YENİ ÇEK YASASI VE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ    

I- GENEL ANLAMDA ÇEK   

A- ÇEKLERİN DÜZENLENMESİ VE ŞEKLİ  

1- Çekin Düzenlenmesi         

2- Çekin Şekli Unsurları        

a- Çekin Şekli Unsurları  

b- Şekli Unsurların Bulunmaması 

c- Zorunlu Olmayan Unsurlar        

3- Çekin Münferit Unsurları  

4- Çekte Vade Yoktur            

a- Çekte Vade Yasağı      

b- Faiz Şartı Yazılamaması              

c- Çekte Kabul Yasağı    

5- Düzenlenen Kişi Açısından Çekler  

B- ÇEKLERİN DEVRİ     

1- Emre Yazılı Çeklerin Devri 

2- Çekte Rehin Cirosunun Yapılamaması          

3- Cironun Yapılabileceği Son Tarih   

4- Hamiline Yazılı Çeklerin Devri          

5- Nama Yazılı Çeklerin Devri

6- Yetkili Hamilin Tespit ve İspatı        

C- ÇEKTE ÖDEME VE ÖDEMEDEN KAÇINMA           

1- Çekte Ödeme      

a- Çekin Ödenmek Amacıyla Muhataba İbrazı             

b- Çekin Ödenmesi          

2- Özel Ödeme Şekline Bağlanan Çekler            

a- Çizgili Çek    

b- Mahsup Çeki

3- Ödemeden Kaçınma          

a- Ödeme Yasağı              

b- Çekten Cayma             

II- 4814 SAYILI YASAYLA DEĞİŞİK ÇEK YASASI   

A- BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER  

1- Çekle İşleyen Hesabın Açılması ve Çek Defterinin Verilmesi      

a- Çekle İşleyen Hesap Açılması ve Bankanın Araştırma Yükümlülüğü 

b- Çek Defterleri              

c- Çek Hesabı Açılması ve Kapanmasının Bildirilmesi              

d- Yeni Yönetmeliğe Uygun Çek Defteri Bastırma Zorunluluğu           

2- Çekin İbrazı ve Ödenmesi 

3- Bankalar Arası Takas Odası             

4- Çek Karşılığının Kısmen veya Tamamen Ödenmemesi Halinde Yapılacak İşlem     

a- Çek Karşılığının Tamamen Ödenmemesi Halinde  

b- Çek Karşılığının Kısmen Ödenmemesi Halinde      

5- Keşideciye Yapılacak İhtar              

a- İhtar ve İçeriği              

b- İhtarın Tebliğ Edileceği Adres  

6- Karşılıksız Çek Kidecisine İlişkin Bildirim ve Duyuru           

7- Çek Karşılığının Ödenmesi Halinde Bankanın Yapacağı İşlem               

8- Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar               

9- Bankalara Uygulanacak Cezalar   

10- Yetkisiz Çek Karnesi Basan veya Bastıranlara Uygulanacak Ceza   

B- TC MERKEZ BANKASI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ               

C- KARŞILIKSIZ ÇEK     

1- Keşidecinin Düzeltme Hakkı         

2- Karşılıksız Çekte Gecikme Faizi    

3- Karşılıksız Çek Keşidesi Suçu      

a- Karşılıksız Çek       

b- Karşılıksız Çek Keşidesi Suçu            

c- Karşılıksız Her Çek Yaprağının Ayrı Suç Olması              

d- Suçun İşlendiği Zaman       

4- Karşılıksız Çek Keşidesi Suçuna Verilecek Ceza       

a- Genel Açıklama     

b- Çek Bedeli Kadar Ağır Para Cezası    

c- Tekerrür Halinde Uygulanacak Ceza 

ca- Tekerrürden Dolayı Ceza Artırımının Şartları
i-  Kesinleşmiş ve İnfaz Edilmiş Mahkumiyet Koşulu        
ii-Tekerrüre Esas Olmayan Mahkumiyetler     
iii- Tekrar Suç İşlenmiş Olması Koşulu             
iv- Süre Koşulu
cb- Tekerrürün Çeşitleri        

d- Çek Hesabı Açtırmanın Yasaklanması              

e- Cezanın Muhatabı 

5- Soruşturma ve Kovuşturma Usulü          

a- Genel Açıklama     

b- Takibi Şikayete Bağlı Suç Olarak Karşılıksız Çek Suçu              

ba- Şikayet Hakkına Sahip Olanlar       
bb- Şikayet Ehliyeti
bc- Şikayet Süresi  
bd- Şikayetin İçeriği               

6- Görevli ve Yetkili Mahkeme        

7- Dava ve Cezayı Sona Erdiren Haller         

a- Ceza Davasının Açılmasına Engel Olan Haller 

b- Ceza Davasının Düşeceği Haller        

c- Şikayetten Vazgeçme           

8- Yeni Kanunun Yürürlüğünden Önce Karşılıksız Çek Düzenlemiş Olanların Durumu          

a- Şikayetçinin Davaya Katılma Zorunluluğu       

b- Tekerrür Halinde Hapis Cezasının Uygulanmayacağı    

c- Yeni Kanunun Yürürlüğünden Önce İşlenen Suç Nedeniyle Hükümlü  ve Tutuklu Bulunanların Durumu         

d- Hamilin Zararının Karşılanması Suretiyle Keşidecinin Cezadan Kurtulması              

10- Yasaklılık Süresi İçinde Çek Hesabı Açma ve Açtırma Suçu              

a- Yasaklılık Süresi İçinde Çek Hesabı Açan Bankaya ve Açtıran Çek Hesabı Sahibine Uygulanacak Cezalar         

b- 08.03.2003 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarla İlgili Uygulanacak Hüküm