TÜM YÖNLERİYLE EMEKLİLİK

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ   

İÇİNDEKİLER          

GİRİŞ      

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

SOSYAL GÜVENLİK VE TARİHSEL GELİŞİMİ

 

I- SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ  

A- SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI   

1-    Sosyal Güvenliğin Tanımı    

2-    Sosyal Güvenliğin Hedefleri Ve Amaçları             

3-    Sosyal Güvenliğin Araçları   

a-    Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler            

b-   Sosyal Sigortalar           

B-   SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL RİSKLER              

1-    Sosyal Riskler      

2-    Sosyal Risklerin Sınıflandırılması        

C-   SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİN DOĞUŞU VE TARİHSEL GELİŞİMİ   

1-    Dünyada Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi    

a-    Geleneksel Koruma Teknikleri        

b-   Çağdaş Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Genel Gelişimi   

2-    Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi   

a-    Osmanlı İmparatorluğu Dönemi     

b-   Cumhuriyet Dönemi       

c-    Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Türleri               

aa-  Primli Sosyal Güvenlik Kurumları 

ab-  Primsiz Sosyal Güvenlik Sistemi İçinde Yer Alan Kurum ve Kuruluşlar             

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE EMEKLİLİK

 

I-    SSK SİGORTALILARININ EMEKLİLİK DURUMU               

A-   YAŞLILIK SİGORTASINDAN EMEKLİLİK    

1-    YAŞLILIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR        

2-    YAŞLILIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI     

a-    Sigortalılık Süresinin Başlangıcının Belirlenmesi          

(1)-  18 Yaş Öncesi Sigortalılık        

(2)-  Çıraklar İçin Sigortalılığın Başlangıcı      

(3)-  Hizmet Birleştirmesinde Sigortalılığın Başlangıcı    

(4)-  Askerlik ve Yurtdışı Borçlanmasında Sigortalılığın Başlangıcı 

(5)-  itibarı Hizmet Süresi ve Sigortalılığın Başlangıcı     

(6)-  Sicilsiz Tahakkuklar

i-    Bilgi ve Belgelerin Toplanması               

ii-    İşe Giriş Bildirgesi Verilmemiş Tahakkuklar             

(a)   Bordroda Sigorta Sicil Numarası Belirtilmemiş ve İşe Giriş Bildirgesi Verilmemiş Tahakkuklar     

(b)  Bordroda Belirtilen Sicilin Bu Bildirim Üzerinde Hak İddia Eden Sigortalıya Ait Olmadığı ve İşe Giriş Bildirgesinin Verilmediği Tahakkuklar   

(c)   Bordrodaki Sicilin Hak İddia Eden Sigortalıya, Ad ve Soyadın ise Başka Bir Sigortalıya Ait Olduğu ve İşe Giriş Bildirgesinin Verilmediği Tahakkuklar

(d)  Bordrodaki Sicil ile Ad ve Soyadı Doğru Olduğu Halde İşe Giriş Bildirgesinin Verilmediği Tahakkuklar        

iii-   İşe Giriş Bildirgesi Verilmiş Tahakkuklar  

(a)   İşe Giriş Bildirgesi Verilmiş Olmasına Rağmen Bordroda Sigorta Sicil Numarası Bulunmayan Tahakkuklar  

(b)  İşe Giriş Bildirgesi Verilmiş Olmasına Rağmen, Bordroda Belirtilen Sicilin Bu Bildirim Üzerinde Hak İddia Eden Sigortalıya Ait Olmadığı Tahakkuklar    

(c)   Bordrodaki Sicilin Hak İddia Eden Sigortalıya, Ad ve Soyadın İse Başka Bir Sigortalıya Ait Olduğu ve İşe Giriş Bildirgesinin Verilmiş Olduğu Tahakkuklar       

(d)  İşe Giriş Bildirgesindeki Kimlik Bilgileri İle Nüfus Kayıtlarındaki Bilgilerin Farklı Olduğu Tahakkuklar          

iv-  İnceleme ve Değerlendirme   

v-   Komisyonca Alınacak Kararlar               

vi-  Sigortalıların Yapacağı İşlemler               

b- Yaşlılık Aylığında Sigortalılık Süresi, Yaş ve Prim Gün Sayısı         

(1)-  Sigortalının Yaşının Tespiti     

(2)-  Yaş, Prim Gün Sayısı ve Sigortalılık Şartları           

(3)-  Kademeli Geçiş Dönemi           

i-    Kadın Sigortalılarda Kademeli Emeklilik   

ii-    Erkek Sigortalıların Kademeli Emeklilik Durumu        

(4)-  Yaş Haddinden Emeklilikte Kademe Durumu           

3-    YAŞLILIK SİGORTASINDAN ÖZEL EMEKLİLİK DURUMLARI               

a-    Malül Sigortalılar           

b-   Sakat Sigortalılar (Sakatlık Vergi İndiriminden Yararlananlar)        

(1)-  Başvuru Yapılacak Yerler        

(2)- Başvuruda İstenen Belgeler      

(3)- Sevk İşlemi              

(4)- Sakatlık Belgesi Olanların Emeklik Şartları               

(5)- Kontrol Muayenesi   

c-    Yeraltı Maden İşyerlerinde Çalışanlar             

d-   Erken Yaşlananların Emeklilik Durumu          

e-    İtibari Hizmet Süreleri ve Emeklilik

(1)-  Sigortalılık Süresinde Artış     

(2)-  Prim Gününde Artış

(3)-  İtibarı Hizmet ve Yaş Haddi     

(4)-  İtibari Hizmet Süresi İle İlgili Örnek Yargı Kararları 

4-    İŞTEN AYRILMA  

5-    AYLIK BAŞVURUSU            

a-    Sigortalı veya Vekilin Müracaatı     

b-   Başvuru Tarihi               

6-    YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI

a-    Ortalama Yıllık Kazancın Hesaplanması         

(1)-  01.01.2000 Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar          

(2)-  01.01.2000 Tarihinden Sonra Sigortalı Olanların Aylıkları        

b-   Yaşlılık Aylığı Oranı       

7-    YAŞLILIK AYLIĞININ BAŞLANGICI      

8-    YAŞLILIK AYLIĞININ ÖDENMESİ, HACZİ ve AYLIĞA İTİRAZ               

a-    Avans Ödenmesi            

b-   Yaşlılık Aylığının Ödenme Zamanı 

c-    Peşin Ödenen Aylıklar Geri Alınmaz              

d-   Yaşlılık Aylığının Haczi  

e-    Yaşlılık Aylığını Bildiri ve İtiraz      

f-    Kurumun Aylık Talebini Reddetmesi              

9-    YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN YENİDEN ÇALIŞMASI          

a-    Yaşlılık Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması      

b-   Yaşlılık Aylığı Alırken Çalışma       

(1)-  Kuruma Başvuru     

(2)-  Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödemek    

i-     SGDP Ödenen Süreler Sigortalılık Süresinden Sayılmaz           

ii-    Sigortalının Tercih Hakkını Kullanması     

iii-   Uygulama İle İlgili Sorunlar ve Yargı Kararları          

10- GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ    

a-    Hak Sahiplerine Birden Fazla Gelir ve Aylık Bağlanması

b-   Ana ve Babadan Gelir ve Aylığa Hak Kazanma

11-  YAŞLILIK SİGORTASINDAN TOPTAN ÖDEME    

a-    Yaşlılık Toptan Ödemesi

b-   Hizmet İhyası 

c-    Evlenme Toptan Ödemesi              

12-  EMEKLİ OLMADAN KIDEM TAZMİNATI ALMAK   

B-   SSK MALULLÜK SİGORTASI     

1-    MALUL SAYILMAK              

2-    ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA MALUL OLMAK         

3-    MALULLÜK DURUMUNUN TESPİTİ     

4-    MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI            

5-    MALULLÜK AYLIĞINA MÜRACAAT     

6-    KONTROL MUAYENESİ       

7-    MALULLÜK AYLIĞI ALIRKEN ÇALIŞMAK            

C-   SSK ÖLÜM SİGORTASI             

1-    ÖLÜM AYLIĞI BAĞLAMA ŞARTLARI   

a-    Belirli Bir Süre Prim Ödenme Şartı               

b-   Malullük Yaşlılık Aylığı Almakta İken Ölenler 

c-    Aylık Bağlama İşlemleri Devam Edenlerin Ölümü          

2-    DUL EŞE AYLIK BAĞLANMASI            

3-    ERKEK ÇOCUKLARA AYLIK BAĞLANMASI         

4-    KIZ ÇOCUKLARA AYLIK BAĞLANMASI               

5-    KIZ ÇOCUKLARINA EVLİLİK TOPTAN ÖDEMESİ

a-    Çocuklar İçin Diğer Hükümler        

b-   Veli, Vasi ve Vekillere Aylık Ödenmesi           

6-    ANA VE BABAYA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI   

7-    ÖLÜM AYLIĞININ HESAPLANAMSI VE HAK SAHİPLERİNE DAĞITILMASI          

8-    İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDAN ÖLÜM GELİRİ 

a-    Eş ve Çocuklara Ölüm Geliri Bağlanması       

b-   Ana ve Babaya Ölüm Geliri Bağlanması         

c-    Ölüm Geliri ve Ölüm Aylığının Birleşmesi     

9-    CENAZE MASRAFI ÖDENMESİ             

II-   SSK’DA İSTEĞE BAĞLI SİGORTA    

A-   İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA GİRİŞ ŞARTLARI           

1-    1080 GÜN PRİM ÖDEMİŞ OLMAK         

2-    BAŞKA BİR KURUMA TABİ OLMAMAK               

B-   İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ ÖDEMESİ               

1-    PRİM ORANI        

2-    PRİMLERİN ÖDENMESİ        

3-    PRİM ÖDEMEDE GECİKME   

III-  TOPLULUK SİGORTASI   

IV-  506 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 20. MADDESİNE GÖRE KURULAN SOSYAL GÜVENLİK SANDIKLARI               

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

BAĞ-KUR VE EMEKLİLİK

 

I-    BAĞ-KUR SİGORTALILARININ EMEKLİLİK DURUMU       

A-   BAĞ-KUR YAŞLILIK SİGORTASINDAN EMEKLİLİK   

1-    YAŞLILIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI     

a-    Yazılı Talepte Bulunmak

b-   Prim ve Her Türlü Borçların Ödenmiş Olması

c-    Yaş ve Prim Ödeme Süresi            

(1)-  Kadın Sigortalıların Kademe Durumu      

(2)-  Erkek Sigortalıların Kademe Durumu       

(3)-  Bağ-Kur Sigortalılarının Kısmi Emeklilik Durumu    

2-    YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ        

3-    YAŞLILIK AYLIĞININ ÖDENMESİ         

4-    YAŞLILIK AYLIĞININ BİLDİRİMİ VE İTİRAZ         

5-    YAŞLILIK SİGORTASINDAN TOPTAN ÖDEME VE HİZMET İHYASI     

a-    Toptan Ödeme               

b-   Hizmet İhyası 

6-    YAŞLILIK AYLIĞI ALIRKEN ÇALIŞMAK               

a-    Bağ-Kur’dan Yaşlılık Aylığı Alırken Çalışanlar

b-   Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aylık Alırken Çalışmak       

c-    Ortak Hükümler             

B-   BAĞ-KUR MALULLÜK AYLIĞI    

1-    MALULLÜK SİGORTASI YARDIMLARI

2-    MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI              

a-    Malul Sayılma

(1)-  Malullüğün Tespiti  

(2)-  Karara İtiraz             

(3)-  Örnek Yargıtay Kararları          

b-   En Az Beş Tam Yıl Primi Ödemek 

c-    Yazılı İstekte Bulunmak  

d-   Prim ve Her Türlü Borçları Ödemiş Olmak     

3-    MALULLÜK AYLIĞININ BAŞLANGICI   

4-    KONTROL MUAYENESİ       

5-    MALULLÜK AYLIĞINA İTİRAZ             

6-    MALULLÜK AYLIĞININ ÖDENMESİ      

7-    MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ      

C-   BAĞ-KUR ÖLÜM AYLIĞI            

1-    ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR             

2-    ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI      

3-    ÖLÜM AYLIĞININ BAŞLAMASI VE HAKKIN DÜŞMESİ         

4-    HAK SAHİPLERİNE AYLIK BAĞLAMA ŞARTLARI

a-    Hak Sahipleri 

b-   Dul Eşe Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları         

c-    Çocukların Ölüm Aylığına Hak Kazanma Şartları            

d-   Ana ve Babaya Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları               

e-    Ölüm Aylığı İçin Kuruma Başvuru 

f-    Hangi Haksahibi Hangi Şartlarla Hangi Aylıkları Alabilir?               

(I)   Bağ-Kur ve diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamında çalışmayıp buralardan gelir ve aylık almayan hak sahiplerinden               

(1)   Eş        

(2)   Kız Çocuğu (Evlenmemiş veya Dul Kalmış)          

(3)   Erkek Çocuğu       

(4)   Ana ve Baba         

(II)  Bağ-Kur’dan çalışması olmayıp, aylık alan hak sahiplerinden            

(1)   Eş        

(2)   Kız Çocuğu (Evlenmemiş veya Dul Kalmış)          

(3)   Erkek Çocuğu       

(4)   Ana ve Baba         

(III) Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarında Çalışması Olmayıp Buralardan Gelir ve Aylık Alan Hak Sahipleri             

(1)   Eş        

(2)   Kız Çocuğu (Evlenmemiş veya Dul Kalmış)          

(3)   Erkek Çocuğu       

(4)   Ana ve Baba         

(IV) Bağ-Kur veya Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları Kapsamında Çalışan veya Çalışmalarından Dolayı Buralardan Gelir veya Aylık Alan Hak sahiplerinden    

(1)   Eş        

(2)   Çocuklar              

(3)   Ana ve Baba         

5-    HAK SAHİPLERİNE AYLIK BAĞLAMA ORANLARI               

6-    ÖLÜM AYLIĞINA İTİRAZ      

7-    ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİ              

a-    Dul Eşe Bağlanan Aylığın Sona Ermesi         

b-   Kız Çocuğa Bağlanan Aylığın Kesilmesi         

c-    Erkek Çocuğa Bağlanan Aylığın Kesilmesi     

d-   Ana-Babaya Bağlanan Aylıkların Sona Ermesi

8-    ÖLÜM AYLIKLARININ BİRLEŞMESİ     

9-    ÖLÜM AYLIĞININ ÖDENMESİ              

10-  ÖLÜM SİGORTASINDAN TOPTAN ÖDEME         

11-  CENAZE MASRAFI KARŞILIĞI             

D-   BAĞ-KUR MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM AYLIKLARINDA ORTAK HÜKÜMLER    

1-    AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ   

2-    HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ        

3-    AVANS ÖDENMESİ              

4-    YOLLUK VE ZORUNLU GİDERLER       

5-    KURUMUN RÜCU HAKKI      

6-    AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİNDE YAŞ DURUMU

7-    SİGORTA YARDIMLARI HACZEDİLEMEZ             

8-    YETKİLİ MAHKEM VE ZAMAN AŞIMI   

9-    TAM YILIN TANIMI              

10-  SAĞLIK YARDIMLARI          

a-    Sağlık Sigortasının Kapsamı          

b-   Faydalanma Şartları       

c-    Sağlık Yardımlarının Kapsamı       

d-   Sağlık Yardımlarının Süresi           

e-    Sağlık Sigortası Prim Oranı           

f-    Sağlık Karnesi               

g-   Sağlık Yardımlarıyla İlgili Yargıtay Kararları  

E-   BAĞ-KUR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK   

A-   İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLANLAR        

1-    TARIM İŞİ YAPANLAR         

2-    EV KADINLARI     

3-    TÜRKİYE’DE İKAMET EDEN YABANCI UYRUKLULAR         

4-    YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIN EŞLERİ       

B-   İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLAMAYANLAR              

C-   İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ        

1-    BAŞVURMA         

2-    BAŞLAMA TARİHİ               

3-    GELİR VE BASAMAKLARIN SEÇİMİ     

4-    İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ 

5-    İSTEĞE BAĞLI SİGORTA VE SAĞLIK YARDIMLARI            

6-    İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI       

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

TARIM SİGORTALILARININ EMEKLİLİK DURUMU

 

I-    SSK TARIM SİGORTASI  

A-   GENEL HÜKÜMLER  

1-    SİGORTALI SAYILANLAR   

2-    SİGORTALI SAYILMAYANLAR            

3-    SİGORTALILIĞIN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ               

4-    PRİM ORANI VE PRİMLERİN ÖDENMESİ             

B-   MALULLÜK YAŞLILIK VE ÖLÜM AYLIĞI HÜKÜMLERİ              

1-    TARIM SİGRTASINDA YAŞLILIK AYLIĞI             

a-    Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları        

b-   Tarım İşçisi Kadın Sigortalıların Emekliliği    

c-    Tarım İşçisi Erkek Sigortalıların Emekliliği    

d-   Yaşlılık Aylığı İle İlgili Diğer Hükümler          

(1)-  Yaşlılık Aylığının Hesaplanması               

(2)-  Yaşlılık Aylığının Başlangıcı    

(3)-  Yaşlılık Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması

(4)-  Toptan Ödeme        

2-    TARIM SİGORTASINDA MALULLÜK AYLIĞI        

3-    TARIM SİGORTASINDA ÖLÜM AYLIĞI

4-    DİĞER HÜKÜMLER               

a-    Sigortalının Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Kimseler  

b-   Hizmet Birleştirmeleri    

II-   BAĞ-KUR TARIM SİGORTASINDAN EMEKLİLİK               

A-   GENEL HÜKÜMLER  

1-    SİGORTALI SAYILANLAR   

2-    SİGORTALI SAYILMAYANLAR            

3-    SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICININ ZORUNLU OLUŞU        

4-    SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ         

B-   TARIM BAĞ-KUR SİGORTASINDAN SAĞLANAN SİGORTA YARDIMLARI

1-    TARIM BAĞ-KUR YAŞLILIK AYLIĞI     

a-    Tarım Bağ-Kur Sigortasında Kademe Durumu               

b-   Tarım Bağ-Kur Sigortalılarının Kısmi Emeklilik Durumu

c-    Yaşlılık Aylığının Hesaplanması     

2-    TARIM BAĞ-KUR MALULLÜK AYLIĞI  

3-    TARIM BAĞ-KUR ÖLÜM AYLIĞI           

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

T.C. EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİLİK

 

I-    T.C. EMEKLİ SANDIĞINA GÖRE MEMURLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI            

A-   EMEKLİ AYLIĞI          

1-    İSTEK ÜZERİNE EMEKLİLİK 

a-    Emeklilikte Kademe Durumu          

b-   Kadın Memurların Kademe Durumu               

c-    Erkek Memurların Kademe Durumu               

d-   T.C. Emekli Sandığı Kanununa Göre Hizmet Süreleri    

(1)-  Fiili Hizmet Süresi (Müddeti)   

(2)-  Fiili Hizmet Müddeti Zammı     

(3)-  İtibari Hizmet Süresi

2-    MEMURLARDA YAŞ HADDİ VE EMEKLİLİK          

3-    DEVLET MEMURLARININ RE’SEN EMEKLİLİĞİ    

4-    EMEKLİ AYLIĞININ BAŞLANGICI         

5-    EMEKLİ AYLIĞININ KESİLMESİ            

B-   MALULLÜK AYLIĞI    

1-    ADİ MALULLÜK   

a-    Tanım            

b-   Malullüğün Tespiti         

c-    Adi Malullük Aylığının Hesabı        

2-    VAZİFE MALULLÜĞÜ           

a-    Vazife Malullüğü Sayılan Haller      

b-   Vazife Malüllüğü Sayılmayan Haller               

c-    Vazife Malullüğünün Bildirim Süresi             

d-   Vazife Malullük Aylığının Başlangıcı              

e-    Vazife Malullüğünün Belirtilmesi   

f-    Vazife Malullüğünün Derecesi        

g-   Vazife Malullüğü Aylığın Hesabı     

h-   Vazife Malullük Aylığı Alanların Çalışmaları   

I-    Vazife Malullülerinin Kontrol Muayenesi        

i-    Vazife Malullük Aylığı Alırken Adi Malul Oldukları Anlaşılanlar      

3-    HARP MALULLÜĞÜ             

a-    Harp Malülü Sayılanlar   

b-   Harp Malullerine Yapılan Yardımlar               

C-   DUL VE YETİM AYLIKLARI         

1-    HAK SAHİPLERİ  

a-    Dul Eş           

b-   Çocuklar        

(1)-  Erkek Çocuklar        

(2)-  Kız Çocuklar            

(3)-  Ana ve Baba            

(4)-  Dul ve Yetim Aylığına Başvuru

2-    DUL VE YETİM AYLIĞI BAĞLANACAK HALLER   

3-    DUL VE YETİM AYLIĞI BAĞLANAMAYACAK HALLER         

4-    MUHTAÇLIK DURUMU         

5-    DUL VE YETİM AYLIKLARININ DAĞITIMI            

6-    DUL VE YETİM AYLIĞININ KESİLMESİ

D-   ORTAK HÜKÜMLER  

1-    TOPTAN ÖDEME VE HİZMET İHYASI  

a-    Toptan Ödeme               

b-   Hizmetlerin İhyası          

2-    EMEKLİ KESENEKLERİNİN GERİ VERİLMESİ       

3-    İKRAMİYE ÖDEMESİ VE ÖLÜM YARDIMI             

a-    Emeklilik İkramiyesi       

b-   Evlenme İkramiyesi        

c-    Ölüm Yardımı

4-    AVANS ÖDEME ŞARTLARI  

5-    YAŞIN TESPİTİ   

6-    ZAMANAŞIMI       

E-   AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ         

F-   HİZMET BORÇLANMASI            

1-    BORÇLANILABİLECEK SÜRELER        

2-    BORÇLANILAMAYACAK SÜRELER     

3-    BORÇLANMA YÖNTEMİ      

G-   T.C. EMEKLİ SANDIĞINDA SAĞLIK YARDIMI           

1-    MUAYENE VE TEDAVİ HAKKINDAN YARARLANACAKLAR 

2-    MUAYANE VE TEDAVİ HAKKINDAN YARARLANAMAYACAKLAR       

3-    SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAMI    

a-    Muayene ve Tedavinin Başlangıcı   

b-   Muayene ve Tedaviyi Yapacak Sağlık Kurum ve Kuruluşları            

c-    Muayene ve Tedavinin Usul ve Esasları          

d-   Tedavi İçin Yurtdışına Gönderme   

e-    Sağlık Karnesi Verilmesi

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

EMEKLİ AYLIKLARININ HESAPLANMASI

 

A-   SSK’DA YAŞLILIK AYLIĞI HESAPLANMASI              

1-    01.01.2000 Tarihinden Sonra Aylık Hesaplama Yöntemi        

a-    Ortalama Yıllık Kazanç   

b-   Aylık Bağlama Oranı      

2-    Karma Sisteme Göre Aylık Bağlanması 

a-    31.12.1999 Tarihine Kadar Olan Kısım            

(1)-  Gösterge Rakamının Belirlenmesi            

(2)-  Aylık Bağlama Oranın Belirlenmesi         

(i)-  Üst Gösterge Tablosundan Aylık Bağlama Oranı      

(ii)-  Gösterge Tablosunda Aylık Bağlama Oranı              

b-   01.01.2000 Tarihinden Sonraki Kısım              

(1)-  Kazançların Güncellenmesi      

(2)-  Ortalama Yıllık Kazancın Belirlenmesi     

(3)-  Aylık Bağlama Oranının Tespiti               

(4)-  Kısmi Aylıkların Birleşmesi ve Güncellenmesi         

c-    Birleştirilen Hizmetler    

d-   Aylıkların Alt Sınırı ve Karşılaştırma              

e-    Hesaplamada Dikkat Edilecek Noktalar           

-     Eski Sistem İle Aylığın Hesabı        

1-    Derece ve Kademenin Belirlenmesi      

2-    Aylık Bağlama Oranının Belirlenmesi   

3-    Katsayı 

4-    Aralık 1999 Eski Tam Aylığının Hesabı  

5-    Karşılaştırma        

6-    Eski Kısmi Aylığın Hesabı    

7-    Eski Tam ve Kısmi Aylıkların Ocak 2000’e Güncellenmesi     

8-    ETA ve EKA’nın Tahsis Talep Yılı Ocak Ayına Güncellenmesi              

-     Yeni Sistem İle Aylığın Hesabı        

1-    Ortalama Yıllık Kazancın Belirlenmesi (OYK)       

2-    Aylık Bağlama Oranının Belirlenmesi   

3-    Yeni Tam Aylığın Belirlenmesi             

4-    Yeni Kısmi Aylığın Belirlenmesi           

5-    Eski ve Yeni Kısmi Aylıkların Toplanması            

B-   BAĞ-KUR YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI    

a-    31.12.1999 Tarihinden Önceki Sistem             

b-   01.01.2000 Tarihinden Sonra Aylık Hesabı      

(1)-  Ağırlıklı Ortalama    

(2)-  Aylık Bağlama Oranı

c-    Yaşlılık Aylığının Hesaplanmasında Karma Sistem         

BAĞ-KUR MALULLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI             

BAĞ-KUR ÖLÜM AYLIĞININ HESAPLANMASI     

C-   T.C. EMEKLİ SANDIĞINDA EMEKLİ AYLIĞININ HESAPLANMASI           

1-    EMEKLİ AYLIĞI BAĞLAMADA GENEL KURALLAR               

2-    AYLIK BAĞLAMA ORANI     

3-    ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANLARI 

4-    EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA FORMÜLÜ             

4-    EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİN HESAPLANMASI     

a-    Genel Hükümler             

b-   İkramiyenin Hesaplanması             

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ

 

A-   SSK’DA YAŞLILIK AYLIĞI HESAPLANMASI              

B-   BİRLEŞTİRİLEBİLECEK SÜRELER             

C-   BİRLEŞTİRİLEMEYEN SÜRELER               

D-   HİZMET BİRLEŞTİRMESİNİN SONUÇLARI

1-    AYLIĞI BAĞLAYACAK KURUM            

2-    AYLIK BAĞLAMADA İSTİSNALAR       

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

HİZMET BORÇLANMALARI

 

I-    ASKERLİK BORÇLANMASI              

A-   SSK’YA ASKERLİK BORÇLANMASI          

1-    ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLECEKLER   

2-    BORÇLANILABİLECEK SÜRELER        

3-    ASKERLİK BORÇLANMASI VE SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI           

4-    BORÇLANMA İŞLEMİ           

a-    Borçlanma Başvurusu    

b-   Borcun Hesaplanması    

c-    Borcun Tebliğ                

5-    4958 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ BORÇLANMALAR           

6-    GÖÇMEN VATANDAŞLARIN ASKERLİK BORÇLAN-MASI    

B-   GREV VE LOKAVT SÜRELERİNİN BORÇLANILMASI

C-   BAĞ-KUR’DA ASKERLİK BORÇLANMASI 

D-   T.C. EMEKLİ SANDIĞINA ASKERLİK BORÇLANMASI              

E-   YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI           

F-   BORÇLANMA ZAMANI              

G-   BORÇLANMA İŞLEMLERİ          

1-    BORÇLANMA YAPABİLECEKLER        

2-    BORÇLANMA YAPAMAYACAKLAR     

3-    BORÇLANMA YAPILACAK KURULUŞLAR           

a-    Halen Yurtdışında Bulunanlar        

b-   Türkiye’ye Dönenlerin Borçlanması

c-    Hak Sahiplerinin Borçlanması        

d-   Başvuru Süresi              

e-    Başvuruda İstenen Belgeler            

f-    Borcun Hesaplanması ve Ödenmesi               

g-   Aylık Bağlama Koşulları 

h-   Borçlanmadan Vazgeçme               

H-   BORÇLANMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE YARGITAY KARARLARI               

1-    YURTDIŞI BORÇLANMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR              

a-    2147 sayılı Kanuna Göre Borçlanma Yapanlar

b-   3201 sayılı Kanuna Göre Borçlananlar            

c-    Örnek Yargıtay Kararları

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

İŞSİZLİK SİGORTASI

 

A-   TANIM VE KAPSAM  

1-    İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDA OLANLAR  

2-    İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDA OLMAYANLAR           

B-   İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANI VE MATRAH       

C-   İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA KOŞULLARI 

1-    SİGORTALININ İŞSİZ KALMASI         

2-    BELİRLİ SÜRE PRİM ÖDEMİŞ OLMAK 

3-    TÜRKİYE İŞ KURUMUNA BAŞVURMA 

D-   İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN MİKTARI               

1-    İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN MİKTARI          

2-    İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SÜRESİ           

3-    İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN ÖDENMESİ      

4-    İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN KESİLMESİ      

E-   İŞSİZLİK SİGORTASINDAN HASTALIK VE ANALIK YARDIMLARI              

F-   İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ               

G-   İŞSİZLİK SİGORTASI FONU       

 

 

ONUNCU BÖLÜM

 

PRİMSİZ SİSTEMDE SOSYAL YARDIMLAR

 

I-    TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE PRİMSİZ REJİM

A-   2022 SAYILI 65 YAŞ KANUNUNDAN SAĞLANAN YARDIMLAR 

1-    AYLIK BAĞLAMA ŞARTLARI               

2-    AYLIĞA BAŞVURMA            

3-    AYLIĞIN BAŞLANGICI         

4-    AYLIĞIN HESAPLANMASI   

5-    SAĞLIK YARDIMI 

6-    DİĞER HÜKÜMLER               

B-   1005 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK BAĞLANMASI   

 

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

 

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

 

A-   BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ        

1-    Bireysel Emeklilik Sistemine Katılma    

2-    Emeklilik Sözleşmesi           

3-    Emeklilik Sözleşmesinin Kapsamı        

4-    Emeklilik Sözleşmesinin Kurulması     

a-    Emeklilik Sözleşmesinin Kurulması               

b-   Grup Emeklilik Sözleşmesi            

5-    Teklifin Reddi ve Cayma Hakkı             

6-    Katkı Payı ve Katkı Payının Yatırıma Yönlendirilmesi           

7-    Sözleşme Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri      

a-    Katkı Pay Ödemeye Ara Verilmesi  

b-   Emekliliğe Hak Kazanmadan Sistemden Çıkma              

c-    Katkı Payının Birden Fazla Fon Arasında Paylaştırılması

d-   Emeklilik Planı Değişikliği             

e-    Katılımcının Birikimlerini Başka Şirkete Aktarması         

8-    Emekliliğe Hak Kazanma      

a-    Emekliliğe Hak Kazanma Koşulları 

b-   Birikimlerin Toplu Olarak Ödenmesi              

c-    Emekli Aylığı Bağlanması              

9-    Bireysel Emeklilik Sistemine Tanınan Vergi Avantajları        

EKLER    

KAYNAKLAR          

 EKLER

 

Ek:1     :  SSK Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi 

Ek:2     :  SSK Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışma Dilekçesi 

Ek:3     :  SSK Sigorta Kolu Tercih Bildirim Kolu          

Ek:4a   :  SSK Ölüm Aylığı Talep Dilekçesi      

Ek:4b   :  SSK Ölüm Aylığı Talep Dilekçesi      

Ek:5     :  SSK Erkek Çocuklar Ölüm Aylığı Talep Dilekçesi     

Ek:6     :  SSK Kız Çocuklar Ölüm Aylığı Talep Dilekçesi         

Ek:7     :  SSK Evlenme Yardımı Talep Dilekçesi          

Ek:8     :  SSK Ölüm Aylığı Beyan ve Taahhüt Belgesi   

Ek:9     :  SSK Ana ve Baba İçin Ölüm Aylığı Beyan ve Taahhüt Belgesi

Ek:10   :  SSK Yoklama Belgesi (Vekillere Aylık Ödemesi İçin)

Ek:11   :  SSK Cenaze Masrafı Talep Dilekçesi

Ek:12   :  SSK Banka Değişikliği Talep Dilekçesi          

Ek:13   :  SSK İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Formu       

Ek:14   :  Bağ-Kur Yaşlılık Aylığı Talep Formu 

Ek:15   :  Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi   

Ek:16   :  Bağ-Kur Yaşlılık Toptan Ödeme Formu        

Ek:17   :  Bağ-Kur Sosyal Güvenlik Destek Prim Beyan Dilekçesi         

Ek:18   :  Bağ-Kur  Malullük Aylığı Talep Formu          

Ek:19   :  Bağ-Kur Ölüm Aylığı Talep Formu    

Ek:20   :  Bağ-Kur Sağlık Karnesi Talep Formu

Ek:21   :  Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi     

Ek:22   :  T.C. Emekli Sandığı Emeklilik Başvuru Dilekçesi        

Ek:23   :  T.C. Emekli Sandığı Beyan ve Taahhüt Belgesi           

Ek:24   :  T.C. Emekli Sandığı Dul ve Yetim Aylığı Talep Dilekçesi        

Ek:25   :  T.C. Emekli Sandığı Toptan Ödeme Talep Dilekçesi  

Ek:26   :  T.C. Emekli Sandığı Hizmet İhyası Dilekçesi   

Ek:27   :  T.C. Emekli Sandığı Evlenme İkramiyesi Dilekçesi      

Ek:28   :  T.C. Emekli Sandığı Diğer Borçlanmalar Dilekçesi      

Ek:29   :  T.C. Emekli Sandığı Sağlık Karnesi Başvuru Formu   

Ek:30   :  T.C. Emekli Sandığı Sağlık Karnesi Yenileme Başvuru Formu

Ek:31   :  SSK Askerlik Borçlanma Dilekçesi    

Ek:32   :  SSK Grev ve Lokavt Süresi Borçlanma Formu          

Ek:33   : 1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara Tabi Sigortalıların Askerlik Süresini Borçlanma Hizmet Cetveli

Ek:34   :  Emekli Sandığı Askerlik Borçlanma Formu