VERGİ DÜZENLEMELERİYLE BİRLİKTE

ENFLASYON MUHASEBESİ

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ..........................................................................................................................................

İÇİNDEKİLER..................................................................................................................................

 

BİRİNCİ KISIM

 

ENFLASYONUN ETKİLERİ VE MUHASEBE MODELLERİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

ENFLASYON VE İŞLETMELER

ÜZERİNE ETKİLERİ

I-... ENFLASYON..........................................................................................................................

A-..... ENFLASYON VE İŞLETMELER....................................................................................

1-.. Enflasyonun İşletmelerin Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri..............................

a-.. Enflasyonun İşletmelerin Yatırım Kararları Üzerindeki Etkileri.....................

b-.. Enflasyonun Finansman Politikaları Üzerindeki Etkileri...............................

c-.. Enflasyonun Kapasite Kullanım ve Üretim Politikaları Üzerindeki Etkileri.

d-.. Enflasyonun Ücret Politikaları Üzerindeki Etkileri.........................................

e-.. Enflasyonun Satış Politikaları Üzerindeki Etkileri.........................................

f-... Enflasyonun Kâr Dağıtımı Üzerine Etkileri.....................................................

B-..... ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.......................................

1-.. Enflasyonun Bilanço Üzerindeki Etkileri..............................................................

2-.. Enflasyonun Gelir Tablosu Üzerindeki Etkileri.....................................................

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ENFLASYON MUHASEBESİ

MODELLERİ

 

I-... FİYATLAR GENEL SEVİYESİ MUHASEBESİ MODELİ......................................................

II-. İKAME MALİYET MUHASEBESİ MODELİ...........................................................................

III- ENTEGRE (KARMA) MUHASEBE MODELİ.........................................................................

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE ENFLASYON

MUHASEBESİ UYGULAMASI

 

I-... DİĞER ÜLKE UYGULAMALARI...........................................................................................

A-..... AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ...............................................................................

B-..... ALMANYA......................................................................................................................

C-.... ARJANTİN.....................................................................................................................

D-.... AVUSTRALYA...............................................................................................................

E-..... AVUSTURYA.................................................................................................................

F-..... BREZİLYA.....................................................................................................................

G-.... FRANSA........................................................................................................................

H-.... İNGİLTERE....................................................................................................................

I- ..... İSVEÇ............................................................................................................................

İ-...... KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ.........................................................................

II-. ÜLKEMİZ AÇISINDAN İNCELENEN MODELLERİN UYGULANABİLİRLİĞİ...................

 

İKİNCİ KISIM

 

ENFLASYON MUHASEBESİ DÜZENLEMELERİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

I-... ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARDI 29..................................................................

A-..... STANDARDIN ANALİZİ................................................................................................

B-..... ÖRNEK..........................................................................................................................

-.... Bilançoya İlişkin Ayrıntılı Bilgiler...........................................................................

-.... Gelir Tablosuna İlişkin Bilgiler...............................................................................

-.... 2000 Yılına İlişkin Düzeltmeler................................................................................

1-.. Kasa Hesabı.......................................................................................................

2-.. Bankalar Hesabı.................................................................................................

3-.. Menkul Kıymetler Hesabının Düzeltilmesi......................................................

4-.. Ticari Alacaklar Hesabının Düzeltilmesi..........................................................

5-.. Ticari Mallar Hesabının Düzeltilmesi................................................................

6-.. Avans Hesaplarının Düzeltilmesi.....................................................................

7-.. Maddi Duran Varlıkların Düzeltilmesi..............................................................

8-.. Birikmiş Amortismanların Düzeltilmesi............................................................

9-.. Mali Borçların Düzeltilmesi...............................................................................

10- Sermaye Hesabının Düzeltilmesi.....................................................................

11- Geçmiş Yıl Kâr veya Zararının Hesaplanması.................................................

-.... 31.12.2001 Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi..........................................................

1-.. Kasa Hesabı.......................................................................................................

2-.. Bankalar..............................................................................................................

3-.. Menkul Kıymetler...............................................................................................

4-.. Ticari Alacaklar...................................................................................................

5-.. Ticari Mallar........................................................................................................

6-.. Avans Hesaplarının Düzeltilmesi.....................................................................

7-.. Maddi Duran Varlıkların Düzeltilmesi..............................................................

8-.. Birikmiş Amortismanlar.....................................................................................

9-.. Mali Borçlar........................................................................................................

10- Sermaye..............................................................................................................

-.... 2001 Yılı Gelir Tablosunun Düzeltilmesi................................................................

1-.. Satışların Düzeltilmesi......................................................................................

2-.. Satışların Maliyetinin Düzeltilmesi..................................................................

3-.. Faaliyet Giderlerinin Düzeltilmesi....................................................................

4-.. Faaliyet Gelirlerinin Düzeltilmesi.....................................................................

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

ENFLASYON MUHASEBESİYLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ

 

I-... GENEL OLARAK....................................................................................................................

II-. TEBLİĞİN ANALİZİ...............................................................................................................

A-..... KİMLER MALİ TABLOLARINI BU TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE GÖRE HAZIRLAYACAKLARDIR?       

B-..... TANIMLAR....................................................................................................................

C-.... YÜKSEK ENFLASYONUN VARLIĞI HANGİ KRİTERLERE GÖRE TESPİT EDİLECEKTİR?           

D-.... PARASAL VE PARASAL OLMAYAN KALEMLER NELERDİR?....................................

E-..... DÜZELTME HANGİ FİYAT ENDEKSİNE GÖRE YAPILACAKTIR?..............................

F-..... BİLANÇONUN DÜZELTİLMESİ....................................................................................

G-.... AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ................................................

H-.... STOKLARIN DÜZELTİLMESİ.......................................................................................

1-.. FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) Yöntemi..........................................................................

2-.. LIFO (Son Giren İlk Çıkar) Yöntemi.......................................................................

3-.. Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi.........................................................................

4-.. Fiili Maliyet Yöntemi................................................................................................

5-.. Mali Duran Varlıkların Düzeltilmesi........................................................................

6-.. Hazır Değerlerin Düzeltilmesi..................................................................................

7-.. Menkul Değerlerin Düzeltilmesi..............................................................................

8-.. Alacakların Düzeltilmesi..........................................................................................

9-.. Karşılıkların Düzeltilmesi.........................................................................................

10- Alınan ve Verilen Avansların Düzeltilmesi.............................................................

11- Peşin Ödenen Giderler............................................................................................

12- Borçların Düzeltilmesi.............................................................................................

13- Özsermayenin Düzetilmesi......................................................................................

14- Gelir Tablosunun Düzeltilmesi...............................................................................

15- Amortisman Hesaplama Yöntemleri.......................................................................

16- Net Parasal Pozisyon Kâr ve Zararının Hesaplanması.........................................

17- Düzeltilmiş Tutarın Cari Değerden Fazla Olması..................................................

18- Kâr Dağıtımı..............................................................................................................

19- Düzeltme Katsayılarının Hesaplanması.................................................................

20- Düzenlenecek Mali Tablolar....................................................................................

21- Ek Mali Tablolar........................................................................................................

22- Önceki Dönem Mali Tablolarının Karşılaştırma Amacıyla Düzeltilmesi..............

23- Yüksek Enflasyon Döneminden Sonraki Mali Tablolar.......................................

24- Dipnotlarda Yapılacak Açıklamalar........................................................................

25- Enflasyona Göre Düzeltme Defteri.........................................................................

26- Mali Tabloların Formatı............................................................................................

27- Bağlı Ortaklıkların ve İştiraklerin Mali Tablolarına İlişkin Hükümler..................

28- Mali Tablo ve Raporların Bildirim ve İlanı.............................................................

29- Uygulanacak Diğer Hükümler.................................................................................

III- ÖRNEK...................................................................................................................................

-.... Uygulamanın Birinci Yılı......................................................................................................

-.... Sermayenin Düzeltilmesi.....................................................................................................

-.... Net Parasal Pozisyon Kâr-Zarar Tablosu...........................................................................

-.... Uygulamanın İkinci Yılı (2000 Yılı) .....................................................................................

A-..... İŞTİRAKLERİN DÜZELTİLMESİ...................................................................................

B-..... SERMAYENİN DÜZELTİLMESİ....................................................................................

C-.... SABİT KIYMETLERİN DÜZELTİLMESİ........................................................................

D-.... AMORTİSMAN DAĞILIMI..............................................................................................

E-..... STOKLARIN DÜZELTİLMESİ.......................................................................................

F-..... SATILAN MALIN MALİYETİNİN DÜZELTİLMESİ.........................................................

G-.... GELİR TABLOSUNUN ENDEKSLENMESİ...................................................................

H-.... GEÇMİŞ YIL KÂR / (ZARARININ) DÜZELTİLMESİ......................................................

-.... Uygulamanın Üçüncü Yılı (2001 Yılı)..................................................................................

A-..... İŞTİRAKLERİN DÜZELTİLMESİ...................................................................................

B-..... MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ..........................................................

C-.... SERMAYENİN DÜZELTİLMESİ....................................................................................

D-.... STOKLARIN DÜZELTİLMESİ.......................................................................................

E-..... GELİR TABLOSUNUN DÜZELTİLMESİ.......................................................................

F-..... SATILAN MAL MALİYETİNİN DÜZELTİLMESİ.............................................................

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

TMS 2’NİN ANALİZİ

 

I-... TMS 2’NİN UYGULANMASI VE AMACI...............................................................................

II-. TMS 2’NİN ENFLASYON MUHASEBESİ YÖNTEMİ...........................................................

III- TMS 2 NE ZAMAN UYGULANACAKTIR...............................................................................

IV- HANGİ FİNANSAL TABLOLAR DÜZELTMEYE TABİ TUTULACAKTIR.............................

V-.. DÜZELTME HANGİ FİYAT ENDEKSİNE GÖRE YAPILACAKTIR.......................................

VI- PARASAL VE PARASAL OLMAYAN KALEMLER NELERDİR............................................

VII-........................................................................................... BİLANÇONUN DÜZELTİLMESİ    

A-..... HAZIR DEĞERLERİN DÜZELTİLMESİ........................................................................

B-..... STOKLARIN DÜZELTİLMESİ.......................................................................................

C-.... MADDİ DURAN VARLIKLARIN, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN VE AMORTİSMANLARININ DÜZELTİLMESİ          

D-.... VARLIĞIN DÜZELTİLMİŞ DEĞERİ ONUN CARİ DEĞERİNDEN YÜKSEK İSE HANGİ DEĞER ESAS ALINACAKTIR?

E-..... BORÇLARIN DÜZELTİLMESİ.......................................................................................

F-..... ÖDENMİŞ SERMAYE VE YEDEKLERİN DÜZELTİLMESİ...........................................

1-.. İlk Yıl Ödenmiş Sermaye ve Yedeklerin Düzeltilmesi...........................................

2-.. Sonraki Yıllarda Ödenmiş Sermaye ve Yedeklerin Düzeltilmesi.........................

VIII-GELİR TABLOSUNUN DÜZELTİLMESİ.............................................................................

A-..... GENEL OLARAK...........................................................................................................

B-..... PARASAL OLMAYAN VARLIKLARIN SATIŞINDAN DOĞAN KÂR/ZARARIN DÜZELTİLMESİ        

IX- PARASAL KAYIP/KAZANÇLARININ HESAPLANMASI......................................................

A-..... SATIN ALMA GÜCÜ KAZANÇ VEYA KAYBI (D - E)....................................................

X-.. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN DÜZELTİLMESİ....................................................................

XI- ÖNCEKİ DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN DÜZELTİLMESİ...........................................

XII-.................................................. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZELTİLMESİ    

XIII-RAPORLANACAK BİLGİLER..............................................................................................

XIV-TMS 2 UYGULAMASI NE ZAMAN SONA ERECEKTİR......................................................

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE

ENFLASYON DÜZELTMESİ

 

I-... GENEL OLARAK....................................................................................................................

II-. ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAKTIR?..................

III- YÜKSEK ENFLASYONUN VARLIĞI HANGİ KRİTERLERE GÖRE TESPİT EDİLECEKTİR  

IV- KİMLER ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPACAKLARDIR?...............................................

V-.. HANGİ FİYAT ENDEKSİ KULLANILACAKTIR?.................................................................

VI- TANIMLAR.............................................................................................................................

A-..... PARASAL OLMAYAN KIYMETLER...............................................................................

B-..... PARASAL KIYMETLER.................................................................................................

C-.... ENFLASYON DÜZELTMESİ.........................................................................................

D-.... DÜZELTME KATSAYISI................................................................................................

E-..... ORTALAMA DÜZELTME KATSAYISI...........................................................................

F-..... FİYAT ENDEKSİ (TEFE)...............................................................................................

G-.... REEL OLMAYAN FİNANSMAN MALİYETİ...................................................................

H-.... TOPLULAŞTIRILMIŞ YÖNTEMLER.............................................................................

1-.. Basit Ortalama Yöntemi...........................................................................................

2-.. Stok Devir Hızı Yöntemi..........................................................................................

3-.. Hareketli Ağırlıklı Ortalama Yöntemi......................................................................

İ-...... HAREKETLİ AĞIRLIKLI ORTALAMA DÜZELTME KATSAYISI....................................

J-..... TAŞIMA.........................................................................................................................

K-..... TAŞIMA KATSAYISI......................................................................................................

L-..... ENFLASYON FARK HESAPLARI.................................................................................

M-.... ENFLASYON DÜZELTME HESABI..............................................................................

N-.... NET PARASAL POZİSYON...........................................................................................

VII- KULLANILACAK DÜZELTME KATSAYILARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TARİHLER             

VIII-REEL OLMAYAN FİNANSMAN MALİYETLERİ..................................................................

A-..... REEL OLMAYAN FİNANSMAN MALİYETİ NEDİR?.....................................................

B-..... REEL OLMAYAN FİNANSMAN MALİYETİ İHTİVA EDEBİLEN İKTİSADİ KIYMETLER    

C-.... REEL OLMAYAN FİNANSMAN MALİYETİNİN AYRIŞTIRILMASI................................

1-.. Genel Düzeltme Kuralı (Birinci Paragraf)..............................................................

2-.. Maliye Bakanlığınca İlan Edilecek Oran İle Düzeltme (İkinci Paragraf).............

3-.. Üçüncü Paragraf......................................................................................................

4-.. Reel Olmayan Finansman Maliyetinin Tevsik Edilememesi Hali.........................

a-.. Son Beş Hesap Dönemi İçerisinde Aktife Giren Kıymetler İçin....................

b-.. Son Beş Hesap Döneminden Önce Aktife Giren Kıymetler İçin...................

IX- 31.12.2003 TARİHLİ BİLANÇOLARIN DÜZELTİLMESİ.....................................................

A-..... DÜZELTME İŞLEMİNDE BAŞLANGIÇ YILI..................................................................

B-..... MENKUL KIYMETLERİN DÜZELTİLMESİ....................................................................

C-.... STOKLARIN DÜZELTİLMESİ.......................................................................................

1-.. Basit Ortalama Yöntemi...........................................................................................

2-.. Stok Devir Hızı Yöntemi..........................................................................................

D-.... KARŞILIKLAR................................................................................................................

E-..... MALİ DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ.............................................................

F-..... MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ..........................................................

G-.... BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARIN DÜZELTİLMESİ........................................................

H-.... ÖZSERMAYE KALEMLERİNİN DÜZELTİLMESİ..........................................................

I-...... GEÇMİŞ YIL KÂR VEYA ZARARININ HESAPLANMASI..............................................

İ-...... GEÇMİŞ YIL KÂRI ÇIKMASI DURUMUNDA SERMAYEYE İLAVESİ...........................

J-..... GEÇMİŞ YIL KÂR/ZARAR HESABININ DAĞITILMASI.................................................

K-..... İNDİRİLEMEYEN GEÇMİŞ YIL MALİ ZARARLARI İLE CARİ DÖNEM MALİ ZARARLARI               

L-..... PASİF KIYMETLERE İLİŞKİN ENFLASYON FARK HESAPLARI.................................

M-.... MALİ TABLOLARIN SPK VE BDDK’NIN ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMALARINA GÖRE DÜZELTİLMESİ    

N-.... YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE AİT MALİYET VE İSTİHKAK TUTARLARININ DÜZELTİLMESİ         

O-.... ÖZEL HESAP DÖNEMİ TAYİN EDİLEN MÜKELLEFLER............................................

Ö-.... 2004 YILINDA İLK DEFA BİLANÇO ESASINA GÖRE BİLANÇO DÜZENLEYEN MÜKELLEFLER  

P-..... BİRLEŞME NEVİ DEĞİŞTİRME VE DEVİR DURUMUNDA DÜZELTMEYE ESAS ALINACAK TARİHLER     

1-.. Birleşme....................................................................................................................

2-.. Nevi Değiştirme........................................................................................................

3-.. Devir..........................................................................................................................

4-.. Tasfiye.......................................................................................................................

R-.... MUHASEBE KAYITLARI...............................................................................................

S-..... TİCARET MAHKEMESİ KARARIYLA DEĞERİ YÜKSELTİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN DÜZELTİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?.......................................................................................................................................

T-..... FİNANSA KİRALAMA KAPSAMINDA EDİNİLEN İKTİSADİ KIYMETLERİN DÜZELTİLMESİ           

U-.... YATIRIM İNDİRİMİ VE ENFLASYON DÜZELTMESİ....................................................

-.... 31.12.2003 Tarihli Bilançonun Düzeltilmesi..........................................................

-.... Hazır Değerlerin Düzeltilmesi..................................................................................

-.... Menkul Kıymetlerin Düzeltilmesi............................................................................

-.... Ticari Alacakların ve Diğer Alacakların Düzeltilmesi.............................................

-.... Stokların Düzeltilmesi.............................................................................................

-.... Verilen Sipariş Avanslarının Düzeltilmesi.............................................................

-.... İştiraklerin Düzeltilmesi...........................................................................................

-.... Maddi Duran Varlıkların Düzeltilmesi.....................................................................

-.... Birikmiş Amortismanların Düzeltilmesi..................................................................

-.... Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Düzeltilmesi.....................................................

-.... Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Düzeltilmesi....................................................

-.... Özkaynakların Düzeltilmesi.....................................................................................

-.... Ödenmiş Sermayenin  Düzeltilmesi.......................................................................

-.... Yeniden Değerleme Değer Artış Fonunun Düzeltilmesi......................................

-.... Kâr Yedeklerinin Düzeltilmesi.................................................................................

X-.. 01.01.2004 TARİHİNDEN SONRAKİ MALİ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİ......................

-....... Bilançonun Düzeltilmesi............................................................................................

-....... Hazır Değerlerin Düzeltilmesi.....................................................................................

-....... Menkul Kıymetlerin Düzeltilmesi...............................................................................

-....... Ticari Alacaklar.............................................................................................................

-....... Karşılıklar.....................................................................................................................

-....... Diğer Alacaklar.............................................................................................................

-....... Stokların Düzeltilmesi.................................................................................................

-....... Verilen-Alınan Sipariş Avanslarının Düzeltilmesi....................................................

-....... Peşin Ödenen Giderlerin (Gelecek Aylara-Yıllara Ait Giderler) Düzeltilmesi.........

-....... Mali Duran Varlıkların Düzeltilmesi............................................................................

-....... Maddi Duran Varlıkların Düzeltilmesi........................................................................

-....... Amortismanların Düzeltilmesi....................................................................................

-....... Maddi Olmayan Duran Varlıkların Düzeltilmesi........................................................

-....... Yıllara Sari İşlerin Düzeltilmesi..................................................................................

-....... Özkaynak Kalemlerinin Düzeltilmesi.........................................................................

1-.. Sermayenin Düzeltilmesi.........................................................................................

2-.. Geçmiş Yıl Kârlarının Düzeltilmesi.........................................................................

3-.. Yenileme Fonunun Düzeltilmesi............................................................................

4-.. Geçici Vergi Dönemlerinde Düzeltilecek ve Verilecek Mali Tablolar...................

-....... Enflasyon Muhasebesi Uygulamasında Uyulacak Bazı Usul ve Esaslar..............

-....... Enflasyon Düzeltmesi Uygulanmayan Bir Dönemden Sonra Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Nasıl Olacaktır?          

XI-  5024 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN VE DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER 

A- VERGİ USUL KANUNUNDAN KALDIRILAN HÜKÜMLER................................................

1-.. LIFO Yöntemi...........................................................................................................

2-.. Vergilendirilmeyen Kur Farkları..............................................................................

3-.. Yeniden Değerleme..................................................................................................

4-.. Amortisman Oranları................................................................................................

B-..... GELİR VERGİSİ KANUNUNDA KALDIRILAN HÜKÜMLER.........................................

1-.. Maliyet Artış Fonu....................................................................................................

2-.. Kuyumcularda Maliyetin Altın Borsasında Oluşan Fiyata Göre Tespiti............

3-.. Finansman Gider Kısıtlaması..................................................................................

4-.. Zirai Faaliyetlerde Gider Artış Fonu.......................................................................

C-.... KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDAN KALDIRILAN HÜKÜMLER.............................

-.... Sermayenin Düzeltilmesi.........................................................................................

-.... Bilançoya İlişkin Bilgiler.........................................................................................

-.... Mali Tablolardaki Parasal ve Parasal Olmayan Kalemlerin Belirlenmesi............

-.... 2003 Hesap Dönemine İlişkin VUK Geçici 25. Madde Kapsamında Yapılacak Düzeltmeler 

-.... Aktif Kalemlerin Düzeltilmesi..................................................................................

-.... Menkul Kıymetlerin Düzeltilmesi............................................................................

-.... Ticari Alacakların Düzeltilmesi................................................................................

-.... Stokların Düzeltilmesi.............................................................................................

-.... Verilen Sipariş Avanslarının Düzeltilmesi.............................................................

-.... Gelecek Aylara Ait Giderlerin Düzeltilmesi............................................................

-.... Mali Duran Varlıkların Düzeltilmesi........................................................................

-.... Maddi Duran Varlıkların Düzeltilmesi.....................................................................

-.... Birikmiş Amortismanların Düzeltilmesi..................................................................

-.... Pasif Kalemlerin Düzeltilmesi.................................................................................

-.... Alınan Avansların Düzeltilmesi...............................................................................

-.... Ödenmiş Sermayenin Düzeltilmesi........................................................................

2004 HESAP DÖNEMİ DÜZELTMELERİ..............................................................................

-.... Aktif Kalemlerin Düzeltilmesi..................................................................................

-.... Menkul Kıymetlerin Düzeltilmesi............................................................................

-.... Stokların Düzeltilmesi.............................................................................................

-.... Mali Duran Varlıkların Düzeltilmesi........................................................................

-.... Maddi Duran Varlıkların Düzeltilmesi.....................................................................

-.... Birikmiş Amortismanların Düzeltilmesi ve Cari Dönem Amortismanlarının Ayrılması           

-.... Pasif Kalemlerin Düzeltilmesi.................................................................................

-.... Ödenmiş Sermayenin Düzeltilmesi........................................................................

-.... Geçmiş Yıl Kârlarının Düzeltilmesi.........................................................................

EKLER..........................................................................................................................................

EK 1-.. Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu Ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun            

EK 2-.. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.................................................................................

EK 3-.. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ