STOPAJ VE SORUMLULUK MÜESSESESİ

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER   

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE

TEVKİFAT VE UYGULAMASI

 

I-       KAYNAKTA VERGİLEMENİN (TEVKİFAT) İÇERİĞİ  

II-     TEVKİFAT YAPACAK  YÜKÜMLÜLER           

III-    ÖDEME KAVRAMI 

A-   KAZANÇ, İRAT VE ÜCRETLERİN KANUNİ DEFTERLERE GİDER OLARAK KAYDEDİLMESİ    

B-  ÜCRETİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VEYA TAHAKKUKU  

C-  KAZANÇ VE İRATLARDA CARİ HESABA KAYDETME             

IV-    TEVKİFAT ESASLARI          

A-   SORUMLULUK UYGULAMASI      

1-   İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) Tarafından Yapılacak Tevkifat   

2-   Türkiye Jokey Kulübü Tarafından Yapılacak Tevkifat             

B-  ÖZELLİKLİ DURUMLAR 

1-   Kira Ödemesi Olmayan İşyerinin Gayrimenkul Sermaye İradı             

2-   Menkul Sermaye İratlarının Ayrı Muhtasar Beyannameye Alınması  

3-   Gayrimenkulün Hem İkametgah Hem de İşyeri Olarak Kullanılması Durumunda Tevkifat      

ÖDEME TÜRLERİ İTİBARİ İLE TEVKİFAT   

V-      ÜCRETLER              

A-   ÜCRETİN TANIMI, ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER 

B-  ÜCRET BORDROSU      

C-  GERÇEK ÜCRETİN HESAPLANMASI         

D-  SAKATLIK İNDİRİMİ         

1-   Sakatlık İndirimi İle İlgili Kanun Maddeleri  

2-   Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Olanlar

a-   5228 Sayılı Kanun Öncesi              

b-  5228 Sayılı Kanun Sonrası             

3- Sakatlık İndiriminden Yararlanacakların Yapacakları İşlemler             

4-   Maliye Bakanlığınca Yapılacak İşlemler        

5-   Sakatlık İndirimi Uygulaması             

6-   Özürlü Serbest Meslek Erbabı İle Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişi Bulunan Serbest Meslek Erbabında ve Basit Usulde Vergilendirilenlerde Uygulama  

7-   Sakatlık İndirimi Uygulamasında Bakmakla Yükümlü Olma Tabiri ve Bu Durumun Belgelendirilmesi        

E-  VERGİ TARİFESİ              

1-   2004 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi         

2-   2004 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Ücret Tarifesi           

3-   Tarife Dilimlerinde Düzenleme          

F-  ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ VE ÜCRET TEVKİFATINA ÖRNEK

G-  TEVKİFATA TABİ OLMAYAN ÜCRETLER 

H-  ÜCRETLERDE İSTİSNALAR         

I-    ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ  

J-   DİĞER ÜCRETLER VE VERGİLEME          

K-  YILLIK BEYANA TABİ ÜCRETLER

1-   Tam Mükellefiyette Vergileme            

2-   Dar Mükellefiyette Vergileme              

3-   Ücret Vergilenmesinde Yaşanan Sorunlar ve Değerlendirmemiz       

L-   ÖZELLİKLİ DURUMLAR 

1-   Dernek Tarafından Çalıştırılan Kaloriferciye Yapılan Ödemelerin Ücret Olarak, Vergiye Tabi Bulunup Bulunmadığı             

2-   A.Ş. Tarafından İşçilere Yapılan Ayni Yardımların Ücretlerin Dışında Net Olarak Sağlanan Bir Menfaat Olduğunda Ücret Olarak Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği    

3-   A.Ş.’nin Personeline Nakit Olarak Yapacağı Yemek Yardımlarının Gelir Vergisinden İstisna Edilip Edilmeyeceği            

4-   625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na Göre, Özel Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmen ve Yöneticilere Ödenen Bazı Ücretler İle Sosyal Yardım Niteliğindeki Ödemelerin Vergilendirilmesi        

5-   Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna            

6-   Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerde Çalışan Gemi Adamlarına Ödenen Ücretlere İlişkin İstisna          

7-   Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ödenecek Ücretler           

VI-    SERBEST MESLEK KAZANÇLARI  

A-   SERBEST MESLEK KAZANCI       

B-  VERGİDEN MUAF SERBEST MESLEK ERBABI      

C-  SERBEST MESLEK İSTİSNASI    

D-  SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE TEVKİFAT  

E-  SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ YILLIK BEYANI           

F-  ÖZELLİKLİ DURUMLAR 

1-   Ücret/Serbest Meslek Ayrımı              

2-   Ücretli Avukat Çalıştırma     

VII-   YILLARA SARİ İŞLER          

A-   YILLARA SARİ İŞ TANIMI 

B-  ÖZELLİKLİ DURUMLAR 

C-  YARGI KARARLARI           

VIII-  MAL VE HAK KİRALAMASI               

A-   GELİR VERGİSİ KANUNU 70. MADDEDE SAYILAN MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI

1-   Özellikli Durumlar   

a-   Konut Kira Bedellerinin Konutta Oturan Personel Yönünden Ücret Sayılarak Vergilendirilmesi     

b-  Apartmanın Dış Cephesinin Kira Bedeli Olarak Yapılan Ödemeden GV Tevkifatı   

c-   Arazilerin Kiralanmasından Dolayı Kira Bedellerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı       

d-  Yargı Kararlarına Göre Tahsil Edilen Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi     

da- Elde Edilen Gelirin Niteliği             

db- Mahkeme Masraflarının Gider Olarak Dikkate Alınması         

dc- Gelir Vergisi Tevkifatı       

2-   Gayrimenkul Sermaye İratlarının Yıllık Beyanı           

B-  VAKIFLAR VE DERNEKLERE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI          

1-   Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınmasının Şartları         

a-   Faaliyet Konusu 

b-  Faaliyet Süresi    

c-   Defter Tutma       

d-  Mal Varlığı ve Yıllık Gelir  

e-   Gelirin Harcanma Şekli   

f-    İlgili Kuruluşların Görüşünün Alınması   

g-   Maliye Bakanlığı Merkezi Denetim Elemanlarınca Yapılacak İnceleme        

2-   Vergi Muafiyetinden Yararlanmada Usul       

3-   Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Yükümlülükleri   

a-   Resmi Senet Değişikliklerinde İzin Alınması           

b-  Gönderilecek Mali Tablolar ve Raporlar  

c-   Fon Oluşturulması           

4-   Vergi Muafiyetinin Kaldırılması         

5-   Diğer Hususlar         

a-   Şartlı Bağışlarla İlgili İşlemler       

b-  Vakfa Bağlı İktisadi İşletmelerde Muhasebe İşlemleri ve İşletme Gelirlerinin Vakıf Bütçesinde Gösterilmesi        

c-   Vakfa Tahsis Edilen Mal Varlığının Satışı veya Kamulaştırılması    

6-   Kanunla Kurulan Dernek ve Vakıflar

a-   3388 Sayılı Kanunla Kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

b-  3294 Sayılı Kanunla Kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları              

c-   2847 Sayılı Kanunla Kurulan Dernekler   

7-   Özel Kanunlarında Gelir Vergisine İlişkin İstisna veya Muafiyet Hükmü Bulunan Dernek ve Vakıflar

8-   Mazbut Vakıflar         

C-  KOOPERATİFLERE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI          

IX-    VAKIF VE DERNEKLERİN KENDİ GELİRLERİNDEN TEVKİFAT           

A-   DERNEK VE VAKIFLARCA KENDİ GELİRLERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT UYGULAMASI      

B-  TEVKİFATA TABİ OLAN VE OLMAYAN GELİRLER 

C-  TEVKİFAT ORANI             

D-  DEFTER VE BELGE DÜZENİ        

E-  DERNEK VE VAKIFLARA AİT BAZI İKTİSADİ İŞLETMELERİN KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ             

X-     YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA TEVKİFAT  

A-   YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI İSTİSNASI VE TANIMLARI             

B-  2499 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA YATIRIM FONLARI 

C-  YATIRIM ORTAKLIKLARI

D-  DİĞER SERMAYE PİYASASI KURUMLARI İSE         

E-  MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI VE MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARININ PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİNDEN DOĞAN KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ        

1-   Tam Mükellef Kurumlarda Vergileme              

2-   Dar Mükellef Kurumlarda Vergileme

F-  KURUM STOPAJI VE KÂR PAYLARI            

1-   Kurum Stopajında Yeni Sistem          

a-   Kâr Payı Dağıtımına Bağlı Tevkifat Uygulaması     

b-  Tam Mükellef Kurumlarca Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı            

c-   Dar Mükellef Kurumlarca Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı              

d-  Tevkifat Oranı      

G-  KURUM STOPAJINDA 4369 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ÖNCEKİ DÜZENLEME     

H-  KÂR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ    

1-   4842 Sayılı Kanunla Getirilen Sistem              

2-   Yürürlükten Kaldırılan Hükümler     

3-   4842 Sayılı Kanun Öncesi (4369 Sayılı Kanunla Getirilen) Sistem      

I-    İSTİSNA KAZANÇLAR ÜZERİNDEN STOPAJ VE GEÇİŞ DÖNEMİ     

1-   Yatırım İndiriminde Stopaj ve Geçici Dönemi             

a-   2003 Yılında Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanan Kazançlar Üzerinden Yapılacak Tevkifatın Ödenmesi             

b-  2004 Yılında Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanan Kazançlar Üzerinden Yapılacak Tevkifatın Ödenmesi             

2-   Dönem Kurum Kazançları ve İstisna Kazançlarının Dağıtımında Geçiş Dönemi ve Stopaj     

a-   Kanuni Dayanak 

b-  Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 62. Maddesi Uygulaması               

J-   KÂR PAYI ELDE EDEN KİŞİLERİN HUKUKİ STATÜLERİNİN BELİRLENEMEMESİ DURUMUNDA TEVKİFAT UYGULAMASI    

XI-    MENKUL SERMAYE İRATLARINDA TEVKİFAT         

A-   KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ     

1-   Dar Mükellef Kurumlar          

2-   Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kurumlar 

B-  DERNEK VE VAKIFLAR   

1-   Kanunla Kurulan Dernek ve Vakıflar

2-   Özel Kanunlarında Gelir Vergisine İlişkin İstisna veya Muafiyet Hükmü Bulunan Dernek ve Vakıflar

C-  DERNEK VE VAKIF OLMAMAKLA BİRLİKTE VERGİ UYGULAMALARINDA DERNEK VE VAKIF OLARAK KABUL EDİLEN KURULUŞLAR   

D-  ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ TÜZEL KİŞİLİKLERİ          

E-  1580 VE 3030 SAYILI KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE KURULAN YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ 

F-  TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN İŞ HANI, APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ GİBİ HİZMET ORGANİZASYONLARI

G-  KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN MENKUL SERMAYE İRATLARI GELİRLERİ   

H-  MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANI              

1-   Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları              

2-   Belirli Bir Tutarı Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Olan Menkul Sermaye İratları          

a-   103. Maddede Yazılı Tarifenin İkinci Gelir Diliminde Yer Alan Tutarı Aşmaması (2004 Yılı İçin 14 Milyar) Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları        

b-  750 Milyon TL’yi Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları

3-   İndirim Oranı Uygulanacak Menkul Sermaye İratları               

4-   Geçiş Döneminde Kâr Paylarının Vergilendirilmesi 

a-   Kanuni Dayanak 

b-  Geçici Madde Kapsamında Kâr Paylarının Beyanı ve Uygulama    

5-   Yargı Kararlarına göre Tahsil Edilen Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi        

a-   Elde Edilen Gelirin Niteliği             

b-  Gelir Vergisi Tevkifatı       

c-   Elde Edilen Faizin Beyanı               

I-    ÖZELLİKLİ DURUMLAR 

1-   Bankada Tereke Adına Açılan Mevduat Hesabına Yürütülen Faizlerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı        

2-   Apartman Yöneticiliğine Ait Adına Açılan Hesaplara Yürütülen Faizler İle Apartmanın Dış Cephesinin Kira Bedeli Olarak Yapılan Ödemeden GV Tevkifatı 

XII-   BİREYSEL EMEKLİLİK        

A-   BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN YASAL ALTYAPISI         

1-   Bireysel Emeklilik Sistemine Katılma ve Emeklilik Sözleşmesi           

2-   Katılımcının ve Şirketin Hak ve Yükümlülükleri         

3-   Emekli Olma ve Emeklilik Seçenekleri           

4-   Giriş Aidatı, Yönetim ve Fon İşletim Giderleri            

5-   Emeklilik Şirketlerinin Kuruluş Esasları ve Kuruluş İzni       

6-   Faaliyet Ruhsatı       

7-   Şirketin Sorumlulukları ve Bireysel Emeklilik Aracıları          

8-   Mali Bünyenin Güçlendirilmesi        

9-   Emeklilik Yatırım Fonuna İlişkin Düzenlemeler         

10-          Fonun Malvarlığına, Fon Portföyüne ve Fon Varlıklarının Saklanmasına İlişkin İlkeler 

11-          Fon Portföyünün Yönetimi        

12-          Denetim              

B-  BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VERGİLEME İLKELERİ             

C-  ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

1-   Gelirin Niteliği          

2-   Birikimsiz Sigorta Poliçeleri Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler             

3-   Karma Poliçeler Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler      

4-   Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması   

5-   Gelir Vergisi Tevkifat Uygulaması    

6-   Elde Edilen Gelirin Yıllık Beyanname ile Beyanı       

7-   07.10.2001 Tarihinden Önce Akdedilen Poliçeler ile İlgili Ödemeler

8-   Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirim Konusu Yapılması        

a-   Ödenen Katkı Payları ve Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi  

b-  Ödenen Katkı Payları ve Sigorta Primlerinin Yıllık Beyanname ile Beyan Edilecek Gelirlerde İndirimi  

c-   07.10.2001 Tarihinden Önce Akdedilen Poliçeler İle İlgili Primler  

d-  İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Ödenen Katkı Paylarının Ticari Kazancın Tespitinde İndirimi  

XIII- ZİRAİ ÜRÜN TEVKİFATI     

A-   GENEL ESASLAR             

1-   Destekleme Alımı Yapan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Zirai Ürün Alımlarında Yapacakları Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk 

2-   Destekleme Alımı Yapmayan, Ancak Zirai Ürün İşleyen veya İmalatçı Olmamakla Beraber Zirai Ürün Alımında Bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yapacakları Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk

3-   Tevkifat Yapmak Zorunda Olan Kamu Kurum ve Kuruluşları Dışındaki Kurum, Kuruluş ve Kişilerce Zirai Ürün Alımında Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk   

4-   5590 Sayılı Kanun’a Göre Kurulmuş Bulunan Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Zirai Ürün Bedellerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk   

5-   Zirai Ürün İhraç Eden İhracatçıların Bu Ürünlerin Alımında Yapacakları Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk

6-   Köy Tüzel Kişiliği ile Türk Medeni Kanunu’na Göre Kurulmuş Olan Vakıflarca (Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler Dahil) Satılan Zirai Ürün Bedelleri Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk

7-   Kiralanan Sınai İşletmelerde Zirai Ürün İşleyenlerle İlgili Müteselsil Sorumluluk     

8-   Çiftçilerin ve Nihai Tüketicilerin Müteselsil Sorumluluk Karşısındaki Durumu          

9-   “Emanet Usulü” Diye Anılan Usulle Yapılan Zirai Ürün Teslimlerinde Vergi Tevkifatı              

B-  ÖZELLİKLİ KONULAR     

1-   552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Tevkifat

2-   Borsa Kotasyon Listesine Dahil Olan Ürünlerden, Gelir Vergisi Tevkifatına Tabi Olan ve Olmayanlar             

3-   Fatura ve Müstahsil Makbuzlarında Borsa Tescil Beyannamelerinin Tarih ve Numarasına Yer Verilmemesinin Müeyyidesi

4-   Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Zirai Ürün Bedelleri Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk Uygulamasında Tarhiyatın Muhatabında Öncelik            

5-   Borsaya Tescil Ettirilerek Yapılan Alivre Muamelelerde Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk      

6-   Borsa Tescil Beyannamesine İlişik Listenin İbrazı ve Sonuçları        

7-   Borsalarca Düşük veya Yüksek Bedelle Tescil Yapılması     

C-  ÖZELLİKLİ DURUMLAR 

1-   Arazinin Üzerindeki Zirai Ürünlerle Birlikte Kamulaştırmasında; Arazi Üzerindeki Ürünler İçin Yapılacak Ödemelerin, Elde Eden Çiftçinin Tevkifata Tabi Tutulması   

2-   Derneklerin, Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yaptıkları Ödemelerden Vergi Tevkifatı              

XIV-  DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ          

A-   DOĞRUDAN  GELİR DESTEĞİ YASAL MEVZUATI 

1-   Ödeme Yapılacak Çiftçiler   

2-   Ödeme Miktarı ve Ödemeye Esas Arazi Büyüklüğü  

3-   Başvuruların Alınması          

4-   İstenecek Bilgi ve Belgeler  

5-   Başvuruların Kabulü, Kontrollerin Yapılması ve ÇKS’nin Oluşturulması       

6-   Ödemelerin Denetimine İlişkin Görev ve Yetkiler      

7-   Cezai Sorumluluklar              

8-   DGD Ödemesinden Faydalanamayacak Çiftçiler ve Desteklemeye Tabi Olmayacak Araziler 

B-  TEVKİFAT           

XV-   DİĞER TEVKİFAT KALEMLERİ        

A-   MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞLARI VE 4077’YE GÖRE TEVKİFAT     

B-  PTT ACENTECİLİĞİNDE TEVKİFAT          

C-  TELİF VE PATENT HAKLARI SATIŞINDA TEVKİFAT             

D-  ESNAF MUAFLIĞINDAN FAYDALANANLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN TEVKİFAT   

1- Vergiden Muaf Esnaf Kavramı              

2-   Tevkifat        

XVI-  MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE MUHTEVİYATI               

XVII-       VERGİ TEVKİFATININ GÖSTERİLMESİ  

XVIII- TEVKİFATIN NİHAİ VERGİ HALİNE GELMESİ          

XIX- GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNİN UYGULANMASI         

A-   GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNİN AMACI         

B-  GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNİN UYGULANACAĞI İLLER         

C-  UYGULAMADAN YARARLANACAK MÜKELLEFLER               

1-   Yeni İşe Başlama Dolayısıyla Teşvikten Yararlanma

2-   Ek İstihdam Artışı Dolayısıyla Teşvikten Yararlanma              

3-   Teşvikten Yararlanamayacak İşlemler            

D-  FİİLEN ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU             

E-  UYGULAMANIN BAŞLAMA VE SONA ERME TARİHLERİ      

F-  SAĞLANAN TEŞVİK TUTARININ BELİRLENMESİ  

G-  TEŞVİKİN UYGULANMASI             

H-  DİĞER HUSUSLAR          

XX-   TEVKİFAT KALEMLERİ VE STOPAJ ORANLARI      

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

DAR MÜKELLEF KURUMLARDA KAYNAKTA

VERGİLEME VE UYGULAMASI

 

I-       KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE DAR MÜKELLEF KURUMLARDA KAYNAKTA VERGİLEME             

A-   DAR MÜKELLEFİYETLE İLGİLİ KANUN MADDELERİ            

1-   Kurumlar Vergisi Kanunu    

a-   Mevzuu  

b-  Sermaye Şirketleri             

c-   Tam Mükellefiyet               

d-  Kanuni Merkez, İş Merkezi              

e-   Dar Mükellefiyet 

f-    Sâfi Kurum Kazancı          

g-   Beyan Esası         

h-  Özel Beyan Zamanı          

ı-    Tarhiyatın Muhatabı          

j-    Vergilendirme Dönemi    

k-   Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler     

l-    İndirim ve İstisnaların Sınırı           

2-   Vergi Usul Kanunu  

a-   İşyeri       

3-   Gelir Vergisi Kanunu             

a-   Kazanç veya İradın Türkiye’de Elde Edilmesi        

b-  İş Yeri ve Daimi Temsilci 

c-   Sergi ve Panayır İstisnası

B-  VERGİ TEVKİFATI MÜESSESESİ

C-  VERGİLEME İLKELERİ    

D-  ÖDEME İLKESİ  

II-     TEVKİFAT KALEMLERİ      

-     Kurumlar Vergisi Kesintisine Tabi Kazanç ve İratlar      

-     Kurumlar Vergisi Kesintisine Konu Olmayan Ödemeler               

A-   ÜCRETLER        

B-  SERBEST MESLEK KAZANÇLARI               

C-  GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI         

D-  SERGİ VE PANAYIRLARDAKİ TİCARİ FAALİYETLERDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLAR         

E-  MENKUL SERMAYE İRATLARI     

F-  GAYRİMADDİ HAKLARIN SATIŞI, DEVİR VE TEMLİKİ MUKABİLİNDE ALINACAK BEDELLER    

G-  VERGİ ANLAŞMALARI     

1-   Türkiye’nin Sonuçlandırdığı Vergi Anlaşmalarının Listesi Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (01.01.2004)      

2-   Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğleri

a-   1 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği        

aa-                Anlaşma’nın Kapsamı      

i-    Kişilere İlişkin Kapsam              

-  Mukim Teriminin Tanımı    

-  Çifte Mukimlik        

ii-   Vergilere İlişkin Kapsam           

ab-                Genel Tanımlar  

ac- Temettülerin Vergilendirilmesi       

i-    İç Mevzuata Göre Vergileme    

ii-   Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Uyarınca         

-  Temettü Teriminin Tanımı 

-  Temettü Elde Edenin Mukim Olduğu Devlet’in Vergilendirme Hakkı               

-  Temettü Ödeyen Şirketin Mukim Olduğu Devlet’in Vergilendirme Hakkı       

-  Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi

-  Anlaşma’da Öngörülen Düşük Oranların Uygulanmayacağı Durumlar        

-  Temettülere İlişkin Diğer Hususlar

·    Bir Devlet’in Mukimi Şirketin Dağıttığı Temettülerin Diğer Devlet Tarafından Vergilendirilemeyeceği              

·    Hollanda’da İştirak Kazançları İstisnası Uygulandığı Durumda Temettü Vergilemesi      

iii-  Türkiye’de Vergilendirilecek Temettüler ve Fazla Ödenen Vergilerin İadesi               

-  Düşük Vergi Oranı Uygulamasından Yararlanmanın Şartları             

-  Anlaşma’da Öngörülenin Üzerinde Vergi Tevkifatı Yapıldığı Durumda Fazla Ödenen Vergilerin İadesi         

-  Kurum Tarafından Vergi Tevkifatından Önce Kâr Dağıtımının Gerçekleştirilmiş Olması Durumunda Vergileme       

b-  2 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği        

3-   Yürürlükte Bulunan Anlaşma Hükümlerine Göre Temettüler Üzerinden Kaynak Devlet’te Alınacak Vergi Oranları       

4-   Yürürlükte Bulunan Anlaşma Hükümlerine Göre Faiz ve Gayrimaddi Hak Bedelleri Üzerinden Kaynak Devlet’te Alınacak Vergi Oranları      

5-   Yürürlükte Bulunan Anlaşma Hükümlerine Göre İnşaat Faaliyetlerinde İşyeri Tespit Süreleri            

6-   Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Özelgeleri            

a-   24.01.2001 Tarih ve B.0.07.0.GEL.0.86/8620-4/4531 Sayılı Özelge    

b-  02.03.1999 Tarih ve B.07.0.GEL.0.85/8512-8/7793 Sayılı Özelge       

c-   02.02.1999 Tarih ve B.07.0.GEL.0.86/8623-6/2912 Sayılı Özelge       

d-  13.02.2001 Tarih ve B.07.0.GEL.0.85/8512-9/8884 Sayılı Özelge       

e-   13.02.2001 Tarih ve B.0.07.0.GEL.0.86/8612-2/8882 Sayılı Özelge    

f-    19.03.2001 Tarih ve B.07.0.GEL.0.85/8500-24/014447 Sayılı Özelge

g-   18.01.2001 Tarih ve B.07.0.GEL.0.86/8624-3/3269 Sayılı Özelge       

h-  19.02.2001 Tarih ve B.07.0.GEL.0.86/8624-3/10038 Sayılı Özelge     

ı-    25.02.1999 Tarih ve B.07.0.GEL.0.85/8504-2/6684 Sayılı Özelge       

j- 25.02.1999 Tarih ve B.07.0.GEL.0.85/8510-5/6685 Sayılı Özelge          

k- 28.06.1999 Tarih ve B.07.0.GEL.0.87/8700/026545 Sayılı Özelge        

III-    DİĞER KONULAR 

A-   TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ   

1-   5035 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemelerin Getirdiği Yenilikler   

2-   Yönetici Şirketlerin Yararlanabilecekleri Vergisel Teşvikler 

a-   5035 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenleme

3-   İstisna Kapsamına Giren Kazançlar

4-   İstisna Tutarının Tespiti       

B-  TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLERİN İŞLETİLMESİNDEN VE DEVRİNDEN ELDE EDİLECEK KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA    

C-  İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ (TAKASBANK) TARAFINDAN YAPILACAK TEVKİFAT         

IV-    DAR MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLARDA BEYANNAME VERİLECEK HALLER     

V-      VERİLECEK BEYANNAMEYE İTHALİ GEREKEN VE GEREKMEYEN GELİRLER           

VI-    TEVKİFAT KALEMLERİ VE STOPAJ ORANLARI      

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE

DAR MÜKELLEF KURUMLARDA

KAYNAKTA VERGİLEME

 

I-       YILLARA SARİ İŞLER          

A-   GENEL ESASLAR             

B-  GENEL UYGULAMA         

C-  VERGİ ANLAŞMALARINA GÖRE DURUM 

D-  VERGİ ANLAŞMALARINA GÖRE İŞYERİ TESPİT SÜRELERİ              

II-     MENKUL SERMAYE İRATLARINDA TEVKİFAT         

III-    YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA TEVKİFAT  

IV-    KURUM STOPAJI VE KÂR PAYLARI              

A-   KÂR PAYI DAĞITIMINA BAĞLI TEVKİFAT UYGULAMASI      

B-  DAR MÜKELLEF KURUMLARCA YAPILACAK GELİR VERGİSİ TEVKİFATI     

C-  TEVKİFAT ORANI             

V-      KÂR PAYI ELDE EDEN KİŞİLERİN HUKUKİ STATÜLERİNİN BELİRLENEMEMESİ DURUMUNDA TEVKİFAT UYGULAMASI        

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

ORTAK HÜKÜMLER

 

I-       KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBU VE İADESİ            

A-   TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ          

1-   Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup              

2-   Diğer Vergi Borçlarına Mahsuben veya Nakden İadesi           

a-   Mahsup Yoluyla İade       

b-  Nakden İade         

B-  GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU VE İADESİ  

1-   Yasal Düzenlemeler

2-   Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup              

3-   Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade    

4-   Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu  

C-  GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İLE İLGİLİ VERGİ HATALARINDAN KAYNAKLANAN İADE İŞLEMLERİ  

1-   Yasal Düzenlemeler

2-   Diğer Vergi Borçlarına Mahsuben veya Nakden İade               

D-  DİĞER HUSUSLAR          

1-   İade Talebinin Gerçeğe Aykırı Belgelere Dayanması              

2-   Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin Vergi Sorumlusunca Tahakkuk Ettirilmemesi veya Ödenmemesi     

3-   Adına Vergi Kesintisi Yapılan ile Gelir Sahibinin Farklı Gerçek veya Tüzel Kişi Olması          

4-   Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu       

5-   Tebliğ Düzenlemelerinin Geçerli Olacağı İadeler     

E-  KÂR PAYLARINDAN KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBU        

F-  TEREDDÜTLÜ KONULAR            

II-     İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE DÜZELTMEYE DAYANAK TEŞKİL EDECEK BELGELER İLE BU İŞLEMLERE AİT USUL VE ESASLAR              

III-    FON PAYI HESAPLANMASI              

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NA

GÖRE TEVKİFAT VE SORUMLULUK

 UYGULAMASI

 

I-       TELİF KAZANÇLARINDA SORUMLULUK   

A-   MEVCUT UYGULAMA     

B-  MEVCUT UYGULAMAYA ALTERNATİF GELİŞTİRİLEN YÖNTEMLER            

II-     KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK             

A-   DAYANAK            

B-  UYGULAMA        

1-   Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması        

2-   İşletmeye Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması İşleminin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu        

-     KDV Kanunu’nun 17/4-D Maddesinin Uygulanması Konulu  Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne Verilen 09.11.1998 Tarih ve  40043 Sayılı Özelge           

3-   Konut Kira Bedellerinin Konutta Oturan Personel Yönünden Ücret Sayılarak Tevkifata Tabi Tutulması         

III-    HURDA METAL ALIMLARINDA SORUMLULUK       

A-   KAPSAM              

1-   53 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği       

2-   58 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği       

3-   86, 87 ve 89 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri               

4-   91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği       

5-   5228 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler

B-  VERGİ TEVKİFAT ORANLARI       

1-   51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği      

2-   85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği       

C-  KAPSAM İSTİSNALARI    

D-  BEYAN  

E-  MATRAHTA DEĞİŞİKLİK VE MALLARIN İADESİ HALİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI   

1-   Mal İadeleri

2-   Matrahta Değişiklik 

IV-    AKARYAKIT İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK           

V-      ATIK KAĞIT, HURDA PLASTİK VE HURDA CAM ALIMINDA SORUMLULUK

A-   TEVKİFAT ORANLARI     

1-   81 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği       

2-   86 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği       

B-  TEVKİFAT KAPSAMI VE ESASLARI             

1-   81 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği       

2-   86 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği       

3-   91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği       

C-  KAPSAM İSTİSNALARI    

VI-    REKLAM İŞLEMLERİ İLE PROFESYONEL SPORCULARIN KATILDIĞI FUTBOL FAALİYETLERİ REKLAM İŞLEMELERİNDE SORUMLULUK   

A-   REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI    

B-  PROFESYONEL SPORCULARIN KATILDIĞI FUTBOL FAALİYETLERİ REKLAM İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK 

1-   Spor Kulüpleri          

2-   Türkiye Futbol Federasyonu              

3-   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü  

VII-   FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE SORUMLULUK       

A-   TEVKİFAT ORANLARI     

B-  TEVKİFAT KAPSAMI VE UYGULAMASI      

1-   Genel Esaslar            

2-   Diğer Hususlar         

3-   Matrahta Değişiklik ve Malların İadesi Halinde Tevkifat Uygulaması               

a-   Mal İadeleri           

b-  Matrahta Değişiklik            

4-   Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşlerle İlgili Tevkifat Uygulamasında Mahsuben İade   

VIII-  İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ, TEMİZLİK HİZMETİ, ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARA AİT BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ, PERSONELE VERİLEN YEMEK SERVİSİ, DANIŞMANLIK VE DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT        

A-   SORUMLULUK UYGULAMASI      

1-   Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar           

2-   Tevkifat Uygulanacak İşlemler          

3-   Tevkifat Oranı           

4-   Tevkifata Tabi Tutulan İşlemlerin Kapsamı  

a-   Yapım İşleri ile Bu İşlere İlişkin Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri       

b-  Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri            

c-   Özel Güvenlik Hizmetleri

d-  Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri      

e-   Yemek Servis Hizmetleri 

f-    Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri           

5-   Yurt Dışından Sağlanan Hizmetler   

6-   Tevkifat Uygulamasında Sınır            

7-   Tevkifata Tabi Hizmetleri İfa Eden Mükelleflerin Yapacakları İşlemler             

a-   Belge Düzeni       

b-  Beyan     

8-   Sorumlu Tayin Edilen Kurum ve Kuruluşlarca Yapılacak İşlemler    

IX-    BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERDE TEVKİFAT UYGULAMASI    

A-   GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN İSTİSNA   

B-  İSTİSNADAN VAZGEÇEN BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN KATMA DEĞER VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ    

X-     YURT DIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLER 

XI-    KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATININ TOPLU GÖRÜNÜMÜ          

XII-   SORUMLU SIFATIYLA ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİMİ VE BEYANI

XIII- MÜTESELSİL SORUMLULUK          

A-   KAPSAM              

1-   İşleme Doğrudan Taraf Olanlar         

2-   İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar 

B-  UYGULAMA        

C-  MÜTESELSİL SORUMLULUK KAPSAMININ İSTİSNALARI  

1-   Yargı Kararları ve İdari Açıklamalar 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE

SORUMLULUK VE UYGULAMASI

 

I-       ÖDEME ŞEKİLLERİ              

A-   PUL YAPIŞTIRILMASI ŞEKLİYLE ÖDEME 

B-  BASILI DAMGA KONULMASI ŞEKLİYLE ÖDEME    

C-  MAKBUZ VERİLMESİ ŞEKLİYLE ÖDEME  

1-   Genel Esaslar            

2-   Beyanname ile Bildirim ve Makbuz Mukabili Ödeme               

3-   Yargı Kararı

D-  İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEME             

1-   İstihkaktan Kesinti Usulüne Göre Ödeme Yapacaklar             

a-   Aylık Muhtasar Beyanname Verenler        

b-  Üç Ayda Bir Muhtasar Beyanname Verenler          

2-   Damga Vergisi Defteri Uygulaması   

II-     BEYANNAME VERME SÜRESİ          

A-   5228 SAYILI KANUN ÖNCESİ        

B-  5228 SAYILI KANUN SONRASI      

III-    SORUMLULUK       

A-   ÖZEL SORUMLULUK     

B-  DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERE İLİŞKİN İŞLEMLERDE SORUMLULUK

C-  RESMİ DAİRELERİN SORUMLULUĞU      

D-  NOTERLERİN, BANKALARIN VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN SORUMLULUĞU         

E-  BELLİ PARA GÖSTERME SORUMLULUĞU            

IV-    CEZAİ MÜEYYİDELER         

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE

SORUMLULUK VE UYGULAMASI

 

I SAYILI LİSTE 

A CETVELİ

B CETVELİ

II SAYILI LİSTE

(1) SAYILI CETVEL         

(2) SAYILI CETVEL         

(3) SAYLI CETVEL           

III SAYILI LİSTE     

(A) CETVELİ      

(B) CETVELİ      

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE TEVKİFAT (TEMİNAT) VE

 SORUMLULUK UYGULAMASI

 

I-       TEVKİFAT UYGULAMASI   

A-   YARIŞMA VE ÇEKİLİŞLERDE KAZANANLARA ÖDENEN İKRAMİYELERİN VERGİLENDİRİLMESİ            

1-   Tanımlar      

2-   Yarışma ve Çekilişin Kapsamı           

3-   Kazanılan İkramiye Üzerinden Yapılacak Vergi Tevkifatı ve Beyan    

a-   Yarışma veya Çekiliş Sonucu Nakit Olarak Verilen İkramiyelerin Vergilendirilmesine İlişkin Örnek  

b-  Katma Değer Vergisi Dışındaki Masrafların İkramiyeyi Kazanana Ait Olması Halinde, Verilen İkramiyelerin Vergilendirilmesine İlişkin Örnek    

c-   Veraset ve İntikal Vergisi ve Diğer Masrafların Yarışmayı Düzenleyen Tarafından Üstlenilmesi Halinde, İkramiyenin Vergilendirilmesine İlişkin Örnek       

4-   Yarışma ve Çekilişlerle İlgili Olarak Beyanname Vermeyecek Olanlar             

B-  AT YARIŞLARI ÜZERİNE OYNANAN VE FUTBOL MÜSABAKALA-RINA AİT MÜŞTEREK BAHİSLERDEN KAZANILAN İKRAMİYELE-RİN VERGİLENDİRİLMESİ    

C-  VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT VE KESİNTİ          

1-   İntikal Eden Gayrimenkullerin Başkasına Devir ve Ferağı    

a-   İlk Tarhiyattan Sonra        

b-  Nihai Tarhiyattan Sonra  

2-   Vergiye Karşılık Alınacak Teminat   

a-   Vergiye Karşılık Alınacak Teminatın Hesaplanmasına İlişkin Örnek            

b-  Yargı Kararları ve İdari Açıklamalar            

ba-             Danıştay 9. Daire   Esas No.1989/4245 sayılı Kararı

bb-             18.12.1996 tarih ve 60445 sayılı Özelge     

bc- 26.01.1998 tarih ve 2310 sayılı Özelge    

bd-             1996/5 No.lu Veraset ve İntikal Vergisi İç Genelgesi

c- Örnek       

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE

SORUMLULUK UYGULAMASI

 

I-       MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI

A-   KAMU İDARE VE MÜESSESELERİNİN SORUMLULUĞU     

B-  MÜKELLEFLERİN SORUMLULUĞU          

C-  SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK 

D-  FENNİ MUAYENE YAPANLAR İLE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK BELGESİ VERENLERİN SORUMLULUĞU     

E-  YARGI KARARLARI           

 

ONUNCU BÖLÜM

 

EMLAK VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE

SORUMLULUK UYGULAMASI

 

EMLAK VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE SORUMLULUK UYGULAMASI        

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

 

HARÇLAR KANUNU’NA GÖRE

SORUMLULUK UYGULAMASI

 

I-       YAPI KULLANMA İZNİ VERENLERLE TAPU MEMURLARI VE NOTERLERİN SORUMLULUĞU             

II-     BİLGİ FORMLARI 

III-    KAMULAŞTIRMALARLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER 

IV-    NOTERLERDEN GELECEK LİSTELER ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER     

V-      CİNS TAHSİSİ İŞLEMLERİ 

KAYNAKÇA