İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KİTAP

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İZİNLER

BİRİNCİ BÖLÜM

YILLIK İZİN HAKKININ BELİRLENMESİ VE KULLANIMI

 

1-...... Yıllık ücretli izne nasıl hak kazanılır? ................................................................ 27

2-...... Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında hangi hizmet süreleri dikkate alınır?....................................................................................................................................... 27

3-...... Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının değişik işyerlerinde geçen süreler yıllık iznin hesaplanmasında birleştirilir mi?................................................................................................................................ 27

4-...... İşyeri devrinden yıllık izin süreleri nasıl etkilenir?........................................ 28

5-...... Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller nelerdir?..................... 28

6-...... Hafta tatili kullanma süresinin yıllık ücretli izine etkisi var mıdır?............ 29

7-...... İşçilere ücretsiz yol izni verilir mi?..................................................................... 30

8-...... İşçiler ücretsiz yol iznini kullanmadan işbaşı yapmak isterlerse işveren çalıştırmayabilir mi?               30

9-...... İşveren yılın belirli dönemlerinde işçilerin izin kullanmalarını tayin edebilir mi?           30

10-... Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünebilir mi?...................................... 30

11-... İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilebilir mi?.......................................................................... 30

12-... Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılır mı?.................................................................................... 31

13-... Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları halinde ücretsiz yol izni verilir mi?............................................ 31

14-... Yıllık izin süreleri ile yeni iş arama izinleri iç içe geçebilir mi?................... 31

15-... İşçi ne zaman yıllık ücretli izin isteğinde bulunabilir?.................................. 31

16-... İşçinin izin isteği yazısında neler yer almalıdır?............................................. 31

17-... İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı mıdır?  31

18-... Aynı tarihe rastlayan izin istekleri nasıl değerlendirilir?............................. 31

19-... Yol izni alanlar bu süreyi kullanmadan işe dönerlerse işbaşı yapabilirler mi?              32

20-... İzin süresi nasıl tespit edilir?................................................................................ 32

21-... İşçiler yıllık ücretli izine ne zaman hak kazanabilirler?................................ 32

22-... Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilebilir mi?................................................ 32

23-... Hizmet süresine göre yıllık ücretli izin süreleri ne kadardır?.................... 32

24-... Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere yıllık ücretli izin süresinin belirlenmesinde farklılıklar var mıdır?............................................................... 32

25-... Yeraltı maden işletmelerinde çalışanların izinleri ne kadardır?................ 32

26-... Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir mi?                  32

27-... Beşinci yılın izni 14 işgünümü yoksa 20 işgünü olarak mı kullanılır?.... 32

28-... Aynı işverene ait işyerinde çalışıp kıdem tazminatını alarak ayrılan işçinin aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlaması durumunda kıdem tazminatı aldığı süre yıllık iznin(kıdem süresinin) hesabında dikkate alınır mı?....................................................................................................................................... 33

29-... Yıllık ücretli izin kullanırken hastalanan işçi sağlık raporu alırsa ne zaman görevine başlaması gerekir?         34

30-... Mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara yıllık ücretli izin verilebilir mi?            34

31-... Yıllık ücretli izinde çalışma yasağı var mıdır?................................................. 34

32-... Yıllık ücretli izinde çalışma yasağı kısmi süreli işçiler içinde geçerli midir?    35

33-... İşçilerin birkaç yıllık izni biriktirilerek kullandırılabilir mi?........................... 35

34-... İş sözleşmenin sona ermesinde işçinin hak edipte kullanmadığı izinlere ilişkin ücretleri ödenir mi? 35

35-... İş sözleşmesinin feshinde kullandırılmayan izin ücretlerine ilişkin faiz oranı nedir?  35

36-... İş sözleşmenin sona ermesinde işçinin hak edipte kullanmadığı izinlere ilişkin izin ücretlerinin ödenmesinde zaman aşımı ne kadardır? .................................................................................... 36

37-... İş sözleşmesi hangi nedenle sona ererse ersin işçinin hak edip de kullanmadığı yıllık izinlerin ücretleri iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki ücret üzerinden mi hesap edilerek ödenir.          36

38-... Kısmi süreli olarak çalışan işçiler içinde sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti ödenir mi?               36

39-... Bir yıldan artan süreler için işçilere bu süreyle orantılı olarak yıllık izin ücreti ödenir mi?        37

40-... İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17. maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27. madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe girer mi?    37

41-... Yıllık ücretli izni kullandırılmayan işçi iş sözleşmesini tek taraflı fesh edebilir mi?       37

42-... Yıllık Ücretli İzinde hangi sigorta kollarına ait sigorta primleri ödenmez 37

 

İKİNCİ BÖLÜM

TOPLU İZİN KULLANILMASINDA USUL VE ESASLAR

 

43-... Toplu izin uygulaması Yapılabilir mi? ............................................................... 38

44-... Toplu izin uygulaması nasıl yapılır?.................................................................. 38

45-.... Toplu izin uygulamasında henüz yıllık ücretli izne hak kazanmayan işçilere izin verilebilir mi?            38

46-.... Hangi işçiler toplu izin uygulaması dışında tutulabilir?.............................. 38

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KISMİ SÜRELİ, ÇAĞRI ÜZERİNE VE GEÇİCİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİ

 

47-.... Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından nasıl yararlanır?         39

48-.... Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli iznini nasıl kullanır?                39

49-.... Kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlara yıllık izin ücretleri nasıl hesap edilir?            40

50-.... Geçici iş ilişkisi ile çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri hakkında hangi hükümler uygulanır?                40

51-.... Birden Çok İşyerinde Çalışanlar Yıllık Ücretli İzinlerini nasıl kullanacaktır?   40

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İZİN KURULLARI VE GÖREVLERİ

 

52-.... Hangi işyerlerinde izin kurulu kurulması zorunludur?............................... 41    

53-.... İzin kurulu kimlerden oluşur?............................................................................. 41

54-.... İzin kurulunun görev ve yetkileri nelerdir?..................................................... 41

55-.... İzin kurulu ne zaman toplanır?........................................................................... 42

56-.... İzin kurulu bulunması zorunlu olmayan işyerleri hangileridir?............... 42

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERE İLİŞKİN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

57-.... İşveren yıllık izin kaydı tutmak zorunda mıdır?............................................. 43

58-.... Yıllık izin çizelgesinde/defterinde yer alması gereken konular nelerdir? 43

59-.... Yıllık izin kayıtları nasıl tutulur?........................................................................... 43

60-.... İzin kayıtları tam zamanlı çalışan işçiler dışındaki işçiler içinde düzenlenir mi?            43

61-.... Yıllık ücretli izin defterinde veya izin kaydına işçinin imzası alınır mı?... 44

62-.... Yıllık izin ücretinin hesabında hangi ücretler dikkate alınmaz.................. 44

63-.... Yıllık izin ücreti işçi izne çıkmadan peşin olarak mı ödenir?..................... 44

64-.... Yıllık ücretli izne rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir mi?              44

65-.... Yıllık ücretli izin kullanan işçi izin süresi dolmadan işveren tarafından çağrılabilir mi?             44

 

ALTINCI BÖLÜM

ÜCRETSİZ İZİN VE MAZERET İZNİ UYGULAMASI

 

66-.... Ücretsiz izin uygulaması İş Kanununda var mıdır?..................................... 45

67-.... Ücretsiz izin uygulamasına gidilebilir mi?....................................................... 45

68-.... Ücretsiz izin süreleri yıllık ücretli izne hak kazanmada dikkate alınır mı? 45

69-.... Mazeret belirtmeden ücretsiz izin talebinde bulunulabilir mi?................. 45

70-.... İşçilerin evlenmelerinde ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde verilecek izinler yıllık ücretli iznin hesabında çalışılmış gibi kabul edilir mi?...................... 45

71-.... Eşi doğum yapan erkek işçiye izin verilir mi?................................................ 45

72-.... Çocuğu hasta veya engelli olan işçiye refakat/mazeret izni verilir mi?. 45

 

YEDİNCİ BÖLÜM

YENİ İŞ ARAMA İZNİ

 

73-.... Yeni iş arama izni nedir?....................................................................................... 46

74-.... İş sözleşmesinin hangi türleri için İş arama izni öngörülmüştür?.......... 46

75-.... İş arama izni hangi amaçla iş hukukunda yer almıştır?.............................. 46

76-.... İş arama izni iş saatleri içerisinde mi verilmelidir.......................................... 46

77-.... İş arama izni süresi ne kadardır?....................................................................... 46

78-.... İş arama izni toplu olarak kullanılabilir mi?..................................................... 46

79-.... İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti işçi talep edebilir mi?        47

80-.... İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanmayarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini işçiye zamlı olarak mı öder?        47

81-.... Yeni iş arama izni toplu olarak kullanılabilir mi?........................................... 47

82-.... Yeni iş arama izninin verilmemesinin sonuçları nelerdir?......................... 47

83-.... İşçinin ihbar ücreti peşin ödenerek iş sözleşmesi fesh edilmişse bu durumda işçi yeni iş arama izni ücreti isteyebilir mi?............................................................................................................ 48

84-.... İşçi işverene ihbar öneli vererek işten ayrılırsa iş arama izni kullanabilir mi?               48

85-.... Yıllık izin süreleri ile yeni iş arama izin süreleri iç içe geçebilir mi?......... 48

86-.... 5580 Sayılı Özel Öğretim kurumları Kanununa tabi olarak çalışanların yıllık izinleri hakkında 4857 sayılı İş Kanunu uygulanır mı?........................................................................................... 48

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN İZİNLERİ

 

87-.... Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri en az ne kadar olmalıdır........ 49

88-.... Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilirler mi?  49

89-.... Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az kaç gün olmalıdır.       49

90-.... Çocuk ve genç işçilerin izni en fazla kaça bölünebilir?.............................. 49

91-.... Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli izinleri nasıl kullandırılır?             49

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

KADIN İŞÇİLERİN DOĞUM İZNİ

 

92-.... Kadın işçilerin doğumdan önce ve doğumdan sonraki izin süreleri ne kadardır?     50

93-.... Çoğul gebelik halinde izin sürerine ek bir süre daha eklenir mi?........... 50

94-.... Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önce kaçıncı haftaya kadar çalışabilir?..................................................................................................... 50

95-.... Doğum izinleri artırılabilir mi?.............................................................................. 50

96-.... Kadın İşçilere Gebelik Döneminde Periyodik kontrolleri için izin verilebilir mi?           50

97-.... Kadın işçilere ne kadar süt izni verilir?............................................................ 50

98-.... Kadın işçilerin doğum sonrasında ücretsiz izin süreleri ne kadardır?. 51

99-.... Ücretsiz izin süresi, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınır mı?   51

100-. Kadın işçilere doğumdan önce ve sonra kullanmış oldukları izin sürelerinde ücretleri nasıl ödenir?                51

101-. Doğum sonrası kısmi süreli çalışmadan kimler  nasıl yararlanacak? ... 51

102-. Doğum sonrası yarım çalışma ödeneği nedir?............................................. 52

103-. Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin süresi ne kadardır?............. 52

104-. Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin miktarı ne kadardır?............ 52

105-. Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin ödenme şartları nelerdir?.. 53

106-. Doğum sonrası yarım çalışma ödeneği kapsamında bulunanların sigorta primleri nasıl ödenecek? 53

107-. Çocuğu engelli doğan annenin primini ve ücretini devletin ödeme şartları nelerdir?               53

 


ONUNCU BÖLÜM

İZİN UYGULAMALARINA AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

108-. 4857 sayılı Kanunun 56. maddesine aykırı olarak yıllık ücretli izni bölen işveren veya işveren vekiline ne kadar ceza uygulanır?....................................................................................................... 55

109-. 4857 sayılı Kanunun 57. maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen usule aykırı olarak izin ücretini ödeyen veya eksik ödeyen işveren veya işveren vekiline ne kadar ceza uygulanır?                55

110-. 4857 sayılı Kanunun 60. maddesinde belirtilen yönetmeliğin (yıllık ücretli izin yönetmeliğinin) esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline ne kadar ceza uygulanır?....................................................................................................... 55

111-. 4857 sayılı Kanunun 59. maddesindeki hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen işveren veya işveren vekiline ne kadar ceza uygulanır?              55

112-. Çocuk ve genç işçilerin izinlerine aykırılık halinde işveren veya işveren vekiline ne kadar ceza uygulanır?    56

113-. Gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarına uymayan işveren veya vekili hakkında ne kadar ceza uygulanır?................................................................................................................. 56

114-. Doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen işveren veya işveren vekili hakkında ne kadar ceza uygulanır?   56

115-. Yıllık ücretli izin ve diğer izinlere ilişkin uygulamalardan şikayetçi olan işçiler nereye başvurmalıdır?               56

 


ONBİRİNCİ BÖLÜM

HAFTA TATİLİ

 

116-. Hafta tatili kanununa göre haftada en az kaç gün izin kullanılır?............ 57

117-. İş Kanununa göre yedi günlük bir zaman dilimi içinde işçilere en az ne kadar hafta tatili verilir.           57

118-. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın işçiye ücret ödenir mi?            57

119-. Hafta tatiline hak kazanabilmek için 45 saat çalışılması gerekir mi?....... 57

120-. Hafta tatiline hak kazanabilmek için bir hafta içerisinde 6 gün mü, 45 saat mi çalışılması gerekir?      57

121-. Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara aykırı hükümler konulabilir mi?.......................................................... 58

122-. Hafta tatilinin Cumartesi veya Pazar günleri verilmesi zorunlu mudur? 58

123-. Hafta tatilinin hesabında çalışılmış gibi sayılan haller nelerdir?.............. 58

124-. Kısmi süreli çalışan işçiler, haftanın beş ve daha az günlerinde çalışıyorlar ise hafta tatiline hak kazanırlar mı?....................................................................................................................................... 59

 

İKİNCİ KİTAP

DENİZ İŞ YASASI KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İZİNLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GEMİ ADAMLARININ YILLIK İZİN HAKLARI

 

125-. Gemi adamları yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için ne kadar çalışmaları gerekir. 63

126-. Gemi adamlarının yıllık izin süresi ne kadardır?........................................... 63

127-. Gemi adamları yıllık ücretli izinlerini ne zaman kullanabilirler................... 63

128-. Gemi adamlarının yıllık izinleri bölünebilir mi?.............................................. 63

129-. Gemi adamı, yıllık ücretli iznini yabancı bir memleket limanında veya hizmet aktinin yapılmış bulunduğu mahalden gayri bir yerde kullanmaya zorlanabilir mi?............................... 63

130-. Gemi adamlarına Ücretsiz Yol İzni verilir mi?................................................. 63

131-. Gemi adamının hak ettiği yıllık ücretli izni kullanmadan hizmet akti fesh edilirse hak edipte kullanmadığı iznin ücreti ödenir mi?..................................................................................................... 63

 

İKİNCİ BÖLÜM

GEMİ ADAMLARININ HAFTA TATİLİ VE MAZERET İZİNLERİ

 

132-. Gemi adamlarına haftada kaç gün hafta tatili verilir?.................................. 64

133-. Gemi adamının hafta tatiline hak kazanabilmesi için kaç gün çalışması gerekir?        64

134-. Gemi adamlarına çalışılmayan hafta tatili için bir iş karşılığı olmaksızın ücret ödenir mi?        64

135-. Hafta tatiline hak kazanabilmek için mazeret izinleri çalışılmış gibi kabul edilir mi?    64

136-. Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan gemideki çalışmaların haftanın bir veya birkaç gününde işveren veya işveren vekili tarafından tatil edilmesi halinde, haftanın çalışılmayan günleri, ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken altı günün hesabında dikkate alınır mı? 64

137-. Gemide işin bir haftadan fazla süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, bu süreye rastlayan hafta tatili ücreti nasıl ödenir?........................................... 65

138-. Kısa, yakın ve uzak sefer yapan gemilerde çalışan gemi adamlarına işveren veya işveren vekili tarafından geminin seferde bulunduğu müddete rastlayan hafta tatili günleri için yukarıdaki şartlar aranmaksızın ve bir iş karşılığı olmaksızın, ayrıca bir gündelik tutarında ücret ödenir mi?.. 65

139-. Hafta tatili ücretinin hesaplanmasına dahil edilmeyen ücretler nelerdir? 65

140-. Gemi adamının ana ve babasının, karı ve kocasının, kardeş ve çocuklarının ölmesi durumunda kaç gün mazeret izni verilir?................................................................................................. 65

141-. Gemi adamı evlendiğinde kaç gün mazeret izni verilir?............................. 65

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İZİN UYGULAMALARINA AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

142-. Gemi adamına yıllık ücretli izin vermeyen, işveren veya işveren vekili hakkında ne kadar ceza uygulanır?     66

143-. Gemi adamlarına hafta tatili izni vermeyen İşveren veya işveren vekili hakkında ne kadar ceza uygulanır?    66

 

ÜÇÜNCÜ KİTAP

BASIN İŞ YASASI KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İZİNLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GAZETECİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI

 

144-. Gazetecinin yıllık ücretli izne hak kazanması için hizmeti nasıl hesap edilir?                69

145-. Günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az kaç gün yıllık ücretli izin verilir?               69

146-. Günlük olmayan bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az kaç gün yıllık ücretli izin verilir?             69

147-. Gazetecinin kullanmadığı izinlerin ücreti nasıl ödenir?.............................. 69

 

İKİNCİ BÖLÜM

HAFTA TATİLİ, DOĞUM VE MAZERET İZİNLERİ

 

148-. Gazeteciler hafta tatiline hak kazanabilmesi için haftada kaç gün çalışmaları gerekir?            70

149-. Gazetecinin vazifesi devamlı gece çalışmasını gerektirdiği hallerde hafta tatili kaç gün olarak verilir?              70

150-. Kadın gazetecinin hamileliği halinde doğum izni süresi ne kadardır?.. 70

151-. Doğum izni süresinde gazeteciye ne kadar ücret ödenir?....................... 70

152-. Çocuğu dünyaya gelen gazeteciye kaç gün mazeret izni verilir?........... 70

153-. Gazetecinin eşi veya çocuğu, anası veya babası öldüğü zaman kaç gün mazeret izni verilir?              70

154-. Gazetecinin çocuğu evlendiği, kardeşi, büyük anne veya büyük babası veya torunu öldüğü zaman kaç gün mazeret izni verilir?................................................................................................. 70

155-. Mazeret izinleri yıllık ücretli izinden sayılır m?................................................ 70

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İZİN UYGULAMALARINA AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK PARA CEZALARI

 

156-. Basın iş kanununa göre yıllık izin verilmemesinin cezası var mıdır?..... 71

 

DÖRDÜNCÜ KİTAP

RADYOLOJİ, RADYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ MÜESSESELERİ HAKKINDA NİZAMNAME (TÜZÜK) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İZİNLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

RADYOAKTİF IŞINLARA MARUZ KALANLARIN İZİNLERİ

 

157-. Röntgen ve radyom ile çalışanlara günde en fazla kaç saat çalışabilirler?    75

158-. Röntgen ve radyom ile çalışanlara haftada kaç gün izin verilir?............. 75

159-. Hastanelerde, röntgen ve radyom ile tam müddetle (günde 5 saat) çalışan kimseler, hastanenin başka işlerinde çalıştırılabilir mi?...................................................................................................... 75

160-. Röntgen mütehassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimse yılda kaç gün izin kullanır?                75

161-. Röntgen mütehassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin dört haftalık iznine İş Kanununda yer alan yıllık izinler eklenir mi?.................................................................................. 75

162-. İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi ne kadardır?........................................... 76

 

İKİNCİ BÖLÜM

RADYOLOJİ, RADYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ MÜESSESELERİ HAKKINDATÜZÜK’ÜN KAPSAMI VE PARA CEZALARI 

 

163-. Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname (Tüzük) kimleri kapsamaktadır?....................................................................................................................................... 77

164-. Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname(Tüzük) hükümlerine aykırı davranılması halinde ceza uygulanır mı?.................................................................................. 77

 

BEŞİNCİ KİTAP

3308 SAYILI MESLEK EĞİTİMİ KANUNUNU KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İZİNLERİ

 

165-. Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere işletmelerce her yıl tatil aylarında ne kadar ücretli izin verilir?.................................................................................................................. 81

166-. Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere işletmelerce Ücretsiz izin verilir mi?          81

167-. Aday çırak ve çıraklara, genel ve mesleki eğitimleri için ücretli izin verilir mi?              81

168-. 3308 sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen izinle ilgili usul ve esaslara uymayanlar hakkında ceza uygulanır mı? ....................................................................................................................................... 81

 

ALTINCI KİTAP

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNU KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İZİNLERİ

 

169-. Yıllık izin süresi ne kadardır?............................................................................... 85

170-. Onsekiz yaşından küçük işçiler ile elli yaşından büyük işçilere ne kadar yıllık izin verilir?      85

171-. Yıllık ücretli izin süresinden hangi hallerde indirim yapılır?...................... 85

172-. Yıllık ücretli izin süresinden hangi hallerde indirim yapılır?...................... 85

173-. Gebe ve doğum yapmış kadınların yıllık izin süresinden indirim yapılır mı? 85

174-. Yıllık izinler en çok kaça bölünerek kullanılır?............................................... 85

175-. Yıllık ücretli izinlerin verilmesinde işçinin talepleri dikkate alınır mı?..... 86

176-. Yıllık izin ücreti izne başlamadan önce peşin ödenir mi?.......................... 86

177-. Yıllık ücretli izin hakkından feragat edilebilir mi?.......................................... 86

178-. Hizmet sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde, işçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti ödenir mi?................................................................... 86

179-. Yıllık izin ücretinde zaman aşımı ne zaman başlar?..................................... 86

180-. Belirsiz süreli hizmet sözleşmesinin feshi hâlinde, bildirim süresi içinde işçiye ne kadar iş arama izni verilir?....................................................................................................................................... 86

 

YEDİNCİ KİTAP

YARGI KARARLARI

 

è YARGITAY KARARLAR............................................................................................. 89

è EKLER........................................................................................................................... 120

è İŞ KANUNU.................................................................................................................. 139

è HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN...................................................................... 187

è DENİZ İŞ KANUNU..................................................................................................... 189

è BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDAKİ KANUN................................................................................................ 207

è RADYOLOJİ, RADYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ MÜESSESELERİ HAKKINDA NİZAMNAME      217

è YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ................................................................... 223

è GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK........................................................................ 229

è İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ...................... 247

è ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK     250

KAYNAKÇA........................................................................................................................ 261