İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ........................................................................................ 3

İÇİNDEKİLER.......................................................................... 5

GİRİŞ........................................................................................ 13

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GECİKME ZAMMI

I-...... GENEL AÇIKLAMA..................................................... 21

II-.... Gecikme Zammına Tabi Kamu Alacakları 24

A- Asli Kamu Alacakları.................................................. 26

B- Fer’i Kamu Alacaklar................................................. 26

C- Kamu Hizmeti Uygulamasından Doğan Alacaklar..... 26

D- Takip Masrafları.......................................................... 27

III-... GECİKME ZAMMINA TABİ OLMAYAN

          KAMU ALACAKLARI                                                  27

A- Ceza Niteliğindeki Bazı Kamu Alacakları................... 27

B- Haksız Çıkma Zammı.................................................. 29

C- Kamu Alacağının Ertelenmesinden Doğan Faiz Alacağı 29

IV-... Kamu Alacağının Ödeme Vadesinin

        Dolmuş Olması                                                          30

V-..... Gecikme Zammı Oranı......................................... 32

VI-... GECİKME ZAMMI UYGULAMASINDA

          SÜRELERİN HESABI                                                   33

VII-.. Gecikme Zammı Uygulamasında

            Asgari Miktar ve Üst Sınır                          37

A- Asgari Miktar.............................................................. 37

B- Üst Sınır....................................................................... 38

VIII- VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE KESİLEN VERGİ

          ZİYAI CEZASINA GECİKME ZAMMI

         UYGULANMASI............................................................ 38

A- Kesilen Cezaya Karşı Vergi Mahkemesinde

    Dava Açılmaması Halinde Gecikme Zammı           39

B- Uzlaşma Halinde Ödeme Vadesi................................. 39

C- Ceza İndiriminde Durum............................................. 39

D- Kesilen Cezaya Karşı Dava Yoluna Başvurulması...... 40

E- Vergi Mahkemesi Kararının Danıştay’ca Bozulması... 41

IX-... Gecikme Zammına İlişkin Diğer Hususlar 44

A- Vergi Usul Kanununda Yer Alan veya Bu Kanun

    Uyarınca İdarece Verilen Süreler  Karşısında

    Gecikme Zammı.......................................................... 44

1.. Mücbir Sebep Halleri................................................ 44

2.. Mühlet Verme Hali................................................... 46

3.. Vergi Usul Kanununun 111. Maddesine Göre Verilen Ek Süre     47

4.. Beyannamenin Posta İle Gönderilmesi....................... 48

B- Ölüm Halinde Gecikme Zammı ve Gecikme 

        Zammının Ceza Mahiyetinde Olup Olmadığı        48

C- Mirasçılarda Bekleme Süresi....................................... 53

D- İhtirazi Kayıtla Beyanda Gecikme Zammı.................. 53

E- Teminatlı Alacaklarda Paraya Çevirme Süresinde

    Gecikme Zammı        54

F- Gecikme Zammını İzleme............................................ 55

G- Gecikme Zammına Karşı Dava Açılması.................... 56

H-  Sonradan Tarh ve Tahakkuk Ettirilen Vergilerde

     Gecikme Zammı        58

I-. Yanılma........................................................................ 60

J-. Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı............................. 61

X-..... GECİKME ZAMMI UYGULAMA SÜRESİNİN SONA ERMESİ          62

A- Kamu Alacağının Ödenmiş veya Tahsil Edilmiş Olması 62

B- Kamu Alacağının Tecil Edilmiş Olması....................... 62

C- İflasın Açılması........................................................... 63

D- Aciz Hali...................................................................... 64

XI-... KÖYLERDE GECİKME ZAMMI................................ 65

XII-.. GECİKME ZAMMINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI     68

 

İKİNCİ BÖLÜM

GECİKME FAİZİ

I-...... GENEL AÇIKLAMA................................................... 127

II-.... GECİKME FAİZİNİN UYGULANMASI................... 131

A- Tarhiyatın Dava Konusu Yapılmaksızın Kesinleşmesi 134

B- Tarhiyatın Dava Konusu Yapılması........................... 137

1.. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması....................... 138

2.. Bölge İdare Mahkemesi veya Danıştay’da

    İtiraz veya Temyiz Yoluna Başvurulması          139

a-. Mükellef Tarafından........................................... 139

b- İdare Tarafından................................................ 141            

C- Tarhiyatın Uzlaşma Yolu İle Kesinleşmesi................. 141

D- Tarhiyatın VUK’nun 376. Maddesi Hükmü

    Uygulanmak Suretiyle Kesinleşmesi            142

III-... GECİKME FAİZİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 142

A- Gecikme Faizinin Ceza Niteliğinde Bir Kamu Alacağı Olup Olmadığı     142

B- Düzeltme Yoluyla Tarh edilen Vergilerde Gecikme Faizi 146

C- İhtirazi Kayıtla Beyanda Gecikme Faizi.................... 149

D- Fazla ve Yersiz Olarak Alınan Verginin

    İdarece Mükellefe Geri Verilmesinde Faiz        154

IV-... GECİKME FAİZİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI         156

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TECİL VE TECİL FAİZİ

I-...... GENEL AÇIKLAMA................................................... 191

A- Düzenleniş Amacı Ve Tarihsel Süreç......................... 193

II-.... TECİL OLUNABİLECEK KAMU ALACAKLARI... 197

A- İki Yılı Geçmemek Üzere Tecil Olunabilecek Kamu Alacakları    199

B- Beş Yılı Geçmemek Üzere Tecil Edilebilecek Kamu Alacakları     201

C- Tecili Kabul Edilebilen Borçlar................................. 201

D- Tecili Kabul Edilmeyen Borçlar................................ 202

III-... TECİL SÜRESİ VE TECİL NE ZAMAN İSTENİR.. 203

IV-... TECİL VE TAKSİTLENDİRME İMKANINDAN NASIL YARARLANILIR   204

V-..... TECİLDEN YARARLANMA KOŞULLARI............. 205

A- Yazılı İstem................................................................. 205

B- Teminat Gösterme.................................................... 207

C- Faiz............................................................................ 210

D- Çok Zor Durum Koşulu............................................. 211

E- Hüsnüniyet İlkesi....................................................... 213

VI-... TECİL YETKİSİ VE UYGULAMA............................. 214

A- Genel Olarak Tecil Yetkisi......................................... 214

B- Vergi Alacaklarında Tecil Yetkisi ve Uygulama........ 214

C- Tecilin İsteğe Bağlı Olması........................................ 216

D- Üst Mercie Başvurma............................................... 217

E- Yeniden Tecil.............................................................. 218

VII-.. TECİL İSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 218

A- Tecil İstemlerinin Değerlendirme

       Formuna Göre Sonuçlandırılması                            220

B- Tecil İstemlerinin Çok Zor Durum

        İncelemelerine Göre Sonuçlandırılması                    223

1- Likidite Analizleri.................................................... 224

a-. Cari Oran.......................................................... 225

b- Asit-Test Oranı (Likidite Oranı).......................... 226

c-. Nakit Oranı (Disponibilite Oranı)........................ 229

C- Mali Bünye Analizleri (Finansal Yapı-Sermaye Yapısı) 230

1- Öz Kaynakların Aktif Toplamına Oranı.................... 230

2- Borçların (Kısa ve Uzun Vadeli) Aktif

    Toplamına Oranı                                                        231

3- Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli) Toplamının

    Pasif Toplamına (Öz Sermaye) Oranı                         232

D- Defter Tutulmayan Hallerde Tecil İsteminin Sonuçlandırılması    233

VIII- TECİL FAİZİ ORANI VE HESAPLANMASI............ 233

IX-... TECİL ŞARTLARININ İHLALİ................................ 236

X-..... TECİL FAİZLERİ GİDER OLARAK KABUL

            EDİLİR Mİ?                                                                238

XI-... ACİZ HALİNDE TECİL UYGULAMASI................... 239

XII-.. YARGI ORGANLARINCA YÜRÜTMEYİ DURDURMA 

            KARARI ALINMASI DURUMUNDA

            TECİL UYGULAMASI................................................ 240

XIII- SÜRELİ RED................................................................ 241

A- Tecil Talebinin Reddi Halinde İdarece Verilecek Süre 242

B- Uygulamada Karşılaşılan Diğer Problemler............. 243

1- Tecil Talebi Red Olunmuş Borçların Süresinde

    Ödenmesi Durumunda Gecikme

    Zammı Uygulanabilir mi?......................................... 243

2- Tecil Ve Taksitlendirme Kapsamına

    Girmeyen Amme Alacaklılarının Süreli Red

    Uygulamasından Yararlanıp Yararlanamayacağı .... 245

3- Aslı Tecil Ve Taksitlendirme Kapsamı Dışında

    Bulunan Amme Alacaklarına Ait Gecikme Zamlarının

    Tecil Ve Taksitlendirme Uygulamasından Yararlanıp

    Yararlanamayacakları                                              246

XIV- TECİL VE TECİL FAİZİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI          247

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ........................................ 271

KAYNAKÇA........................................................................... 277