İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM

TÜRKİYE'DE SPORTİF ÖRGÜTLENME

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SPOR VE POPÜLER SPOR DALI OLARAK FUTBOL

 
I- KISA KISA.............................................................................................................................. 23
II- FUTBOL TARİHİ ÜZERİNE SON SÖZLER......................................................................... 29
III- AMATÖR SPOR, PROFESYONEL SPOR AYRIMI............................................................. 32
IV- TÜRKİYE'DE SPORUN HUKUKSAL ALTYAPISI.............................................................. 34
A- TANIMLAMALAR.............................................................................................................. 34
B- SPOR DALLARI................................................................................................................ 36

1- Yaygın Spor Dalları.................................................................................................. 36

2- Yöresel ve Toplumsal Ağırlıklı Spor Dalları........................................................... 36

3- Turizm Amaçlı Spor Faaliyetleri............................................................................... 37

4- Herkes İçin Spor Faaliyetleri................................................................................... 37

 

İKİNCİ BÖLÜM

SPOR FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ KURUMLAR VE GÖREV ALANLARI

 
I- GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ......................................................................... 39
A- KURULUŞU...................................................................................................................... 39
B- GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN HUKUKİ YAPISI................................ 40
C- GÖREVLERİ.................................................................................................................... 40
D- BİRİMLERİ....................................................................................................................... 45

1- Merkez Teşkilatı.....................................................................................................  45

2- Taşra Teşkilatı........................................................................................................ 46

E- BÜTÇESİ VE GELİRLERİ............................................................................................... 46

1- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Bütçesi....................................................... 46

2- Gelirleri.................................................................................................................... 48

II- SPOR FEDERASYONLARI ................................................................................................ 50
A- DERNEKLER KANUNU’NDA FEDERASYON KAVRAMININ YERİ VE ANLAMI ........... 50
B- SPOR FEDERASYONLARININ KURULUŞU VE TEŞKİLATI..........................................54
C- SPOR FEDERASYONLARININ GÖREVLERİ................................................................ 56
III- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI........................................................ 58
A- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NIN KURULUŞU VE TEŞ............. 58

1- Federasyonun Merkez Teşkilatı............................................................................ 58

2- Federasyonun Yurt İçi Teşkilatı............................................................................ 59

3- Federasyonun Yurt Dışı Teşkilatı.......................................................................... 59

B- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI'NIN GÖREVLERİ.......................... 59

1- Temel Görevler......................................................................................................... 59

2- Genel Kurulun Görevleri ........................................................................................ 61

3- Başkan ve Başkan Vekillerinin Görevleri.............................................................. 61

4- Yönetim Kurulunun Görevleri................................................................................ 62

5- Disiplin Kurulu ve Disiplin Düzenlemeleri............................................................ 63

C- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ VE GELİRLERİ ............. 68

1- Federasyonun Bütçesi............................................................................................ 68

2- Federasyonun Gelirleri............................................................................................ 69

3- Federasyonun Giderleri........................................................................................... 70

IV- SPOR KULÜPLERİ/GENÇLİK KULÜPLERİ/FUTBOL KULÜPLERİ ............................... 70
A- TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMA ................................................................................. 70

1- Sınıflandırma............................................................................................................. 71

2- Gençlik Ve Spor Kulüpleri........................................................................................ 72

3- Futbol Kulüpleri ve Anonim Şirketler..................................................................... 74

B- ANONİM ŞİRKET OLARAK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME............................................. 76

1- Anonim Şirketlerin Kuruluşu................................................................................... 76

2- Anonim Şirketlerin Ani Kuruluşları, Ana Sözleşmenin Hazırlanması ve
Noterde Tasdik Ettirilmesi
........................................................................................ 77

3- Kurucular................................................................................................................... 78

4- Yönetim Kurulu......................................................................................................... 79

5- Tescil İçin Gerekli Belgeler....................................................................................... 79

6- Vergi Dairesi/S.S.K./Ticaret Odası/Çalışma Müdürlüğüne Müracaat.................. 80

7- Anonim Şirketin Tedrici Kuruluşu Sırasında Yapılacak İşlemler......................... 81

8- Halka Açık Anonim Şirket......................................................................................... 81

9- Halka Arz..................................................................................................................... 83

a- Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınması....................................................... 84

b- Hisse Senetlerinin Halka Arz Edilmesi............................................................... 84

c- Tasarruf Sahiplerine Satış .................................................................................. 85

d- Ek Satış Hakkı ...................................................................................................... 85

10- Futbol Kulüplerinin Halka Açılması İçin S.P.K. Tarafından Belirlenmiş İlave

    Kriterler, Uygulama Örnekleri ve Halka Açılmanın Avantajları............................ 85

11- Anonim Şirket Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi...................................................... 86

12- Hisse Senetlerinin Halka Arzı İle İlgili Düzenlemeler.......................................... 87

13- Spor Kulüplerinin Profesyonel Futbol Faaliyeti Dışında Başkaca Ticari

    Faaliyetlere Girmeleri............................................................................................... 88

C- SPOR/FUTBOL KULÜPLERİNİN GELENEKSEL KURULUŞ ŞEKLİ................................. 91

1- Kulüp Tüzüğünün Hazırlanması ............................................................................. 91

2- Kulüplerin Tüzel Kişilik Kazanması, Kuruluş Bildirisi ........................................... 92

3- Kuruluş Bildirisi ve Tüzüklerin İncelenmesi............................................................ 93

4- Şube Açılması.............................................................................................................. 94

5- Spor Kulüplerinin İsimleri ve Renkleri...................................................................... 94

a- İsimleri..................................................................................................................... 94

b- Renkleri ................................................................................................................... 95

6- Spor Kulüplerinin Tescil İşlemleri............................................................................. 96

a- Tescilin Konusu...................................................................................................... 96

b- Tescil İşlemleri İçin Spor Kulüpleri Tarafından Hazırlanacak Belgeler............. 97

c- Tescil İşlemleri.......................................................................................................... 98

d- İsim, Renk, Spor Dalı ve Tüzük Değişikliği Yapan Spor Kulüplerince

    Yapılacak İşlemler.......................................................................................................98

e- Kulüp Görevlilerinin ve Değişikliklerinin Bildirilmesi Zorunluluğu.................... 99

f- Spor Kulüplerinin Denetlenmesi ve Tescillerinin İptali....................................... 100

g- Türkiye’de Spor Kulüpleri ......................................................................................100

D- SPOR/FUTBOL KULÜPLERİNİN ORGANLARI................................................................... 101

1- Kulüp Organları........................................................................................................... 101

2- Şube.............................................................................................................................. 101

a- Şube Açabilecek Kulüpler, Şubelerin Kuruluşu................................................. 101

b- Şubelerinin Organları.............................................................................................. 102

3- Kulüplerin Yürütme Birimi ve Genel Sekreter.......................................................... 102

4- Profesyonel Futbol Takımı Kurulması ve Hizmetlerin  Yürütülmesi ...................... 103

5- Spor Tesisi Kurma ve İşletme...................................................................................... 103

E- DERNEKLERDE/SPOR KULÜPLERİNDE KAMU YARARINA ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ...... 106

1- Kamuya Yararlı Sayılmalarının Koşulları .................................................................. 106

a- Derneğin En Az Bir Yıldan Beri Faaliyette Bulunması ........................................107

b- Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Giriştiği Faaliyetlerin Ülke

    Çapında Yararlı Sonuçlar Verecek Nitelik ve Ölçüde Olması .............................. 108

c- Maliye Bakanlığı'nın Görüşü.................................................................................. 110

d- Kamuya Yararlı Dernek Sayılma Sürecinde Yürütülen İdari İşlem...................... 112

2- Kamuya Yararlı Dernek Olmanın Avantajları.............................................................. 115

3- Kamu Yararı Kararının Kaldırılması............................................................................. 115

F- DERNEKLERİN GELİRLERİ................................................................................................. 116

1- Genel Belirleme............................................................................................................. 116

2- Bağış ve Yardımlar....................................................................................................... 117

a- Kulüplere Yapılacak Yardım.................................................................................... 117

b- Yardım Toplama Mevzuatına Uygun Olarak Toplanacak Bağış ve

    Yardımlar ....................................................................................................................119

c- Dernekler Tarafından Sandık Kurulup İşletilmesi............................................... 124

d- Profesyonel Müsabaka Biletlerinin Satılması Esnasında Bağış Toplanması...125

3- Kulüplerin Diğer Gelirleri............................................................................................ 126

a- Profesyonel Takımı Bulunan Kulüplerin Gelir ve Giderleri................................ 126

b- Federasyon Hissesi................................................................................................. 137

4- Gelir ve Giderlerde Usul............................................................................................... 127

a- Belge Düzeni............................................................................................................ 127

b- Defter ve Kayıtlar.................................................................................................... 129

G-    PROFESYONEL FUTBOL ŞUBESİ BULUNAN SPOR KULÜPLERİNİN BU ŞUBELERİ
          ARACILIĞI İLE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ PROFESYONEL FUTBOL FAALİYETLERİ
         İTİBARİYLE KAMUYA YARARLI DERNEK OLAMAYACAKLARINA İLİŞKİN
         DEĞERLENDİRME........................................................................................................... 130
V- SPORCU..................................................................................................................................... 132
A- SPORCULARIN TESCİL VE VİZELERİ................................................................................. 133
B- SPORCULARIN KULÜPLERİNDEN AYRILMALARI.............................................................. 135

1- İstifa................................................................................................................................. 136

2- Transfer............................................................................................................................ 136

a- Tanım............................................................................................................................ 136

b- Transfer Çeşitleri........................................................................................................ 137

3- Amatör Futbolcularla İlgili Düzenlemeler..................................................................... 137

C- PROFESYONEL FUTBOLCULARIN DURUMU..................................................................... 138

1- Profesyonellik Kriterleri.................................................................................................. 138

2- Profesyonellik Tanımlamaları......................................................................................... 140

3- Sözleşme ve Kadro Belirlenmesi................................................................................... 141

a- Sözleşme...................................................................................................................... 141

b- Kulübün Yükümlülükleri........................................................................................... 143

c- Futbolcunun Yükümlülükleri................................................................................... 145

d- Sözleşmeden Doğan Diğer Hak ve Yükümlülükler................................................ 146

e- Sözleşmelerin Süresi................................................................................................. 149

f- Talimata Aykırı Sözleşmeler...................................................................................... 149

g- Amatör Futbolcunun Profesyonel Oluşu.............................................................. 149

h- Profesyonel Sporcunun Transferi......................................................................... 149

ı- Yabancı Ülkelerdeki Türk Futbolcuları İle Türkiye'deki Yabancı Futbolcular .....157


İKİNCİ KISIM
PROFESYONEL FUTBOLUN DÜZENLENMESİ VE VERGİLENDİRİLMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
PROFESYONEL FUTBOLUN DÜZENLENMESİ
 
I- FUTBOL KARŞILAŞMALARI............................................................................................... 160
A- KARŞILAŞMALARIN TAYİN VE TESBİTİ........................................................................ 160

1- Kapsam ve Yetki...................................................................................................... 160

2- Karşılaşma Çeşitleri ve Tertibi............................................................................... 161

a- Genel Düzenleme................................................................................................ 161

b- Temsili ve Milli Karşılaşmalar............................................................................ 162

3- Futbol Karşılaşma Mevsimi.................................................................................... 162

B- LİGLER, FİKSTÜR VE LİGLERE KATILMA .................................................................... 163

1- Usulün Tespiti......................................................................................................... 163

2- Puan Usulü ve Averaj.............................................................................................. 163

3- Eleme Usulü............................................................................................................. 164

C- PROFESYONEL FUTBOL KARŞILAŞMALARI İLE İLGİLİ DİĞER DÜZENLEMELER .. 164

1- Karşılaşma Sonuçlarının Tescili............................................................................ 164

2- Birleşen Kulüpler.................................................................................................... 164

3- Karşılaşmanın Ertelenmesi ve Karşılaşma Yerinin Değiştirilmesi...................... 165

4- Karşılaşmanın Ertelenmesi..................................................................................... 165

5- Bitirilemeyen Karşılaşmaların Sonuçları.............................................................. 166

6- Hükmen Yenilmiş Sayılma/Puan Silinmesi ve Küme Düşürme.......................... 166

7- Federasyon Temsilcisi............................................................................................ 169

D- KARŞILAŞMA BİLETLERİNİN BASIMI VE SATIŞI........................................................ 171

1- Biletler...................................................................................................................... 171

a- Biletlerin Basım ve Satımı.................................................................................. 171

b- Bilet Ücretlerinin Tespiti.................................................................................... 172

c- Giderler................................................................................................................. 173

 

E- PROFESYONEL FUTBOL KARŞILAŞMALARI VE TEMSİLİ VE MİLLİ
   KARŞILAŞMALAR HASILATININ DAĞITIMI.......................................................................173

1- Hasılatın Paylaşılması ve Federasyon Hissesi..................................................... 173

2- Profesyonel Futbol Karşılaşmaları ve Temsili ve Milli Karşılaşmalar

   Hasılatının Dağıtımına Dair Talimat........................................................................174

a- 03.08.2002 Tarihine Kadar Yapılan Uygulama (24.09.1991 tarih ve 21001 sayılı

G.'de Yayımlanan Talimat Düzenlemeleri)........................................................... 174

b- 03.08.2002 Tarihinden Sonraki Uygulama (03.08.2002 tarih ve 24835 sayılı

   R.G.'de Yayımlanan Talimat Düzenlemeleri)..................................................... 177

c- Uygulamaların Örneklendirilmesi...................................................................... 181

F- STADLAR; TAHSİS VE KİRALANMALARI..................................................................... 183

1- Genel Düzenlemeler................................................................................................ 183

2- Özel Düzenlemeler................................................................................................... 185

3- Diğer Özel Düzenlemeler......................................................................................... 188

II- PROFESYONEL FUTBOL FAALİYETİ İLE İLGİLİ GELİRLER......................................... 189
A- GELİRLER....................................................................................................................... 189
B- PROFESYONEL FUTBOL FAALİYETİ İLE İLGİLİ OLARAK ELDE EDİLEN GELİRLER. 190

1- Sporcu Transfer Gelirleri........................................................................................ 190

2- Üyelik Aidat Gelirleri................................................................................................ 192

3- Tesis Faaliyet Gelirleri............................................................................................. 192

4- Tesis- Stad Kira Gelirleri......................................................................................... 193

5- Sporcu Tescil, Vize Gelirleri................................................................................... 193

6- Piyango ve Çekiliş Gelirleri ve Diğer Gelirler........................................................ 193

7- Yayın Gelirleri........................................................................................................... 193

8- Bağış ve Yardımlar.................................................................................................. 195

9- İsim Hakkı Gelirleri.................................................................................................. 197

10- Reklam Gelirleri...................................................................................................... 199

a- Forma Reklamı..................................................................................................... 200

b- Stadlara Alınan Reklamlar................................................................................. 200

c- Sponsorluk Hizmeti............................................................................................ 200

11- Profesyonel Futbol Karşılaşma Gelirleri............................................................. 202

12- Ödüller, Cezalar ve Tazminatlar............................................................................ 204

C- SPORCULAR VE DİĞER GÖREVLİLER TARAFINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER...... 204

1- Ödemelerin Çeşitleri ve Vergilerin Yatırılması..................................................  .. 204

2- Profesyonel Müsabaka Yöneten Hakemlere ve Gözlemcilere Yapılacak Ödemeler. 206

 
İKİNCİ BÖLÜM
PROFESYONEL FUTBOLUN VERGİLENDİRİLMESİ
 
I- SPOR KULÜPLERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ KONUMU........................ 209
A- SPOR KULÜPLERİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR.................................................. 209
B- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN................................................................ 210

1- İktisadi İşletme Kavramı......................................................................................... 211

2- Ticari ve Sınai Faaliyetler....................................................................................... 211

a- Ticaret Kanuna Göre Ticari ve Sınai Faaliyetler.............................................. 211

b- Ticari İş................................................................................................................ 213

c- Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Ticari ve Sınai Faaliyet................................... 214

d- Kurumlar Vergisi Kanunu'na Göre İktisadi İşletme........................................ 216

e- İktisadi İşletme- Ticari İşletme Kavramlarının Karşılaştırılması..................... 217

C- VERGİLEME KOŞULLARI............................................................................................... 218
D- DERNEKLERİN KURUMLAR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU............................... 221

1- Genel Olarak Vergileme................................................................................................ 221

2- Kamuya Yararlı Dernek Olmanın Vergisel Avantajları............................................... 223

a- Vergisel Avantajlar.................................................................................................. 223

b- Diğer Önemli Avantajlar......................................................................................... 227

c- Dernek Yöneticilerinin Mal Bildiriminde Bulunması........................................... 228

E- SPOR KULÜPLERİNİN DURUMU....................................................................................... 228
F- SPOR FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN ANONİM ŞİRKETLERDE VERGİLEME................. 230

1- Sadece Spor ve İdman Faaliyetleri İle İştigal Eden Anonim Şirketler.................. 230

2- Spor Faaliyeti Yanısıra Başkaca Ticari Faaliyetlerle Uğraşan Anonim Şirketler.. 232

3- Halka Açık Anonim Şirketler....................................................................................... 233

a- Vergi Stopajı............................................................................................................ 233

b- Emisyon Primi.......................................................................................................... 233

4- Futbol Kulüplerinin Halka Açılması İçin S.P.K. Tarafından Belirlenmiş İlave

   Kriterler, Uygulama Örnekleri ve Halka Açılmanın Avantajları................................ 234

a- Faaliyet İle İlgili Kriterler........................................................................................ 235

b- Kurumun Varlıkları (Aktif Yapısına) İlişkin Kriterler........................................... 235

c- Kurumun Kaynakları (Pasif Yapısına) İlişkin Kriterler........................................ 236

d- Gelir Yapısına İlişkin Kriterler............................................................................... 236

e- Futbolcuların Bonservis Bedelleri İle Ücretlerinin Mali Tablolara Yansıtılması 236

f- Özel Durumlara İlişkin Açıklamalar ....................................................................... 237

5- Uygulamaya İlişkin Örnekler...................................................................................... 238

a- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş........................................................ 238

b- Galatasaray Sportif Yatırımlar A.Ş........................................................................ 241

6- Halka Açık Şirket Olmanın Sağladığı Avantajlar...................................................... 242

a- Finansman ve Likidite............................................................................................ 243

b- Yurtiçi ve Yurtdışı Yaygın Tanıtım ....................................................................... 243

c- Kurumsallaşma ....................................................................................................... 243

d- Halka Arz İmkanı .................................................................................................... 244

7- Spor Faaliyetinde Bulunan Tüzel Kişilerin Vergisel Ödevleri................................ 244

G- SPOR FAALİYETİYLE İLGİLİ YATIRIMLAR VE BİR KISIM GİDERLERİN TARTIŞILMASI 246

1- İşletmelerin Bünyelerinde Bulunan Spor Tesisleri İle İlgili Harcamaları.............. 246

2- Bağış ve Yardımlar....................................................................................................... 247

3- Sponsorluk Giderleri................................................................................................... 250

4- Spor Tesisleri İçin Yapılacak Bağış ve Yardımlar..................................................... 254

5- Reklam Giderleri........................................................................................................... 257

6- Sporculara Ödenen Ücretler ve Oynama Hakkı Devri.............................................. 259

7- Spor Yatırımlarında Uygulanan Teşvikler.................................................................. 262

H- SPOR FAALİYETİNDE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI..................................................... 263
I- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN................................................................. 264

1- Vergili İşlem Nedir?...................................................................................................... 264

a- Genel Açıklamalar.................................................................................................... 264

b- Ticari, Sınai, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde

    Yapılan Teslim ve Hizmetler.....................................................................................269

2- Mevzuat Düzenlemeleri ve Spor Faaliyetleri İle ilgili Değerlendirmeler................. 270

a- Verginin Konusu..................................................................................................... 270

b- Mükellef.................................................................................................................... 274

d- Vergiyi Doğuran Olay............................................................................................. 278

e- Matrah....................................................................................................................... 280

d- Katma Değer Vergisinde Vergi İndirimi................................................................ 283

3- Verginin Mükellefi, Matrahı ve Vergiyi Doğuran Olay İle İlgili Özel Düzenleme:

    55 Seri Numaralı K.D.V.K. Genel Tebliği/Vergi İdaresinin Yaklaşımı..................... 292

4- Spor Faaliyetinde Katma Değer Vergisi Stopajı....................................................... 296

a- Sporcu Oynama Hakkı Satışı.................................................................................. 296

b- Sporcu Kiralanması................................................................................................. 298

5- İhracat........................................................................................................................... 301

İ- GELİRLERİN İRDELENMESİ................................................................................................. 304

1- Reklam gelirleri açısından.............................................................................................304

2- Spor Toto-Loto İsim Hakkı Gelirler Açısından...........................................................304

3- Üye Aidat Gelirleri, Bağış ve Yardımlar ile Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlardan

   Alınan Ödüller................................................................................................................ 305

4- Karşılaşma Hasılat Gelirleri ve Belge Düzeni..............................................................306

a- Uygulama................................................................................................................... 306

b- KDV Mükellefiyeti ve Belge Düzeni........................................................................ 306

5- Diğer Faaliyet Gelirleri (Temsil, Konferans, Kurs ve Benzeri Faaliyetler)............... 310

6- Yayın Gelirleri................................................................................................................ 313

7- Lisans, Tescil ve Vize İşlemleri.................................................................................... 318

8- Stad Kira Gelirleri.......................................................................................................... 318

a- Spor Kulüplerince Elde Edilen Stad Kira Gelirleri................................................. 318

b- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tarafından Stadların Kiralanması............... 319

9- Futbolcu Transferi......................................................................................................... 322

a- Futbolcu Satışı ve Kiralanmasına Dair Genel Açıklamalar.................................... 322

b- Futbolcu Satışı........................................................................................................... 325

c- Futbolcu Kiralanması................................................................................................ 327

10- Bedelsiz Verilen Hizmetler............................................................................................ 329

II- SPOR FAALİYETİNİN DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU........... 333
A- EMLAK VERGİSİ ..................................................................................................................... 333
B- EĞLENCE VERGİSİ................................................................................................................. 333
C- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ............................................................................................. 334
D- DİĞER VERGİLER................................................................................................................... 335
III- SPORCULAR TARAFINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER......................................................... 336
A- SPORCULARA YAPILAN ÖDEMELER (ÜCRETLER)............................................................. 336

1- Genel Olarak Ücret........................................................................................................... 336

a- İşverene Tabi Olma Unsuru......................................................................................... 337

b- Belirli Bir İşyerine Bağlı Olma Unsuru........................................................................337

c- Hizmet Karşılığı Ödeme Yapılması Unsuru............................................................... 337

2- Ödemelerin Türleri........................................................................................................... 338

a- Transfer Ödemeleri..................................................................................................... 338

b- Maaş Ödemeleri.......................................................................................................... 338

c- Prim Ödemeleri.............................................................................................................338

d- Milli ve Temsili Karşılaşmalarda Verilen Ödüller.................................................... 338

e- Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara Verilen

    Ücretler.........................................................................................................................339

f- Diğer Gelirler................................................................................................................ 339

B- SPORCU VE TEKNİK ADAMLARIN ÜCRETLERİNDE ELDE ETME..................................... 341
C- VERGİ ORANI......................................................................................................................... 342
D- SPORCULARA ÖDENEN TRANSFER ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ,
     VERGİLENDİRİLMEYECEK ÜCRETLER, İNDİRİLECEK GİDERLER VE
     SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ......................................................................................... 343

1-İndirilecek Giderler........................................................................................................... 343

2-Vergiden İstisna Edilmiş Ücretler................................................................................... 344

3- Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi:.............................................................................. 346

4-Sosyal Güvenlik Kesintileri............................................................................................. 351

5- Amatör Sporcuların Ücretleri......................................................................................... 352

6- Spor Yarışmalarında İstisna.......................................................................................... 353

a- Amatör Sporculara Ödenen Ödül ve İkramiyeler..................................................... 353

b- Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretler...................................... 353

E- VERGİNİN BEYANI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUKLARI............................... 353

1-Ücret Bordrosunun Hazırlanması................................................................................... 353

2- Ücret Gelirleri Üzerinden Yapılacak Tevkifatın Beyanı / Spor Kulüplerinin Ve

   Ödeme Yapan Diğer Kurumların Futbolculara ve Teknik Adamlara Yaptıkları

   Ödemelerden Tevkifat Yapmamaları Durumunda Sorumlulukları..............................354

3- Sporcular ve Teknik Adamlar Tarafından Elde Edilen Gelirlerin Beyanı.................. 356

F- YURT DIŞINDAN SPORCU VE TEKNİK ADAM TRANSFERLERİNDE YAPILAN
     ÖDEMELERİN KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ
      DURUMU................................................................................................................................ 357

1- Genel Açıklamalar/Tam ve Dar Mükellefiyet................................................................. 357

2- Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları................................................................... 359

3- Türkiye’nin Taraf Olduğu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Antlaşmaları...................... 362

a- Gayri Maddi Hak Bedelleri (Royalty)........................................................................ 364

b- Sanatçı (Artist) ve Sporcular.................................................................................... 366

c- Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. Maddesinde Belirtilen Mal ve Hakların

     Kiralanması.................................................................................................................. 368

IV- UEFA KRİTERLERİ IŞIĞINDA YAKIN GELECEK SPOR ÖRGÜTLENMESİ.......................... 369
A- GENEL SPORTİF KRİTERLER1/4.2.2000 TARİH VE 44 NUMARALI UEFA KRİTERİ.......... 369
B- TESİS KRİTERLERİ................................................................................................................ 370
C- MALİ KRİTERLER................................................................................................................... 374
D- HUKUKİ KRİTERLER.............................................................................................................. 377
E- YAPTIRIMLAR......................................................................................................................... 378
V- SPOR FAALİYETİ İÇİN TEKDÜZEN HESAP PLANI.................................................................. 379
A- HESAP PLANI UYGULAMASI................................................................................................. 379
B- ANA HESAP GRUPLARI......................................................................................................... 381
C- ÖRNEK HESAP PLANI............................................................................................................ 383

 

¨        YÖNETMELİK........................................................................................................................... 423

¨        KAYNAKÇA............................................................................................................................... 429