İÇİNDEKİLER

 

TEK DÜZEN HESAP PLANINA GÖRE

AÇILIŞTAN KAPANIŞA BİR MUHASEBE UYGULAMASI

 

1... MUHASEBE DÖNEM İÇİ KAYIT İŞLEMLERİ............................................................ 10

10. Dönem İçin Finansal Olaylar.................................................................................... 10

100.. Açılış Bilançosu.................................................................................................... 10

101.. Dönem İçi Finansal İşlemler................................................................................ 11

11. Muhasebe Fişleri.......................................................................................................... 18

12. Günlük Defter (Yevmiye Defteri)................................................................................... 44

13. Büyük Defter (Defteri Kebir)......................................................................................... 59

130.. Kasa Hesabı........................................................................................................ 60

131.. Bankalar Hesabı.................................................................................................. 61

132.. Alıcılar Hesabı..................................................................................................... 62

133.. Ticari Mallar Hesabı............................................................................................ 63

134.. Verilen Sipariş Avansları Hesabı......................................................................... 63

135.. Satıcılar Hesabı................................................................................................... 64

14. Yardımcı Hesaplar........................................................................................................ 65

140.. İş Bankası Yardımcı Hesabı................................................................................ 65

141.. Akbank Yardımcı Hesabı..................................................................................... 65

142.. İş Bankası Euro Yardımcı Hesabı....................................................................... 66

143.. Onur A.Ş. Yardımcı Hesabı................................................................................. 66

144.. Can A.Ş. Yardımcı Hesabı.................................................................................. 66

145.. Yurt Dışı Alıcılar Hesabı...................................................................................... 67

146.. Verilen Avanslar Yardımcı Hesabı....................................................................... 68

15. Genel Geçici Mizan....................................................................................................... 69

150.. Büyük Defter Mizanı (Kebir Mizanı)..................................................................... 69

151.. Ayrıntılı Mizan...................................................................................................... 70

2... MUHASEBEDE DÖNEM SONU DEĞERLEME VE KAYIT İŞLEMLERİ.................... 74

20. Düzeltme ve Düzenleme İşlemleri İle İlgili Bilgiler.......................................................... 74

21. Düzeltme ve Düzenleme İşlemleri İle İlgili Günlük Defter (Yevmiye) Kayıtları............... 76

22. Düzeltme ve Düzenleme İşlemleri İle İlgili kayıtlardan Sonra Ayrıntılı 2. Genel Geçici Mizan   78

23. 7 No.lu Hesap Sınıfındaki Hesapların 6 No.lu Hesap Sınıfındaki Hesaplara Aktarılması ile İlgili Günlük Defter (Yevmiye) Kayıtları      82

24. 6 No.lu Hesap Sınıfındaki Hesapların Dönem Kârı veya Zararı Hesabına Devri İle İlgili Günlük Defter (Yevmiye) Kayıtları  83

25. Yasal Karşılıklar İle İlgili Bilgiler ve Günlük Defter (Yevmiye) Kayıtları........................... 84

26. Kesin Mizan................................................................................................................... 85

260.. Büyük Defter Mizanı (Kebir Mizanı)..................................................................... 85

261.. Ayrıntılı Mizan (Kesin).......................................................................................... 86

3... BİLANÇO..................................................................................................................... 89

30. Uygulama İle İlgili Özet Bilanço...................................................................................... 89

31. Ayrıntılı Bilanço Örneği.................................................................................................. 91

32. Bilanço Dipnotları.......................................................................................................... 95

4... GELİR TABLOSU........................................................................................................ 99

40. Uygulama ile İlgili Özet Gelir Tablosu............................................................................ 99

41. Ayrıntılı Gelir Tablosu Örneği...................................................................................... 100

42. Gelir Tablosu Dipnotları.............................................................................................. 101

5... BİLANÇO HESAPLARININ KAPANIŞI.................................................................... 103

50. Bilanço Hesaplarının Kapanış Kaydı........................................................................... 103

51. Bilanço Hesaplarının Kapanış Kaydından Sonra Hesap Örneği................................. 105

510.. Büyük Defter Hesabı (Kebir Hesabı)................................................................. 105

511.. Yardımcı Hesaplar............................................................................................. 106

6... BİLANÇO HESAPLARININ BİR SONRAKİ DÖNEM AÇILIŞI................................. 107

60. Bilanço Hesaplarının Açılış Kaydı................................................................................ 107

61. Reeskont Hesaplarının Kapanışı................................................................................ 110

7... TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI.............................................. 111

70. Hesap Sınıfları............................................................................................................ 111

71. Hesap Grupları........................................................................................................... 111

72. Hesap Planı................................................................................................................ 114

8... DİĞER DEFTERLER................................................................................................. 135

80. Envanter Defteri.......................................................................................................... 135

81. Kasa Defteri................................................................................................................ 138

9... BELGELER................................................................................................................ 139

900.. Muhasebe Fişleri............................................................................................... 139

901.. İrsaliye............................................................................................................... 143

902.. Fatura................................................................................................................ 144

903.. Gider Pusulası................................................................................................... 145

904.. Serbest Meslek Makbuzu................................................................................... 146

905.. Dekont............................................................................................................... 147

906.. Harcama Listesi................................................................................................. 148

907.. Tahsilat Makbuzu............................................................................................... 149

908.. Tediye Makbuzu................................................................................................ 150

909.. Senet Alındı (Giriş) Bordrosu............................................................................. 151

910.. Senet Çıkış Bordrosu........................................................................................ 152

911.. Çek Alındı (Giriş) Bordrosu................................................................................ 153

912.. Çek Çıkış Bordrosu........................................................................................... 154

913.. Döviz Alım Belgesi............................................................................................. 155

914.. Döviz Satım Belgesi........................................................................................... 156

915.. Ücret Bordrosu.................................................................................................. 157

916.. Stok Kartı........................................................................................................... 158

917.. Poliçe................................................................................................................. 159

918.. Bono.................................................................................................................. 161

919.. Çek.................................................................................................................... 162

10. MUHASEBEDE İŞ AKIŞI ÖZETİ............................................................................... 165