İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

KAPSAMA GİREN ALACAKLAR

I- VERGİ BARIŞI KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR 21

II-VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINA GİREN VERGİ, RESİM, HARÇLAR, FON PAYI VE BUNLARA AİT VERGİ CEZALARI, GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ            21

A- GENEL BÜTÇEYE GİREN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR       22

B- İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE AİT VERGİ, RESİM VE HARÇLAR               23

IV- ECRİMİSİLLER VE BUNA BAĞLI GECİKME ZAMLARI       24

V-6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN KAPSAMINA GİREN BAZI ALACAKLAR     24

VI- GÜMRÜK VERGİSİ, PARA CEZALARI, GECİKME ZAMLARI            25

VII- ALACAĞIN DÖNEMİ     25

A- VERGİLER AÇISINDAN                25

1- 31 Ağustos 2002 Tarihinden Önceki Dönemlere Ait Vergiler            25

2- Beyana Dayanan Vergilerde 31 Ağustos 2002 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannameler    26

a- Vergilendirme Döneminin 15 Gün Olması         26

b- Vergilendirme Döneminin 1 Ay Olması              27

c- Vergilendirme Döneminin Üç Ay Olması           27

d- Vergilendirme Döneminin 1 Yıl Olması              27

e- Veraset ve İntikal Vergisinde              28

VIII- 2002 YILINA İLİŞKİN OLARAK 31 AĞUSTOS 2002 TARİHİNDEN ÖNCE TAHAKKUK EDEN VERGİLER              28

IX- VERGİ TÜRLERİ VE DÖNEMLERİ İTİBARİ İLE VERGİ BARIŞI KANUNU KAPSAMINA GİREN KAMU ALACAKLARI       30

 

İKİNCİ BÖLÜM

TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

ı- Vergi Hukukunda Tahakkuk ve Kesinleşme            33

A- BEYAN ÜZERİNE SALINAN VERGİLERDE TAHAKKUK VE KESİNLEŞME      34

1- Kaydi ihtirazi ile Beyan     34

2- Vergi Hataları      36

3- Pişmanlıkla Beyan              37

B- İKMALEN, RE'SEN VE İDARECE TARH EDİLEN VERGİLERDE TAHAKKUK VE KESİNLEŞME   37

1- İdarece Tarhiyat 38

2- İkmalen ve Re'sen Tarhiyat                38

3- Mükellefin Dava Yoluna Gitmesi Halinde Tahakkuk ve Kesinleşme                38

4- Mükellefin Uzlaşma Talebinde Bulunması Halinde Tahakkuk ve Kesinleşme  40

5- Mükellefin İndirim Talebinde Bulunması Hali   42

II- KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAKLARI              43

A- ÖDEME SÜRESİ              43

B- VADE                44

1- 27 Şubat 2003 Tarihi İtibari İle Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş Olan Vergiler              46

2- 27 Şubat 2003 Tarihi İtibari İle Vadesi Henüz Geçmemiş Olan Vergiler           48

3- Vergi Asıllarının Tamamının Vadesinin Geçmesinden ve 01.01.1999 Tarihinden Sonra Ödenmiş Olması        51

4- Vergi Asıllarının Tamamının Vadesinin Geçmesinden ve 01.01.1999 Tarihinden Önce Ödenmiş Olması         52

4- Vergi Asıllarının Kısmen Vadesinin Geçmesinden ve 01.01.1999 Tarihinden Sonra Ödenmiş Olması              53

5- Vergi Asıllarının Kısmen Vadesinin Geçmesinden ve 01.01.1999 Tarihinden Sonra Ödenmiş Olması              55

6- Borcun Sadece Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezası ve Buna İlişkinGecikme Zammından İbaret Olması                57

7- İştirak, Teşvik Ve Yardım Fiilleri Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezası Alacakları İştirak, Teşvik ve Yardım Fiileri     57

8- Tecil Olunan Alacaklar       60

9-Haciz TatbikEdilen Alacakların Vergi Barışı Kanunu Karşısındaki Durumu      63

10- 2002 Yılına İlişkin Olarak Tahakkuk Eden Geçici Vergilere İlişkin Gecikme Zamları     64

11- Deprem Nedeniyle Ödeme Süresi Uzatılan ve Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarih İtibarıyla Ödeme Süresi Belirlenmemiş Vergiler               65

12- Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Bu Vergiye İlişkin Gecikme Zammının Kanuna Göre Ödenmesi Sırasında Yapılacak İşlemler           66

13- Diğer Hususlar  67

III-KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN KAMU ALACAKLARI         71

A- VERGİ MAHKEMELERİ NEZDİNDE DAVA AÇILMIŞYADA DAVA AÇMA SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ OLAN İKMALEN, RE’SEN VEYA İDARECE YAPILMIŞ TARHİYATLAR 71

1- Dava Konusu Yapılmış Olan Tarhiyatlar           73

2- Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş ve Dava Konusu Edilmemiş Tarhiyatlar 75

3- Bölge İdare Mahkemeleri Nezdinde İtiraza Veya Danıştay Nezdinde Temyize İlişkin Olarak Dava Açılmış Yada Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olan İkmalen, Re’senVeya İdarece Yapılmış Tarhiyatlar       77

a- En Son Kararın Terkin Kararı Olması Halinde                78

b- En Son Kararın Tasdik veya Tadilen Tasdik Kararı Olması Halinde               80

c- En Son Kararın Bozma Kararı Olması Halinde                82

d- En Son Kararın Kısmen Bozma Kararı Olması Halinde   83

e- En Son Kararın Kısmen Onama Kararı Olması Halinde  84

4- Sadece Vergi Cezalarına Karşı Dava Açılmış Olması Halinde            84

5- İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları 85

6- 27 Şubat 2003Tarihi İtibarıyla Uzlaşma Talepli Alacaklar                87

7- İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelere Karşı Açılan Davalar           87

a- Yürütmeyi Durdurma Kararı Alınmadığı Durumda            88

b- Danıştay Nezdinde Temyize İlişkin Olarak Dava Açılmış Yada Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olması Halinde  89

c- Yürütmeyi Durdurma Kararı Alındığı Durumda 92

G- MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI VE ÖZELLİK ARZEDEN KONULAR      96

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDABULUNAN VERGİLER

I- DÜZENLEMENİN KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER       101

II- DÜZENLEMENİN KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER               101

A- VERGİ İNCELEMELERİ 101

1- Takdir Komisyonları          102

2- İhbarname Esası  103

III- KAPSAMA GİREN DÖNEMLER                104

IV- VERGİ İNCELEMELERİ İLE TAKDİR, TARH, TAHAKKUK İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ANLAMI       105

V- İNCELEMEYE BAŞLAMA NE DEMEKTİR?              106

VI- KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİ 27.02.2003 TARİHİNDEN ÖNCE BAŞLANIP HALEN DEVAM EDEN VERGİ İNCELEMELERİ VE TAKDİR İŞLEMLERİ           107

A-MATRAH ARTIRIMINDA BULUNMAYAN MÜKELLEFLERDE VERGİ İNCELEMELERİ               107

B- ALACAK TUTARININ TESPİTİ   108

C- MATRAH ARTIRIMI HALİNDE VERGİ İNCELEMELERİ VE TAKDİR İŞLEMLERİ          110

1- Matrah Artırımında Bulunan Mükelleflerin 1 (Bir) Aylık Süre İçerisinde Bitirilen Vergi İncelemeleri             112

2- İnceleme ve Takdir Sonucu Bulunan Matrah Farkları        112

3- İncelenen veya Takdire Sevk Edilen Mükelleflerin Matrah Artırımı İçin Başvuru Süresi 113

4- Bulunan Matrah Farkının Matrah Artırımı (Kanunun 7 ve 8. Madde) Hükümleri İle Birlikte Değerlendirilmesi Ne Demektir?      113

5- 1 Aylık Süre İçerisinde Tamamlanan İncelemeler ile Takdir İşlemlerinde Tarhiyat Öncesi Uzlaşma                117

6- Matrah Artırımına Giden Mükelleflerin Vergi İncelemeleri 1 ay İçerisinde Bitirilmezse Ne Olur?   117

D- İNCELEMELER SONUCUNDA KAÇAKÇILIK SUÇUNUN TESPİTİ      118

E-MATRAH ARTIRAN MÜKELLEFLERİN İNCELEMELERİ ESNASINDA AF KAPSAMINDA OLAN KAÇAKÇILIK SUÇLARINI İŞLEDİĞİNİN TESPİTİ        120

F- İNCELEMELER SONUCUNDA AF KAPSAMINA GİRMEYEN KAÇAKÇILIK SUÇLARININ İŞLENDİĞİNİN TESPİTİ               122

G- İNCELEMELER SONUCUNDA İŞTİRAK, TEŞVİK VE YARDIM SUÇUNUN TESPİTİ       122

H- İNCELEMELER SONUCUNDA İŞTİRAK, TEŞVİK VE YARDIMFİİLLERİ NEDENİYLE KESİLECEK VERGİ ZİYAI CEZALARI                123

I- UZLAŞMAYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  124

J- YARARLANMA İMKANI KALKAN MÜESSESELER               124

VII- DÜZELTME TALEPLERİNE İLİŞKİN İNCELEMELER          125

VIII- PİŞMANLIK ŞARTLARINI İHLAL ETMİŞ OLANLAR         126

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PİŞMANLIKLA YADA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR

I- PİŞMANLIKLA YAPILAN BEYANLAR       127

A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ       127

B- ALACAK TUTARININ TESPİTİ   127

C- DİĞER HUSUSLAR         128

II- KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR        129

A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ       129

B- ALACAK TUTARININ TESPİTİ   129

C- DİĞER HUSUSLAR         129

III- PİŞMANLIK TALEBİYLE VERİLEN ANCAK ŞARTLARI İHLAL EDİLMİŞ OLAN BEYANNAMELER          130

IV- DİĞER ÜCRETLER        132

BEŞİNCİ BÖLÜM

MATRAH ARTIRIMI

 I- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER    133

A- MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANABİLECEK OLAN MÜKELLEFLER   133

B- MATRAH/VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN YAPILACAK YAZILI BAŞVURUNUN SÜRESİ VE ŞEKLİ          134

C- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ AÇISINDAN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI              135

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmişve Matrah Gösterilmiş Olması Halinde         136

a- Kurumlar Vergisi Matrahı Artırım Oranları        136

b- Kurumlar Vergisi Matrahı Asgari Matrah Artırım Miktarları            137

c- Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kurum Kazancından İndirilen İstisna Kazançların Bulunması Durumu (Vergi Artırımı)          138

2- Dağıtılsın Dağıtılmasın Vergi Kesintisine Tabi Kâr Payları               141

a- Yatırım Fon ve Ortaklıkların Kazançları Üzerinden Yapılan Tevkifat               141

b- İstisna Kazançlar Üzerinden Yapılacak Stopaj (GVK 94/6-b-ii)       141

c- GVK 94/6-b-iii Maddesi Uyarınca Yapılacak Stopaj         144

3- 1999 Hesap Döneminde Yararlanılan Yatırım İndirimi      146

4- Artırılan Matrah Tutarları Üzerinden % 30 Veya İndirimli (%25) Oranda HesaplanacakOlan Kurumlar Vergisi            147

a- Artırılan Matrah Tutarları Üzerinden % 30 Oranında Hesaplanacak Olan Kurumlar Vergisi            147

b- Artırılan Matrah Tutarları Üzerinden İndirimli (%25) Oranda Hesaplanacak Olan Kurumlar Vergisi              148

5- Artırılan Matrah Tutarları Üzerinden % 30 (Veya %25) Oranında Hesaplanacak Olan Kurumlar Vergisi İle Hesaplanan Vergi Artırımlarının Ödenmesi                149

B-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE ZARAR BEYAN EDİLMİŞ OLMASI VEYA HİÇ BEYANNAME VERİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE              149

1- Kurumlar Vergisi Matrahı Asgari Matrah Artırım Miktarları            150

2- Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) Numaralı Bendinde Yer Alan Vergi Tevkifatına Tabi Kazanç ve İratların da Bulunması Halinde    151

3- Artırılan Matrah Tutarları Üzerinden % 30 Oranında Hesaplanacak Olan Kurumlar Vergisi İle BeyanEdilen Tevkifat Matrahları üzerinden Hesaplanacak Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarının Ödenmesi        155

4- Gelir Vergisi Mükellefleri Açısından Matrah ve Vergi Artırımı         156

a- Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmişve Matrah Gösterilmiş Olması Halinde                157

b- Gelir Vergisi Matrahı Asgari Matrah Artırım Miktarları   158

c- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Birden Fazla Gelir Unsuru Beyan Edenler               158

d- Artırılan Matrah Tutarları Üzerinden % 30 veya İndirimli (%25) Oranda Hesaplanacak Olan Gelir Vergisi   160

da- Artırılan Matrah Tutarları Üzerinden % 30 Oranında Hesaplanacak Olan Gelir Vergisi             160

db- Artırılan Matrah Tutarları Üzerinden İndirimli (%25) Oranında Hesaplanacak Olan Gelir Vergisi            160

5- Artırılan Matrah Tutarları Üzerinden % 30 (veya %25) Oranında Hesaplanacak Olan Gelir Vergisinin Ödenmesi         161

C- GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE ZARAR BEYAN EDİLMİŞ OLMASI VEYA HİÇBEYANNAME VERİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE                162

D- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER            163

1-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Vergi Barışı Kanunu’nun Yürülüğe Girdiği Tarihten Önce Verilmiş Olması             164

2- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Vergi Barışı Kanunu’nun Yürülüğe Girdiği Tarihten Önce Verilmemiş Olması       164

D- BEYANA TABİ GELİRİ SADECE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDAN İBARET OLAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ             166

 1- Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmiş Olması Halinde   166

2- Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmemiş Olması Halinde                168

E- MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR 170

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

1- Matrah Artırımından Yararlanmak İsteyen Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vermeleri Gereken Dilekçe              176

2- Matrah Artırımından Yararlanmak İsteyen KurumlarVergisi Mükelleflerinin Vermeleri Gereken Dilekçe       177

1- Beyanname Veren Kurumlar İçin Gelir (Stopaj) Vergisi (Gvk Md. 94/6) Bildirimi           178

2- Beyanname Vermeyen Kurumlar İçin Gelir (Stopaj) Vergisi (Gvk Md. 94/6) Bildirimi    179

II- KATMA DEĞER VERGİSİNDEARTIRIMA İLİŞKİN HÜKÜMLER        180

A- TÜM KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİ VERMİŞ OLAN MÜKELLEFLER AÇISINDAN        180

1- İlave Olarak Hesaplanacak Katma Değer Vergisi               181

a- Hesaplanan Katma Değer Vergisinin Yıllık Tutarının Hesabında Tecil Edilen Vergilerin Durumu    182

b- Diğer Hususlar    183

2- İlave Olarak Hesaplanan Katma Değer Vergisinin Ödenmesi             183

B- VERGİLENDİRME DÖNEMİ AYLIK OLAN MÜKELLEFLERDEN EN AZ ÜÇ DÖNEME AİT BEYANNAMELERİNİ VERMİŞ OLANLAR                184

C- VERGİLENDİRME DÖNEMİ AYLIK OLAN MÜKELLEFLERDEN HİÇ BEYANNAME VERMEMİŞ OLANLAR           185

D- VERGİLENDİRME DÖNEMİ ÜÇ AYLIK OLAN MÜKELLEFLERDEN BEYANNAMELERİNİN TAMAMINI VERMİŞ OLANLAR           187

E- EN AZ BİR DÖNEME İLİŞKİN BEYANNAMENİN VERİLMİŞ OLMASI               189

F- VERGİLENDİRME DÖNEMİ ÜÇ AYLIK OLAN MÜKELLEFLERDEN HİÇ BEYANNAME VERMEMİŞ OLANLAR    190

G- İŞLEMLERİN TAMAMININ KISMİ İSTİSNA SAYILAN TESLİM VE HİZMETLERDEN VEYA TECİL–TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ TESLİMLERDEN OLUŞMASI NEDENİYLE HESAPLANAN VERGİ BULUNMAMASI DURUMU       191

H- İŞLEMLERİNİN BİR BÖLÜMÜ KISMİ İSTİSNA SAYILAN TESLİM VE HİZMETLERDEN VEYA TECİL–TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ TESLİMLERDEN, DİĞER BÖLÜMÜ VERGİYETABİ İŞLEMLERDEN OLUŞMASI NEDENİYLE HESAPLANAN VERGİ ÇIKAN MÜKELLEFLERİN DURUMU             192

I- ARTIRIMDA BULUNMAK İSTENİLEN YIL İÇİNDE İŞE BAŞLAYAN VEYA İŞ BIRAKAN MÜKELLEFLERİN DURUMU         193

 J- ARTIRIMDA BULUNMAK İSTENİLEN YIL İÇİNDE BULUNAN VERGİLENDİRME DÖNEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK, VERGİ BARIŞI KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE YAPILIP KESİNLEŞEN TARHİYATLAR 194

K- DİĞER HUSUSLAR        194

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

1- Tüm KDV Beyannamelerinin Vermiş Olan Mükellefler İçin Dilekçe Örneği    196

2- En Az Üç Döneme Ait KDV Beyannamelerini Vermiş Olan Mükellefler İçin Dilekçe Örneği         198

3- Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyen veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler İle Vergilendirme Dönemi Üç Aylık Olup Hiç Beyanname Vermeyen Mükellefler İçin Dilekçe Örneği              200

4- İstisnalar veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunan Mükellefler İçin Dilekçe Örneği  201

III- GELİR VERİSİ STOPAJ ARTIRIMI             203

A- MUHTASAR BEYANNAME İLE BEYANI GEREKEN ÜCRET GELİRLERİNDE VERGİ ARTIRIMI 203

1- Vergi Artırımında Bulunulan Yıla Ait Vergilendirme Dönemlerinin Tamamında Muhtasar Beyanname Vermiş Olan Sorumlular    203

2- Vergi Artırımında Bulunulmak İstenilen Yıl İçindeEn Az Bir Dönemde Muhtasar Beyanname Verilmiş Olması Halinde Vergi Artırımı        204

3- Vergi Artırımında Bulunulmak İstenilen Yılın Vergilendirme Dönemlerinde Hiç Beyanname Verilmemiş Olması Durumu              205

B- YIL İÇİNDE İŞE BAŞLAYAN VEYA İŞİ BIRAKAN MÜKELLEFLERİN DURUM 206

C- VERGİ ARTIRIMINDA BULUNULACAK YIL İÇİN YAPILIP KESİNLEŞEN TARHİYATLARIN DURUMU  206

D- VERGİ ARTIRIMI SONUCU ÖDENEN VERGİLERİN GELİRVEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN İNDİRİLMEMESİ   207

ALTINCI BÖLÜM

STOK BEYANLARI

I- İŞLETMELERİNDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE,TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER                210

A- YARARLANACAK MÜKELLEFLER           210

B- KAPSAMA GİREN İKTİSADİ KIYMETLER              210

C- KAPSAMA GİREN İKTİSADİ KIYMETLER DEĞERLEMESİ VE BEYAN             211

D- BİLDİRİLEN MALLARIN SATIŞ BEDELİNİN BEYAN EDİLEN DEĞERİN ALTINDA OLAMAYACAĞI       212

E- VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER   212

1- Hesaplanan Vergilerin Beyanı            213

2- Beyan Edilen Katma Değer Vergisinin İndirimi  213

3- Beyan Edilen Emtiaya Vergi Ziyaı Cezası Kesilmeyecek  214

4- Amortisman Ayırma Yasağı               214

F- İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  214

1- Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara İntikali      214

2- Yasal Kayıt Süresi              214

3- Sermayenin Unsuru Sayılması            215

4- Muhasebeleştirme              215

G- DİĞER HUSUSLAR        218

II-KAYITLARINDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDEMEVCUT OLMAYAN MALLAR      218

A- DÜZENLEME İLE NE AMAÇLANMAKTADIR        218

1- Mükellef, Zamanında Belgesiz Aldığı Malları, Belgesiz Satmıştır     219

2- Belgeli Olarak Satın Alınan Malların Kayıtlara İntikal Ettirilmeyerek Belgesiz Satıldığı Durumlar  219

3- Belgesiz Satılan Malların Stokta Gösterilmesi Durumu     219

B- DÜZENLEMENİN KAPSAMI       221

1- Yararlanacak Mükellefler    221

2- Kapsama Giren İktisadi Kıymetler    221

C- FATURALAMA İŞLEMİ                221

1- Faturasız Satılan Malların Tespiti      221

2- Faturalama Süresi               222

3- Faturada Alıcıya İlişkin Yazılacak Bilgiler         223

4- Faturalarda Yer Alacak Bedelin Hesaplanması   223

a- Kayıtlarda Yer Alan Maliyet              223

b- Fiili Maliyet Yöntemi         224

c- Ortalama Maliyet Yöntemi 224

d-İlk Giren - İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi  228

e- Son Giren - İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi               229

5- Uygulanacak Gayri Safi Karlılık Oranının Hesaplanması  230

D- VERGİSEL İŞLEMLER VE MUHASEBE KAYITLARI               232

1- Satışın KDV'si    232

2- Muhasebe Kayıtları Nasıl Olacaktır? 233

E- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİNSORUMLULUĞU                235

F- DİĞER KANUNLARIN UYGULANMASI   235

G- DİĞER HUSUSLAR        236

III- KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI TİCARETİ VE İMALİ İLE UĞRAŞANLARA TANINAN VERGİSEL İMKAN             236

A- DÜZENLEME İLE NE AMAÇLANMAKTADIR        236

B- DÜZENLEMENİN KAPSAMI       237

1- Yararlanacak Mükellefler    237

2- Kapsama Giren İktisadi Kıymetler    237

3- Başvuru Süresi ve Şekli      237

C- DÜZENLEMEYE İLİŞKİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER    238

1- Vergileme ve Ödeme Süresi                238

D- UYGULAMANIN SAĞLADIĞI VERGİSEL AVANTAJ             239

E- DEĞERLEMEDE KULLANILACAK ÖLÇÜLER         239

1- Borsa Rayici       239

2- Emsal Bedeli       241

F- DEĞERLEME FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ    242

1- Sermayenin Unsuru Sayılması            242

2- Muhasebeleştirme              242

V- AF KAPSAMINA GİREN KAÇAKÇILIK SUÇLARI  248

A- AF KAPSAMINA GİREN KAÇAKÇILIK FİİLLERİ   250

1- Hapis Cezasını Gerektiren Kaçakçılık Fiilleri    250

a- Defter ve Kayıtlarda Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak              250

b- Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle İlgisi Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak      251

c- Defterlere Kaydı Gereken Hesap ve İşlemleri Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Tamamen veya Kısmen Başka Defter, Belge veyaDiğer Kayıt Ortamlarına Kaydetmek              251

d- Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek            252

e- Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizlemek   253

f- Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek veya Kullanmak                254

2- Af Kapsamına Giren Ağır Hapis Cezasını Gerektiren Kaçakçılık Fiilleri          255

a- Asıl veya Suretleri Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlenmiş Belgelerin Kullanılması Fiili               256

b- Maliye Bakanlığı İle Anlaşması Olmayan Matbaaların Bastığı Belgelerin Veya SahteOlarak Basılmış Belgelerin Kullanılması Fiili                258

3- Af Kapsamına Giren Fiillere İştirak Edenler      258

B- AFTAN YARARLANMA KOŞULLARI       259

1-Af Kapsamına Giren Kaçakçılık Fiillerinin 31.08.2002 Tarihinden Önce İşlenmiş Olması Gerekmektedir.Bir Başka Deyişle En Son 30.08.2002 Tarihinde İşlenmiş Olan Fiiller Af Kapsamına Girecektir      259

a- Suçun İşlendiği Zaman        259

2-Salınan Vergi ve Kesilen Cezalar ile GecikmeFaizi ve Zamlarının Ödenmesi      260

a- Salınan Vergi ve Kesilen Cezalar ile Gecikme Faizi ve Zamlarının Kanunun Yürürlüğünden Önce Tamamen Ödenmesi  262

b- Salınan Vergi ve Kesilen Cezalar ile Gecikme Faizi ve Zamlarının Vergi Barışı Yasasından Yararlanılarak Ödenmesi      263

c- İncelemeler Sonucunda Kaçakçılık Suçunun Tespiti Halinde Ödeme 264

d- İncelemeler Sonucunda İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Nedeniyle Kesilecek Vergi Ziyaı Cezaları                265

e- Tamamen Ödenmiş Olmadan Ne Anlamak Gerekir            266

3- Salınan Vergi ve Kesilen Cezalar ile Gecikme Faizi ve Zamlarına İdarî Yargı Yerlerinde Dava Açılmamasıveya Açılan Davalardan Vazgeçilmesi Gerekmektedir        266

C- AFFIN HUKUKİ SONUÇLARI      267

D- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ       268

E- AF KAPSAMINA GİRMEYEN KAÇAKÇILIK SUÇLARI          269

1- Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek veya Defter Sahifelerini Yok Ederek Yerine Başka YapraklarKoymak veya Hiç Yaprak Koymamak 269

2- Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlemek         270

3- Sahte Olarak Belge Basılması             271

F- AF KAPSAMINA GİRMEYEN KAÇAKÇILIK SUÇLARINI İŞLEYENLERDE MATRAH ARTIRIMI                272

YEDİNCİ BÖLÜM

ECRİMİSİLLER İLE BAZI KÜÇÜK ALACAKLARVE BUNLARIN FER’İLERİNE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER

I- ECRİMİSİL BORCU OLANLARA SAĞLANAN ÖDEME KOLAYLIĞI    273

A- ECRİMİSİL TANIMI      273

B- VERGİ BARIŞI YASASI KAPSAMINDA ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANAN ECRİMİSİL ALACAKLARI       274

1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun75. Maddesi İle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Tahsili Öngörülen Ecrimisiller                274

2- Vadesi 31.08.2002 Tarihinden Önce Olan Ecrimisiller       276

3- Ecrimisil Alacaklarının 27.02.2003 Tarihi İtibariyle Ödenmemiş Olması          276

C- ECRİMİSİL ALACAKLARINA SAĞLANAN ÖDEME KOLAYLIĞI        276

D- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ       277

II- TUTARI 200.000.000 LİRAYI AŞMAYAN TRAFİK PARA CEZALARI  278

III- TUTARI 100.000.000 LİRAYI AŞMAYAN PARA CEZALARI                279

IV- MAHKUMLARA ÖDETTİRİLEN YİYECEKBEDELLERİNİN TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLİYOR      280

V- BANKALARIN TAHSİL ETTİKLERİ VERGİLERİ GEÇ YATIRMALARI DURUMUNDA UYGULANAN GECİKME ZAMMI VE CEZALAR                280

VI- BELLİ TUTARIN ALTINDAKİ ALACAKLARIN TERKİNİ    281

VII- KAMU KURULUŞLARININ TAKSİTLERİ              282

VIII- SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER                284

IX- KANUN HÜKMÜNE GÖRE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMALAR        292

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ECRİMİSİLLER İLE BAZI KÜÇÜK ALACAKLARVE BUNLARIN FER’İLERİNE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER

I- USULSÜZLÜKLERLE İLGİLİ PARA CEZALARI        297

A- ANTREPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN PARA CEZALARI            297

B- ÖZET BEYAN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN PARA CEZALARI      298

C- GÜMRÜK KANUNUNA BAĞLI OLARAK ÇIKARILANTÜZÜK, YÖNETMELİK, TEBLİĞ, TALİMAT GİBİ DÜZENLEMELERE AYKIRI HAREKET HALİNDE ORTAYA ÇIKAN USULSÜZLÜKLERLE İLŞKİN PARA CEZALARI    299

II-KONTEYNERLERLE İLGİLİ GÜMRÜK SÖZLEŞMESİNE GÖRE GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KONTEYNERLERDEN İTHAL TALEP HARCI TAHSİL EDİLMEYECEKTİR              302