Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (R.G. 22.02.2004/25381)         

9- Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (R.G. 21.02.2004/25380)       

10- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (R.G. 12.02.2004/24669)              

11- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (R.G. 11.02.2004/25370)    

12- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.02.2004/25370)       

13- Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (R.G. 11.02.2004/25370)              

14- İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (R.G. 10.02.2004/25369)       

15- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (R.G. 09.02.2004/25368)            

16- Patlayıcı  Ortamların  Tehlikelerinden  Çalışanların  Korunması  Hakkında  Yönetmelik (R.G. 26.12.2003/25328)          
 

17- Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.2003/25328)             

18- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.2003/25328)           

19- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.2003/25328)

20- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 23.12.2003/25325)   

21- Gürültü Yönetmeliği (R.G. 23.12.2003/25325)              

22- Titreşim Yönetmeliği (23.12.2003/25325)      

23- Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği (R.G. 23.12.2003/25325) 

24- Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (R.G. 23.12.2003/25325)          

25- İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G. 16.12.2003/25318)             

26- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (R.G. 09.12.2003/25311)   

B- TEBLİĞLER

1- Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ (R.G. 04.05.2004/25452)

2- Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon  Rehberine Dair Tebliğ (R.G. 04.05.2004/25452)       

3- İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği (R.G. 13.04.2004/25432)         

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞ MEVZUATIYLA İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

 

I- KANUNLAR      

A- BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDAKİ KANUN       

B- DENİZ İŞ KANUNU   

C- MESLEKİ EĞİTİM KANUNU     

D- YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN     

E- GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)          

F- VERGİ USUL KANUNU (V.U.K.)              

G) OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN           

H- İSTİHDAMIN TEŞVİKİ AMACIYLA ÜCRET DIŞI YÜKLERDEN BAZILARININ ÖDENMESİNİN ERTELENMESİ İLE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU VE 631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   

I- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN           

J- UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU               

K- HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN         

L- ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU  

K- DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI VE 6452 SAYILI KANUNLA 6212 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN         

N- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN             

O- İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU               

P- İŞ MAHKEMELERİ KANUNU    

R- ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN  

II- YÖNETMELİKLER          

A.- YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN’UN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (R.G. 29.08.2003/25214)     

B- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G. 29.08.2003/25214)    

C- ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G. 01.08.2004/25540)              

 

¨    YARARLANILAN KAYNAKLAR