ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN 
KURULUŞU - TASFİYESİ BİRLEŞMESİ 
DEVRİ NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ 
BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ 
İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ KISIM

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU VE TASFİYESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU

I- ANONİM ŞİRKETİN TANIMI AMACI SERMAYE MİKTARI    

A- TANIMI        

B- MEVZU VE MAKSAT   

C- SERMAYE MİKTARI    

II- ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU        

III- KURULUŞ İŞLEMLERİ       

A- ANİ KURULUŞA İLİŞKİN KURULUŞ İŞLEMLERİ       

1- Ana Sözleşmenin Hazırlanması ve Notere Onaylatılması       

a- Ana Sözleşmede Zorunlu Olarak Yer Alması Gereken Hususlar        

b- Ana Sözleşmede İhtiyari Olarak Yer Alan Hususlar           

c- Ana Sözleşme Örneği        

2- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından İzin Alınması (Bakanlıkça Tespit Edilen Şirketler İçin)       

3- Ticari Durum Tasdiknamesinin Alınması              

4- 4077 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak Ödeme        

5- Ticaret Siciline Tescil ve İlan

6- Vergi Dairesine Başvuru        

a- İşe Başlamanın Bildirilmesi               

b- Yoklama İşlemleri ve Vergi Numarası Alınması 

c- Defter Tasdiki     

7- Ticaret Odasına Başvuru       

8- SSK’ya Başvuru    

9- Bölge Çalışma Müdürlüğüne Başvuru   

10- Muhasebe Kayıtları               

B- TEDRİCİ KURULUŞA İLİŞKİN KURULUŞ İŞLEMLERİ

1- Ana Sözleşmenin Hazırlanması ve Notere Onaylatılması       

2- SPK’dan Onay Alınması        

3- Sanayi ve Ticaret Bakanlığından İzin Alınması      

4- SPK’ya Halka Arz İzni İçin Başvuru       

5- Kurul Kaydına Alma              

6- İzahnamenin Tescil ve İlanı   

7- Halka Arz               

8- Kuruluş Genel Kurulu Toplantıları        

9- Ticaret Siciline Tescil ve İlan

10- SPK’ya Bildirim   

11- Vergi Dairesi SSK Çalışma Bakanlığı Ticaret ve Sanayi Odalarına Başvuru        

12- Muhasebe Kayıtları               

IV- LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI AMACI VE SERMAYE MİKTARI            

A- TANIMI        

B- AMACI         

C- SERMAYE MİKTARI    

V- LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU        

A- ANA SÖZLEŞMENIN HAZIRLANMASI        

B- TİCARİ DURUM TASDİKNAMESİNİN ALINMASI       

C- 4077 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILACAK ÖDEME             

D- TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLAN          

E- VERGİ DAİRESİ SSK ÇALIŞMA BAKANLIĞI TİCARET VE SANAYİ ODALARINA BAŞVURU   

F- MUHASEBE KAYITLARI              

VI- ÖZELGELER VE DANIŞTAY KARARLARI         
A- ÖZELGELER (MUKTEZALAR)      
VII- DANIŞTAY KARARLARI  
 
İKİNCİ BÖLÜM
TASFİYE
 I- TASFİYE             
II- T.T.K.’DA YERALAN HÜKÜMLER      
A- ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE              
B- LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE               
III- KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN TASFİYE    
A- KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER  

1- Tasfiye Dönemi (K.V.K. Md. 30)             

2- Tasfiye Beyannamesi (K.V.K. Md. 31)     

3- Tasfiye Karı (K.V.K. Md. 32)   

4- Servet Değeri (K.V.K. Md. 33)

5- Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu (K.V.K. Md. 34)              

6- Tasfiye Muamelelerinin İncelenmesi (K.V.K. Md. 35)             

B- K.V.K.’DA YER ALAN TASFİYEYE İLİŞKİN KANUN MADDELERİNİN GEREKÇELERİ             

1- 192 Sayılı Kanunun Gerekçesi

2- 2362 Sayılı Kanunun Gerekçesi              

3- 2573 Sayılı Kanunun Gerekçesi              

C- TASFİYENİN BAŞLAMASI VE YAPILACAK İŞLEMLER             

1- Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması    

2- Tescil ve İlan         

3- Vergi Dairesine Bildirim        

4- Başlangıç Envanteri ve Bilançosu         

5- Şirket Alacaklılarının Daveti   

D- TASFİYE SONU VE YAPILACAK İŞLEMLER              

1- Tescil ve İlan         

2- Vergi Dairesine Bildirim        

E- TASFİYENİN BİTİM TARİHİ         
F- TASFİYE BEYANNAMELERİNİN VERİLME ZAMANI  
G- KIST DÖNEM BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ VE ÖDEME     
H- TASFİYE KARI VE SERVET DEĞERİ          
I- SERMAYE HİSSELERİNE MAHSUBEN ORTAKLARA AYNEN DAĞITILAN, SATILAN, DEVREDİLEN VEYA KURUM SAHİBİNE İADE OLUNAN DEĞERLER   
İ- TASFİYE ÖNCESİ DÖNEM ZARARLARININ İNDİRİLMESİ          
J- TASFİYE MEMURLARI 
K- TASFİYE MEMURLARININ GÖREVLERİ    
L- TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUKLARI         
M- TASFİYE MUAMELELERININ İNCELENMEYE BAŞLAMA ZAMANI          
N- TASFİYE MEMURLARINA ÖDENEN ÜCRETLERİN DURUMU  
O- TASFİYE MEMURLARININ RÜCU HAKKI  
IV- İFLAS
A- İFLASIN TANIMI          
B- İFLASA TABİ OLAN KİŞİLER       

1- Türk Ticaret Kanunu'na Göre Tacir Sayılanlar       

2- Özel Ka­nun Hükümlerine Göre İflasa Tabi Bulunanlar          

C- İFLAS YOLLARI           

1- Genel (Adi) İflas Yolu (İİK. 155-166)        

2- Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu (İİK. 167, 171-176)     

3- Doğrudan Doğruya İflas Yolu (İİK. 177-181)           

D- İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARI  

1- İflasın Borçlu Bakımından Hukuki Sonuçları         

a- İflas Masasının Oluşması   

b- İflasın Açılmasıyla Birlikte Müflisin Masaya Dahil Olan Mal ve Hakları Üzerin­deki Tasarruf Yetkisi Kısıntıya Uğrar           

c- Müflise Karşı Başlamış Olan Takiplerin Durması ve Düşmesi            

d- Hukuk Davalarının Durması               

2- İflasın Alacaklılar Bakımından Hu­kuki Sonuçları   

a- Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gel­mesi        

b- Faizli Alacaklarda, Faizlerin İşlemeye Devam Etmesi         

c- Şarta Bağlı Alacaklarında İflas Masa­sına Yazdırılabilmesi  

d- Müflisin Kefil Olduğu Borçların İflas Masasından İstenebilmesi        

E- İFLASIN VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN SONUÇLARI               

1- İflasın İşi Bırakma Yönünden Sonuçları

2- İflasın Vergi Sorumluluğu Yönünden Sonuçları   

3- İflasın Vergi İncelemesi Yönünden Sonuçları        

4- İflasın Vergi Alacağı Yönünden Sonuçları             

F- İFLASIN TASFİYESİ (İFLASIN ADÎ-NORMAL TASFİYESİ)           

G- İFLASDA BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BEL­GESİ            

H- İFLASIN KAPANMASI (İİK. Md. 254)           

I- İFLAS KAPANDIKTAN SONRA YENİ MAL BULUNMASI (İİK. MD. 255)       

İ- KONKORDATO             

1- Tanımı ve Çeşitleri

2- Konkordatonun Hükümleri (İ.İ.K. Md. 303-306)       

a- Konkordatonun Bütün Alacaklılar İçin Mecbur Olması      

b- Konkordatonun Takiplere Etkisi (İ.İ.K. Md.304)  

c- Konkordatonun Müşterek Borçlulara ve Kefillere Etkisi     

d- Konkordatonun Dışında Yapılan Vaitler (İ.İ.K. Md. 306)     

V- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR        

A- TASFİYEDE SON HESAP DÖNEMININ ZARARLA KAPANMASI               

B- BEYANNAME VERİLME ZAMANI GELMEDEN TASFİYENİN SONA ERMESİ          

C- ÖDEME SÜRELERİNDEN ÖNCE TASFİYENİN SONA ERMESİ               

D- KIST DÖNEM BEYANNAMESİ VERİLMEDEN TASFİYENİN SONA ERMESİ            

E- TASFİYENİN BAŞLANGICINDAKİ SERVET DEĞERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN PROBLEMLER  

F- TASFİYESİ SONUÇLANDIRILMIŞ KURUMLAR SON MUHTASAR VE KDV BEYANNAMESİNİ NE ZAMAN VERECEKLER?  

G- TASFİYE SONUNDAKİ SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV’NİN DURUMU         

H- TASFİYE HALİNDE GEÇİCİ VERGİ            

İ- TASFİYE HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI      

J- YENİDEN DEĞERLEME FONU   

K- MALİYET ARTIŞ FONU

L- K.V.K. GEÇİCİ 28 VE TASFİYE    

M- TASFİYE PAYININ VERGİLENDİRİLMESİ  

1- Tasfiye Payı ve K.V.K. Geçici 28            

2- Tasfiye Payı ve Maliyet Artış Fonu         

N- TASFİYE HALİNDE MAL VE HİZMET ALIMI

O- TASFİYE HALİNDE ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ (ÖZEL GİDER İNDİRİMİ)          

P- GELİR VERGİSİ TEVKİFATI, BEYANI VE ÖDENMESİ

R- TASFİYE SONUCU MEVCUTLARIN BORÇLARI KARŞILAYAMAMASI DURUMU    

S- TASFİYE HALİNDE ZAMAN AŞIMI             

Ş- TASFİYEDEN VAZGEÇME          

T- YENİLEME FONU        

U- TASFİYE HALİNDEKI ŞİRKET ORTAĞININ BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI      

Ü- YATIRIM FONLARININ TASFİYESİ             

V- ÖZEL FİNANS KURUMLARININ TASFİYESİ              

Y- DAR MÜKELLEFLERDE TASFİYE               

Z- İŞ ORTAKLIKLARINDA TASFİYE  

Z1- TASFİYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI          

Z2- TASFİYE VE ÖRTÜLÜ SERMAYE       

Z3- TASFİYE HALİNDE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN DURUMU     

Z4- ALTIN TİCARETİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER          

Z5- YATIRIM İNDİRİMİ               

Z6- TASFİYE BEYANNAMELERİNİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİK ETTİRİLMESİ   

Z7- TASFİYE SIRASINDAKİ MUHASEBE KAYITLARI               

VI- ÖZELGELER VE DANIŞTAY KARARLARI         

A- ÖZELGELER (MUKTEZALAR)      

B- DANIŞTAY KARARLARI              

İKİNCİ KISIM

BİRLEŞME, DEVİR, NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ

 BİRİNCİ BÖLÜM
BİRLEŞME
 I- TANIMI VE UNSURLARI      

A- TANIMI        

B- UNSURLARI

C- ŞİRKET  BİRLEŞMELERİNİN NEDENLERİ 

1- Ölçek Ekonomilerinden Yararlanma (Büyük Ölçekte Faaliyette Bulunmanın Sağladığı Yararlar)           

2- Yetenekli Yönetime Sahip Olma            

3- Birleşmenin İç Büyümeye Göre Avantajlarının Olması          

4- Finansal Nedenler  

5- Vergi Avantajı        

6- Değerli Sınai Haklara Sahip Olma         

7- Büyük Bir Şirket Yaratma      

8- Rekabetin Azaltılması            

9- Psikolojik Nedenler

D- ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI     

1- Ekonomik Faaliyet Alanlarına Göre Şirket Birleşmelerinin Sınıflandırılması         

a- Yatay Birleşmeler (Horizantal Mergers)              

b- Dikey Birleşmeler              

c- Dairesel Birleşmeler           

d- Çok Yönlü Dağılma ile Birleşmeler    

2- Hukuki Yapılarına Göre Şirket Birleşmelerinin Sınıflandırılması           

a- Biçimsel Birleşmeler          

b- Biçimsel Olmayan Birleşmeler          

c- Centilmenlik Anlaşmaları   

d- Kartel 

e- Çıkar Grupları    

f- Yönetim Kurullarının Aynı Kişilerden Oluşması Nedeni İle İşbirliği İçinde Çalışan Şirketler             

E- ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ     

II- AVRUPA TOPLULUĞU YÖNERGESİ  

A- YÖNERGENİN AMACI KAPSAMI VE ANA ÖZELLİKLERİ          

1- Birleşme Yönergesinin Amacı ve Kapsamı            

2- Birleşmelerin Kısa Dönemdeki Vergi Problemleri 

3- Kapsama Alınan İşlemler       

4- Yönergenin Ana Özellikleri    

B- YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLEN VERGİLENDİRME REJİMİ           

1- Şirketlerin Belirlenmesi         

2- İlgili Şirketlerin Vergilendirilmesi         

3- İlgili Ortakların Vergilendirilmesi          

4- Bir Yabancı Kuruluşun Katılımı             

5- Kötüye Kullanmayı Önleme   

III- TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE BİRLEŞME           

A- TANIMI        

B- ŞARTLARI    

1- Nevilerin Aynı Olması (Madde 147)        

2- Karar (Madde 148)  

3- Bilanço (Madde 149)               

C- HÜKÜMLERİ               

1- Alacaklıların İtiraz Hakkı (Madde 150)     

2- Külli Halefiyet (Madde 151)     

3- Nevi Değiştirme (Madde 152)  

D- BİRLEŞMENİN GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ              

IV- REKABET HUKUKU AÇISINDAN BİRLEŞMELER              

A- REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN GENEL GEREKÇESİ

B- REKABET KANUNUNDA YER ALAN DEVİR VE BİRLEŞMELERE AİT HÜKÜMLER  

1- Birleşme veya Devralma        

2- Anlaşma, Birleşme ve Devralmaların Kurula Bildirilmesi      

3- Birleşme ve Devralmanın Kurula Bildirilmemesi   

4- Madde Gerekçeleri  

C- REKABET KURULUNUN ÇALIŞMA SONUÇLARI      

D- REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BIRLEŞME VE DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ (1997/1)               

1- Amaç ve Kapsam   

2- Birleşme veya Devralma Sayılan Haller 

3- Birleşme veya Devralma Sayılmayan Haller           

4- İzne Tabi Birleşme veya Devralmalar    

5- Birleşme veya Devralmaların Bildirilmesi             

6- Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi       

7- Üçüncü Kişilerden Bilgi İstenmesi ve Sözlü Savunma Toplantılarına Katılmaları 

8- Bildirimin Dönüşmesi           

9- Kurul’un Yeniden İnceleme Yetkisi        

10- Yürürlük              

E- ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVRALMALARIN HUKUKİ GEÇERLİLİK KAZANABİLMELERİ İÇİN REKABET KURUMUNA YAPILACAK ÖN BİLDİRİMLERDE VE İZİN BAŞVURULARINDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (1998/4)

1- Amaç     

2- Kapsam  

3- Ön Bildirime Tabi Özelleştirme Yolu ile Devralmalar           

4- Ön Bildirimlerde Takip Edilecek Usul    

5- İzin Başvurusuna Tabi Özelleştirme Yolu ile Devralmalar    

6- İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul               

7- Diğer Hükümler     

V- SERMAYE PİYASASI KANUNU AÇISINDAN DEVİR VE BİRLEŞMELER            

A- SERMAYE PIYASASI KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER  

1- Muhasebe, Mali Tablo ve Rapor Standartları, İlan, Bağımsız Denetleme               

2- Kamunun Aydınlatılmasında Özel Durumlar         

B- DEViR VE BİRLEŞME PROSEDÜRÜ          

1- Yetkili Organların Ön Kararı  

2- Birleşmeye Esas Alınacak Mali Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporunun Hazırlanması              

3- Bilirkişi İncelemesi

4- Birleşme Sözleşmesinin Hazırlanması   

5- Kurul’a Başvurularak Birleşme İçin Önizin Alınması            

6- Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi         

7- Birleşme Sözleşmesinin Onaylandığı ve Devir Nedeniyle Yapılacak Sermaye Artırımı Kararının Alındığı Genel Kurul Toplantıları     

8- Devralma Suretiyle Birleşme İşlemi Nedeniyle İhraç Edilecek Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınması İçin Kurula Başvurulması  

VI- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN BİRLEŞME  
VII- BİRLEŞME HALİNDE VERGİLEME    

A- BİRLEŞMENİN AŞAMALARI       

B- BİRLEŞME KARININ BEYANI VE ÖDENMESİ           

C- BİRLEŞME TARİHİ      

D- BİRLEŞME KARI         

E- DEĞİŞTİRME BİRİMİ   

F- BİRLEŞME KARININ TESPİTİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER               

1- İki Şirketin İnfisah Ederek Yeni Kurulacak Bir Şirket Bünyesinde Birleşmesi        

2- Bir Şirketin İnfisah Ederek Mevcut Bir Şirket Bünyesinde Birleşmesi    

G- BİRLEŞME PRİMİ       

H- BİRLEŞEN ŞİRKETİN BİRLEŞİLEN ŞİRKET SERMAYESİNE SAHİP OLMASI          

I- BİRLEŞİLEN KURUMUN BİRLEŞEN KURUMUN ORTAĞI OLMASI           

J- BİRLEŞEN ŞİRKETİN NET CARİ DEĞERİNİN BİRLEŞİLEN ŞİRKETİN SAHİBİ OLDUĞU BİRLEŞEN ŞİRKETE AİT HISSE SENETLERİNİN ALIŞ DEĞERİNDEN DAHA DÜŞÜK OLMASI             

K- BİRLEŞME KARINDAN HESAPLANAN VERGİNİN DURUMU   

L- BİRLEŞEN ŞİRKET ORTAĞININ VERGİLENDİRME KARŞISINDAKİ DURUMU         

M- BİRLEŞİLEN KURUMUN SORUMLULUĞU               

1- Birleşme Karının Beyanı        

2- Birleşen Kurumun Kist Dönem Karının Beyanı      

3- Birleşme Öncesi Dönemlere Ait Beyannamelerin Verilmesi   

4- Tahakkuk Etmiş Vergilerin Ödenmesi İtirazlı Tarhiyat İçin Karşılık Ayrılması       

5- Birleşme Muamelesinin İncelenmesi      

6- Birleşmenin Gerçekleşmesinden Önce Yerine Getirilmiş Olması Gereken Vergileme Ödevleri             

VIII- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR     

A- BİRLEŞMEDE KATMA DEĞER VERGİSİ    

1- Birleşme Katma Değer Vergisinin Konusuna Girer mi?         

2- Birleşmede Katma Değer Vergisi Matrahı              

3- Birleşen Kurumun Aktifinde Yer Alan İndirilecek KDV’nin Durumu      

B- AMORTİSMANLAR VE YENİDEN DEĞERLEME        

C- BİRLEŞME BEYANNAMELERİNİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRE TASDİK ETTİRİLMESİ             

D- BİRLEŞME GİDERLERİ               

E- BİRLEŞEN KURUMUN ZARARI  

F- BİRLEŞME HALİNDE GEÇİCİ VERGİ         

G- BİRLEŞME HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ MADDE 28/A UYGULAMASI  

H- ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ (ÖZEL GİDER İNDİRİMİ)       

I- BİRLEŞME VE ZAMANAŞIMI       

İ- MALİYET ARTIŞ FONU 

J- YENİLEME FONU        

K- ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZIN DURUMU   

L-YATIRIM İNDİRİMİ        

M- İŞ KANUNU VE KIDEM TAZMİNATI           

N- ALTIN TİCARETİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER 

O- BİRLEŞME HALİNDE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜ          

 İKİNCİ BÖLÜM
DEVİR
 I- TANIMI VE ŞARTLARI        

A- TANIMI        

B- ŞARTLARI    

II- T.T.K. DA YER ALAN DEVİR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER         
III- DEVRİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

A- DEVİRDE NOMINAL SERMAYENİN DURUMU          

B- DEVROLAN KURUMUN DEVRALAN KURUMUN ORTAĞI OLMASI          

C- DEVRALAN KURUMUN DEVROLAN KURUMUN ORTAĞI OLMASI         

IV- DEVİR HALİNDE VERGİLEME           
V- ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR       

A- KIST DÖNEM KARININ BEYANI VE ÖDENMESI       

B- DEVİRDE KATMA DEĞER VERGİSİ           

C- ZARARLARIN MAHSUBU           

D- DEVİR TARİHİ             

E- DEVİRLE İLGİLİ GİDERLERİN DURUMU    

F- DEVROLAN KURUMUN DEVİRDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT SORUMLULUĞU  

G- DEVİR HALİNDE AMORTİSMAN UYGULAMASİ        

H- DEVİR HALİNDE YENİDEN DEĞERLEME 

I- MALİYET ARTIŞ FONU 

J- KVK GEÇİCİ 28/A UYGULAMASI

K- YENİLEME FONU       

L- DEVİRE İLİŞKİN 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜ    

M- DEVİR HALİNDE ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ (ÖZEL GİDER İNDİRİMİ)              

N- İŞ KANUNU VE KIDEM TAZMİNATI           

O- ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN DURUMU            

P- DEVROLAN ŞİRKET ORTAĞININ VERGİLEME KARŞISINDAKİ DURUMU               

1- Devrolan Kurumun Gerçek Kişi Ortakları              

2- Devrolan Kurumun Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Ortakları             

3- Değerlendirme       

R- DEVROLAN ŞİRKETİN GAYRİMENKULLERİNİN DEVRALAN ŞİRKETE İNTİKALİ     

S- DEVROLAN ŞİRKETİN TAŞITLARININ DEVRALAN ŞİRKETE İNTİKALİ      

T- DEVROLAN ŞİRKETİN İŞ VE KREDİ SÖZLEŞMELERİ, HAK, İMTİYAZ VE RUHSATLARI          

U- DEVİR HALİNDE GEÇİCİ VERGİ

Ü- DEVRE (BİRLEŞMEYE) İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN DAMGA VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

V- KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER İLE KDV’NİN İADESİ 

Y- YATIRIM İNDİRİMİ       

VI- BANKALAR ARASI DEVİR VE BİRLEŞMELER  

A- BANKALAR KANUNUNDA YER ALAN HÜKÜMLER  

B- BANKALARIN BİRLEŞME VE DEVİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK       

C- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 29. MADDESİ            

1- Banka Devir ve Birleşmelerinin Şartları 

2- KVK Geçici 29’un Bankalara Sağladığı Avantajlar  

VII- ÖZELGELER VE DANIŞTAY KARARLARI        

A- ÖZELGELER (MUKTEZALAR)      

B- DANIŞTAY KARARLARI              

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ
I- T.T.K. DA YER ALAN HÜKÜMLER      
II- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ       

A- GELIR VERGİSİ KANUNU          

B- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 

III- NEVİ DEĞİŞTİRME SÜRECİ              

A- DEĞİŞTİRME KARARI

B- BİLANÇONUN DÜZENLENMESİ                

C- TESCİL VE İLAN         

IV- NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNDE NOMİNAL SERMAYENİN DURUMU              
V- ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR       

A- KIST DÖNEM KARININ BEYANI VE ÖDENMESİ       

B- NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ     

1- Nevi Değişikliği Katma Değer Vergisine Tabi midir?            

2- Katma Değer Vergisi İstisnası

3- İndirilecek Katma Değer Vergilerinin Durumu       

C- AMORTİSMAN VE YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI      

D- MALİYET ARTIŞ FONU

E- YENİLEME FONU       

F- ZARARLARIN MAHSUBU            

G- GEÇİCİ VERGİ           

H- YATIRIM İNDİRİMİ      

I- NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNDE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜ         

J- NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNDE ORTAĞIN VERGİLEME KARŞISINDAKİ DURUMU              

VII- ÖZELGELER DANIŞTAY KARARLARI             

A- ÖZELGELER (MUKTEZALAR)      

B- DANIŞTAY KARARLARI              

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ
I- TANIMI

A- BÖLÜNME   

B- HİSSE DEĞİŞİMİ        

II- BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİNİN VERGİ KANUNLARINDAKİ YERİ

A- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 

B- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU           

C- GİDER VERGİLERİ KANUNU     

D- DAMGA VERGİSİ KANUNU       

E- HARÇLAR KANUNU   

III- BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ İŞLEMLERİ İLE SAĞLANAN AVANTAJLAR    
IV- BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİNİN AMACI      
V- BÖLÜNME ÇEŞİTLERİ       

A- TAM BÖLÜNME          

B- KISMİ BÖLÜNME        

VI- BÖLÜNME İLE İLGİLİ ÖRNEK           

A- TAM BÖLÜNME          

B- KISMİ BÖLÜNME        

VII- ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR     

A- BÖLÜNMEDEN YARALANACAK OLANLAR               

B- BÖLÜNMEDE ŞİRKETLER AYNI NEVİDEN OLMAK ZORUNDA MIDIR?    

C- BÖLÜNMEDE İŞLETME BÜTÜNLÜĞÜ KAVRAMI      

D- %10’LUK ÖDEME        

E- ZARAR MAHSUBU      

F- BÖLÜNME BEYANNAMESİ        

G- BÖLÜNME TARİHİ      

H- KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN İADESİ  

I- BÖLÜNMENİN ŞARTLARININ İHLAL EDİLMESİ          

J- KISMİ BÖLÜNMEDE ALINAN HİSSELERİN ORTAKLARA VERİLMESİ      

K- YATIRIM İNDİRİMİ       

L- BÖLÜNME HALİNDE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜ            

KAYNAKÇA