İÇİNDEKİLER

 

 

BÖLÜM 1

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE FİNANSAL TABLOLAR

 

1. GENEL BİLGİLER.................................................................................................................. 25

2. FAYDALI FİNANSAL BİLGİNİN ÖZELLİKLERİ........................................................................ 26

2.1. İhtiyaca Uygunluk........................................................................................................... 26

2.2. Gerçeğe Uygun Sunum.................................................................................................. 26

2.3. Anlaşılabilirlik.................................................................................................................. 27

2.4. Karşılaştırılabilirlik............................................................................................................ 27

2.5. Zamanında Sunum......................................................................................................... 27

3. GENEL FİNANSAL RAPORLAMA İLKELERİ.......................................................................... 27

3.1. İşletmenin Sürekliliği........................................................................................................ 27

3.2. Tahakkuk Esası.............................................................................................................. 28

3.3. İhtiyatlılık........................................................................................................................ 28

3.4. Finansal Tabloların Sunumunda Önemlilik....................................................................... 28

3.5. Mahsup Yasağı.............................................................................................................. 28

3.6. Raporlamanın Sıklığı...................................................................................................... 29

3.7. Karşılaştırmalı Bilgi.......................................................................................................... 29

3.8. Sunumda Tutarlılık.......................................................................................................... 29

4. FİNANSAL TABLOLARDA YER VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER........................................ 29

5. FİNANSAL DURUM TABLOSU................................................................................................ 30

5.1. Finansal Durum Tablosunun Unsurları............................................................................. 30

5.2. Finansal Durum Tablosunun Sunumu............................................................................. 31

6. KÂR VEYA ZARAR TABLOSU................................................................................................ 33

6.1. Kâr veya Zarar Tablosunun Unsurları.............................................................................. 33

6.2. Kâr veya Zarar Tablosunun Sunumu............................................................................... 34

7. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU........................................................................................... 34

8. NAKİT AKIŞ TABLOSU.......................................................................................................... 35

 

BÖLÜM 2

NAKİT AKIŞ TABLOSU

 

1. GENEL BİLGİLER.................................................................................................................. 37

2. NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN SUNUMU.................................................................................... 38

2.1. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akışları.............................................................. 38

2.2. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları........................................................ 40

2.3. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları.................................................. 41

3. YABANCI PARA CİNSİNDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI..................................... 42

4. FAİZ VE KÂR PAYI................................................................................................................ 43

5. VERGİLER............................................................................................................................. 43

6. BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER VE MÜŞTEREK GİRİŞİMLERDEKİ YATIRIMLAR.......... 43

7. NAKİT AKIŞ TABLOSU ÖRNEK UYGULAMA......................................................................... 44

 

BÖLÜM 3

MUHASEBE POLİTİKALARI, TAHMİNLER VE YANLIŞLIKLAR

 

1. GENEL BİLGİLER.................................................................................................................. 49

2. MUHASEBE POLİTİKALARININ SEÇİMİ VE UYGULAMASI.................................................... 50

3. MUHASEBE POLİTİKALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER.............................................................. 51

3.1 Geriye Dönük Uygulama.................................................................................................. 51

3.2 İleriye Dönük Uygulama................................................................................................... 53

3.3. Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerin Açıklanması.................................................... 56

4. MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER................................................................. 56

5. YANLIŞLIKLAR...................................................................................................................... 57

5.1. Geriye Dönük Düzeltme.................................................................................................. 58

5.2. Geçmiş Dönem Yanlışlıklarına İlişkin Açıklamalar............................................................. 63

6. İLAVE FİNANSAL DURUM TABLOSU SUNULMASI................................................................ 63

 

BÖLÜM 4

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

 

1. GENEL BİLGİLER.................................................................................................................. 65

2. FİNANSAL TABLOLARIN ONAY TARİHİ................................................................................. 66

3. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA FİNANSAL TABLOLARDA DÜZELTME GEREKTİREN OLAYLAR   66

4. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA FİNANSAL TABLOLARDA DÜZELTME GEREKTİRMEYEN OLAYLAR           72

5. KÂR PAYI.............................................................................................................................. 73

6. İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMESİ......................... 73

 

BÖLÜM 5

HASILAT

 

1. GENEL BİLGİLER.................................................................................................................. 75

2.  (BÖLÜM 5) KAPSAMINDA OLMAYAN HASILAT VEYA DİĞER GELİRLER............................ 76

3. HASILATIN KAYDA ALINMASI............................................................................................... 77

3.1. Mal Satışının Kayda Alınması......................................................................................... 77

3.2. Hizmet Sunumu’nun Kayda Alınması.............................................................................. 80

3.3. Faiz, İsim Hakkı ve Kâr Payı Gelirlerinin Kayda Alınması................................................. 83

 3.3.1. Faiz Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi................................................................... 83

3.3.2. İsim Haklarının Muhasebeleştirilmesi..................................................................... 84

3.3.3. Kâr Payları (Temettülerin) Muhasebeleştirilmesi.................................................... 85

4. HASILATIN ÖLÇÜMÜ............................................................................................................. 86

4.1 Vadeli Satışlarda Hasılatın Ölçümü ve Örnek Uygulamalar............................................... 87

4.2. Mal veya Hizmetlerin Takasında Hasılatın Ölçümü......................................................... 104

4.3. İşlemin Ayrıştırılması..................................................................................................... 105

5. İNŞA SÖZLEŞMELERİ......................................................................................................... 107

5.1. Genel Bilgiler................................................................................................................ 107

5.2. Sözleşme Gelirleri......................................................................................................... 109

5.2.1. Arızi Gelirler........................................................................................................... 110

5.3. Sözleşme Maliyetleri...................................................................................................... 110

5.3.1. Sözleşmeyle Doğrudan İlişkili Maliyetler.............................................................. 110

5.3.2. Genel Olarak Sözleşme Konusu İşle İlişkisi Kurulabilen ve Sözleşmeye Yüklenebilecek Maliyetler           110

5.3.3. Sözleşme Hükümlerine Göre Özellikle Müşteriye Yüklenebilecek Olan Diğer Maliyetler               111

5.4. Sözleşme Maliyetleri Dışında Kalan Maliyetler............................................................... 111

5.5. Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi...................................................... 112

5.5.1. İnşa Sözleşmesi Sonucunun Güvenilir Biçimde Tahmin Edilebilmesi................. 112

5.5.2. Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi............................................................................. 113

5.5.3. İnşaat Sözleşmesi Sonucunun Güvenilir Biçimde Tahmin Edilememesi (İnşaat Sözleşmesi Kesin Olarak Sonuçlanmamıştır)...................................................................................................................................... 129

5.5.3.1. İnşaat Sözleşmesi Sonucunun Güvenilir Biçimde Tahmin Edilmesini Engelleyen Belirsizliklerin Ortadan Kalkması............................................................................................................................. 131

5.5.4. Maliyet Artı Kâr Yöntemi........................................................................................ 132

5.5.5. Tahminlerdeki Değişiklikler................................................................................... 132

 

BÖLÜM 6

STOKLAR

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 133

2. STOKLARIN DEĞERLEMESİ............................................................................................... 135

3. STOKLARIN MALİYETİ........................................................................................................ 135

3.1. Satın Alma Maliyeti....................................................................................................... 135

3.2. Dönüştürme Maliyetleri (Yarı mamul-Mamul oluşumu)..................................................... 156

3.2.1. Ortak Ürünler ve Yan Ürünler (Ana Ürün-Yan Ürün Maliyetleri)............................ 160

3.3. Stoklara Eklenen Diğer Maliyetler.................................................................................. 161

3.4. Stoklara Dâhil Edilmeyen Maliyetler............................................................................... 161

3.5. Hizmet Sunan İşletmelerde Stok Maliyeti....................................................................... 161

3.6. Canlı Varlıkların Hasadından Elde Edilen Tarımsal Ürünlerin Maliyeti............................. 166

4. STOK MALİYETLERİNİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ........................................................... 167

4.1. Standart Maliyet Yöntemi.............................................................................................. 167

4.2. Perakende Yöntemi...................................................................................................... 167

4.3. FİFO Yöntemi............................................................................................................... 168

4.4. Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi................................................................................. 168

5. STOKLARIN ENVANTER DEĞERLEMESİ............................................................................ 169

5.1. Net Gerçekleşebilir Değerin Yeniden Gözden Geçirilmesi (Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılan Stokların Takip Eden Dönemde de Satılmamış Olması).......................................................................................................... 172

5.2. Stokların Gider Olarak Kaydedilmesi (Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılan Stokların Takip Eden Dönemde Satılmış Olması)       174

5.3. İşletmede Kullanılmak için İmal ve İnşa Edilen Varlıklar İçin Kullanılan Stoklar............... 175

 

BÖLÜM 7

TARIMSAL FAALİYETLER

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 177

2. CANLI VARLIKLARDA ÖLÇÜM VE MUHASEBELEŞTİRME.................................................. 180

2.1. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi.................................................................................... 180

2.2. Maliyet Yöntemi............................................................................................................ 181

3. TARIMSAL ÜRÜNLERDE ÖLÇÜM VE MUHASEBELEŞTİRME.............................................. 181

4. GERÇEĞE UYGUN DEĞERİN BELİRLENMESİ.................................................................... 181

5. SUNUM................................................................................................................................ 182

6. CANLI VARLIKLAR VE TARIMSAL ÜRÜNLERLE İLGİLİ ÖRNEK UYGULAMALAR............... 183

 

BÖLÜM 8

MADEN KAYNAKLARININ ARANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 207

2. ARAMA VE DEĞERLENDİRME VARLIKLARININ İLK ÖLÇÜMÜ............................................ 207

3. ARAMA VE DEĞERLENDİRME VARLIKLARININ SINIFLANDIRILMASI................................ 208

4. ARAMA VE DEĞERLENDİRME VARLIĞININ DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ TESTİ.......................... 208

5. ARAMA VE DEĞERLENDİRME VARLIKLARININ SONRAKİ ÖLÇÜMÜ.................................. 209

6. SUNUM................................................................................................................................ 211

7. ÖRNEKLER.......................................................................................................................... 212

 

BÖLÜM 9

FİNANSAL ARAÇLAR VE ÖZKAYNAKLAR

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 215

2. FİNANSAL VARLIKLAR VE FİNANSAL BORÇLAR............................................................... 219

3. FİNANSAL VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ........................................................ 222

3.1. Senetli ve Senetsiz Alacaklar........................................................................................ 222

3.2. Finansal Varlıkların İtfa Edilmiş Değeri Üzerinden Ölçümü............................................. 223

3.3. İtfa Edilmiş Değer ve Etkin Faiz Yöntemi....................................................................... 223

4. ŞÜPHELİ TİCARİ VE DİĞER ALACAKLAR........................................................................... 237

5. FİNANSAL BORÇLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ........................................................... 240

5.1. Senetli ve Senetsiz Borçlar........................................................................................... 240

5.2. Finansal Borçların İtfa Edilmiş Değeri Üzerinden Ölçümü............................................... 241

6. BORÇLANMA ARAÇLARI..................................................................................................... 248

7. ÖZKAYNAK ARAÇLARINDAKİ YATIRIMLAR........................................................................ 250

7.1. Borsada ve/veya Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Gören Özkaynak Araçları....... 250

7.2. Borsada ve/veya Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Görmeyen Özkaynak Araçları. 251

8. DİĞER FİNANSAL ARAÇLAR............................................................................................... 251

9. FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ................................................................ 254

9.1. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü Zararının Hesaplanması..................................... 255

9.1.1. İtibari Değeri Üzerinden Ölçülen Finansal Varlıklar.............................................. 255

9.1.2. Maliyet Bedeli Üzerinden Ölçülen Finansal Varlıklar............................................ 255

9.1.3. İtfa Edilmiş Değeri Üzerinden Ölçülen Finansal Varlıklar..................................... 255

9.2. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü Zararının Kayda alınması ve Zarar İptali............. 255

10. FİNANSAL VARLIKLARIN BİLANÇO DIŞI BIRAKILMASI.................................................... 259

11. FİNANSAL BORÇLARIN BİLANÇO DIŞI BIRAKILMASI....................................................... 260

12. İŞLETMENİN İHRAÇ ETTİĞİ ÖZKAYNAK ARAÇLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ........ 261

12.1. Payların İlk İhracı........................................................................................................ 261

12.2. Dönüştürülebilir Borçlar veya Benzeri Bileşik Finansal Araçlar...................................... 262

12.3. İşletmenin Kendi Paylarını Geri Satın Alması.............................................................. 262

12.4. Ortaklara Yapılan Dağıtımlar....................................................................................... 263

 

BÖLÜM 10

İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 265

2. ÖNEMLİ ETKİ....................................................................................................................... 266

3. İŞTİRAK YATIRIMLARININ İLK KAYDA ALINMASINDAKİ ÖLÇÜMÜ..................................... 267

4. İŞTİRAK YATIRIMLARININ SONRAKİ ÖLÇÜMÜ................................................................... 268

4.1. Sonraki Ölçümde Maliyet Yöntemi................................................................................. 268

4.2. Sonraki Ölçümde Özkaynak Yöntemi............................................................................ 270

4.2.1. Özkaynak Yönteminde İştirakteki Payın Hesaplanması....................................... 270

4.2.2. Özkaynak Yönteminde İştirakin; Bağlı Ortaklıklarının, İştiraklerinin ve Müşterek Girişimlerinin Bulunması                271

4.2.3. Şerefiye veya Negatif Şerefiye.............................................................................. 271

4.2.3.1. Şerefiye’nin Ölçülmesi ve Kayda Alınması........................................................ 271

4.2.3.2. Negatif Şerefiye’nin Ölçülmesi ve Kayda Alınması............................................ 272

4.2.4. Gerçeğe Uygun Değer Düzeltmeleri...................................................................... 272

4.2.5. Değer Düşüklüğü................................................................................................... 273

4.2.6. İşletme ile İştirakler Arasında Gerçekleşen İşlemler........................................... 273

4.2.7. İştirakin Finansal Tablolarının Tarihi.................................................................... 274

4.2.8. İştirakin Muhasebe Politikaları.............................................................................. 274

4.2.9. Yatırım Tutarını Aşan Zararlar............................................................................... 275

4.2.10. İştirak Yatırımının Müşterek Girişim Niteliği Kazanması.................................... 275

4.2.11. Ortaklık Payındaki Değişimler............................................................................ 275

4.2.12. İştirak Yatırımlarında Özkaynak Yöntemi Örnek Uygulamaları.......................... 276

4.3. Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına Son Verilmesi.................................................... 298

 

BÖLÜM 11

MÜŞTEREK GİRİŞİMLERDEKİ YATIRIMLAR

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 303

2. MÜŞTEREK GİRİŞİMİN ÖZELLİKLERİ................................................................................. 304

2.1. Sözleşmeye Bağlı Bir Girişim......................................................................................... 304

2.2. Müşterek Kontrol........................................................................................................... 304

3. MÜŞTEREK GİRİŞİM TÜRLERİ............................................................................................ 305

3.1. Müştereken Kontrol Edilen Faaliyetler (Ayrı bir finansal yapı-işletme gerektirmez)........... 306

3.2. Müştereken Kontrol Edilen Varlıklar (Ayrı bir finansal yapı-işletme gerektirmez).............. 311

3.3. Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler (Ayrı bir finansal yapı-işletme gerektirir)................ 314

3.3.1. Müştereken Kontrol Edilen İşletme Yatırımlarının İlk Kayda Alınmasındaki Ölçümü 315

3.3.2. Müştereken Kontrol Edilen İşletme Yatırımlarının Sonraki Ölçümü..................... 315

3.3.2.1. Sonraki Ölçümde Maliyet Yöntemi.................................................................... 316

3.3.2.2. Sonraki Ölçümde Özkaynak Yöntemi............................................................... 317

3.3.2.2.1. Özkaynak Yönteminde Müştereken Kontrol Edilen İşletmedeki Payın Hesaplanması      318

3.3.2.2.2. Özkaynak Yönteminde Müştereken Kontrol Edilen İşletmenin; Bağlı Ortaklıklarının, İştiraklerinin ve Müşterek Girişimlerinin Bulunması..................................................................................... 318

3.3.2.2.3. Değer Düşüklüğü..................................................................................... 319

3.3.2.2.4. İşletme ile Müştereken Kontrol Edilen İşletme Arasında Gerçekleşen İşlemler               319

3.3.2.2.5. Müştereken Kontrol Edilen İşletmenin Finansal Tablolarının Tarihi...... 320

3.3.2.2.6. Müştereken Kontrol Edilen İşletmenin Muhasebe Politikaları................ 320

3.3.2.2.7. Yatırım Tutarını Aşan Zararlar................................................................. 321

3.3.2.2.8. Müştereken Kontrol Edilen İşletme Yatırımlarında Özkaynak Yöntemi Örnek Uygulamaları (Ayrı bir finansal yapı - işletme gerektirir)................................................................................................ 321

3.3.2.3. Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına Son Verilmesi....................................... 333

 

BÖLÜM 12

MADDİ DURAN VARLIKLAR

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 337

2. MADDİ DURAN VARLIKLARIN MALİYETİNE GİREN UNSURLAR VE İLK DEFA KAYDA ALINMASI  338

2.1. Maddi Duran Varlık Alımları İle İlgili Standart Hükümlerinin Vergi Kanunları Açısından Özellik Arzeden Hususların Değerlendirilmesi........................................................................................................................................ 340

2.1.1. VUK’un 270. Maddesinde Belirtilen Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergileri......... 340

2.1.2. Deneme Üretimi Gider ve Gelirleri........................................................................ 341

2.1.3. Amortisman Sınırının Altındaki İktisadi Kıymetler................................................ 342

2.1.4. Binek Otomobili Alımları........................................................................................ 342

2.1.5. Finansman Giderleri.............................................................................................. 343

3. YEDEK PARÇA VE BAKIM MALZEMELERİ.......................................................................... 344

3.1. Yenileme Harcamaları (Eski Parçanın Bilanço Dışı Bırakılması)..................................... 344

3.2. Büyük Çaplı Arıza Kontrolleri (Eski Parçanın Bilanço Dışı Bırakılması)........................... 346

4. MADDİ DURAN VARLIKLARIN ELDE EDİLMESİ................................................................... 348

4.1. Vadeli Olarak Satın Alınması........................................................................................ 348

4.2. Takas Edilerek Alınması................................................................................................ 353

4.3. İşletme Bünyesinde İmal veya İnşa Edilmesi................................................................. 354

4.4. Birden Fazla Maddi Duran Varlığın Birlikte Edinilmesi.................................................... 356

4.5. Kiralama Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varlıkların Maliyeti............................................ 356

5. MADDİ DURAN VARLIKLARIN AKTİFLEŞTİRİLDİKTEN SONRAKİ ÖLÇÜMÜ........................ 356

5.1. Maliyet Modeli............................................................................................................... 357

5.1.1. Değer Düşüklüğü’nün Hesaplanması.................................................................... 359

5.1.2. Değer Düşüklüğü’nün İptali................................................................................... 362

5.2. Yeniden Değerleme Modeli........................................................................................... 364

6. MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMANLARLA İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR......... 376

7. AMORTİSMAN YÖNTEMLERİ............................................................................................... 379

8. MADDİ DURAN VARLIKLARIN BİLANÇO DIŞI BIRAKILMASI............................................... 382

 

BÖLÜM 13

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 383

2. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN MALİYETİNE GİREN UNSURLAR VE İLK DEFA KAYDA ALINMASI 384

2.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Alımları İle İlgili Standart Hükümlerinin Vergi Kanunları Açısından Özellik Arzeden Hususların Değerlendirilmesi.............................................................................................................. 385

2.1.1. VUK’nun 270. Maddesinde Belirtilen Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergileri....... 385

2.1.2. Finansman Giderleri.............................................................................................. 386

3. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN GÜNLÜK BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ........... 387

4. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN YENİLEME GİDERLERİ (Yenilenen Bölümlerin Defter Değerlerinin Bilanço Dışı Bırakılması)............................................................................................................................................. 387

5. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN ELDE EDİLMESİ.................................................. 389

5.1. Vadeli Olarak Satın Alınması........................................................................................ 389

5.2. Takas Edilerek Alınması................................................................................................ 393

5.3. İşletme Bünyesinde İmal veya İnşa Edilmesi................................................................. 394

5.4. Kiralama Yoluyla Edinilmesi........................................................................................... 396

6. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN İLK KAYDA ALINMASINDAN SONRAKİ ÖLÇÜMÜ 397

6.1. Maliyet Modeli............................................................................................................... 398

6.1.1. Değer Düşüklüğü’nün Hesaplanması ................................................................... 401

6.1.2. Değer Düşüklüğü’nün İptali.................................................................................... 403

6.2. Gerçeğe Uygun Değer Modeli....................................................................................... 405

7.  YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERDE SINIF DEĞİŞTİRME (TRANSFERLER)................ 410

7.1. Gerçeğe Uygun Değer Modelinde................................................................................. 410

7.2. Maliyet Modelinde......................................................................................................... 414

8. ..................................... YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN BİLANÇO DIŞI BIRAKILMASI     414

 

BÖLÜM 14

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 415

2. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MALİYETİNE GİREN UNSURLAR VE İLK DEFA KAYDA ALINMASI                417

2.1. Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları İle İlgili Standart Hükümlerinin Vergi Kanunları Açısından Özellik Arzeden Hususların Değerlendirilmesi.............................................................................................................. 418

2.1.1. VUK’un 270. Maddesinde Belirtilen Özel Tüketim Vergisi.................................... 418

2.1.2. Amortisman Sınırının Altındaki İktisadi Kıymetler................................................ 418

2.1.3. Finansman Giderleri.............................................................................................. 419

3. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ELDE EDİLMESİ................................................. 420

3.1. Vadeli Olarak Satın Alınması........................................................................................ 420

3.2. İş Birleşmesi Neticesinde Elde Edilmiş Olması............................................................... 424

3.3. Takas Edilerek Alınması................................................................................................ 424

3.4. Kiralama Yoluyla Edinilen Maddi Olmayan Duran Varlıkların Maliyeti.............................. 425

3.5. İşletme İçi Oluşturulan Şerefiye..................................................................................... 426

4. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN AKTİFLEŞTİRİLDİKTEN SONRAKİ ÖLÇÜMÜ...... 429

4.1. Maliyet Modelinde Değer Düşüklüğü............................................................................. 430

4.2. Değer Düşüklüğü’nün Hesaplanması............................................................................ 431

4.3. Değer Düşüklüğü’nün İptali........................................................................................... 434

5. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA İTFA.................................................................. 436

5.1. Faydalı Ömrü Sınırlı Olan Maddi Olmayan Duran Varlıklarda İtfa................................... 436

5.2. Faydalı Ömrü Belirsiz Olan Maddi Olmayan Duran Varlıklarda İtfa................................. 438

6. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN BİLANÇO DIŞI BIRAKILMASI.............................. 438

 

BÖLÜM 15

KİRALAMALAR

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 441

2. KİRALAMA İŞLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI................................................................. 443

2.1. Finansal Kiralama Kriterleri............................................................................................ 443

2.1.1. Arazi, Arsa ve Binalarda Finansal Kiralama Kriterleri.......................................... 444

2.2. Geleneksel Kiralama Kriterleri........................................................................................ 444

3. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN KİRACI YÖNÜNDEN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ..... 444

4. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN KİRAYA VEREN YÖNÜNDEN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ   457

4.1. Finansal Kiralama Şirketince Kiraya Verilmesi Halinde Kiraya Verenin Muhasebe Kayıtları 457

4.2. Finansal Kiralamada Kiraya Verenin Üretici Veya Satıcı Olması Halinde Kiraya Verenin Muhasebe Kayıtları             462

5. GELENEKSEL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ............................... 466

5.1. Kira Geliri Elde Edenler................................................................................................. 466

5.2. Kira Ödeyenler.............................................................................................................. 467

6. SATIŞ VE GERİ KİRALAMA İŞLEMLERİ.............................................................................. 467

 

BÖLÜM 16

DEVLET TEŞVİKLERİ

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 471

2. DEVLET TEŞVİKLERİ.......................................................................................................... 472

3. DEVLET DIŞINDAKİ TARAFLARCA SAĞLANAN YARDIMLAR............................................. 473

4. DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ......................................................... 473

4.1. Şartsız Teşvikler............................................................................................................ 473

4.2. Şarta Bağlı Teşvikler..................................................................................................... 475

4.2.1. Devletten Düşük Faizli Kredi Alınması.................................................................. 475

 

BÖLÜM 17

BORÇLANMA MAALİYETLERİ

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 477

2. BORÇLANMA MALİYETLERİ................................................................................................ 477

3. BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ............................................... 478

3.1. Varlık Maliyetine Verilecek Borçlanma Maliyetleri........................................................... 478

3.2. Genel Amaçlı Kredilerle İlgili Olup Kâr veya Zarar’a Yansıtılacak Borçlanma Maliyetleri.. 484

 

BÖLÜM 18

VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 493

2. KAPSAMA GİRMEYEN VARLIKLAR..................................................................................... 494

3. TEST ZAMANI VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ GÖSTERGELERİ................................................. 495

3.1. Test Zamanı................................................................................................................. 495

3.2. Değer Düşüklüğü Göstergeleri...................................................................................... 495

4. GERİ KAZANILABİLİR TUTARIN BELİRLENMESİ................................................................ 497

5.  SATIŞ MALİYETLERİ DÜŞÜLMÜŞ GERÇEĞE UYGUN DEĞER.......................................... 498

6. KULLANIM DEĞERİ............................................................................................................. 498

7. ŞEREFİYE VE NAKİT YARATAN BİRİMİN DEFTER DEĞERİ................................................ 500

8. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN KAYDI........................................................................................ 501

9. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ ZARARININ İPTALİ............................................................................ 501

10. ÖRNEK UYGULAMALAR.................................................................................................... 503

10.1. Maddi Duran Varlıklarda Maliyet Modeline Göre Değer Düşüklüğünün Hesaplanması ve Değer Düşüklüğünün İptali              503

10.1.1. Değer Düşüklüğü’nün Hesaplanması.................................................................. 505

10.1.2. Değer Düşüklüğü’nün İptali................................................................................. 507

10.2. Maddi Duran Varlıklarda Yeniden Değerleme Modeline Göre Değer Düşüklüğünün Hesaplanması, Değer Düşüklüğü ve Değer Artışının Muhasebeleştirilmesi........................................................................................................ 509

10.3. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde Değer Düşüklüğü 521

 

BÖLÜM 19

KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE
ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 523

2. KAPSAM.............................................................................................................................. 524

3. KARŞILIKLAR...................................................................................................................... 525

3.1. Karşılıkların İlk Kayda Alınması..................................................................................... 525

3.1.1. Geçmiş Bir Olaydan Kaynaklanan, Hukuki veya Zımni Mevcut Bir Borcun Bulunması   526

3.1.2. Borcun Ödenmesi Halinde İşletmeden Kaynak Çıkışının Muhtemel Olması........ 527

3.1.3. Borç Tutarının Güvenilir Şekilde Tahmin Edilebilmesi......................................... 527

3.1.4. Karşılığın Çok Sayıda Kalemden Oluşması.......................................................... 528

3.1.5. Değerleme Konusu Karşılığın Tek Sayıda Kalemden Oluşması .......................... 528

3.1.6. Paranın Zaman Değerinin Etkisinin Önemli Olması Halinde Bugünkü Değer Hesaplaması Yapılmalıdır       529

3.1.7. Varlıkların Elden Çıkarılmasının Beklenmesi....................................................... 529

3.2. Karşılıkların İlk Kayda Alınmasından Sonra Raporlama Dönemi Sonlarında Gözden Geçirilmesi                530

3.3. Karşılıklara ilişkin Tazminatlar........................................................................................ 530

3.4. Karşılıklarla İlgili Örnek Uygulamalar (Ertelenmiş Vergi Etkisinin Hesaplanması Gerekir). 530

4. ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER (BORÇLAR).................................................................... 541

5. ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR.................................................................................................. 542

6. ÖZET OLARAK KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI BORÇLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE TAZMİNATLAR     543

6.1. Karşılıklar ve Şarta Bağlı Borçlar................................................................................... 543 

6.2. Şarta Bağlı Varlıklar...................................................................................................... 543

6.3. Tazminatlar................................................................................................................... 544

7. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI............................................................................................. 544

7.1.  BOBİ FRS’ye Göre Geçiş Tarihinde ve Dönem Sonlarında Kıdem Tazminatının Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi          544

7.2. İş Kanunu ve Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi........................................... 548

7.2.1 Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınacak Ödemeler................................. 548

7.2.2. Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınmayacak Ödemeler........................ 548

 

BÖLÜM 20

YABANCI PARA ÇEVRİM İŞLEMLERİ

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 551

2. AĞIRLIKLA KULLANILAN PARA BİRİMİNİN BELİRLENMESİ............................................... 552

3. YABANCI PARA CİNSİNDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN MUHASEBE İLKELERİ.......................... 553

4. YABANCI PARALI İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ............................................... 557

4.1. İlk Muhasebeleştirme.................................................................................................... 557

4.2. Dönem sonunda (Bilanço Tarihinde) Değerlemesi......................................................... 558

5. KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ................................................................... 559

6.  FİNANSAL TABLOLARIN AĞIRLIKLA KULLANILAN PARA BİRİMİ DIŞINDAKİ BİR PARA BİRİMİ CİNSİNDEN SUNULMASI           567

6.1.  İşletmenin Ağırlıkla Kullandığı Para Birimi Yüksek Enflasyonlu Bir Ekonominin Para Birimi Değilse, Finansal Durumunun Farklı Bir Para Birimine Çevrilmesi............................................................................................................ 568

6.1.1. Kayıtların Yerel Para Biriminde (TL) Yapılması.................................................... 568

6.1.2. Kayıtların Ağırlıkla Kullanılan Para Biriminde ($) Yapılması................................ 572

6.1.3.  Yerel Para Birimi (TL) İle Hazırlanmış Olan Kâr/Zarar Tablosunun (bkz, 6.1.) Ağırlıkla Kullanılan Para Birimi Olan ($)’a Dönüştürülmesi............................................................................................................ 575

6.1.4.  Yerel Para Birimi (TL) İle Hazırlanmış Olan Bilanço’nun (bkz, 6.1.) Ağırlıkla Kullanılan Para Birimi Olan ($)’a Dönüştürülmesi...................................................................................................................................... 576

6.2. İşletmenin Ağırlıkla Kullandığı Para Birimi, Yüksek Enflasyonlu Bir Ekonominin Para Birimi İse, Finansal Durumunun Farklı Bir Para Birimine Çevrilmesi......................................................................................................................... 578

7. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN PARA BİRİMİNDEN FARKLI BİR PARA BİRİMİ KULLANAN BAĞLI ORTAKLIKLARIN, İŞTİRAKLERİN VE MÜŞTEREK GİRİŞİMLERİN FİNANSAL TABLOLARININ ÇEVRİMİ VE KONSOLİDASYONU 579

BÖLÜM 21

İŞ BİRLEŞMELERİ

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 587

2. BÖLÜM KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLETME BİRLEŞMELERİ........................................... 588

3. İŞ BİRLEŞMELERİNİN TANIMLANMASI............................................................................... 589

4. İŞ BİRLEŞMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ.............................................................. 589

4.1. Edinen İşletmenin Belirlenmesi...................................................................................... 589

4.2. Birleşme Tarihinin Belirlenmesi...................................................................................... 591

4.3. İş Birleşmesinin Maliyetinin Belirlenmesi......................................................................... 591

4.4. Edinilen Varlıkların, Üstlenilen Yükümlülüklerin ve Kontrol Gücü Olmayan Payların (azınlık payları) Ölçümü ve Kayda Alınması........................................................................................................................................ 594

4.5. Şerefiye ve Negatif Şerefiyenin Ölçülmesi ve Kayda Alınması....................................... 595

4.6. Ölçme Dönemi.............................................................................................................. 596

5. ORTAK KONTROLE TABİ İŞ BİRLEŞMELERİ...................................................................... 597

6. ÖRNEK UYGULAMALAR...................................................................................................... 597

 

BÖLÜM 22

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 611

2. YATIRIM YAPILAN İŞLETME ÜZERİNDE KONTROL............................................................ 613

3. ÖZEL AMAÇLI İŞLETME (ÖAİ)............................................................................................. 615

4. ............................................... BAĞLI ORTAKLIK YATIRIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ     615

4.1. Büyük İşletmeler Dışındaki İşletmeler............................................................................ 615

4.2. Büyük İşletmeler........................................................................................................... 616

4.3. Münferit Finansal Tablolar............................................................................................. 616

5. ANA ORTAKLIĞIN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAZIRLAMAK ZORUNDA OLMADIĞI HALLER          617

6. KONSOLİDASYON KAVRAMI.............................................................................................. 618

7. KONSOLİDASYON İŞLEMLERİ............................................................................................ 619

7.1. Aynı Muhasebe Politikalarının Uygulanması.................................................................. 621

7.2. Aynı Raporlama Tarihi................................................................................................... 621

7.3. Ölçüm........................................................................................................................... 621

8. ANA ORTAKLIĞIN BAĞLI ORTAKLIKTAKİ PAYININ DEĞİŞMESİ........................................ 629

8.1. Kontrolün Devam Etmesi Durumu.................................................................................. 629

8.2. Kontrolün Kaybı Durumu............................................................................................... 629

9. KONSOLİDE FİNANSAL TABLO HAZIRLAMAYAN İŞLETMELERİN BAĞLI ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ.................................................................................................. 636

9.1. Bağlı Ortaklık Yatırımlarının İlk Kayda Alınmasındaki Ölçümü: (uygulama için bkz, kitap 10. bölüm başlık 4.2.12 vd. örnek uygulamalara. Aynıdır)............................................................................................................................ 636

9.2. Bağlı Ortaklık Yatırımlarının Sonraki Ölçümü: (uygulama için bkz, kitap 10. bölüm başlık 4.2.12 v.d. örnek uygulamalara. Aynıdır)........................................................................................................................................ 637

9.2.1. Sonraki Ölçümde Maliyet Yöntemi........................................................................ 637

9.2.2. Sonraki Ölçümde Özkaynak Yöntemi................................................................... 638

9.2.2.1. Özkaynak Yönteminde Bağlı Ortaklıktaki Payın Hesaplanması......................... 639

9.2.2.2. Şerefiye veya Negatif Şerefiye......................................................................... 639

9.2.2.2.1. Şerefiye’nin Ölçülmesi ve Kayda Alınması............................................ 640

9.2.2.2.2. Negatif Şerefiye’nin Ölçülmesi ve Kayda Alınması................................ 640

9.2.2.3. Gerçeğe Uygun Değer Düzeltmeleri................................................................. 641

9.2.2.4. Değer Düşüklüğü............................................................................................. 641

9.2.2.5. İşletme ile Bağlı Ortaklıklar Arasında Gerçekleşen İşlemler............................... 642

9.2.2.6. Bağlı Ortaklığın Finansal Tablolarının Tarihi....................................................... 64

9.2.2.7. Bağlı Ortaklığın Muhasebe Politikaları:............................................................. 643

9.2.2.8. Yatırım Tutarını Aşan Zararlar.......................................................................... 643

9.2.2.9. Bağlı Ortaklık Yatırımının Sonradan Finansal Araç Niteliği Kazanması............. 643

9.2.3.0. Bağlı Ortaklık Yatırımının Sonradan Müşterek Girişim ya da İştirak Yatırımı Niteliği Kazanması     644

9.2.3.1. Ortaklık Payındaki Değişimler........................................................................... 644

10. ÖZKAYNAK YÖNTEMİNİN UYGULANMASINA SON VERİLMESİ (uygulama için bkz, kitap 10. bölüm başlık 4.3)       644

11. YATIRIMLAR HAKKINDA ÖZET BİLGİLER......................................................................... 645

11.1. Finansal Araçlar ve Özkaynaklar (Bölüm 9).................................................................. 645

11.2. İştiraklerdeki Yatırımlar (Bölüm 10).............................................................................. 645

11.2.1. Sonraki Ölçümde Maliyet Yöntemi...................................................................... 646

11.2.2. Sonraki Ölçümde Özkaynak Yöntemi................................................................. 646

11.3. Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar (Bölüm 11).............................................................. 647

11.3.1. Müşterek Girişim Türleri...................................................................................... 647

11.3.1.1. Müştereken Kontrol Edilen Faaliyetler (Ayrı bir finansal yapı - işletme gerektirmez) 648

11.3.1.2. Müştereken Kontrol Edilen Varlıklar (Ayrı bir finansal yapı -işletme gerektirmez) 648

11.3.1.3. Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler (Ayrı bir finansal yapı - işletme gerektirir) 648

11.3.1.3.1. Sonraki Ölçümde Maliyet Yöntemi........................................................ 649

11.3.1.3.2. Sonraki Ölçümde Özkaynak Yöntemi................................................... 650

11.4. İş Birleşmeleri (Bölüm 21)............................................................................................ 650

11.4.1. İş Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi............................................................ 651

11.4.1.1. Edinen İşletmenin Belirlenmesi....................................................................... 651

11.4.1.2. İş Birleşmesinin Maliyetinin Belirlenmesi.......................................................... 651

11.4.1.3. Edinilen Varlıkların, Üstlenilen Yükümlülüklerin ve Kontrol Gücü Olmayan Payların (azınlık payları) Ölçümü ve Kayda Alınması................................................................................................................................. 651

11.4.1.4. Şerefiye ve Negatif Şerefiyenin Ölçülmesi ve Kayda Alınması........................ 652

11.4.1.5.  Ölçme Dönemi.............................................................................................. 652

11.4.1.6. İş Birleşmelerinde Konsolidasyon................................................................... 652

11.4.1.7. Ortak Kontrole Tabi İş Birleşmeleri (grup firmalarının konsolidasyonu)............. 652

11.5. Konsolide Finansal Tablolar (Bölüm 22)...................................................................... 653

11.5.1. Yatırım Yapılan İşletme Üzerinde Kontrol........................................................... 653

11.5.2. Bağlı Ortaklık Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi............................................ 653

11.5.2.1. Büyük İşletmeler Dışındaki İşletmeler............................................................. 653

11.5.2.2. Büyük İşletmeler............................................................................................ 653

11.5.2.3. Münferit Finansal Tablolar.............................................................................. 653

11.5.3. Konsolidasyon Kavramı...................................................................................... 654

11.5.3.1. Konsolidasyon İşlemleri.................................................................................. 654

11.5.3.2. Ölçüm............................................................................................................ 654

11.5.4. Ana Ortaklığın Bağlı Ortaklıktaki Payının Değişmesi......................................... 655

11.5.4.1. Kontrolün Devam Etmesi Durumu................................................................... 655

11.5.4.2. Kontrolün Kaybı Durumu................................................................................ 655

11.5.5. Konsolide Finansal Tablo Hazırlamayan İşletmelerin Bağlı Ortaklıklarındaki Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi   655

11.5.5.1. Bağlı Ortaklık Yatırımlarının İlk Kayda Alınmasındaki Ölçümü (uygulama için bkz, kitap 10. bölüm başlık 4.2.12 vd. örnek uygulamalara. Aynıdır).............................................................................................. 655

11.5.5.2. Bağlı Ortaklık Yatırımlarının Sonraki Ölçümü: (uygulama için bkz, kitap 10. bölüm başlık 4.2.12 v.d. örnek uygulamalara. Aynıdır)................................................................................................................................. 656

11.5.5.2.1. Sonraki Ölçümde Maliyet Yöntemi........................................................ 656

11.5.5.2.2. Sonraki Ölçümde Özkaynak Yöntemi................................................... 656

11.5.5.2.2.1. Şerefiye’nin Ölçülmesi ve Kayda Alınması...................................... 657

11.5.5.2.2.2. Negatif Şerefiye’nin Ölçülmesi ve Kayda Alınması.......................... 657

11.5.5.3. Özkaynak Yönteminin Uygulanmasına Son Verilmesi: (uygulama için bkz, kitap 10. bölüm başlık 4.3)        658

 

BÖLÜM 23

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 659

2. DÖNEM VERGİSİ................................................................................................................. 662

3. ERTELENMİŞ VERGİ........................................................................................................... 662

3.1. Sürekli Farklar............................................................................................................... 664

3.2. Geçici Farklar................................................................................................................ 665

3.2.1. İndirilebilir Geçici Farklar...................................................................................... 665

3.2.1.1. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı....................................................................... 666

3.2.1.2. Kıdem Tazminatı Karşılığı................................................................................ 669

3.2.1.3. Vergi Mevzuatına Göre Ayrılan Amortismanın BOBİ FRS Amortismanından Az Olması 672

3.2.1.4. Vadeli Satışlarda Vadesi Gelecek Yıla Geçen Vade Farkları (Faiz)................... 675

3.2.1.5. Dönem ve Geçmiş Yıl Mali Zararı...................................................................... 679

3.2.1.6 K.K.Edilmeyen Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı................................................ 681

3.2.1.7. Zarar, Ziyan ve Tazminatlar (Borç Karşılıkları)................................................... 684

3.2.2. Vergilendirilebilir Geçici Farklar........................................................................... 688

3.2.2.1.Alacak Senetleri Reeskontlarında, Standarda Göre Oluşan Reeskont Farkları, Verilen Çekler Ve Senetsiz Borçlarla İlgili Reeskontlar.............................................................................................................. 689

3.2.2.2. Vergi Mevzuatına Göre Ayrılan Amortismanın BOBİ FRS Amortismanından Fazla Olması            694

3.2.2.3. Hisse Senetleri Değer Artışı............................................................................. 697

3.2.2.4. Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Ayırmaya Başlama Tarihinin Belirlenmesi. 700

3.2.2.5. Yenileme Fonu Uygulaması............................................................................. 703

3.2.2.6. Maddi Duran Varlıklarda Değer Artışı............................................................... 707

4. SUNUM................................................................................................................................ 709

 

BÖLÜM 24

ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 711

2. ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLARIN İÇERİĞİ.................................................................. 711

3. ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLARDA YER VERİLMESİ GEREKEN AÇIKLAMALAR........ 712

4. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARDA SUNULMASI GEREKEN DÖNEMLER.................... 714

5. MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME...................................................................................... 715

5.1. Önemlilik....................................................................................................................... 715

5.2. Yıllık Finansal Tablolarda Yapılacak Açıklama............................................................... 716

5.3. Ölçüm ve Kayda Alma................................................................................................... 716

5.4. Tahminlerin Kullanımı.................................................................................................... 716

6. DAHA ÖNCE RAPORLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN DÜZELTİLMESİ......... 717

 


BÖLÜM 25

YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE
FİNANSAL RAPORLAMA

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 719

2. YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİ................................................................................... 720

2.1. Ağırlıkla Kullanılan Para Birimi Türk Lirası Olan İşletmelerde Yüksek Enflasyon............. 720

2.2. Ağırlıkla Kullanılan Para Birimi Türk Lirası Olmayan İşletmelerde Yüksek Enflasyon....... 720

3.     FİNANSAL TABLOLARIN ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMESİ..................................... 721

3.1. Finansal Durum Tablosunun Enflasyona Göre Düzeltilmesi........................................... 721

3.1.1. Parasal Kalemlerin Düzeltilmesi........................................................................... 722

3.1.2. Parasal Olmayan Kalemlerin Düzeltilmesi............................................................ 722

3.1.3. Borçlanma Maliyetleri İçerisinde Yer Alan Enflasyon Etkisi................................ 723

3.1.4. Özkaynakların Düzeltilmesi................................................................................... 723

3.2. Kâr veya Zarar Tablosunun Enflasyona Göre Düzeltilmesi............................................. 724

3.3. Net Kâr Üzerindeki Kazanç veya Kayıp (Net Parasal Pozisyon Kâr/Zararı...................... 724

3.4. Nakit Akış Tablosunun Enflasyona Göre Düzeltilmesi.................................................... 724

3.5. Karşılaştırmalı Finansal Bilgiler...................................................................................... 724

4. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR.................................................................................... 724

5. BU BÖLÜMÜN UYGULANDIĞI RAPORLAMA DÖNEMLERİNDE DÖNEM BAŞINDAKİ ERTELENMİŞ VERGİ TUTARININ HESAPLANMASI............................................................................................................................................. 725

6. YÜKSEK ENFLASYONUN SONA ERMESİ........................................................................... 725

7. VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN ENFLASYON DÜZELTMESİ.............................................. 726

8. AÇIKLAMALAR.................................................................................................................... 727

9. ÖRNEK UYGULAMA............................................................................................................ 727

9.1. Standarda Göre............................................................................................................ 727

9.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre.......................................................................................... 730

 

BÖLÜM 26

DİPNOTLAR

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 733

2. TÜM İŞLETMELER TARAFINDAN YAPILACAK AÇIKLAMALAR........................................... 735

3. SADECE BÜYÜK İŞLETMELER TARAFINDAN YAPILACAK İLAVE AÇIKLAMALAR............. 746

4. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARDA YAPILACAK AÇIKLAMALAR.................................. 746

 

BÖLÜM 27

GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

 

1. GENEL BİLGİLER................................................................................................................ 749

2. İLK GEÇİŞ........................................................................................................................... 749

2.1. Muafiyetten Yararlanılması............................................................................................ 749

2.2. Muafiyetten Yararlanılmaması....................................................................................... 750

2.3. Geçişte (Açılış Bilançosunda) Yapılacak Zorunlu İşlemler.............................................. 751

3. MUAFİYETLER..................................................................................................................... 753

3.1. Geriye Dönük Olarak Düzeltilmeyecek İşlemler.............................................................. 753

3.2. Geçiş Tarihinden İtibaren İleriye Yönelik Yapılacak İşlemler........................................... 754

3.3. Geçiş Tarihinden İtibaren Uygulanmayabilecek İşlemler................................................. 755

4. DÜZELTMELERİN YAPILMASININ MÜMKÜN OLMAMASI..................................................... 757

5. AÇIKLAMALAR.................................................................................................................... 757

6. ÖRNEK UYGULAMA............................................................................................................ 758

YARARLANILAN KAYNAKLAR....................................... 805