İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ..................................................................................................................................... 3

İÇİNDEKİLER......................................................................................................................... 5

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR KAPSAMINA GİREN İADE İŞLEMLERİ

 

I-......... GENEL ESASLAR KAPSAMINA GİREN İADE İŞLEMLERİ....................... 21

A-. İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade........................................ 21

1-.. Mahsup Yoluyla İade.................................................................................. 22

a-.. Vergi Borçlarına Mahsup Önceliği.................................................... 22

b-.. İthalde Alınan Vergilere Mahsup........................................................ 23

c-.. SSK Prim Borçlarına Mahsup............................................................ 23

ca-.. Vergi Borçlarına Mahsup Yapılmadan SSK Prim Borçlarına Mahsup Yapılamaz    24

cb-.. SSK Prim Borçlarına Mahsup Yapılmasında Mükelleflerce Göz Önünde  Bulundurulması Gereken Hususlar......................................................................................................... 25

d-.. Süresinde Yapılmayan Mahsuplar Nedeniyle İcrai Takibata Geçilemez            27

e-.. Gümrük Teyidi....................................................................................... 27

f-... Kollektif Şirketler Ve Adi Ortaklıklarda Mahsup Talebi.................. 27

g-.. Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerde Mahsup Talebi................. 27

h-.. Ortaklık Payı Ve Ortaklık Tesis Tarihi............................................... 29

ı-... Mahsuben İadenin Haksız Yapıldığının Sonradan Ortaya Çıkması 29

i-... Eksik Belgelerle Mahsup Talebinde Bulunulması Durumunda Gecikme Zammı            30

j-... Mükelleflerin Mahsup Talebinden Vazgeçmeleri Durumu.......... 33

2-.. Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler....... 34

a-.. Bakanlığın Belirlediği Sınır.................................................................. 34

b-.. Gümrük Beyannamesinin Teyidi....................................................... 34

c-.. Limit Altında İade Alanların İncelemesi............................................ 35

3-.. Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler........ 36

4-.. Kamuya Ait Kuruluşlara İade..................................................................... 38

B-Teminat Karşılığı İade.......................................................................................... 38    

1-.. Teminat Türleri........................................................................................... 38

a-.. Para......................................................................................................... 38

b-.. Banka Teminat Mektupları................................................................. 39

c-.. Hazine Tahvil ve Bonoları.................................................................... 41

d-.. Hükümetçe Belli Edilecek Milli Esham Ve Tahvilat....................... 41

e-.. İlgililer veya İlgililer Lehine Üçüncü Şahıslar Tarafından Gösterilen ve Alacaklı Amme İdaresince Haciz Varakalarına Müsteniden Haczedilen Menkul ve Gayrimenkul Mallar 41

2-.. Teminat Miktarı........................................................................................... 42

a-.. Normal Teminat Uygulaması............................................................. 42

b-.. İndirimli Teminat Uygulaması............................................................ 43

ba-.. Teminat Oranı % 4 Olarak Uygulanacak Mükellefler.......... 43

bb-.. Teminat Oranı % 8 Olarak Uygulanacak Mükellefler.......... 46

3-.. Teminat Mektuplarının İadesi................................................................... 47

C-. Vergi İnceleme Raporu İle İade...................................................................... 48

D-. Nakden Ve Mahsuben İade Talebinde Aranılacak Belgeler ve İade Esasları  48

1-.. Gümrük Beyannameli Mal İhracında...................................................... 48

a-.. Aranılan Belgeler................................................................................... 48

b-.. Beyan....................................................................................................... 49

c-.. Gümrük Beyannamesi......................................................................... 49

d-.. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi.................................................. 51

da-.. İhraç Edilen Mallarla İlgili Olarak İadesi Talep Edilen Katma Değer Vergisinin Henüz Nakden Veya Mahsuben İade Edilmemiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler  51

db-.. İhraç Edilen Mallara İlişkin İadenin Yapılmış Olması........... 52

e-.. İhraç Edilen Malların Yurt İçi Alış Faturalarının Sonradan Düzenlenmesi           52

f-... İadenin Bir Kısmının Talep Edilmesi Bir Kısmının İse Sonraki Döneme İndirim KDV Olarak Devretmesi Durumunda Yapılacak İşlemler......................................................... 54

2-.. Hizmet İhracında......................................................................................... 55

a-.. Aranılan Belgeler................................................................................... 55

b-.. Beyan....................................................................................................... 55

3-.. Yolcu Beraberi Eşya İhracında................................................................. 56

a-.. Aranılan Belgeler................................................................................... 56

b-.. Genel Açıklamalar................................................................................ 56

ba-.. Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Tanınan İstisnadan Yararlanacaklar             57

bb-.. İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar................... 57

bc-.. İstisna Kapsamına Giren Mallar............................................... 57

bd-.. İstisna Kapsamında Satış Yapılabilecek Asgari Tutar  ........ 57

be-.. Satıcıların Uyacakları Esaslar................................................... 58

bf-.... Alıcıların Uyacakları Esaslar...................................................... 58

bg-.. Verginin Alıcıya İade Edilmesi................................................... 59

bh-.. İadenin Yetki Belgesine Sahip Aracı Firmalardan Alınması 60

bı-.... Satıcının İstisna Kapsamında Satışla İlgili Ödevleri.............. 60

4-.. Bavul Ticaretinde........................................................................................ 60

a-.. Aranılacak Belgeler.............................................................................. 60

b-.. Genel Açıklamalar................................................................................ 61

5-.. İhraç Kaydıyla Satışlarda............................................................................ 67

a-.. Aranılan Belgeler................................................................................... 67

b-.. Beyan....................................................................................................... 70

c-.. Sanayi Sicil Belgesi Olmayanlarda Tecil - Terkin Uygulaması.. 72

d-.. Gümrük Çıkış Beyannamesinde İmalatçının İsminin Yer Almaması     73

e-.. Faturalarda Yer Alması Gereken İbare............................................. 73

f-... Tecil Edilecek Vergilerde Yapılacak İşlemler................................. 73

g-.. İhraç kayıtlı Teslim Edilen Malların Geri Gelmesi Halinde Yapılacak İşlemler  74

h-.. Kur Farklarına İlişkin İade Talebi....................................................... 75

6-.. Sınır ve Kıyı Ticaretinde............................................................................. 78

a-.. Aranılan Belgeler................................................................................... 78

b-.. Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar.............................. 78

c-.. Beyan....................................................................................................... 79

7-.. 84 Numaralı Katma Değer Vergisi Tebliği Kapsamında Sayılmayan İade Hakkı Doğuran Diğer İşlemlere  İlişkin Aranılacak Belgeler..................................................................................... 79

a-.. Araçlarda istisna.................................................................................... 79

b-.. Petrol Arama Faaliyeti Yürütenlere Yapılan Hizmet Ve Teslimlerde İstisna         80

c-.. Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Yapılan Teslimler.... 80

d-.. Taşımacılık İstisnası............................................................................. 82

da-.. Deniz Taşımacılığında............................................................... 82

db-.. Kara Taşımacılığında................................................................. 82

dc-.. Hava Taşımacılığında................................................................ 83

e-.. Diplomatik İstisna.................................................................................. 83

f-... Katma Değer Vergisi Kanununun 9. Maddesinden Kaynaklanan İade 83

g-.. Bakanlar Kurulunca Vergi Oranları İndirilen Teslim ve Hizmetlerde İade           84

h-.. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Ürünlerin İmalinde Kullanılan Malların Teslimi.................................................................................................... 84

8-.. Belge İbraz Edeceklerin Dikkat Edecekleri Hususlar .......................... 86

a-.. Belgelerin Fotokopilerinin  Verilmesi................................................ 86

b-.. İndirilecek Katma Değer Vergisi Listesi............................................ 86

c-.. Hesaplama Tablosu............................................................................ 87

d-.. Listelerin Disket ve CD Olarak Verilmesi.......................................... 88

e-.. YMM Onaylı Döviz Alım Belgesinin İbrazı......................................... 88

9-.. Gümrük Beyannamesinin Teyidi............................................................. 89

a-.. Mahsuben İade..................................................................................... 89

b-.. Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşamaya Nakden İadelerde Gümrük Beyannamesinin Teyidi         90

c-.. Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinde Gümrük Beyannamesinin Teyidi   90

d-.. Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinde Gümrük Beyannamesinin Teyidi     90

e-.. Diğer Mükelleflerde Gümrük Beyannamelerinin Teyidi............... 90

f-... Teyidi Kısmen Gelen Gümrük Beyannamelerinde Kısmi İade... 91

g-.. Tarh Zamanaşımı Süresinin Geçmiş Olmasına Rağmen Gümrük Beyannamelerinin Teyidinin Alınmamış Olması..................................................................................................... 91

h-.. Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İade Taleplerinde Gümrük Beyannamelerinin Teyidi.................................................................................................................. 91

ı-... Gümrük Beyannamelerinin Teyidinin Alınmasının Usulleri......... 92

İKİNCİ BÖLÜM

ÖZEL ESASLAR

 

I-......... ÖZEL ESASLAR KAPSAMINA GİREN İADE İŞLEMLERİ.......................... 97

A-. Özel Esasların Tanımı....................................................................................... 97

B-. İade  Talepleri  Özel  Esaslara Göre Yerine Getirilecek  Mükellefler...... 97

C-. Özel Esasların Uygulanabileceği İade ve Mahsup İşlemleri..................... 98

D-. 87 Numaralı KDV Genel Tebliği ile Özel Esaslardan Çıkarılan İade İşlemleri 99

1-.. Mükellefin Kendisine Ait Vergi ve SSK Prim Borçları........................... 99

2-.. Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri ve Hurda Teslimlerinde........... 100

II-........ TANIMLAR............................................................................................................ 101

A-. Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİYB) Tanımı ........ 101

B- Olumlu Rapor Tanımı....................................................................................... 102

1-.. 73 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği............................. 102

2-.. 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi   Genel Tebliği........................... 103

C-. Olumsuz Rapor Tanımı.................................................................................. 103

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

OLUMSUZ RAPOR BULUNMASI HALİNDE KDV İADE İŞLEMLERİ

 

I-......... HAKLARINDA SMİYB DÜZENLEME RAPORU BULUNAN MÜKELLEFLERİN İADE İŞLEMLERİ (TABLO 2)................................................................................................................................... 107

A-. 38 Seri Numaralı Katma Değer Vergi  Genel Tebliği............................... 107

B-. 56 Seri Numaralı Katma Değer Vergi Genel Tebliği................................ 107

C-. 84 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği............................. 108

1-.. Haklarında SMİYB Düzenleme Raporu Bulunanların İade İşlemleri 108

2-.. Haklarında Birden Fazla SMİYB Düzenleme Raporu Bulunanların İade  İşlemleri  109

3-.. Haklarında Birden Fazla Vergilendirme Dönemine İlişkin SMİYB Düzenleme Raporu  Bulunanların İade İşlemleri...................................................................................................................... 109

4-.. Haklarında SMİYB Düzenleme Raporu Bulunan Mükelleflerin Ortakları veya Bu Mükelleflerin  Kurdukları veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade İşlemleri (Tablo3)....................................... 110

5-.. Haklarında SMİYB Düzenleme Raporu Nedeniyle İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulanan Mükelleflerin İade Talepleri..................................................................................................... 112

6-.. Haklarında SMİYB Düzenleme Raporu Bulunanlar Hakkında Sonradan Düzenlenen Olumlu Vergi İnceleme Raporlarının İadeye  Etkisi....................................................................... 113

7-.. Verilen Teminatlar Üzerine Yapılacak İşlemler.................................. 113

8-.. Haklarında SMİYB Düzenleme Raporu Bulunan Mükelleflerin Genel Esaslara Dönüşü       114

a-.. Nihai Yargı Kararı................................................................................ 114

b-.. Ödeme ve Olumlu Rapor.................................................................. 114

c-.. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinde Ödeme    115

9-.. Ortak ve Kanuni Temsilcilerin Genel Esaslara Dönüşü................... 115

II-........ HAKLARINDA SMİYB KULLANMA RAPORU BULANAN MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİ (TABLO 5)................................................................................................................................... 115

A-. 38 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği.................................... 115

B-. 56 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği.................................... 116

C-. 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Getirilen Düzenlemeler 116

1-.. Haklarında SMİYB Kullanma Raporu  Bulunanların İade İşlemleri 116

2-.. Haklarında SMİYB Bilerek Kullandığı Konusunda Rapor Bulunan  Mükelleflerin İade İşlemleri          116

3-.. Haklarında Birden Fazla SMİYB Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin İade İşlemleri     117

4-.. Verilen Teminatların Çözümü................................................................ 117

5-.. Haklarında SMİYB Kullanma Raporu Bulunan Mükelleflerin Ortakları  veya Bu Mükelleflerin Kurdukları veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade Talepleri....................................................... 117

6-.. Kullanılan SMİYB’nin İhracatla İlgili Olmaması.................................. 117

7-.. Genel Esaslara Dönüş............................................................................. 118

a-.. Ödeme veya Teminat Gösterme..................................................... 118

b-.. Olumlu Vergi İnceleme Raporu....................................................... 118

c-.. Nihai Yargı Kararı................................................................................ 119

III-...... HAKLARINDA SMİYB KULLANMA VE DÜZENLEMEDEN  DOLAYI RAPOR   BULUNAN MÜKELLEFLERİN NAKDEN VE MAHSUBEN İADE TALEPLERİ............................................... 119

IV-....... SMİYB KULLANMA VEYA DÜZENLEME DIŞINDA HAKLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İNCELEME RAPORU BULUNAN MÜKELLEFLERİN İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ 120

V-........ DİĞER VERGİLER YÖNÜNDEN SMİYB KULLANMA VEYA DÜZENLEME RAPORLARININ BULUNMASI HALİNDE İADE İŞLEMLERİ............................................................................. 121

VI-....... HAKLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN SMİYB KULLANMA VEYA DÜZENLEME RAPORU BULUNAN MÜKELLEFLERİN DİĞER VERGİLERDEN DOĞAN İADE TALEPLERİ     121

VII-..... DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN EDİLEN MÜKELLEFLER HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR BULUNMASI HALİNDE İADE İŞLEMLERİ............................................................................. 122

A-. Olumsuz Rapor Tanımı.................................................................................. 122

B-. Haklarında SMİYB Düzenleme Raporu Bulunanlardan Mal ve Hizmet Alan Mükelleflerin İade İşlemleri (Tablo 4)............................................................................................................................ 122

C-. Haklarında SMİYB Kullanmadan Dolayı Rapor Bulunanlardan Mal ve Hizmet Alan Mükelleflerin İade İşlemleri (Tablo 6)............................................................................................................................ 123

D-. Alınan Teminatların Çözümü......................................................................... 123

E-. Alışlara İsabet Eden Kısmın İade Talebinden Çıkarılması....................... 123

F-. Genel Esaslara Dönüş................................................................................... 124

1-.. Ödeme veya Teminat.............................................................................. 124

2-.. Ödemenin Tevsiki.................................................................................... 124

a-.. İadeyi Talep Eden Firmanın Ödemeyi Tevsik Etmesi................ 124

b-.. Satıcı Firmanın Ödemeyi Tevsik Etmesi....................................... 126

c-.. Ödemenin Tevsiki Kimler Tarafında Yapılacaktır........................ 127

3-.. Doğrudan Mal veya Hizmet Satın Alınan Firmaların Genel Esaslara  Dönmesi       127

4-.. Tarh Zamanaşımı Kadar Bir Sürenin  Geçmiş Olması.................... 128

VIII-.... DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN EDİLEN SAFHALARDAN ÖNCEKİ SAFHALARDA SMİYB  KULLANMA VE DÜZENLEME RAPORU BULUNMASI (Tablo 13)....... 128

IX-...... UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖRNEKLER............................................................ 129

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

OLUMSUZ TESPİT BULUNMASI HALİNDE

KDV İADE İŞLEMLERİ

 

I-......... GENEL BİLGİ........................................................................................................ 133

II-........ OLUMSUZ TESPİT SAYILAN HALLER......................................................... 133

A-. 78 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği............................. 133

B-. 80 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği............................. 134

C-. 83 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği............................. 134

D-. 2001/3 Katma Değer Vergisi İç Genelgesi................................................. 135

E-. 84 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Olumsuz Tespit Sayılan Durumlar Ve İade İşlemleri       135

III-...... OLUMSUZ TESPİT BULUNMASI HALİNDE İADE İŞLEMLER............... 136

A-. SMİYB Düzenlenmesi Veya Kullanılmasına İlişkin Yetkili Makamların Yazılı Bildirimi   136

B-. Haklarında SMİYB Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanların İade İşlemleri (Tablo 7)            139

1-.. Haklarında SMİYB Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanların Genel Esaslara Dönüşü   140

2-.. Haklarında SMİYB  Düzenlediği  Konusunda Tespit Bulunan Mükelleflerin  Ortakları Veya   Bu Mükelleflerin Kurdukları veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade Talepleri................ 140

3-.. Haklarında SMİYB Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlardan Mal Veya  Hizmet   Alınması Durumunda  İade İşlemleri (Tablo 10).................................................................................. 141

C-. Haklarında SMİYB Kullandıkları Konusunda Tespit Bulunanların İade İşlemleri (Tablo 8)           141

1-.. İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi..................................................... 141

2-.. Haklarında SMİYB Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanların Genel Esaslara Dönmesi    142

3-.. Haklarında SMİYB Kullandığı Konusunda Tespit Bulunan Mükelleflerin Ortakları Veya Bu Mükelleflerin Kurdukları Veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade Talepleri................................... 142

D-. Defter ve Belgelerini İbraz Etmeyenlerin İade İşlemleri(Tablo 9)........... 143

E-. Mükelleflerin Bilinen Adreslerinde Bulunamaması Durumunda İade İşlemleri                143

F-. Beyanname Vermeyenlerin İade İşlemleri ................................................ 144

G-. İşletme Kapasitesi İle İş Hacmi Arasında Bariz Nispetsizlik Bulunması Durumunda İade İşlemi (Tablo 11)             145

1-.. İmalatçı-ihracatçılarda............................................................................. 145

2-.. İmalatçıların ihraç kaydıyla teslimleri.................................................... 146

3-.. İmalatçı olmayan ihracatçılarda yapılacak işlemler.......................... 146

H-. Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporlarında İşletme Kapasitesi ile İş Hacmine İlişkin Bilgiler        147

I-... Verilen Teminatların Çözümü....................................................................... 148

IV-....... DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ MÜKELLEFLER HAKKINDA  OLUMSUZ TESPİT BULUNMASI......................................................................................................... 148

A-. İlgili Dönem Esası............................................................................................ 149

B-. Genel Esaslara Dönüş................................................................................... 149

1-.. Ödemenin Tevsiki.................................................................................... 149

a-.. İade Talebinde Bulunan Mükellefin  Ödemeyi Tevsiki............... 149

b-.. İade Talebinde Bulunan Mükellefe Mal veya Hizmet Temin Eden Mükellefin Ödemeyi Tevsiki  150

2-.. Haklarında Olumsuz Tespit Bulunan Firmanın Genel Esaslara Dönmesi                150

3-.. Tarh Zamanaşımı Kadar Bir Sürenin Geçmiş  Olması.................... 151

V-........ İHRAÇ KAYDIYLA MAL ALAN MÜKELLEFLERİN DİĞER ALIŞLARINA İLİŞKİN OLUMSUZ TESPİT BULUNMASI......................................................................................................... 151

VI-....... DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİĞİ SAFHALARDAN ÖNCEKİ SAFHALARDA OLUMSUZ TESPİT BULUNMASI......................................................................................................... 152

A-. İade İşlemleri.................................................................................................... 152

B-. Alınan Teminatların İadesi............................................................................. 152

C-. Olumsuz Tespitin Olmadığı Diğer Dönemlerde İade İşlemleri............... 152

D-. Olumsuz Tespit Olmasına Karşın İade Talebinin Genel Esaslara Göre Yerine Getirileceği  Durumlar    154

1-.. Ödemenin Tevsiki.................................................................................... 154

2-.. Olumsuz Tespit Sayılan Nedenlerin Ortadan Kalkmış Olması....... 155

3-.. Olumsuz Tespite Konu Alışların % 5 Sınırını  Aşmaması.................. 156

a-.. Doğrudan Mal yada Hizmet Temin Edilen Mükellefin Olumsuz Tespite Konu Alışlarında %5 Sınırı................................................................................................................ 156

b-.. İade Talebinde Bulunanlarda Olumsuz Tespite Konu Alışlarda % 5 Sınırı         156

E-. Dış Ticaret Sermaye Şirketi Ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinde Uygulama   157

F-. Alt Firmanın Ödenecek KDV Beyan Etmesi............................................... 158

VII-..... İHTİYATİ TAHAKKUK VE İHTİYATİ HACİZ UYGULANAN  MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİ         159

A-. İade Talebinde Bulunan Mükellef Hakkında İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulaması       159

B-. Mal ve Hizmet Satın Alınan Firmalar Hakkında İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyatı Haciz Uygulaması  160

BEŞİNCİ BÖLÜM

4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNU’NDAN YARARLANAN     MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİ

 

I-......... 4841 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNU İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER     163

A-. Kaçakçılık Suçları İle İlgili Hükümler............................................................ 163

B-Mahsup Yoluyla Vergi Borçlarının Ödenmesine İlişkin Hükümler........... 166

C-. Diğer Hükümler................................................................................................ 167

ALTINCI BÖLÜM

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORLARININ ÖZEL ESASLAR           KARŞISINDAKİ DURUMU

I-......... YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORLARININ ÖZEL ESASLAR KARŞISINDAKİ DURUMU         171

 

II-........ HAKLARINDA RAPOR BULUNAN MÜKELLEFLERİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU  İLE İADE ALMALARININ USUL VE ESASLARI............................................................. 171

A-. Haklarında Düzenleme Raporu Bulunanlarda Yeminli Mali Müşavir Raporu ile Katma Değer Vergisi İadesinin Esasları............................................................................................................................ 171

1-.. Haklarında Düzenleme Raporu Bulunanlarda Yapılacak İşlemler. 171

2-.. Haklarında Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunan Mükelleflerin Ortakları Veya Bu Mükelleflerin Kurdukları Veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Yeminli Mali Müşavir Raporları...................................................................................... 173                                                                                   

B-. Haklarında Sahte Ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanların İade İşlemlerinin Yeminli Mali Müşavir Raporları İle Yerine Getirilmesi..................................................... 174

III-...... HAKLARINDA OLUMSUZ TESPİT BULUNAN MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİNDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORLARI İLE İADE İŞLEMLERİ........................................... 175

A-. Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar          175

B-. Haklarında Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanların İade İşlemleri............................................................................................................................ 176

C-. Adreslerinde Bulunmadıkları Konusunda Tespit Bulunanların İade İşlemlerinde Yeminli Mali Müşavir Raporları İle İade Esasları.............................................................................................................. 177

D-. Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi........................................................ 177

E-. Birden Fazla Döneme İlişkin Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Verilmemiş Olması            178

F-. İş Kapasitesi ile İş Hacmi Arasında Bariz Nispetsizlik Bulunması Durumu 178

G-. Haklarında İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Bulunan Mükelleflerin İade İşlemlerinde Yeminli Mali Müşavir Raporları ile İade İşlemi................................................................................................... 179

 

IV-....... DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET SATIN ALINAN MÜKELLEFLER HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNMASI HALİNDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORLARI İLE İADE İŞLEMLERİ            180

A-. Yeminli Mali Müşavirin İnceleme Sırasında Olumsuzluğu Tespit Etmesi 181

1-.. İade Miktarından İndirim.......................................................................... 181

2-.. Katma Değer Vergisi İadesinin Dört Kat Teminat Karşılığında Talep Edilmesi        183

3-.. Kısmi İade Talep Edilmesi...................................................................... 184                                                                   

4-.. Ödemenin Tevsiki.................................................................................... 184                                                                                   

5-.. Alt Firmalar Hakkında Düzenlenen Raporlara İstinaden Tarhiyatların Ödenmesi   185

6-.. Alt firmalar Hakkında Düzenlenen Raporların Olumsuz Rapor Olup Olmadığının Belirtilmesi             186

7-.. Alt Firmaların Genel Esaslara Döndüğünün Belirtilmesi.................. 186

B-. Yeminli Mali Müşavirin Raporunu Vergi Dairesine Verdikten Sonra Vergi Dairesince Olumsuzluğun Tespiti        187

V-........ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI               192

A-. 3568 Sayılı Kanunun YMM Sorumluluğuna İlişkin Hükümleri................ 193

B-. Vergi Usul Kanununun YMM Sorumluluğuna İlişkin Hükümleri............. 194

C-. YMM Sorumluluğunun Değerlendirilmesi.................................................. 195

VI-....... YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORLARINA İSTİNADEN YAPILAN KDV İADELERİNDE SAYMANLARIN  SORUMLULUĞU................................................................................................. 197

A-. 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanundaki Düzenlemeler................ 197

B-. Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği....................................................... 198

C-. Katma Değer Vergisi Kanunu ve 84 Seri Numaralı Tebliğ...................... 199

D-. 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve Konuya İlişkin Düzenlemeler............................................................................................................................ 199

E-. Sayman Sorumluluğun Değerlendirilmesi................................................. 202

YEDİNCİ BÖLÜM

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ VE TABLOLAR

 

I-......... DİLEKÇE ÖRNEKLERİ....................................................................................... 207

1-.. Kendine Ait Vergi Borçlarına İlişkin Normal Dilekçe   Örneği................. 207

2-.. Kendine Ait İthalde Alınan Vergi Borçlarına İlişkin Gümrük Müdürlüğüne Yazılmış Dilekçe Örneği          208

3-.. Kendisine Ait İthalde Alınan Vergi Borçlarına Mahsubuna İlişkin Vergi  Müdürlüğüne Yazılmış Dilekçe Örneği     209

4-.. Ortakların Vergi Borçlarına Mahsup Talep Dilekçe Örneği................... 210

5-.. İlgili Ortakların Mahsup Talep Dilekçesi Örneği...................................... 211

6-.. 12 Dönem KDV Mahsubu Durumunda İade Raporu Talep Dilekçesi. 212

7-.. SSK Borçları Mahsup Talep Dilekçesi....................................................... 213

8-.. SSK Borçları MAHSUP Talep Tablosu...................................................... 214

9-.. İhracat Faturaları Listesi................................................................................ 216

10-.................................. Gümrük Beyannameleri Listesi Yüklenilen KDV Listesi     217

11-........................................................................................... İndirilecek KDV Listesi     218

 

II-........ TABLOLAR........................................................................................................... 219

84 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ............................... 233

85 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ............................... 266

86 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ............................... 272

87 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ............................... 276

K.D.V.KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2002/1................................................. 282

K.D.V.KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2002/2................................................. 285