TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ VE SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER  

 

I-    GİRİŞ      

II-   TGB’LERİNİN, DÜNYA ÜLKELERİNDEKİ VE TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ

A-  TGB’LERİNİN DÜNYA ÜLKELERİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ          

1- ABD’de Teknoparklar       

2- İngiltere’de Teknoparklar           

3- Fransa’da Teknoparklar  

4- Japonya’da Teknoparklar

5- Çin’de Teknoparklar        

B-  TGB’LERİNİN TÜRKİYE’DEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ

III- TGB İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN BAZI KAVRAMLAR

A-  TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (TGB)

B-  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE), AR-GE MERKEZ VEYA ENSTİTÜLERİ           

C- ÜRETİM BİRİMLERİ       

D- YENİLİK, ÜRÜNDE VE ÜRETİM YÖNTEMLERİNDE YENİLİK 

E-  ÜNİVERSİTE, KURUCU HEYET VE YÖNETİCİ ŞİRKET

F-  YAZILIM           

G- TGB’NİN MİSYONU        

IV-  TGB’LERİNİN KURULUŞU 

A-  TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN YERSEÇİMİ, PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ        

B-  BÖLGE KURULUŞ BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER      

V-    TGB’LERİNDE YÖNETİCİ ŞİRKET, BÖLGENİN DENETİMİ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL         

A-  TGB’LERİNDE YÖNETİCİ ŞİRKET VE BÖLGENİN DENETİMİ           

B-  TGB’LERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL   

VI-  TGB’DE UYGULANAN VERGİSEL TEŞVİKLER        

A-  TGBK’NİN 8. MADDESİ  

B-  TGBK’NİN GEÇİCİ 2. MADDESİ  

C- TGB’DE UYGULANAN VERGİSEL TEŞVİKLERİN İRDELENMESİ       

1- TGB’de Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yönelik Vergisel Teşvikler    

a- Yazılım ve AR-GE’ye Dayalı Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna  

b- İstisna Kapsamına Giren Faaliyetler  

c-  TGB’lerde Faaliyete Geçilmeden Önce Başlatılmış Projelerden Sağlanan Kazançların Anılan İstisna Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği

ca-            TGB’lerde Faaliyete Geçiş Tarihi İtibariyle Tamamlanan Yazılım ve AR-GE’ye Dayalı Projelerden Elde Edilen Kazançlar    

cb-          TGB’lerde Faaliyete Geçildikten Sonra Devam Ettirilen Yazılım ve AR-GE’ye Dayalı Projelerden Elde Edilen Kazançlar 

d- İstisna Tutarı Nasıl Tespit Edilecektir?           

da-         Müşterek Genel Giderler ve Amortismanların Dağıtımı     

db-         TGB Diğer Faaliyetlerden Sağlanan Kazançların Anılan İstisna Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği

f-  İstisna Uygulamasında Süre   

g- TGB’deki İstisnanın Geçici Vergi Karşısındaki Durumu          

h- TGB’deki Faaliyetlere İlişkin İstisna Kazançların Dağıtımı Halinde Stopaj  

ı-  Muhasebe Kayıtları      

j-  İstisna Kazancın Beyannamede Gösterilmesi

2- TGB Çalışan Personelin Ücretlerinde İstisna Uygulaması         

a- TGB İçinde ve Dışında Çalıştırılan Personelin Ücretleri         

b- Ücret İstinası Uygulamasında Süre    

c-  Ücretlerde İstisna Uygulaması İle İlgili Diğer Hususlar       

3- TGB Yönetici Şirketlerin Yararlanabilecekleri Vergisel Teşvikler         

a- 5035 sayılı Kanun İle Yapılan Düzenleme      

b- İstisna Kapsamına Giren Kazançlar    

c-  İstisna Tutarının Tespiti         

ca-          Müşterek Genel Giderler ve Amortismanların Dağıtımı     

cb-          Bölgedeki Diğer Faaliyetlerden Sağlanan Kazançların Anılan İstisna Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği

cc- İstisna Uygulamasında Süre    

4- Diğer Hususlar      

a- Bağış ve Yardımlar ile Ödenen Destekleme Primlerinin Kazanç Tespitinde Dikkate Alınıp Alınmayacağı   

b- TGB Şube Kazancının Tespitinde, Merkez Giderlerinden Pay Verilip Verilemeyeceği          

c-  TGB İşyeri Kiralamalarında Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılacak mı?    

d- Bölgedeki Yazılım ve AR-GE Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazancı İstisna Olan Mükelleflerin Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanmaları Halinde Kazanç Yetersizliğinden Dolayı Yararlanamadıkları İstisnadan Daha Sonra Yararlanıp Yararlanamayacakları       

e- Bölgede Faaliyet Gösteren Kurumlardan Elde Edilen Kâr Paylarının Vergilendirilmesi      

f-  TGB Yönetmeliği Hükümlerine Göre Bildirim ve Beyanın Yapılması Gereken Yer    

g- Yönetici Şirketlerin Sorumluluğu        

h- TGB’lerde KDV İstisnası          

ha-         TGB’lerde Mükelleflerin Münhasıran Bu Bölgelerde Ürettikleri ve Sistem Yönetimi, Veri Yönetimi, İş Uygulamaları, Sektörel, İnternet, Mobil ve Askeri Komuta Kontrol Uygulama Yazılımı Şeklindeki Teslim ve Hizmetleri 01.01.2004 Tarihinden İtibaren Katma Değer Vergisinden Müstesna Tutulmaktadır      

VII- ÖRNEK BAZI TEKNOPARKLAR      

A-  ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - TEKNO-KENT         

B-  BİLKENT ÜNİVERSİTESİ-ANKARA CYBERPARK    

C- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ- TEKNOKENT

VIII-    KONUYLA İLGİLİ OLARAK SORULAR VE CEVAPLARI   

IX-  GENEL DEĞERLENDİRME 

EK 1 KURUMLAR VERGİSİ SİRKÜLERİ/1        

EK 2 KURUMLAR VERGİSİ SİRKÜLERİ/6        

EK 3 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU   

EK 4 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ           

EK 5 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN TABLOLAŞTIRILMASI

EK 6 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNİN YÖNETİCİ ŞİRKETLERİ