İÇİNDEKİLER

(I. CİLT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TEKDÜZEN MUHASEBE TEKNİĞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI UYGULAMASI

DEĞERLEME

 

1- MUHASEBENİN KURAMLARI............................................................. 47

1.1- MUHASEBE TEKNİĞİ....................................................................... 47

1.2- MUHASEBE TEMEL KAVRAMLARI.................................................. 49

1.2.1- Sosyal Sorumluluk Kavramı........................................................ 49

1.2.2- Kişilik Kavramı............................................................................ 52

1.2.3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı..................................................... 53

1.2.4- Dönemsellik Kavramı................................................................... 54

1.2.5- Parayla Ölçülme Kavramı............................................................. 55

1.2.6- Maliyet Esası Kavramı.................................................................. 56

1.2.7- Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı.......................................... 56

1.2.8- Tutarlılık Kavramı........................................................................ 58

1.2.9- Tam Açıklama Kavramı................................................................ 59

1.2.10- İhtiyatlılık Kavramı..................................................................... 60

1.2.11- Önemlilik Kavramı..................................................................... 60

1.2.12- Özün Önceliği Kavramı.............................................................. 61

2- MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI.................................. 62

2.1- MUHASEBE POLİTİKALARI.............................................................. 62

2.2- MSUGT UYARINCA AÇIKLANMASI GEREKEN MUHASEBE POLİTİKALARI 64

3- TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ...................................................... 68

3.1- TEK DÜZEN MUHASEBE ANLAYIŞI................................................. 68

3.2- 1 SIRA NO.LU MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN HAZIRLANMASI      68

3.3- MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN KAPSAMI VE AMACI         69

3.4- TEKDÜZEN HESAP PLANI KODLAMA TEKNİĞİ................................ 72

3.4.1- Kodlama Tekniği.......................................................................... 72

3.4.2- Defteri Kebir Hesap Kodları.......................................................... 73

3.4.3- Yardımcı Hesap Kodları............................................................... 74

3.5- TEK DÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI........................ 75

3.6- MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ VE VERGİ KANUNLARI İLİŞKİSİ          90

3.6.1- Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamasının Mali Kanunlar Karşısındaki Konumu      90

3.6.2- Vergi Kanunları ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi.......................... 91

3.6.3- Ticari Kârdan Mali Kâra Geçiş...................................................... 92

3.6.3.1- Hesaplama Tablosu (Bildirim)................................................... 93

3.6.3.2- Tabloya İlişkin Açıklamalar....................................................... 94

3.6.3.2.1- Tablonun 1. Bölümünün Doldurulması........................................ 94

3.6.3.2.2- Tablonun 2. Bölümünün Doldurulması........................................ 94

3.6.3.2.3- Tablonun 3. Bölümünün Doldurulması........................................ 96

3.6.3.2.4- Toplamlar................................................................................ 97

3.6.3.2.5- Tablonun Gelir Vergisi Mükelleflerince Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar         97

3.6.3.2.6- Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Durumu.................................... 97

3.6.3.2.7- Toplamların Karşılaştırılması ve Beyannameye Aktarılması........ 98

4- DEĞERLEME..................................................................................... 98

4.1- DEĞERLEMENİN TANIMI................................................................. 98

4.2- KANUNLARIMIZDA DEĞERLEME.................................................... 99

4.2.1- Türk Ticaret Kanununda............................................................... 99

4.2.2- Sermaye Piyasası Kanununda.................................................... 100

4.2.3- Vergi Kanunlarında Değerleme................................................... 101

4.3- DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ............................................................... 102

4.3.1- Maliyet Bedeli Ölçüsü................................................................ 102

4.3.2- Borsa Rayici (Piyasa Değeri) ..................................................... 104

4.3.3- Tasarruf Değeri.......................................................................... 105

4.3.4- Mukayyet (Kayıtlı) Değer............................................................. 106

4.3.5- İtibari (Nominal) Değer............................................................... 106

4.3.6- Vergi Değeri............................................................................... 106

4.3.7- Rayiç Bedel................................................................................ 107

4.3.8- Emsal Bedeli ve Ücreti............................................................... 107

4.3.8.1- Emsal Bedeli Uygulaması........................................................ 107

4.3.8.2- Emsal Bedeli Uygulamasında Sıra........................................... 108

4.4- DEĞERLEMEDEN AMAÇ VE DEĞERLEME ZAMANI...................... 110

5- DÖNEMSELLİK İLKESİ VE TAHAKKUK ESASI................................. 111

6- MUHASEBE BİRİMİ İŞLEM ŞEMASI................................................. 112

7- MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMASI.................................... 114

7.1- TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS)............ 117

7.1.1- 1 No.lu TFRS “Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”    117

7.1.2- 2 No.lu TFRS “Hisse Bazlı Ödemeler”........................................ 118

7.1.3- 3 No.lu TFRS “İşletme Birleşmeleri” ......................................... 118

7.1.4- 4 No.lu TFRS “Sigorta Sözleşmeleri” ........................................ 119

7.1.5- 5 No.lu TFRS “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” 119

7.1.6- 6 No.lu TFRS “Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi”         119

7.1.7- 7 No.lu TFRS “Finansal Araçlar: Açıklamalar” ........................... 120

7.1.8- 8 No.lu TFRS “Faaliyet Bölümleri” ............................................ 120

7.1.9- 9 No.lu TFRS “Finansal Araçlar” ............................................... 121

7.1.10- 10 No.lu TFRS “Konsolide Finansal Tablolar” ......................... 121

7.1.11- 11 No.lu TFRS “Müşterek Anlaşmalar” .................................... 121

7.1.12- 12 No.lu TFRS “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar” 122

7.1.13- 13 No.lu TFRS “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü”....................... 123

7.2- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS)................................. 124

7.2.1- 1 No.lu TMS “Finansal Tabloların Sunuluşu”............................. 124

7.2.2- 2 No.lu TMS “Stoklar”................................................................ 125

7.2.3- 7 No.lu TMS “Nakit Akış Tabloları”............................................ 125

7.2.4- 8 No.lu TMS “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar”         125

7.2.5- 10 No.lu TMS “Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar”.......... 126

7.2.6- 11 No.lu TMS “İnşaat Sözleşmeleri”.......................................... 126

7.2.7- 12 No.lu TMS “Gelir Vergileri”................................................... 126

7.2.8- 16 No.lu TMS “Maddi Duran Varlıklar”....................................... 127

7.2.9- 17 No.lu TMS “Kiralama İşlemleri”............................................. 127

7.2.10- 18 No.lu TMS “Hasılat”............................................................. 128

7.2.11- 19 No.lu TMS “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”........................ 129

7.2.12- 20 No.lu TMS “Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması”       129

7.2.13- 21 No.lu TMS “Kur Değişiminin Etkileri”.................................. 129

7.2.14- 23 No.lu TMS “Borçlanma Maliyetleri”..................................... 130

7.2.15- 24 No.lu TMS “İlişkili Taraf Açıklamaları”................................. 130

7.2.16- 26 No.lu TMS “Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama”          131

7.2.17- 27 No.lu TMS “Bireysel Finansal Tablolar”............................... 131

7.2.18- 28 No.lu TMS “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” 132

7.2.19- 29 No.lu TMS “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”        132

7.2.20- 31 No.lu TMS “İş Ortaklıklarındaki Paylar”............................... 133

7.2.21- 32 No.lu TMS “Finansal Araçlar: Sunum”................................. 133

7.2.22- 33 No.lu TMS “Hisse Başına Kazanç”....................................... 134

7.2.23- 34 No.lu TMS “Ara Dönem Finansal Raporlama”...................... 134

7.2.24- 36 No.lu TMS “Varlıklarda Değer Düşüklüğü”........................... 134

7.2.25- 37 No.lu TMS “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” 135

7.2.26- 38 No.lu TMS “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”....................... 136

7.2.27- 39 No.lu TMS “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” 137

7.2.28- 40 No.lu TMS “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller”....................... 137

7.2.29- 41 No.lu TMS “Tarımsal Faaliyetler”......................................... 138

7.3- MALİ MEVZUAT/STANDART UYUMU İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME           138

 

İKİNCİ BÖLÜM

DÖNEN VARLIK İŞLEMLERİ

 

I- AKTİF HESAPLAR............................................................................. 143

1- DÖNEN VARLIKLAR......................................................................... 145

10- HAZIR DEĞERLER ........................................................................ 146

100- KASA HESABI ............................................................................. 147

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 147

2- DEĞERLEME................................................................................... 147

2.1- DÖVİZLİ İŞLEMLER VE DEĞERLEME............................................ 147

2.2- KASA ENVANTERİ VE SAYIM FARKLARI....................................... 150

2.2.1- Kasa Mutemedinin Zimmete Para Geçirmiş Olması.................... 151

2.2.2- İşletme Bünyesinde Meydana Gelen Hırsızlık............................. 152

2.2.3- Yangın, Sel Basması vb. Afet Durumu........................................ 154

2.3- DÖVİZ KASASINDA MEYDANA GELEN NOKSANLIKLAR................ 154

2.4- KASA FAZLASI DURUMU.............................................................. 156

2.5- OPTİMAL KASA MEVCUDU........................................................... 156

101- ALINAN ÇEKLER........................................................................... 158

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 158

2- VADELİ ÇEKLERDE DURUM............................................................ 158

2.1- TTK’YA GÖRE ÇEK........................................................................ 158

2.2- VERGİ KANUNLARI UYGULAMASINDA ÇEK................................... 159

2.3- VADELİ ÇEKLERDE REESKONT.................................................... 160

3- MUHASEBE KAYITLARI.................................................................... 162

102- BANKALAR HESABI...................................................................... 164

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 164

2- DÖNEM SONU DEĞERLEMESİ........................................................ 164

3- DÖVİZ BEDELLİ HESAPLAR............................................................ 165

4- REPO İŞLEMLERİ............................................................................ 166

5- VADELİ MEVDUATLAR ................................................................... 166

5.1- TANIM........................................................................................... 166

5.2- DEĞERLEME................................................................................ 166

6- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 167

103- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-).................................. 169

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 169

2- DÖVİZ BEDELLE DÜZENLENMİŞ ÇEKLERİN DURUMU.................... 169

3- VADELİ ÇEKLERDE REESKONT...................................................... 170

108- DİĞER HAZIR DEĞERLER............................................................ 171

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 171

2- YOLDAKİ PARALAR......................................................................... 171

3- KREDİ KARTLI SATIŞLAR................................................................ 172

11- MENKUL KIYMETLER..................................................................... 174

1- MENKUL KIYMETLERİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ............................... 174

2- MENKUL KIYMETLERDE DEĞERLEME............................................ 178

2.1- ALIŞ BEDELİ İLE DEĞERLENECEK MENKUL KIYMETLER.............. 179

2.2- BORSA RAYİCİ İLE DEĞERLENECEK MENKUL KIYMETLER.......... 180

2.3- BORSA RAYİCİNİN MUVAZAALI OLMASI VEYA HİÇ OLMAMASI..... 181

3- MENKUL KIYMET GELİRLERİNDE ENFLASYONDAN ARINDIRMA ... 183

3.1- MENKUL SERMAYE İRATLARINDA ARINDIRMA ............................ 183

3.2- DİĞER KAZANÇ NİTELİĞİNDEKİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNDE ARINDIRMA İŞLEMİ    184

4- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR ..................................................... 185

4.1- BEDELSİZ HİSSELERİN DEĞERLEMESİ........................................ 185

4.2- ENDEKSLİ MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ....................... 185

4.2.1- Dövize Endeksli Menkul Kıymetler............................................. 186

4.2.2- Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler...................................... 187

4.3- MENKUL KIYMET EDİNİMİNDE ÖDENEN FAİZLER......................... 188

4.4- MENKUL KIYMET ASLINDAN AYRILAN KUPONLARIN DURUMU (STRİPPİNG İŞLEMLERİ) 190

4.5- DÖNEMSEL GELİR GETİREN MENKUL KIYMETLERİN DÖNEM SONU DEĞERLEMESİ      193

5- MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ................. 195

5.1- STOPAJ YOLUYLA VERGİLEME ................................................... 196

5.1.1- GVK Geçici 67. Madde Uygulaması ........................................... 196

5.1.1.1- Kapsam .................................................................................. 197

5.1.1.2- Verginin Sorumlusu ............................................................... 198

5.1.1.3- Verginin Mükellefi................................................................... 199

5.1.1.4- Stopaja Tabi Olacak Kazanç ve İratlar ..................................... 200

5.1.1.5- Beyan ..................................................................................... 208

5.2- YILLIK BEYAN ESASINDA VERGİLEME ........................................ 210

5.2.1- Yıllık Beyan Konusu Yapılmayan Menkul Sermaye İratları ......... 210

5.2.2- Stopaja Tabi Olmadıkları İçin Yıllık Beyan Esasında Vergiye Tabi Bulunan Menkul Sermaye İratları   212

5.2.3- Menkul Sermaye İratlarının Beyan Edilecek Tutarının Tespitinde Uygulanacak Hükümler        212

5.2.3.1- İndirim Oranı Uygulaması ...................................................... 212

5.2.3.2- GVK’nın Geçici 59. Maddesinde Yer Alan İstisna..................... 213

5.2.3.3- Diğer Kazanç Niteliğindeki Menkul Kıymet Gelirlerinde Arındırma İşlemi ve İstisna Uygulaması      213

5.3- MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ................. 214

6- MENKUL KIYMET ENVANTERİ ........................................................ 231

110- HİSSE SENETLERİ........................................................................ 232

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 232

2- HİSSE SENEDİ PORTFÖYÜ............................................................. 232

3- HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLEMESİ............................................ 232

4- YATIRIM ORTAKLIKLARI................................................................. 235

4.1- TANIM........................................................................................... 235

4.2- MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI .................................... 236

4.3- GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI .............................. 237

4.4- GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI........................................ 237

4.5- YATIRIM ORTAKLIKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ.......................... 238

4.5.1- Vergiden İstisna Portföy Kazançları Üzerinden Tevkifat ............. 238

4.5.2- Gelirler Üzerinden Yapılacak Tevkifat ........................................ 239

4.6- Y.O. HİSSE SENEDİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ.............. 239

5- DÖVİZ BEDELLİ HİSSE SENETLERİ................................................ 240

111- ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI.................................. 241

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 241

2- YATIRIM FONLARI .......................................................................... 241

2.1- TANIM........................................................................................... 241

2.2- YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ............................................ 242

2.3- KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ...................................... 242

2.4- YATIRIM FONLARININ VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU.................. 243

2.5- MUHASEBE KAYDI....................................................................... 244

3- HİSSE SENEDİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAHVİL............................... 245

3.1- TANIM........................................................................................... 245

3.2- TAHVİLİ ÇIKARTABİLECEK KURUMLAR.......................................... 246

3.3- VERGİLENDİRME VE MUHASEBE KAYDI...................................... 246

4- ÖZEL KESİM MENKUL KIYMETLERİNİN DEĞERLEMESİ................. 247

5- PORTFÖY ENVANTERİ.................................................................... 247

112- KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI............................... 248

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 248

2- DEĞERLEME VE ENVANTER........................................................... 248

2.1- YABANCI PARA İLE DÜZENLENMİŞ VEYA YABANCI PARAYA ENDEKSLİ KAMU KESİMİ KAĞITLARI       248

2.2- STRİPPİNG İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME..................................... 249

2.3- DÖNEMSEL GELİR GETİREN KAMU KAĞITLARI............................. 249

2.4- REPO İŞLEMLERİ VE DEĞERLEMESİ............................................ 249

2.5- MENKUL KIYMETLERİN TEMİNAT OLARAK VERİLMESİ.................. 252

2.6- KAMU KESİMİ MENKUL KIYMETLERİNİN DEĞERLEMESİ............... 253

2.7- PORTFÖY ENVANTERİ.................................................................. 253

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 254

4- EUROBONDLARIN DURUMU............................................................ 255

118- DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI .......................................... 258

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 258

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 258

119- MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-).............. 259

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 259

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 260

12- TİCARİ ALACAKLAR........................................................................ 262

120- ALICILAR...................................................................................... 263

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 263

2- ALACAKLARI DEĞERLEME............................................................. 263

2.1- TÜRK LİRASI ALACAKLARIN DEĞERLENMESİ............................... 264

2.2- DÖVİZ CİNSİNDEN ALACAKLARI DEĞERLEME.............................. 264

2.3- İHRACAT KAYNAKLI YURTDIŞI DÖVİZ ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ 267

2.4- TAHSİLİ ŞÜPHELİ ALACAKLARI DEĞERLEME................................ 269

2.5- DEĞERSİZ ALACAKLAR................................................................ 269

2.6- ALACAKLARDA REESKONT.......................................................... 269

2.7- ALACAK ENVANTERİ VE ENVANTER FARKI.................................. 269

3- CARİ HESAP ALACAKLARI.............................................................. 271

4- ALACAĞIN DEVRİ (FACTORİNG)...................................................... 271

4.1- FACTORİNG ÇEŞİTLERİ................................................................. 272

4.2- ÜCRET.......................................................................................... 272

4.3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 273

121- ALACAK SENETLERİ.................................................................... 276

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 276

2- ALACAK SENETLERİNİ DEĞERLEME.............................................. 277

2.1- TÜRK LİRASI SENETLERDE DEĞERLEME..................................... 277

2.2- DÖVİZ BEDELLE DÜZENLENMİŞ SENETLERDE DEĞERLEME...... 277

2.3- VADESİNDE TAHSİL EDİLEMEYEN SENETLERDE DEĞERLEME... 278

2.4- ALACAK SENETLERİNDE REESKONT........................................... 278

3- ENVANTER VE MUHASEBE KAYITLARI............................................ 279

3.1- ENVANTER ÇIKARTILMASI............................................................ 279

3.2- ENVANTER FARKLARININ DÜZELTİLMESİ..................................... 279

3.3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 280

122- ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)............................................ 283

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 283

2- REESKONT UYGULAMASI............................................................... 284

2.1- REESKONT İŞLEMİNİN MAHİYETİ VE AMACI.................................. 284

2.2- REESKONT İŞLEMİNE İLİŞKİN VERGİ MEVZUATINDA YER ALAN DÜZENLEMELER         284

2.3- REESKONT İŞLEMİNİN ŞARTLARI.................................................. 286

2.4- REESKONT TUTARININ HESAPLANMASI....................................... 287

2.4.1- Reeskont Oranı.......................................................................... 287

2.4.2- Reeskont Hesaplama Yöntemi.................................................... 287

2.5- REESKONT İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ................... 288

3- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR...................................................... 290

3.1- DÖVİZ CİNSİNDEN BEDELLE DÜZENLENMİŞ SENETLERDE REESKONT 290

3.2- VADELİ ÇEKLERDE REESKONT.................................................... 292

3.3- TEMİNATA VEYA TAHSİLE VERİLEN SENETLERDE REESKONT.... 294

3.4- TAHSİLİ ŞÜPHELİ DURUMA DÜŞEN ALACAKLARDA REESKONT... 294

3.5- AVANS NİTELİĞİNDEKİ ALACAK SENETLERİNDE REESKONT....... 295

3.6- SENETSİZ BORÇ VE ALACAKLARDA REESKONT.......................... 296

3.7- VADE İÇERMEYEN ALACAK VE BORÇ SENETLERİ ...................... 296

3.8- KDV ALACAĞININ SENEDE BAĞLANMASI..................................... 296

3.9- HATIR SENETLERİNDE DURUM..................................................... 297

3.10- KKEG NİTELİĞİNDEKİ REESKONT TUTARI................................... 298

3.11- FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARINDA REESKONT................... 298

124- KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ(–)............ 299

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 299

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYITLARI........................................ 299

126- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR.......................................... 301

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 301

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 301

2.1- ENVANTER ÇIKARTILMASI............................................................ 301

2.2- DÖVİZ ÜZERİNDEN VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLARI DEĞERLEME            302

2.3- GERİ TAHSİL EDİLEMEYEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR............... 302

2.4- AKTİFTE KAYITLI KIYMETLERİN DEPOZİTOLU OLARAK DOLAŞIMI. 302

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 303

127- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR .......................................................... 305

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 305

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 305

128- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR....................................................... 306

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 306

2- MALİ MEVZUAT AÇISINDAN ŞÜPHELİ ALACAK............................... 306

2.1- ŞÜPHELİ ALACAKLAR, KARŞILIK AYRILMAK SURETİYLE VE SADECE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERCE GİDER KAYDEDİLEBİLİR......................................... 308

2.2- KARŞILIK AYRILABİLMESİ İÇİN ALACAĞIN TAHSİLİ ŞÜPHELİ HALE GELMELİDİR 309

2.3- ŞÜPHELİ ALACAKLAR, ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELDİKLERİ HESAP DÖNEMİNDE GİDER KAYDEDİLEBİLİR 310

2.4- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR.................................................... 311

2.4.1- Avans Alacakları........................................................................ 311

2.4.1.1- Tanım...................................................................................... 311

2.4.1.2- Değerleme............................................................................... 311

2.4.1.3- Avans Alacağının Niteliği........................................................ 314

2.4.1.4- Tekdüzen Hesap Planı Açısından............................................ 315

2.4.2- Teminatlı Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılamaz....... 316

2.4.3- Kamu İdare ve Müesseselerinden Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılamaz         316

2.4.4- Holding ve Bağlı Kuruluşlar Arasındaki Alacaklarda Şüpheli Alacak Uygulaması         317

2.4.5- Aciz Vesikasına Bağlanan Alacaklar........................................... 317

2.4.6- Hesaplanan Katma Değer Vergisinin Şüpheli veya Değersiz Alacak Olarak Gider Kaydı           317

2.4.7- Herhangi Bir İşlem Yapmaksızın Şüpheli Hale Gelen Alacaklar.. 319

2.4.8- Ticari İşletme ve Ticari Faaliyetle İlgili Olmayan Giderler........... 319

2.4.9- Dövizli Alacaklarda Değerleme................................................... 320

3- DEĞERSİZ ALACAKLAR.................................................................. 321

3.1- DEĞERSİZ ALACAKLAR BİLANÇO VE İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN TİCARİ VE ZİRAİ KAZANÇ SAHİPLERİNCE GİDER KAYDEDİLEBİLİR............................................. 321

3.2- ALACAĞIN TAHSİLİ KAZAİ BİR HÜKME VEYA KANAAT VERİCİ BİR VESİKAYA GÖRE İMKANSIZ HALE GELMELİDİR........................................................................................................... 322

4- TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR....................................... 323

5- ENVANTER VE MUHASEBE KAYITLARI........................................... 324

129- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-).................................... 326

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 326

2- MUHASEBE KAYITLARI .................................................................. 326

13- DİĞER ALACAKLAR....................................................................... 331

131- ORTAKLARDAN ALACAKLAR........................................................ 332

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 332

2- CARİ HESAPLAR............................................................................. 332

3- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 334

3.1- ENVANTER................................................................................... 334

3.2- DEĞERLEME................................................................................ 334

3.2.1- Şüpheli Hale Gelen Alacaklar..................................................... 334

3.2.2- Alacağın Devri............................................................................ 335

3.2.3- İşletmeden Çekiş........................................................................ 335

3.2.4- Örtülü Kazanç Dağıtımı.............................................................. 336

3.2.5- Reeskont İşlemi......................................................................... 336

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 336

132- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR...................................................... 339

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 339

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 339

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 340

133- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR........................................ 342

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 342

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 342

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 343

135- PERSONELDEN ALACAKLAR....................................................... 345

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 345

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 345

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 346

136- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR......................................................... 347

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 347

2- ENVANTER, DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI........................... 347

137- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)................................. 348

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 348

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYITLARI ....................................... 348

138- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR ...................................................... 349

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 349

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYITLARI........................................ 349

139- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-).................................. 350

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 350

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYITLARI........................................ 350

15- STOKLAR....................................................................................... 351

150- İLK MADDE VE MALZEME............................................................ 352

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 352

2- DEĞERLEME................................................................................... 352

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 353

151- YARIMAMULLER - ÜRETİM............................................................ 354

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 354

2- DEĞERLEME................................................................................... 355

3- MUHASEBE KAYITLARI .................................................................. 355

152- MAMULLER.................................................................................. 356

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 356

2 - ENVANTER..................................................................................... 356

3- DEĞERLEME................................................................................... 358

3.1- İPTİDAİ VE HAM MADDE BEDELİ.................................................. 358

3.2- İŞÇİLİK BEDELLERİ....................................................................... 359

3.3- GENEL İMAL GİDERLERİ............................................................... 359

3.4- GENEL İDARE GİDERLERİ............................................................. 359

3.5- AMBALAJ GİDERLERİ................................................................... 360

4- ÜRETİM ARTIKLARI......................................................................... 360

5- HURDA NİTELİĞİNDEKİ İKTİSADİ KIYMETLERİ İŞLEYEN MÜKELLEFLER BÜNYESİNDE YAPILACAK DEĞERLEME........................................................................................................... 360

6- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 363

153- TİCARİ MALLAR............................................................................ 366

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 366

2- ENVANTER...................................................................................... 367

3- DEĞERLEME................................................................................... 367

3.1- SATIN ALINAN EMTİANIN DEĞERLEMESİ...................................... 367

3.1.1- Faiz ve Komisyon Giderleri ile Kur Farkları................................ 368

3.1.2- İskontolar................................................................................... 370

3.2- TİCARİ MAL STOKLARININ DEĞERLEMESİ.................................... 370

3.2.1- Stok Değerlemesinin Dönem Karına Etkisi................................. 370

3.2.2- Stok Değerleme Yöntemleri........................................................ 371

3.2.2.1- Spesifik (Fiili) Maliyet Yöntemi................................................ 373

3.2.2.2- Ortalama Maliyet Yöntemi....................................................... 374

3.2.2.2.1- Basit Ortalama Maliyet........................................................... 374

3.2.2.2.2- Basit Ağırlıklı Ortalama Maliyet............................................... 375

3.2.2.2.3- Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet.......................................... 375

3.2.2.3- Son Giren İlk Çıkar (LİFO) Yöntemi......................................... 377

3.2.2.4- İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) Yöntemi............................................ 378

3.2.3- Stok Değerleme Yöntemlerinin Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri 378

3.3- EMTİANIN EMSAL BEDELLE DEĞERLENMESİ............................... 380

3.3.1- Emsal Bedel Değerleme Ölçüsü................................................. 380

3.3.2- Emsal Bedelle Değerlenecek Emtialar........................................ 381

3.3.2.1- Emtia Satış Bedelinin Düşüklük Göstermesi............................ 381

3.3.2.2- Kıymeti Düşen Emtia............................................................... 382

3.3.2.3- Maliyet Hesaplaması Mutat Olmayan Emtia............................. 383

3.3.2.4- İşletmeden Çekilen Emtia........................................................ 384

3.3.2.5- Ayın Ücret Olarak Ödenen Emtia............................................. 384

3.3.2.6- Ayın Olarak Bağışlanan Emtia................................................. 384

3.3.2.7- Katma Değer Vergisi Yönünden Emsal Bedelle Değerleme...... 385

4- ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR...................................................... 385

4.1- ALIŞ İSKONTOLARI VE CİRO PRİMLERİ......................................... 385

4.2- FAİZ VE KUR FARKI GİDERLERİ.................................................... 389

4.3- VADE FARKLARI........................................................................... 389

4.4- MANİPLASYONA TABİ EMTİADA DEĞERLEME.............................. 389

4.5- KONSİNYE MALLAR...................................................................... 391

5- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 394

157- DİĞER STOKLAR.......................................................................... 398

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 398

2- DEĞERLEME................................................................................... 398

2.1- DEFOLU MALLAR, TALİ ÜRÜNLER VE İMALAT ARTIKLARI.............. 398

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 400

158- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)...................................... 401

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 401

2- DEĞERLEME................................................................................... 401

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 401

159- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI..................................................... 404

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 404

2- AVANSLARDA DEĞERLEME............................................................ 404

2.1- TÜRK LİRASI AVANSLARDA DEĞERLEME.................................... 406

2.2- DÖVİZ ÜZERİNDEN AVANSLARIN DEĞERLEMESİ......................... 406

3- ENVANTER İŞLEMLERİ................................................................... 407

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 407

17- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ...................... 409

170- (..... PROJESİ) YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 411

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 411

2- HESABIN DETAYLANDIRILMASI...................................................... 411

3- MALİYETLERİN TEŞEKKÜLÜ........................................................... 413

3.1- DOĞRUDAN MALİYETLER............................................................. 413

3.2- DAĞITIMDAN GELEN (DOLAYLI) MALİYETLER............................... 414

3.2.1- Tanım........................................................................................ 414

3.2.2- Müşterek Genel Giderlerin Dağıtımı............................................ 415

3.2.2.1- Birden Fazla Taahhüt İşinin Birlikte Yapılması........................ 415

3.2.2.2- Taahhüt İşlerinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması..................... 416

3.2.2.3- Amortismanların Dağıtımı....................................................... 418

4- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞİ VERGİLEME ESASLARI.... 418

4.1- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞİ...................................... 418

4.2- İŞİN BAŞLAMASI VE BİTİMİ............................................................ 420

4.2.1- İşin Başlaması........................................................................... 420

4.2.2- İşin Bitimi.................................................................................. 420

4.3- VERGİLEME ESASLARI................................................................. 422

4.3.1- Kaynakta Kesinti Usulü.............................................................. 422

4.3.1.1- Döviz Bedeli Avanslarda Stopaj............................................... 423

4.3.1.2- Stopaj Oranları........................................................................ 427

4.3.2- Kazanç Vergileri......................................................................... 428

4.3.3- Geçici Vergi............................................................................... 428

4.3.3.1- Taahhüt İşi Zararı Geçici Vergi Matrahından Düşülür mü?....... 429

4.3.3.2- Eleştiriler................................................................................ 430

4.4- DEĞERLENDİRME........................................................................ 431

5- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 432

178- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI......... 440

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 440

2- ENFLASYON DÜZELTMESİNİN TAAHHÜT KAZANCI VERGİLEMESİNE ETKİSİ       440

3- MUHASEBE KAYITLARI .................................................................. 443

179- TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR........................................... 444

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 444

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI............................................... 444

18- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI........ 447

180- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER............................................... 449

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 449

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 449

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 450

181- GELİR TAHAKKUKLARI................................................................. 451

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 451

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 452

3- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR...................................................... 452

3.1- VUK’UN 279. MADDESİNDE 4369 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK           452

3.2- REPO KONUSU MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ............... 453

3.3- VADELİ MEVDUAT DEĞERLEMESİ............................................... 453

3.4- CİRO PRİMLERİ ............................................................................ 454

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 455

19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR............................................................ 457

190- DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ........................................... 458

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 458

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 459

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 459

191- İNDİRİLECEK KDV........................................................................ 460

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 460

2- KDV’NİN İNDİRİMİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR................................... 461

3- ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR..................................................... 463

3.1- YÜKLENİLEN KDV’NİN GİDER VEYA MALİYET UNSURUNA DÖNÜŞTÜĞÜ DURUMLAR     463

3.1.1- Vergiye Tabi Olmayan veya Vergiden İstisna Olan İşlemler Nedeniyle Yüklenilen KDV Gider veya Maliyet Unsuru Olarak Dikkate Alınır............................................................................ 463

3.1.2- Binek Otomobillerinin Alımında Ödenen KDV............................ 467

3.1.3- Zayi Olan Mallar Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin Gider Yazılması 467

3.1.4- Kazançtan İndirilmesi Mümkün Olmayan Giderler Nedeniyle Yüklenilen KDV Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Mahiyetindedir.................................................................................... 469

3.1.5- Faaliyetleri Sona Eren Mükelleflerin İndirim Konusu Yapamadıkları KDV Gider Yazılabilir      469

3.1.6- Belgelerde Ayrıca Gösterilmediğinden İndirilemeyen KDV Gider Kaydedilebilir           469

3.1.7- Takvim Yılının Aşılması Nedeniyle İndirilemeyen KDV’nin Tabi Olacağı İşlem             470

3.1.8- Her Şey Dahil Sistemiyle Çalışan Konaklama İşletmelerinde Alkollü İçkiler Nedeniyle Yüklenilen KDV Gider Yazılır........................................................................................................... 470

3.1.9- Promosyon Ürünleri Nedeniyle Nihai Yüklenicisi Olunan KDV Gider Yazılır     471

3.1.10- Hizmet Erbabına Yemek Verilmesi Halinde Uygulama ............. 471

3.2- BAĞIŞ VE YARDIMLARDA KDV UYGULAMASI.............................. 472

3.3- İNDİRİLEMEYECEK KDV’NİN GİDER YAZILACAĞI DÖNEM ............ 472

4- MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ......................... 473

5- KISMİ VERGİ İNDİRİMİ .................................................................... 473

6- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 474

192- DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ................................................... 483

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 483

2- İHRACAT İSTİSNASI ....................................................................... 483

2.1- DOĞRUDAN MAL İHRACI............................................................... 484

2.1.1- Genel Esaslar............................................................................. 484

2.1.2- İstisnanın KDV Beyannamesinde Gösterileceği Dönem.............. 487

2.1.3- İadesi İstenebilecek KDV Tutarı.................................................. 487

2.1.4- İade............................................................................................ 489

2.2- İHRAÇ KAYDI İLE MAL TESLİMİ..................................................... 489

2.2.1- Genel Esaslar ............................................................................ 489

2.2.2- Tecil-Terkin Uygulamasından İmalatçılar yararlanabilir.............. 490

2.2.3- Uygulama Kapsamına Giren Mallar ........................................... 491

2.2.4- Tecil Edilecek Vergi Tutarı ........................................................ 492

2.2.5- İade............................................................................................ 492

2.3- HİZMET İHRACI.............................................................................. 493

2.4- TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ)            494

2.5- YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR)    495

2.6- SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLER       497

2.7- ROAMİNG HİZMETLERİ ................................................................. 497

2.8- TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA....................................................................... 498

2.9-YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA.................... 498

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 499

193- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR....................................... 504

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 504

2- PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLARIN MAHSUP ESASLARI............ 504

2.1- GELİR VERGİSİNDE MAHSUP ESASLARI...................................... 505

2.2- KURUMLAR VERGİSİNDE MAHSUP ESASLARI.............................. 506

2.2.1- Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu.................................. 506

2.2.1.1- Yurt Dışı İştiraklerden Elde Edilen Kâr Payları Üzerinden Ödenen Vergilerin Mahsubu         508

2.2.1.2- Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Tevsiki................................... 509

2.2.2- Yurt İçinde Ödenen Vergilerin Mahsubu..................................... 509

2.2.2.1- Fonlar ve Yatırım Ortaklıkları Bünyesinde Kesilen Verginin Bu Kurumlardan Kâr Payı Alanlarca Mahsubu  510

2.2.2.2- Fonların ve Yatırım Ortaklıklarının Gelirleri Üzerinden Ödenen Vergilerin Mahsubu  510

2.2.2.3- Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Üzerinden Kesilen Vergilerin Mahsubu        511

2.2.2.4- Mahsup Fazlasına İlişkin Yapılacak İşlem............................... 511

3- GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI.......................................................... 512

3.1- GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASININ GENEL ÇERÇEVESİ.................... 512

3.2- GEÇİCİ VERGİ MÜKELLEFLERİ...................................................... 515

3.2.1- Gelir Vergisi Mükelleflerinde Kapsam........................................ 515

3.2.2- Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Kapsam................................. 516

3.2.3- Geçici Vergi Mükellefi Olmayanlar............................................. 518

3.2.4- Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar............................. 518

3.2.4.1- Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinden Elde Edilen Kazançlar 518

3.2.4.2- Noterlik Görevini İfa İle Mükellef Olanların Bu İşlerden Elde Ettikleri Kazançlar        519

3.3- GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ........................................................... 519

3.4- GEÇİCİ VERGİ MATRAHININ TESPİTİ ............................................. 521

3.4.1- Geçici Vergiye Esas Serbest Meslek Kazancının Tespiti............. 521

3.4.1.1- Genel Olarak........................................................................... 521

3.4.1.2- Serbest Meslek Kazancında Hasılat......................................... 523

3.4.1.3- Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Giderler....................... 523

3.4.1.3.1- Genel Giderler........................................................................ 523

3.4.1.3.2- Hizmetli ve İşçilere İlişkin Giderler........................................... 524

3.4.1.3.3- Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri.................. 524

3.4.1.3.4- Mesleki Faaliyette Kullanılan Tesisat ve Demirbaşların Amortismanı... 524

3.4.1.3.5- Envantere Dâhil Binek Otomobillerinin Amortismanı ve Taşıt Giderleri   525

3.4.1.3.6- Alınan Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Bedeller........................... 526

3.4.1.3.7- Mesleki Faaliyetin İfası İçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım Bedelleri 526

3.4.1.3.8- Emekli Sandığı ve Mesleki Teşekkül Aidatları.......................... 527

3.4.1.3.9- İlan ve Reklâm Giderleri İle Ayni Vergi Resim ve Harçlar .......... 527

3.4.1.3.10- Tazminatlar.......................................................................... 527

3.4.1.3.11- Hasılattan İndirilemeyecek Giderler........................................ 527

3.4.2- Geçici Vergiye Esas Ticari Kazancın Tespiti............................... 527

3.4.2.1- Genel Olarak........................................................................... 527

3.4.2.2- Ticari Kazançta Elde Etme....................................................... 529

3.4.2.3- İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti..................... 530

3.4.2.4- Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti................................ 530

3.4.2.5- Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler....................... 532

3.4.2.6- Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler............... 533

3.4.3- Geçici Vergiye Esas Kurum Kazancının Tespiti ......................... 534

3.4.3.1- KVK Uyarınca Kazançtan İndirilecek Giderler.......................... 536

3.4.3.2- Kurumlar Vergisi Kanunu Uyarınca Kazançtan İndirilemeyecek Giderler       536

3.4.4- Geçici Vergi Uygulamasında Dönem Sonu İşlemleri.................. 537

3.4.4.1- Hazır Değerler......................................................................... 538

3.4.4.2-Menkul Kıymetler..................................................................... 538

3.4.4.3- Alacaklar................................................................................. 540

3.4.4.3.1- Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması........................................... 540

3.4.4.3.2- Değersiz Alacaklar.................................................................. 542

4.4.4.3.3- Reeskont Uygulaması............................................................. 543

3.4.4.3.4- Mevduat ve Kredi Faizlerinin Dönemsel Ayrıma Tabi Tutulması . 547

3.4.4.4- Stoklar.................................................................................... 548

3.4.4.5- Borçlar.................................................................................... 549

3.4.4.6- Aktif ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri..................................... 549

3.4.4.7- Sabit Kıymetler........................................................................ 549

3.4.5- Geçici Vergi Uygulamasında İndirim ve İstisnalar...................... 550

3.4.5.1- Gelir Vergisi Mükellefleri Açısından İndirim ve İstisnalar ....... 551

3.4.5.1.1- Geçmiş Yıl Zararları............................................................... 551

3.4.5.1.2- GVK Md. 89 Uyarınca Gelir Vergisi Beyannamesi Üzerinden Yapılacak İndirimler          551

3.4.5.2- Kurum Kazancında İndirim ve İstisna...................................... 555

3.4.5.2.1- Beyanname Üzerinde Yapılacak indirimler................................ 555

3.4.5.2.2- Kurumlarda Geçmiş Yıl Zararının Mahsubu............................... 560

3.4.5.2.3- Kurumlar Vergisi İstisnaları..................................................... 560

3.5- GEÇİCİ VERGİNİN BEYANI VE MAHSUBU...................................... 562

3.5.1- Beyan......................................................................................... 562

3.5.2- Geçici Verginin Mahsubu........................................................... 563

3.6- GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA DEĞERLEME ANAHTARI........... 566

3.7-  MUHASEBE KAYITLARI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ.......................... 569

3.7.1- Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle Yapılacak Muhasebe Kayıtları. 569

3.7.2- Geçici Verginin Mahsup ve İadesinde Yapılacak Muhasebe Kayıtları    581

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 590

194- İNDİRİLECEK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ......................................... 592

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 592

2- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE İNDİRİM ............................................ 592

3- TECİL VE TERKİN UYGULAMASI  ................................................... 593

4- İHRACAT İSTİSNASI VE İADE ......................................................... 594

5- HESAP DETAYLARI......................................................................... 595

6- MUHASEBE KAYITLARI .................................................................. 595

195- İŞ AVANSLARI.............................................................................. 601

A- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 601

2- DEĞERLEME................................................................................... 601

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 601

196- PERSONEL AVANSLARI............................................................... 603

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 603

2- DEĞERLEME................................................................................... 603

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 604

197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI............................................. 607

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 607

1.1- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANI.................................................... 607

1.2- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARININ NEDENLERİ..................... 608

1.3- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARININ AKIBETİ........................... 609

1.4- HESABIN KULLANILIŞI................................................................... 610

2- ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR...................................................... 610

2.1- KAYDİ ENVANTER FARKI.............................................................. 610

2.2- AYLIK SAYIM YAPILMASI HALİ...................................................... 612

2.3- MAL CİNSLERİ İTİBARİYLE KARIŞMA............................................. 612

2.4- TEKRAR ÜRETİME VERİLEN HATALI ÜRÜNLER.............................. 614

2.5- FİRELER....................................................................................... 615

2.6- EKONOMİK VEYA FİİLİ YOK OLMA................................................ 616

2.7- ÇALINMA VE KAYBOLMA.............................................................. 616

2.7.1- Tanım........................................................................................ 616

2.7.2- Genel Giderler Açısından........................................................... 616

2.7.3- Değeri Düşen Mallar Açısından.................................................. 617

2.7.4- Fevkalade Amortisman Ayrılması Açısından.............................. 618

2.7.5- Yapılması Gereken İşlemler....................................................... 618

2.8 - İŞLETMEDEN ÇEKİŞLER.............................................................. 619

2.9- DEMİRBAŞ SAYIM NOKSANI......................................................... 620

3- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI İLE FAZLALARININ KARŞILAŞTIRILMASI    620

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 621

198- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR.............................................. 622

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 622

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 622

199- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI(-)....................................... 623

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 623

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 623

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DURAN VARLIK İŞLEMLERİ

 

22- TİCARİ ALACAKLAR........................................................................ 627

220- ALICILAR ..................................................................................... 628

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 628

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYITLARI........................................ 628

221- ALACAK SENETLERİ ................................................................... 629

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 629

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 629

3- MUHASEBE KAYITLARI .................................................................. 630

222- ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)............................................ 634

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 634

2- ENVANTER VE MUHASEBE KAYDI.................................................. 634

224- KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ(-)............. 635

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 635

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYITLARI........................................ 635

226- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR.......................................... 636

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 636

2- ENVANTER VE DİĞER HUSUSLAR.................................................. 636

229- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)............................................... 637

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 637

2- ENVANTER VE DİĞER HUSUSLAR.................................................. 638

23- DİĞER ALACAKLAR....................................................................... 639

231- ORTAKLARDAN ALACAKLAR........................................................ 640

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 640

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI............................................... 640

232- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR...................................................... 641

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 641

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI............................................... 641

233- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR........................................ 642

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 642

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI............................................... 642

235- PERSONELDEN ALACAKLAR....................................................... 643

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 643

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI............................................... 643

236- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR......................................................... 645

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 645

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI............................................... 645

237- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)................................ 646

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 646

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI............................................... 646

239- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-).................................. 647

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 647

2 - DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI.............................................. 647

24- MALİ DURAN VARLIKLAR............................................................... 648

240- BAĞLI MENKUL KIYMETLER......................................................... 649

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 649

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 650

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 650

241- BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-).. 652

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 652

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 653

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 653

242- İŞTİRAKLER.................................................................................. 655

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 655

2- BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ......................................................... 655

2.1- DÖNEM KARININ, FEVKALADE İHTİYATLARIN VE DAĞITILMAYAN KÂRLARIN SERMAYEYE İLAVESİ NEDENİYLE ALINAN BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ................................................. 656

2.2- KVK’NIN 5. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRANIN (E) BENDİNDE DÜZENLENEN İSTİSNA KAPSAMINDA ALINAN BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ............................................................................... 656

2.3- BEDELSİZ HİSSE SENETLERİNİN ELDE EDENLER YÖNÜNDEN TABİ OLACAĞI İŞLEMLER          658

2.3.1- Genel Olarak.............................................................................. 658

2.3.2- Bedelsiz Hisse Senetlerinin Elde Etme Aşamasında Tabi Olacağı İşlemler       661

2.3.2.1- Gerçek Kişi Ortaklar Nezdinde Yapılacak İşlem....................... 661

2.3.2.2- Kar Paylarının Gerçek Kişiler Tarafından Ticari Faaliyet Kapsamında Elde Edilmesi Halinde Yapılacak İşlem........................................................................................................... 661

2.3.2.3- Kurum Olan Ortaklar Nezdinde Yapılacak İşlem...................... 662

2.3.3- Bedelsiz Hisse Senetlerinin Elden Çıkarma Aşamasında Tabi Olacağı İşlemler            662

2.3.3.1- Gerçek Kişi Ortaklar Nezdinde Yapılacak İşlem....................... 662

2.3.3.2.- Bedelsiz Hisse Senetlerinin Ticari Faaliyet Kapsamında Elden Çıkarılması  663

2.3.3.3.- Bedelsiz Hisse Senetlerinin Kurumlar Tarafından Elden Çıkarılması 663

2.4- DEĞERLENDİRME........................................................................ 663

3- İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI.................................................... 665

4- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 665

5- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 666

243- İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ  (-).................................. 668

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 668

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 668

3- MUHASEBE KAYITLARI .................................................................. 668

244- İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 670

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 670

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 670

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 671

245- BAĞLI ORTAKLIKLAR.................................................................... 672

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 672

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 672

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 673

246- BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)........................ 675

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 675

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 675

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 675

247- BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)   676

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 676

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 676

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 676

248- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR.................................................. 678

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 678

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYITLARI........................................ 678

249- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-).............................. 679

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 679

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 679

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR............................................................ 680

1- MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ ................................ 680

1.1- VUK’A GÖRE DEĞERLEME .......................................................... 680

1.1.1.- Gayrimenkuller......................................................................... 681

1.1.2- Gayrimenkullerin Mütemmim Cüzüleri ve Teferruatı................... 681

1.1.3- Tesisat ve Makineler................................................................... 681

1.1.4- Gemiler ve Diğer Taşıtlar............................................................ 681

1.1.5- Gayri Maddi Haklar..................................................................... 681

1.2- TTK’YA GÖRE DEĞERLEME ......................................................... 682

1.2.1- Muhasebeleştirme...................................................................... 683

1.2.2- Maliyetler................................................................................... 684

1.2.2.1- Başlangıç Maliyetleri .............................................................. 684

1.2.2.2- Sonraki Maliyetleri ................................................................. 684

1.2.2.3- Maliyetin Ölçümü ................................................................... 684

1.2.3- Yeniden Değerleme.................................................................... 685

1.2.4- Amortisman Ayrılması............................................................... 686

1.3- VUK’A GÖRE DEĞERLEMEDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR... 687

1.3.1- Emlak Alımında Ödenen Tapu Harcı ve Özel Tüketim Vergisi .... 687

1.3.2- Binek Otomobillerinin İktisabında Ödenen Katma Değer Vergisi Gider Yazılır veya Maliyete İlave Edilir         687

1.3.3- İşletmeye Dahil Binanın Yıkılarak Yerine Yenisinin İnşa Edilmesi 688

1.3.4- Maddi Duran Varlıkların İktisabında Kullanılan Kredilerin Faizleri 689

1.3.5- Kur Değişikliklerinin Döviz Kredileri ile Alınan Maddi Duran Varlık Maliyetine Etkisi   690

1.3.6- İşletmede Kullanılacak İktisadi Kıymetin Bünyede İmal Edilmesi Halinde Değerleme   692

1.3.7- İlk Defa Gerçek Usulde Gelir Vergisi Mükellefi Olanlarda Değerleme... 694

1.3.8- Serbest Meslek Erbabının Binek Otomobillerinin Envantere Alınması  694

1.4- GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN ARTMASI.................. 695

1.4.1- VUK’da Yer Alan Düzenleme...................................................... 695

1.4.2- TTK Mevzuatında Yer Alan Düzenleme....................................... 697

1.4.3- Amortisman Uygulaması............................................................ 698

2- MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI .......... 698

2.1.- AMORTİSMAN KONUSU............................................................... 698

2.1.1- Genel Açıklama ......................................................................... 698

2.1.2- TTK Mevzuatına Göre Amortisman Uygulaması.......................... 699

2.1.3- Vergi Usul Kanununa Göre Amortismanın Konusu..................... 700

2.2- AMORTİSMAN AYIRMA KOŞULLARI............................................... 703

2.2.1- İşletmede Bir Yıldan Fazla Kullanılma........................................ 703

2.2.2- Yıpranmaya, Aşınmaya veya Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunma 704

2.2.3- Envantere Dahil Olma................................................................ 704

2.2.4- İktisadi Kıymetin KDV Hariç Değeri Belli Bir Haddin Üzerinde Olmalıdır           705

2.3- AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ.................................... 705

2.3.1- Normal Amortisman Yöntemi..................................................... 706

2.3.2- Azalan Bakiyeler Yöntemi.......................................................... 707

2.3.3- Madenlerde Amortisman............................................................ 710

2.3.4- Fevkalade Amortisman............................................................... 712

2.3.4.1- Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde Doğal Afetler Nedeniyle Değer Kaybı Olması            712

2.3.4.2- Teknolojik Gelişmeler Nedeniyle Fevkalade Amortisman Uygulaması           713

2.3.4.3- Cebri Çalışma Nedeniyle Fevkalade Amortisman Uygulaması.. 714

2.4 AMORTİSMAN UYGULAMA ESASLARI............................................ 714

2.4.1- Amortismana Tabi Tutulacak Değer............................................ 714

2.4.2- Amortisman Nispetleri............................................................... 715

2.4.2.1- Normal Amortisman Nispetleri ............................................... 715

2.4.2.1.1- 01.01.2004 Tarihinden Önce Aktife Giren Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 716

2.4.2.1.2- 31.12.2003 Tarihinden Sonra Aktife Giren Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler             717

2.4.2.1.3- 5024 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinden Yararlanarak 2004 Yılı Geçici Vergi Dönemlerinde Enflasyon Düzeltmesi Yapmayan Mükelleflerin Durumu ........................................................... 718

2.4.2.1.4- 31.12.2003 Tarihinden Sonra Aktife Giren İktisadi Kıymetler İçin Uygulanacak Amortisman Nispetleri     719

2.4.2.2- Maden ve Fevkalâde Amortisman Nispetleri............................ 758

2.4.2.3- Amortisman Nispetlerinin Uygulamasıyla İlgili Olarak Özellik Arz Eden Hususlar     758

2.4.3- Amortisman Uygulamasında Süre.............................................. 759

2.4.4- Amortisman Uygulamasının Başlangıcı...................................... 760

2.4.5- Amortisman Yıllık Olarak Ayrılır................................................. 762

2.4.5.1- Binek Otomobilleri İçin Kısıt Amortisman Ayrılır..................... 762

2.4.5.1.1- Normal Amortisman Usulünde Kısıt Uygulaması....................... 763

2.4.5.1.2- Azalan Bakiyeler Usulünde Kısıt Uygulaması............................ 764

2.4.5.2- Uygulamada Ortaya Çıkan Özel Durumlar Nedeniyle Kısıt Amortisman Uygulaması  765

2.4.6- Amortisman Yönteminin Seçimi................................................ 767

2.4.7- Amortisman Uygulamasında Özellik Arz Eden Hususlar............ 768

2.4.7.1- Amortisman Süresi Dolmadan Hurdaya Ayrılan İktisadi Kıymetlerin İtfası     768

2.4.7.2- Faaliyetin Durması Halinde Amortismanlar.............................. 768

2.4.7.3- Satış Yılında Amortisman........................................................ 768

2.5- AMORTİSMAN KAYITLARI.............................................................. 769

2.5.1- Hesaplanan Amortismanın Kayıtlarda Gösterilmesi.................... 769

2.5.2- Defterlerde Amortisman Kayıtları................................................ 769

2.5.2.1- Bilanço Esasında Amortisman Kayıtları................................... 769

2.5.2.2- İşletme Hesabı Esasında Amortisman Kayıtları........................ 770

2.5.2.3- Serbest Meslek Erbabında Amortisman Kayıtları..................... 770

2.5.3.4- Çiftçi İşletme Defteri Tutanlarda Amortisman Kayıtları............. 770

3- YENİDEN DEĞERLEME................................................................... 771

3.1- MAHİYETİ VE AMACI..................................................................... 771

3.2- YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMA ESASLARI............................ 771

3.3- DEĞER ARTIŞ FONUNUN KULLANIMI............................................ 772

3.4- TÜRK TİCARET KANUNUNDA YENİDEN DEĞERLEME................... 772

4- MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATILMASI VE KİRALANMASI.......... 773

4.1- MADDİ DURAN VARLIKLARIN SATILMASI...................................... 773

4.1.1- Amortismana Tabi Varlıkların Satışı........................................... 773

4.1.2- 5024 Sayılı Kanun Sonrasında Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satış Kazancının Tespiti          774

4.1.2.1- Genel Olarak .......................................................................... 774

4.1.2.2- Reel Olmayan Finansman Giderlerinin Henüz İtfa Edilmemiş Kısmının Durumu       776

4.1.3- Binek Otomobillerinin Satışı Halinde, Satış Karının Hesaplanmasında Birikmiş Amortismanların Dikkate Alınacak Tutarı.................................................................................................. 779

4.1.4- Amortismanları KKEG Sayılan Deniz ve Hava Taşıtlarının Satış Kazancının Tespiti     780

4.1.4.1- Amortismanları KKEG Olarak Değerlendirilen Taşıtlar............. 780

4.1.4.2- Anılan Taşıtların Satışı ve Satış Kazancının Tespiti................. 781

4.1.4.3- Örnek...................................................................................... 783

4.1.4.4- Değerlendirme......................................................................... 784

4.1.5- Amortismana Tabi Tutulmamış Kıymetlerin Satışı...................... 785

4.1.6- 1945 Yılından Önce İktisap Edilmiş Gayrimenkullerin Satışı...... 785

4.1.7- Bilanço Usulünde Defter Tutmayan Mükelleflerin Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerini Elden Çıkarmaları 785

4.1.8- Basit Usule Tabi Olanlarda Sabit Kıymet Satışı.......................... 786

4.1.9- Muhasebe Kayıtları .................................................................... 786

4.2- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SİGORTA TAZMİNATI 788

4.3- MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRALANMASI................................. 792

4.4- YENİLEME FONU.......................................................................... 793

4.4.1- Mahiyeti..................................................................................... 793

4.4.2- Yenileme Fonu Ayırabilecek Mükellefler..................................... 794

4.4.3- Uygulama Esasları .................................................................... 794

4.4.4- Kullanım Esasları....................................................................... 796

4.5- MALİYET BEDELİ ARTIRIMI............................................................ 798

4.6- TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINDA İSTİSNA UYGULAMASI     798

4.6.1- Mahiyeti ve Tarihsel Gelişimi .................................................... 798

4.6.2- Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası.................... 800

4.6.2.1- Yasal Düzenleme..................................................................... 800

4.6.2.2- İstisnadan Yararlanacak Mükellefler ....................................... 802

4.6.2.3- Satış Kazancı İstisna Uygulamasına Konu Olacak İktisadi Kıymetler 804

4.6.2.3.1- Taşınmazlar .......................................................................... 804

4.6.2.3.2- İştirak Hisseleri, Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları    805

4.6.2.4- İstisna Uygulama Koşulları...................................................... 806

4.6.2.4.1- İki Tam Yıl Aktifte Bulundurulma ............................................ 806

4.6.2.4.2. İstisna Uygulaması ve Kazancın Fon Hesabına Alınması.......... 806

4.6.2.4.3- Fon Hesabına Alınan Kazançların İşletmeden Çekilmemesi....... 809

4.6.2.4.4- Elden Çıkarma Şeklinin İstisna Uygulamasına Etkisi................. 809

4.6.2.4.5- Satılan Taşınmazlar İle İştirak Hisselerinin Yerine Aynı Mahiyette İktisadi Kıymet Alınması       810

4.6.2.4.6- Kur Farkı ve Vade Farklarının Durumu..................................... 810

4.6.2.5- Krediyle Alınan Taşınmazların Satışında İstisna Uygulanması Halinde Finansman Giderlerinin Akıbeti       811

4.6.2.6- İstisnaya İlişkin Olarak Diğer Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler 813

4.6.2.6.1- Katma Değer Vergisi Kanunu................................................... 813

4.6.2.6.2- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu         814

4.6.2.7- Satış Zararlarının Durumu....................................................... 814

4.6.2.8- Varlık Kiralama Şirketleri ve Finansal Kiralama Şirketlerinde İstisna Uygulaması      815

4.6.2.8.1- Varlık Kiralama ve Finansal Kiralama İşleminde İstisna Avantajı 817

4.6.2.8.2- Varlık Kiralama ve Finansal Kiralama İşleminin Sonuçlanamaması 818

4.6.2.9- Uygulama Örnekleri................................................................... 820

250- ARAZİ VE ARSALAR..................................................................... 825

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 825

3- ARAZİ VE ARSALARIN ELDEN ÇIKARILMASINDA ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR           826

3.1- KV VE KDV İSTİSNASI................................................................... 826

3.2- ARAZİ VE ARSALARIN ELDEN ÇIKARILMASINDA 31.12.2003 TARİHLİ BİLANÇONUN DÜZELTİLMESİ SONUCU OLUŞAN FARKLARIN DURUMU.......................................................................... 826

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 827

251- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ.............................................. 830

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 830

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 830

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 831

252- BİNALAR...................................................................................... 834

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 834

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 835

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 835

253- TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR....................................................... 841

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 841

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 842

3- MUHASEBE KAYITLARI .................................................................. 842

254- TAŞITLAR..................................................................................... 847

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 847

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 847

3- VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN HÜKÜMLER ............................. 848

3.1- VUK’DA YER ALAN HÜKÜMLER ................................................... 848

3.2- GVK VE KVK’DA YER ALAN HÜKÜMLER....................................... 848

3.3- KDVK’DA YER ALAN HÜKÜMLER.................................................. 849

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 850

255- DEMİRBAŞLAR............................................................................. 854

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 854

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 855

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 855

256- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR............................................... 857

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 857

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 858

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 858

257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR......................................................... 859

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 859

2- HESAP MUHTEVİYATININ DEĞERLEMESİ....................................... 859

3- FEVKALADE AMORTİSMANLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ........ 859

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 860

258- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR.................................................. 865

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANIŞI.................................................... 865

2- DEĞERLEME VE ENVANTER........................................................... 865

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 866

4- YATIRIMA KATKI TUTARININ KAYITLARDA İZLENMESİ.................. 868

5- TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE YATIRIMLARIN VERGİ YOLUYLA TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER         869

5.1- KVK’NIN 32/A MADDESİ UYARINCA YATIRIMLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İNDİRİMLİ VERGİ ORANI UYGULANMASI.................................................................................... 869

5.1.1- Yasal Çerçeve............................................................................ 871

5.1.1.1- Kararla Yapılan Düzenlemeler Teşvik Uygulamasında Bölgeler 871

5.1.1.2- KVK’nın 32/A Maddesi ............................................................ 875

5.1.2- İndirimli Vergi Oranı Uygulanmasına İlişkin Esaslar.................. 877

5.1.3- Uygulamadan Yararlanabilecek Mükellefler................................ 879

5.1.4- İndirimli Vergi Uygulamasından Yararlanacak Yatırımlar .......... 881

5.1.5- Yatırıma Katkı Tutarının Hesaplanması ...................................... 881

5.1.5.1- Yatırıma Katkı Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Harcamalar 881

5.1.5.2- Yatırıma Katkı Oranı................................................................ 889

5.1.5.3- Yatırıma Katkı Tutarının Hesaplanması ................................... 890

5.1.5.4- Yatırıma Katkı Tutarı Yeniden Değerlenmez............................. 890

5.1.5.5- Fiilen Yapılan Yatırım Harcaması Tutarının Teşvik Belgesinde Yer Alan Tutardan Farklı Olması Halinde Uygulama ........................................................................................... 890

5.1.6- İndirimli Vergi Oranı Uygulanacak Kazanç................................. 893

5.1.6.1- Kapsam Yönünden İndirimli Vergi Uygulanacak Kazanç......... 893

5.1.6.2- Tutar Yönünden İndirimli Vergi Uygulanacak Kazanç.............. 896

5.1.6.3- Tevsi Yatırımlardan Elde Edilen Kazancın Tespiti .................. 899

5.1.7- İndirimli Vergi Uygulamasının Başlayacağı Dönem ................... 903

5.1.7.1- 6322 Sayılı Kanun Öncesinde Uygulama ................................. 903

5.1.7.2- 6322 Sayılı Kanun Sonrasında Uygulama................................ 904

5.1.7.3- Yatırım Aşamasında İndirimli Vergi Uygulamasının Kapsamı . 909

5.1.7.4- İndirimli Vergi Uygulamasının Başlayacağı Dönem ................ 910

5.1.7.4.1- 2009/15199 Sayılı Karara Dayanılarak Yapılan Yatırımlar.......... 910

5.1.7.4.2- 2012/3305 Sayılı Karara Dayanılarak Yapılan Yatırımlar ........... 910

5.1.8- Yatırımdan Elde Edilen Kazancın Belli Bir Süreyle İstisna Olması Halinde Uygulama 912

5.1.9- Yatırımdan Elde Edilen Kazancın Kısmen Vergilendirilmesi Halinde Uygulama           914

5.1.10- Aynı Dönemde Hem Yatırım İndiriminden Hem de İndirimli Vergi Uygulamasından Yararlanılması   915

5.1.11- Yatırımların Devri Halinde İndirimli Vergi Uygulaması ............. 915

5.1.11.1- Yatırımların Devir ve Satışına İlişkin Olarak Kararda Yer Alan Esaslar         916

5.1.11.2- Yatırımın Devri Halinde Yararlanılacak Yatırıma Katkı Tutarı . 917

5.1.11.2.1- Yatırımın Faaliyete Geçmeden Önce Devri ............................ 917

5.1.11.2.2- Yatırımın Faaliyete Geçtikten Sonra Devri ............................. 918

5.1.12- Daha Önce Yürürlükte Olan Kararlara İlişkin Uygulamalar........ 919

5.1.13- Yatırım Konusu Makine ve Teçhizatın Finansal Kiralama Yoluyla Temini       920

5.1.13.1- Genel Olarak ......................................................................... 920

5.1.13.2- Makine ve Teçhizatın Finansal Kiralama Yoluyla Temin Edilmesi Halinde İndirimli Vergi Uygulamasında Dikkate Alınacak Tutar .................................................................................... 922

5.1.14- Şartlara Uyulmaması Halinde Yapılacak İşlemler ..................... 924

5.1.14.1- İndirimli Vergi Oranından Yararlanılması Nedeniyle Yapılacak Tarhiyatlarda Ceza Uygulanması    924

5.1.14.2- Kararda Yer Alan Müeyyideler................................................ 927

5.1.15- Teşvik Belgeli Yatırımlara Sağlanan Diğer Destekler................. 927

5.1.16- Destek Unsurlarından Yararlanılacak Yatırım Aşamaları........... 930

5.1.17- Uygulama Örnekleri ................................................................. 930

259- VERİLEN AVANSLAR.................................................................... 948

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 948

2- ENVANTER VE DEĞERLEME .......................................................... 948

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 948

26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR........................................... 951

260- HAKLAR....................................................................................... 952

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 952

2- DEĞERLEME VE AMORTİSMAN UYGULAMASI............................... 953

3- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR...................................................... 954

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 955

261- ŞEREFİYE.................................................................................... 957

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 957

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 957

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 958

262- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ...................................... 959

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 959

1.1- KURULUŞ AŞAMASINDAKİ GİDERLER.......................................... 960

1.2- FAALİYETİNE DEVAM EDEN İŞLETMELERDE KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ  961

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 962

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 962

263- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ..................................... 963

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 963

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 963

3- MUHASEBE KAYITLARI .................................................................. 963

4- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİNİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ 964

5- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARINA TANINAN VERGİSEL TEŞVİKLER          964

264- ÖZEL MALİYETLER....................................................................... 967

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 967

1.1- TANIM VE KAPSAMI...................................................................... 967

1.2- ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN AKTİFLEŞTİRİLMESİNİN NEDENLERİ 967

1.3 - ÖZEL MALİYET BEDELİ OLARAK AKTİFLEŞTİRİLECEK GİDERLER 968

1.4- ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN İTFASI........................................... 970

1.4.1- Genel Kural................................................................................ 970

1.4.2- Kira Süresinin Belli Olmaması Hali............................................ 971

1.4.3- Kira Süresinin Bir Yıl Olması Hali.............................................. 971

1.4.4- Uzun Süreli Kiralamalar............................................................. 972

1.4.5- Kira Süresinin Sonradan Değişmesi........................................... 973

1.4.6- MSUGT’de Yer Alan Esaslar....................................................... 973

1.5- ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU...... 974

1.5.1- Özel Maliyet Bedeli Konusu Harcamaların Yapılma Aşaması...... 974

1.5.2- Özel Maliyet Bedellerinin Kira Süresi Sonunda Kiralayana Devri 974

1.5.2.1- Bedelsiz Devir......................................................................... 974

1.5.2.2- Bedelli Devir............................................................................ 975

1.6- HESABIN İŞLEYİŞİ......................................................................... 975

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 976

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 976

265- FİNANSAL KİRALAMA HAKLARI.................................................... 981

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 981

2- DEĞERLEME................................................................................... 981

3- FİNANSAL KİRALAMA UYGULAMASI............................................... 981

3.1- TANIMLAR..................................................................................... 982

3.2- KİRALAYAN AÇISINDAN UYGULAMA............................................. 983

3.3- KİRACI AÇISINDAN UYGULAMA..................................................... 987

4- MUHASEBE KAYITLARI .................................................................. 989

267- DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR.............................. 993

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 993

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 994

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 994

268- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)...................................................... 995

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 995

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 995

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 995

269- VERİLEN AVANSLAR.................................................................... 998

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI................................................. 998

2- ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................... 998

3- ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR..................................................... 998

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................... 999

27- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR............................................ 1000

271- ARAMA GİDERLERİ.................................................................... 1001

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1001

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1001

272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ......................................... 1003

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1003

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1003

277- DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR............................... 1004

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1004

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1004

278- BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI(-).................................................. 1005

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1005

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1005

279- VERİLEN AVANSLAR.................................................................. 1006

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1006

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1006

28- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI...... 1007

280- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER............................................. 1009

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1009

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1009

3- VERGİ KANUNLARINDA DÖNEMSELLİK İLKESİ............................. 1010

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1011

281- GELİR TAHAKKUKLARI............................................................... 1013

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1013

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1014

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1014

29- DİĞER DURAN VARLIKLAR........................................................... 1016

291- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV..................................... 1017

292- DİĞER KDV................................................................................ 1018

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1018

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1018

293- GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR......................................... 1019

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1019

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1019

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1019

294- ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR. 1020

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1020

2-  ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................ 1020

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1021

295- PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR........................................... 1023

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1023

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1023

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1023

297- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR............................................ 1025

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1025

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1025

298- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-).................................... 1026

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1026

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI............................................. 1026

299- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-).................................................... 1027

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1027

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1027

 

 

(II. CİLT)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KISA VADELİ YABANCI KAYNAK İŞLEMLERİ

 

II- PASİF HESAPLAR.......................................................................... 1069

3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.............................................. 1071

30- MALİ BORÇLAR ........................................................................... 1072

300- BANKA KREDİLERİ .................................................................... 1073

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1073

2- KREDİ BORÇLARININ DÖNEM SONU DEĞERLEMESİ.................... 1074

2.1- Yasal Çerçeve.............................................................................. 1074

2.1.1- Değerleme................................................................................ 1074

2.1.2- Tahakkuk Esası........................................................................ 1074

2.1.3- Dönemsellik İlkesi.................................................................... 1075

2.2- Kredi Borcunun Niteliği................................................................. 1076

2.3- 5228 Sayılı Kanun Öncesi Uygulama.............................................. 1076

2.4- 5228 Sayılı Kanun Sonrası Uygulama............................................. 1078

2.5- Tekdüzen Muhasebe Sistemi Açısından Konunun Değerlendirilmesi. 1080

2.6- Uygulama Örneği ......................................................................... 1081

3- DÖVİZLİ KREDİLERİN DEĞERLEMESİ........................................... 1083

4- ENVANTER VE DEĞERLEME FARKLARI........................................ 1086

5- BANKA KREDİSİ FAİZLERİNİN GİDER KAYDI................................. 1087

6- İŞLETMEDE KULLANILMAYARAK BAŞKA İŞLETMELERE KULLANDIRILAN KREDİLER VE KREDİ FAİZLERİNİN DEĞERLEMESİ.................................................................................. 1088

6.1- Kredinin Başka İşletmeye Kullandırılması........................................ 1088

6.2- Holding Şirketlerin Durumu............................................................ 1088

6.3- Belgelendirme ............................................................................. 1090

6.4- Örtülü Kazanç Dağıtımı Açısından.................................................. 1091

6.5- Örtülü Sermaye Açısından ............................................................ 1092

6.6- Finansman Giderinin Dağıtımı........................................................ 1093

7- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1094

301- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR...................... 1097

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1097

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYITLARI...................................... 1097

302- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ(-) 1098

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1098

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYITLARI...................................... 1098

303- UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ 1099

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1099

2- MUHASEBE KAYITLARI ................................................................ 1099

304- TAHVİL ANAPARA TAKSİT VE FAİZLERİ ..................................... 1101

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1101

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYITLARI...................................... 1101

305- ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER ....................................... 1102

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1102

2- DÖVİZ ÜZERİNDEN DÜZENLENMİŞ BONO VE SENETLER............. 1102

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1103

4- VERGİSEL İŞLEMLER................................................................... 1104

306- ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER .................................. 1105

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1105

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1105

308- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)........................................ 1106

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1106

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1106

309- DİĞER MALİ BORÇLAR .............................................................. 1107

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1107

32- TİCARİ BORÇLAR.......................................................................... 1108

320- SATICILAR.................................................................................. 1109

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI .............................................. 1109

2- YURTDIŞI SATICILARA BORÇLAR................................................. 1110

3- CARİ HESAP BORÇLARI................................................................ 1111

4- BORÇLARDA REESKONT UYGULAMASI........................................ 1112

5- ENVANTER VE MUHASEBE KAYDI................................................ 1112

321- BORÇ SENETLERİ...................................................................... 1115

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1115

2- BORÇ SENETLERİNDE DEĞERLEME............................................. 1116

2.1- TL Senetlerde Değerleme.............................................................. 1116

2.2- Döviz Üzerinden Düzenlenmiş Senetlerde Değerleme...................... 1116

2.3- Konkordato Halinde Değerleme..................................................... 1116

2.4- Borç Senetlerinde Reeskont.......................................................... 1116

3- ENVANTER VE MUHASEBE KAYITLARI......................................... 1118

3.1- Envanter İşlemleri......................................................................... 1118

3.2- Muhasebe Kayıtları....................................................................... 1119

322- BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-).............................................. 1122

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1122

2- ENVANTER VE MUHASEBE KAYDI................................................ 1122

2.1- Envanter Çıkartılması.................................................................... 1122

2.2- Reeskont Tutarının Hesaplanması.................................................. 1123

2.3- MUHASEBE KAYITLARI.............................................................. 1123

326- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR........................................... 1126

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1126

2- ENVANTER VE DİĞER HUSUSLAR................................................. 1126

2.1- Envanter Çıkartılması.................................................................... 1126

2.2- Döviz Üzerinden Alınan Depozito ve Teminat.................................. 1127

2.3- Aktifte Kayıtlı Kıymetlerin Depozito Olarak Verilmesi....................... 1127

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1129

329- DİĞER TİCARİ BORÇLAR............................................................. 1131

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1131

2- DEĞERLEME................................................................................. 1131

33- DİĞER BORÇLAR ........................................................................ 1132

331- ORTAKLARA BORÇLAR.............................................................. 1133

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1133

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1133

3- TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 1134

3.1- Diğer Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler....................................... 1134

3.1.1- Türk Ticaret Kanununda........................................................... 1134

3.1.2- Sermaye Piyasası Kanununda.................................................. 1135

3.1.3- Gelir Vergisi Kanununda.......................................................... 1136

3.2- 5520 Sayılı KVK’da Yapılan Düzenleme.......................................... 1136

3.2.1- Yasal Düzenleme...................................................................... 1137

3.2.2-Transfer Fiyatlandırmasının Tanımı .......................................... 1139

3.2.3- İliş­ki­li Ki­şiler............................................................................ 1141

3.2.4- Em­sal­le­re Uy­gun­luk İl­ke­si........................................................ 1141

3.2.5- Trans­fer Fi­yat­lan­dır­ma­sın­da Uy­gu­la­na­cak Yön­tem­ler............... 1142

3.2.5.1- Kar­şı­laş­tı­rı­la­bi­lir Fi­yat Yön­te­mi............................................. 1143

3.2.5.2- Ma­li­yet Ar­tı Yön­te­mi.............................................................. 1145

3.2.5.3- Ye­ni­den Sa­tış Fi­ya­tı Yön­te­mi................................................. 1148

3.2.5.4- Di­ğer Yön­tem­ler.................................................................... 1150

3.2.5.4.1- Kar Bö­lü­şüm Yön­te­mi .......................................................... 1150

3.2.5.4.2- İş­le­me Da­ya­lı Net Kar Mar­jı Yön­te­mi...................................... 1151

3.2.6- Maliye Bakanlığı ile Başlangıçta Fi­yat­lan­dır­ma An­laş­ma­sı Yapılması   1151

3.2.7- Kar Dağıtımı Açısından Değerleme ve Düzeltim........................ 1152

3.2.8- Hazine Zararının Aranacağı Durumlar....................................... 1155

3.2.9- Müesseseye İlişkin Yetkilendirme............................................. 1156

3.3- KDV Açısından Durum.................................................................. 1156

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1158

332- İŞTİRAKLERE BORÇLAR............................................................. 1160

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1160

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1160

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1161

333- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR............................................... 1163

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1163

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1163

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1164

335- PERSONELE BORÇLAR.............................................................. 1165

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1165

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1165

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1166

336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR........................................................... 1168

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1168

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1168

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1168

337- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)................................... 1169

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1169

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI............................................. 1169

34- ALINAN AVANSLAR...................................................................... 1170

340- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI...................................................... 1171

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1171

2- AVANSLARDA DEĞERLEME.......................................................... 1171

2.1- Türk Lirası Avanslarda Değerleme.................................................. 1172

2.2- Döviz Bedel Olarak Alınan Avanslarda Değerleme.......................... 1173

2.2.1- Gider Niteliğindeki Kur Farkları................................................ 1174

2.2.2- Maliyet Niteliğindeki Kur Farkları.............................................. 1175

2.3- Konuyla İlgili Olarak Verilen Özelgeler............................................ 1177

3- ENVANTER İŞLEMLERİ................................................................. 1178

4 - MUHASEBE KAYITLARI................................................................ 1178

349- ALINAN DİĞER AVANSLAR......................................................... 1181

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1181

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1181

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1182

35- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ................... 1185

350- (... PROJESİ) YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 1186

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1186

2- DEĞERLEME................................................................................. 1187

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1188

358- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI ...... 1189

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1189

2- MUHASEBE KAYITLARI ................................................................ 1189

36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER......................... 1190

360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR................................................. 1191

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1191

2- HESAP DETAYLARI....................................................................... 1191

3- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1192

4- ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR ................................................... 1192

4.1- GVK Uyarınca Yapılacak Tevkifat.................................................. 1192

4.1.1- GVK’nın 94. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifat ve Kapsamı ... 1192

4.1.1.1- Gelir Vergisi Tevkifatı Yapmak Zorunda Olanlar ve Tevkifatın Tabi Olduğu Esaslar   1194

4.1.1.2- Gelir Unsurları İtibariyle Yapılacak Tevkifat........................... 1195

4.1.1.2.1- Ücretlerde Vergi Tevkifatı...................................................... 1195

4.1.1.2.2- Serbest Meslek Kazançlarında Tevkifat.................................. 1198

4.1.1.2.3 -Ticari Kazançlarda Stopaj...................................................... 1198

4.1.1.2.4- Dar Mükellefiyete Tabi Olanlara Telif ve Patent Haklarının Satışı Dolayısıyla Yapılan Ödemeler 1200

4.1.1.2.5- Gayrimenkul Sermaye İratlarında Stopaj................................. 1200

4.1.1.2.6- Kurum Kazançlarında Gelir Vergisi Tevkifatı........................... 1202

4.1.1.2.6.1- Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Yapacağı Tevkifat.................. 1202

4.1.1.2.6.2- Kurumların Yapacağı Tevkifat ............................................ 1203

4.1.1.2.6.3- GVK Geçici 62. Madde Uygulaması.................................... 1205

4.1.1.2.6.4- İstisna Kazançların Tevkifat Karşısındaki Durumu................. 1206

4.1.1.2.7- Menkul Sermaye İratlarında Vergi Tevkifatı............................. 1207

4.1.1.2.8- Zirai Kazançlarda Tevkifat..................................................... 1209

4.1.2- GVK’nın Geçici 67. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifat ........... 1209

4.1.3- KVK Uyarınca Yapılacak Tevkifat.............................................. 1210

4.1.3.1- Tam Mükellef Kurum Kazançlarında Vergi Kesintisi .............. 1211

4.1.3.1.1- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi .. 1211

4.1.3.1.2- Kurumların Kendi Kazançları Üzerinden Yapacakları Kesintiler . 1215

4.1.3.2- Dar Mükellef Kurum Kazançlarında Vergi Kesintisi ............... 1218

4.1.3.2.1- Genel Olarak........................................................................ 1218

4.1.3.2.2- Kesintiye Tabi Kazanç ve İratlar ............................................ 1219

4.1.4- Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifat Uygulaması .. 1225

4.1.4.1- Tam Tevkifat Uygulaması....................................................... 1226

4.1.4.1.1- Yurt Dışından Sağlanan veya Yurt Dışında İfa Edilmekle Birlikte Türkiye’de Faydalanılan Hizmetler       1226

4.1.4.1.2- Telif Ödemelerinde KDV Sorumluluğu .................................... 1227

4.1.4.1.3- Kiralama İşlemleri................................................................. 1228

4.1.4.1.4- Reklam Verme İşleri............................................................. 1229

4.1.4.2- Kısmi Tevkifat Uygulaması.................................................... 1229

4.1.4.2.1- Tevkifat Yapacak Alıcılar...................................................... 1229

4.1.4.2.2- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler................................... 1231

4.1.4.2.3- Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler.................................... 1236

4.1.4.2.4- Kısmi Tevkifat Uygulamasında Sınır...................................... 1238

4.1.4.3- Belge Düzeni ........................................................................ 1238

4.1.4.4- Beyan ve İndirim................................................................... 1239

4.1.4.4.1- Beyan Dönemi...................................................................... 1239

4.1.4.4.2- Beyanname Verecekler ........................................................ 1240

4.1.4.4.3- İndirim ................................................................................ 1241

4.1.4.5- Beyannamenin Düzenlenmesi................................................ 1241

4.1.4.5.1- Alıcıların Beyanı................................................................... 1241

4.1.4.5.2- Satıcıların Beyanı................................................................. 1242

4.1.4.6- Düzeltme İşlemleri................................................................. 1243

4.1.4.6.1- Mal İadeleri ........................................................................ 1243

4.1.4.6.2- Matrahta Değişiklik............................................................... 1243

4.1.4.6.3- Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi..................... 1244

4.1.4.7- Kısmi Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan KDV İadeleri  .. 1245

4.1.4.8- Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk.................... 1248

5- ÖRNEK VE MUHASEBE KAYITLARI............................................... 1248

361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ............................ 1259

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1259

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1259

3- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR..................................................... 1259

3.1- SSK Primlerinin Gider Kaydı.......................................................... 1259

3.2- SSK Prim Oranları........................................................................ 1260

3.2.1- Genel Olarak............................................................................ 1260

3.2.2- SGDP Prim Oranları................................................................. 1261

3.2.3- İşsizlik Sigortası Primi............................................................. 1262

3.3- Düzenli Ödemeye Bağlı Olarak İşveren Sigorta Priminde Yapılan İndirim 1263

3.4- 6661 Sayılı Kanunla Getirilen Hazine Katkısı ................................... 1263

3.5- SSK Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırları.............................. 1264

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1264

368- VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER           1269

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1269

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1269

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1269

4- VERGİ İNCELEME RAPORLARI SONUÇLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ         1270

4.1- Genel Olarak................................................................................ 1270

4.2- Ek Tarhiyatın Kayıt Dışı Hasılattan Kaynaklanması.......................... 1272

4.3- Ek Tarhiyatın Geçmiş Yıllar Zararının Azaltılmasından Kaynaklanması 1273

4.4- Ek Tarhiyatın Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerden Kaynaklanması 1275

4.5- Ek Tarhiyatın Fazla ve Yersiz İndirim ve İstisna Uygulanmasından Kaynaklanması    1276

4.6- Ek Tarhiyatın Fazladan Ayrılan Amortismandan Kaynaklanması....... 1276

4.7- Ek Tarhiyatın Kaydi Envanter Farkından Kaynaklanması ................. 1277

4.8- Ek Tarhiyatın Maliyetlerin Hatalı Tespitinden Kaynaklanması............ 1278

4.9- Değerlendirme.............................................................................. 1280

369- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER....................................... 1281

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1281

2- ENVANTER VE DEĞERLEME ........................................................ 1281

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1281

37- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI.................................................... 1282

370- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 1283

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI .............................................. 1283

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1284

3- DÖNEM KARI ÜZERİNDEN ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİN HESAPLANMASI 1284

3.1- Kurumlar Vergisinin Hesaplanması................................................. 1285

3.1.1- Kurumlar Vergisi Matrahının Tespiti......................................... 1285

3.1.2- Ticari Kara Yapılacak İlaveler .................................................. 1285

3.1.2.1- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ...................................... 1286

3.1.2.2- Beyanname Üzerinde Düzeltilecek Giderler............................ 1287

3.1.2.3- Ticari Kara Dahil Olmayan İstisna Kazançlar ......................... 1287

3.1.3- Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler .............................. 1288

3.1.3.1- Muhasebe Kayıtları İle Değerleme Hükümlerinden Kaynaklanan İndirimler    1288

3.1.3.2- KVK’nın 10. Maddesinde Düzenlenen İndirimler.................... 1289

3.1.3.2.1- AR-GE İndirimi..................................................................... 1290

3.1.3.2.2- Sponsorluk Harcamaları........................................................ 1292

3.1.3.2.3- Belli Kuruluşlara Yapılan Bağış ve Yardımlar ......................... 1293

3.1.3.2.4- Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Dini Tesislere İlişkin Bağış ve Yardımlar  1294

3.1.3.2.5- Kültür ve Tanıtım Amaçlı Bağış ve Yardımlar......................... 1295

3.1.3.2.6- Bakanlar Kurulunca Yardım Kararı Alınan Doğal Afetlerde, Başbakanlık Aracılığı İle Yapılan Bağışlar    1296

3.1.3.2.7- Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Bağışlar           1296

3.1.3.2.8- Girişim Sermayesi Fonu........................................................ 1296

3.1.3.2.9- Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Türkiye’de Verilen Hizmetler 1297

3.1.3.2.10- Korumalı İşyeri İndirimi........................................................ 1298

3.1.3.2.11- EXPO 2016 Antalya Ajansına Yapılan Bağışlar..................... 1299

3.1.3.2.12-Nakdi Sermaye Artışları Üzerinden Hesaplanacak Faizler........ 1299

3.1.3.2.13- Özel Kanunlarda Öngörülen Bağış ve Yardımlar..................... 1300

3.1.3.3- İstisna Kazançlar .................................................................. 1301

3.1.3.3.1- İştirak Kazançları İstisnası.................................................... 1301

3.1.3.3.2- Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası       1306

3.1.3.3.3- Emisyon Primi İstisnası........................................................ 1307

3.1.3.3.4- Türkiye’de Kurulu Fonlar İle Yatırım Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin İstisna 1307

3.1.3.3.5- Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satışında İstisna Uygulaması .... 1310

3.1.3.3.6- Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumlar İle Bankalara Tanınan İstisna            1310

3.1.3.3.7- Yurt Dışı Şube Kazançları..................................................... 1312

3.1.3.3.8- Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma, Montaj İşleri ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlara İlişkin İstisna 1312

3.1.3.3.9- Eğitimi Teşvik Amaçlı İstisna................................................ 1314

4.1.3.3.10- Risturn İstisnası................................................................. 1317

3.1.3.3.11- Yatırım İndirimi................................................................... 1319

3.1.3.3.12- Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin                            İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna..................................................................... 1319

3.1.3.3.13- Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yapılan Faaliyetlere İlişkin Kazanç İstisnası   1320

3.1.3.3.14- Serbest Bölge Kazançları.................................................... 1323

3.1.3.3.15- Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna......................................... 1323

3.1.3.3.16- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Ürün Senetleri Satış Kazancı İstisnası       1325

3.1.3.3.17- Dönüşüm Kapsamındaki Taşınmaz Teslimlerinde Kazanç...... 1325

3.1.3.3.18- İstisna Uygulaması İle İlgili Diğer Hususlar............................ 1326

3.1.3.4- Zarar Mahsubu...................................................................... 1328

3.1.3.4.1- Kurumların Kendilerine Ait Geçmiş Dönem Zararlarının Mahsubu 1328

3.1.3.4.2- Devir veya Tam Bölünme Hallerinde Zarar Mahsubu................ 1329

3.1.4- Kurumlar Vergisinin Hesaplanması.......................................... 1329

3.1.5- Yatırımcı Kurumlarda İndirimli Vergi Uygulaması.................... 1330

3.2- Kaynakta Vergi Kesintisi............................................................... 1330

3.3- Ödenen Geçici Vergilerin Durumu.................................................. 1330

3.4- Örnek ve Muhasebe Kayıtları......................................................... 1331

4- HESAPLANAN VERGİ KARŞILIĞI İLE FİİLEN TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARLARININ FARKLI OLMASI 1333

4.1- Vergi Karşılığı İle Fiilen Tahakkuk Ettirilen Vergiler Arasındaki Fark İçin Yapılması Gereken İşlem      1334

4.2- Mahsup Fazlası Peşin Vergi Oluşması........................................... 1336

4.3- Örnek.......................................................................................... 1336

5.3.1- Bilançoda Yer Alan Vergi Karşılığı İle Fiilen Tahakkuk Eden Vergini Aynı Olması Hali            1337

5.3.2- Fiilen Tahakkuk Eden Vergi Tutarının Bilançoda Yer Alan Vergi Karşılığı Tutarından Daha Fazla Olması Hali 1338

5.3.3- Fiilen Tahakkuk Eden Vergi Tutarının Bilançoda Yer Alan Vergi Karşılığı Tutarından Daha Az Olması Hali     1338

5.3.4. Dördüncü Dönem Geçici Vergi Tutarı İle Bilançoda Yer Alan Vergi Karşılığı Tutarının Aşılması          1339

371- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)         1341

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI .............................................. 1341

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1341

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1341

372 - KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI..................................................... 1342

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1342

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1342

3- KIDEM TAZMİNATI......................................................................... 1342

3.1- Tanım.......................................................................................... 1342

3.2- Kıdem Tazminatı Ödenmesini Gerektiren Haller............................... 1343

3.2.1- Hizmet Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi.......... 1343

3.2.2- Hizmet Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshedilmesi................ 1343

3.2.3- Muvazzaf Askerlik.................................................................... 1343

3.2.4- Emeklilik.................................................................................. 1343

3.2.5- Evlenme................................................................................... 1344

3.2.6- Ölüm........................................................................................ 1344

3.3- Kıdem Tazminatının Hesaplanması................................................. 1344

3.3.1- Kıdem Tazminatına Esas Ücret ve Unsurlar.............................. 1344

3.3.2- Kıdem Tazminatında Sürenin Hesaplanması............................ 1345

3.3.3- Kıdem Tazminatının Hesaplanması.......................................... 1346

3.4- Kıdem Tazminatında Özellik Arz Eden Hususlar.............................. 1346

3.4.1- Kıdem Tazminatı Tavanı........................................................... 1346

3.4.2- Kıdem Tazminatında Gecikme Faizi ........................................ 1347

3.4.3- Kıdem tazminatında Zamanaşımı............................................. 1347

3.5- Kıdem Tazminatının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu................ 1347

4- MUHASEBE KAYITLARI ................................................................ 1348

373- MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI.................................................. 1349

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1349

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1350

379- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI....................................... 1352

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANIŞI.................................................. 1352

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1352

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1352

38- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI...... 1353

380- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER.............................................. 1354

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1354

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1354

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1355

381- GİDER TAHAKKUKLARI............................................................... 1356

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1356

2 - ENVANTER VE DEĞERLEME........................................................ 1356

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1356

39- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR................................. 1358

391- HESAPLANAN KDV.................................................................... 1359

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1359

2- ENVANTER VE DEĞERLEME ........................................................ 1359

3- KDV’NİN DOĞUŞUNDA GENEL İLKELER ....................................... 1359

4- HESAPLANAN KDV’NİN GİDER VEYA MALİYETE DÖNÜŞTÜĞÜ HALLER   1362

4.1- Personele Ayın Olarak Ücret Verilmesi........................................... 1362

4.2- Personele Ayın Olarak Verilen Kıymetlerden KDV Hesaplanmayacak Olanlar            1364

4.3- Hesaplanan KDV’nin Şüpheli veya Değersiz Alacak Olarak Gider Kaydı 1364

5- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1365

392- DİĞER KDV................................................................................ 1267

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1267

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1267

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1267

393- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI......................................... 1268

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1268

2- MUHASEBE KAYITLARI ................................................................ 1268

394- HESAPLANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ..................................... 1370

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI .............................................. 1370

2- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ .............................................................. 1370

2.1- Verginin Konusu........................................................................... 1370

2.2- Vergiyi Doğuran Olay .................................................................. 1371

2.3- ÖTV Mükellefleri .......................................................................... 1372

2.4- Vergileme Ölçüleri ve Matrah ........................................................ 1373

2.5- ÖTV’nin KDV Matrahına Etkisi ...................................................... 1373

2.6- Tevfkifat Uygulaması ................................................................... 1374

2.7- ÖTV’nin Belgelerde Gösterilmesi .................................................. 1375

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1375

397- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIKLARI.......................................... 1380

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1380

2- STOK SAYIM FARKLARININ DÖNEM KÂRINA ETKİSİ..................... 1380

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1382

399- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR....................................... 1384

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1384

2-ENVANTER VE DEĞERLEME.......................................................... 1384

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1384

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK İŞLEMLERİ

 

4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR............................................ 1387

40- MALİ BORÇLAR............................................................................ 1388

400- BANKA KREDİLERİ..................................................................... 1389

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1389

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI............................................. 1389

401- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR...................... 1390

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1390

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYITLARI...................................... 1390

402- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-) 1391

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1391

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYITLARI...................................... 1391

405- ÇIKARTILMIŞ TAHVİLLER............................................................ 1392

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1392

2- TAHVİLLERİN DEĞERLEMESİ....................................................... 1392

2.1- Bedelli Tahvillerin Değerlemesi...................................................... 1392

2.2 - Endeksli Tahvillerin Değerlemesi.................................................. 1394

407- ÇIKARTILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER.................................. 1397

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1397

2 - MUHASEBE KAYDI VE DEĞERLEME............................................ 1397

408- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)........................................ 1398

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1398

2- MUHASEBE KAYDI........................................................................ 1398

409- DİĞER MALİ BORÇLAR............................................................... 1400

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1400

42- TİCARİ BORÇLAR.......................................................................... 1401

420- SATICILAR.................................................................................. 1402

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1402

2- ENVANTER VE DİĞER HUSUSLAR................................................. 1402

421- BORÇ SENETLERİ ..................................................................... 1403

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1403

2- BORÇ SENETLERİNDE DEĞERLEME............................................. 1403

3- ENVANTER VE MUHASEBE KAYITLARI......................................... 1403

422- BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-).............................................. 1406

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1406

2- ENVANTER VE MUHASEBE KAYDI................................................ 1406

2.1 - Envanter Çıkartılması................................................................... 1406

2.2- Reeskont Tutarının Hesaplanması.................................................. 1406

2.3- Muhasebe Kayıtları....................................................................... 1407

426- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR........................................... 1409

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1409

2- ENVANTER VE DİĞER HUSUSLAR................................................. 1409

429- DİĞER TİCARİ BORÇLAR............................................................. 1411

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1411

2- DEĞERLEME................................................................................. 1411

43- DİĞER BORÇLAR......................................................................... 1412

431- ORTAKLARA BORÇLAR.............................................................. 1413

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1413

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1413

3- ÖRTÜLÜ SERMAYE....................................................................... 1414

3.1- Tanım.......................................................................................... 1414

3.2- Kanunlarımızda Yer Alan Düzenlemeler........................................... 1414

3.3- Örtülü Sermayenin Şartları............................................................. 1417

3.4- Örtülü Sermaye Uygulamasında Ortak ve Ortakla İlişkili Kişiler......... 1418

3.4.1- Ortak........................................................................................ 1418

3.4.2- İlişkili Kişi................................................................................ 1419

3.5- Kar Dağıtımı Açısından Değerleme................................................ 1423

3.6- Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Dağıtımı..................................... 1423

3.7- Hazine Kaybının Aranıp Aranmayacağı........................................... 1424

3.8- Özellikli Durumlar.......................................................................... 1425

3.8.1- Borçlanma Türü Açısından Değerleme..................................... 1425

3.8.2- Ticari İşlem Sonucu Oluşan Borçlar......................................... 1425

3.8.3- Örtülü Sermaye Faizinin Vergi Ziyaı Oluşturduğu Dönem........ 1425

3.8.4- KDV Yönünden Yapılacak İşlem............................................... 1426

3.8.5- Kapsama Giren Borç Tutarının Tespiti...................................... 1427

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1427

432- İŞTİRAKLERE BORÇLAR............................................................. 1431

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1431

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1431

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1431

433- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR............................................... 1432

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1432

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1432

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1432

436- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR........................................................... 1433

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1433

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1433

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1433

437- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU(-)................................... 1434

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1434

2- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI............................................. 1434

438- KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR 1435

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1435

2- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK GAYELİ VERGİ ERTELEMESİ 1435

3- DEĞERLEME VE MUHASEBE KAYDI............................................. 1436

44- ALINAN AVANSLAR...................................................................... 1437

440- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI...................................................... 1438

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI .............................................. 1438

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1438

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1438

449- ALINAN DİĞER AVANSLAR......................................................... 1439

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1439

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1439

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1439

47 - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI................................................... 1440

472- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI...................................................... 1441

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1441

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1441

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1442

479- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI....................................... 1443

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1443

2- ENVANTER VE DEĞERLEME ........................................................ 1443

48- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI...... 1444

480- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER.............................................. 1445

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1445

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1445

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1446

4- ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR.................................................... 1448

4.1 - Gayrimenkul Sermaye İratları........................................................ 1448

4.1.1- Şahıslar Açısından................................................................... 1448

4.1.2- Ticari İşletmeler Açısından....................................................... 1448

4.1.3- Kurumlar Vergisi Mükellefleri Açısından.................................. 1448

4.1.4- İstisna...................................................................................... 1449

4.2- Hasılatın Tespitinde Peşin Alınan Kiraların Durumu ......................... 1449

4.2.1- Şahıslar Açısından................................................................... 1449

4.2.2- Ticari İşletmeler ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Açısından.... 1449

4.3- Beyan ve Vergileme...................................................................... 1450

5.4- Stopaj ve Mahsubu...................................................................... 1451

481- GİDER TAHAKKUKLARI............................................................... 1452

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1452

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1452

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1452

49- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR........................................... 1454

492- GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KDV..... 1455

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1455

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1455

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1455

493- TESİSE KATILMA PAYLARI......................................................... 1456

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1456

2- ENVANTER VE DEĞERLEME ........................................................ 1456

3- MUHASEBE KAYITLARI ................................................................ 1456

499- DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR................. 1458

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI .............................................. 1458

2- ENVANTER VE DEĞERLEME ........................................................ 1458

3- MUHASEBE KAYITLARI ................................................................ 1458

 

ALTINCI BÖLÜM

ÖZKAYNAK (SERMAYE) İŞLEMLERİ

 

5- ÖZ KAYNAKLAR............................................................................. 1461

50- ÖDENMİŞ SERMAYE.................................................................... 1462

500- SERMAYE.................................................................................. 1463

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1463

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1464

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1464

4- SERMAYEYİ TEMSİL EDEN MENKUL KIYMETLER........................ 1465

4.1- Hisse Senetleri (Pay Senetleri) ...................................................... 1465

4.2- Esas Sermaye Payları .................................................................. 1465

5- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR..................................................... 1465

5.1- Sermaye-Öz Sermaye Ayırımı........................................................ 1465

5.2- Vergi Kanunlarında Öz Sermayenin Belirleyici Olduğu Haller ........... 1466

5.2.1- Bilanço Esasında Ticari Kazanç ile Kurum Kazancının Tespitinde Dönem Başı ve Dönem Sonu Öz Sermaye Tutarları Esas Alınmaktadır............................................................... 1466

5.2.2- Örtülü Sermayenin Varlığı Öz Sermaye Tutarına Göre Belirlenmektedir           1467

5.2.3- Öz Sermaye Üzerinden hesaplanan Faizler Gider Kaydedilemez 1467

5.2.4- Devralınan Kurumlar İle Tam Bölünmeye Tabi Tutulan                                  Kurum Zararlarının Mahsubu Bu Kurumların Öz Sermayeleri İle Sınırlıdır............................................ 1468

5.2.5- Girişim Sermayesi Fon Tutarı Öz Sermaye Esas Alınarak Belirlenmektedir      1468

5.2.6- Finansman Gider Kısıtlaması Yabancı Kaynakları Öz Kaynaklarını Aşan Mükellefler İçin Söz Konusu Olacaktır.......................................................................................................... 1469

5.2.7- Kazancı Bilanço Esasında Saptanan Bir Ferdi İşletmenin Sermaye Şirketine Devri      1470

5.2.8- Veraset ve İntikal Vergisinde Uygulama ................................... 1470

5.3- Öz Sermayenin Hesaplanması....................................................... 1470

5.3.1- Aktif Toplamından Borçların İndirilmesi Suretiyle Öz Sermaye Hesabı 1470

5.3.2.1- Gerçek Aktifin Hesabı............................................................ 1471

5.3.2.2- Aktifi Düzenleyici Hesaplar.................................................... 1472

5.3.2.3- Borçlar.................................................................................. 1473

5.3.2- Öz Sermaye Unsurlarının Toplanması Suretiyle Hesaplama..... 1473

5.4- Enflasyon Düzeltmesinin Öz Sermaye Tutarına Etkisi...................... 1474

6- NAKDİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA FAİZ İNDİRİMİ....................... 1475

6.1- Yasal Düzenleme ......................................................................... 1475

6.2- İndirimin Mahiyeti.......................................................................... 1477

6.3- Yararlanacak Mükellefler .............................................................. 1478

6.4- Yararlanacak Sermaye Artırımları .................................................. 1479

6.5- Sermaye Azaltımı Yapılması ......................................................... 1480

6.6- Sürenin Belirlenmesi .................................................................... 1480

6.7- Ticari Krediler Faiz Oranı .............................................................. 1481

6.8- Bakanlar Kurulunca Belirlenen İndirim Oranları ................................ 1481

6.9- İndirimin Uygulanması .................................................................. 1483

6.10- İndirim Tutarının Kayıtlarda İzlenmesi ........................................... 1484

6.11- Örnek ve Muhasebe Kayıtları ...................................................... 1484

501- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)......................................................... 1487

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1487

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1487

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1487

502- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI.............................. 1491

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1491

2- MUHASEBE KAYITLARI ................................................................ 1491

503- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)....................... 1492

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1492

2- MUHASEBE KAYITLARI ................................................................ 1492

52- SERMAYE YEDEKLERİ................................................................ 1494

520- HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ................................................. 1495

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1495

2- ENVANTER VE DEĞERLEME ........................................................ 1495

3- EMİSYON PRİMLERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU 1496

4- TÜRK TİCARET KANUNUNDA YERALAN ESASLAR ....................... 1497

5- MUHASEBE KAYITLARI ................................................................ 1498

521- HİSSE SENETLERİ İPTAL KARLARI............................................. 1500

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1500

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1500

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1500

4- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR..................................................... 1501

522- MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI . 1502

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1502

2- MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABININ KAYITLARDAN ÇIKARILMASI          1502

523- İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI......................... 1504

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1504

2- İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABININ KAYITLARDAN ÇIKARILMASI         1505

524- MALİYET ARTIŞ FONU................................................................ 1506

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1506

2- MALİYET ARTIŞ FONU HESABININ KAYITLARDAN ÇIKARILMASI . 1506

525- ALTIN MALİYETİ ARTIŞ FONU...................................................... 1508

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI .............................................. 1508

526- SONRADAN ENVANTERE ALINAN VARLIK KARŞILIĞI.................. 1509

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1509

2- ENVANTER VE DEĞERLEME ........................................................ 1510

3- KAYIT DIŞI KIYMETLERİN KAYDI ALINMASINA İLİŞKİN ESASLAR VE MUHASEBE KAYITLARI    1510

3.1. Emtianın Kayda Alınması.............................................................. 1510

3.2. Makina, Demirbaş ve Teçhizatın Kayda Alınması............................ 1513

529- DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ................................................... 1516

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1516

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1516

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1516

54- KAR YEDEKLERİ.......................................................................... 1517

540- YASAL YEDEKLER..................................................................... 1518

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1518

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1520

3 - MUHASEBE KAYITLARI................................................................ 1520

541- STATÜ YEDEKLERİ..................................................................... 1521

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI .............................................. 1521

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1521

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1521

542- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER.......................................................... 1522

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1522

2- ENVANTER VE DEĞERLEME......................................................... 1523

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1523

548- DİĞER KAR YEDEKLERİ............................................................. 1524

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANIŞI.................................................. 1524

2-ENVANTER VE DEĞERLEME.......................................................... 1524

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1524

549- ÖZEL FONLAR............................................................................ 1525

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1525

2- ENVANTER VE DEĞERLEME ........................................................ 1525

3- FONLARIN AYRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR VE MUHASEBE KAYITLARI 1525

3.1- Yenileme Fonu ............................................................................ 1525

3.1.1- Fonun Ayrılması ve Kullanımı ................................................. 1525

3.1.2- Tasfiye-Devir-Birleşme Hali ...................................................... 1527

3.1.3- Yenileme Fonuna Alınacak Karın Saptanmasında Özellik Arz Eden Hususlar   1527

3.1.5- Muhasebe Kayıtları .................................................................. 1530

3.2- Vazgeçilen Borçlar Fonu .............................................................. 1532

3.3- 4369 Sayılı Kanunla Yapılan Özel Düzenleme ................................. 1533

3.4- Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnasına İlişkin Uygulama 1533

3.5- AR-GE Faaliyetinde Bulunanların Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kanunla Kurulan Vakıflar ile Uluslararası Fonlardan Aldıkları Destekler ........................................................................................... 1534

3.6- Girişim Sermayesi Fonu ............................................................... 1535

3.6.1- Genel Olarak ........................................................................... 1535

3.6.2 - Fonun Ayrılması ..................................................................... 1536

3.6.3- Fonun Kullanım Esasları ......................................................... 1537

3.6.4- Örnek ...................................................................................... 1538

57- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI............................................................. 1540

570- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI........................................................... 1541

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1541

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1541

58- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-).................................................... 1542

580- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)................................................... 1543

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1543

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1543

3- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR .................................................... 1544

3.1- Gelir Vergisi Matrahının Tespitinde Zarar Mahsubu.......................... 1544

3.1.1- Bir Gelir Unsurundan Doğan Zararın Diğer Gelir Unsurlarından Elde Edilen Gelirlerden Mahsubu      1544

3.1.2- Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu............................................. 1545

3.1.3- Yurt Dışı Faaliyet Zararlarının Mahsubu.................................... 1545

3.2- Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Zarar Mahsubu.................... 1546

3.2.1- Kurumların Kendi Faaliyetleri Sonucu Oluşan Geçmiş Dönem Zararları           1546

3.2.2- Devir Alınan veya Bölünen Kurum Zararlarının Mahsubu ......... 1546

3.2.3- Yurt Dışı Zararlarının Mahsubu................................................. 1547

3.3- 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Matrah Artırımında Bulunulması Halinde Zarar Mahsubu 1549

3.3.1- Genel Olarak ........................................................................... 1549

3.4- Zarar Devri Halinde Zararlı Yılla İlgili Defter ve Belgelerin Muhafaza ve İbraz Zamanaşımı      1550

59- DÖNEM NET KARI (ZARARI) ........................................................ 1551

590- DÖNEM NET KARI...................................................................... 1552

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1552

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1552

591- DÖNEM NET ZARARI (-).............................................................. 1552

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1552

YEDİNCİ BÖLÜM

GELİR TABLOSU HESAPLARI İŞLEMLERİ

 

6- GELİR TABLOSU HESAPLARI......................................................... 1555

60- BRÜT SATIŞLAR........................................................................... 1557

600- YURT İÇİ SATIŞLAR..................................................................... 1558

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1558

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1559

601- YURTDIŞI SATIŞLAR .................................................................. 1560

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1560

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1560

602- DİĞER GELİRLER....................................................................... 1561

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1561

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1562

61- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)................................................................... 1563

610- SATIŞTAN İADELER (-)................................................................ 1564

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1564

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1564

611- SATIŞ İSKONTOLARI (-)............................................................... 1566

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1566

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1566

2.1- Satıcı İşletme Kayıtları................................................................... 1567

2.2- Alıcı İşletme Kayıtları..................................................................... 1568

612- DİĞER İNDİRİMLER (-)................................................................. 1569

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1569

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1569

62- SATIŞLARIN MALİYETİ.................................................................. 1570

620- SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ ............................................... 1573

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1573

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1573

621- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ............................................. 1574

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1574

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1574

622- SATILAN HİZMET MALİYETİ ........................................................ 1576

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1576

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1576

623- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ .................................................... 1578

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1578

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1578

63- FAALİYET GİDERLERİ (-)............................................................... 1579

1- GENEL AÇIKLAMA......................................................................... 1579

2- KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER.................................... 1581

3- TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER.............. 1582

3.1- GVK’nın 40. Maddesinde Yer Alan Giderler.................................... 1583

3.1.1- Genel Giderler (GVK mad. 40/1) ............................................... 1583

3.1.1.1- Üretim Birimleriyle İlgili Olmayan İdari Personel ve Diğer Personele Ödenen Ücretler          1584

3.1.1.2- Isıtma, Aydınlatma, Su ve Telefon Giderleri........................... 1584

3.1.1.3- İşyerleri İçin Ödenen Kira Bedelleri....................................... 1584

3.1.1.4- Alet, Edevat ve Makinelere İlişkin Kira Giderleri..................... 1585

3.1.1.5- Taşıt Araçlarının Kira Giderleri.............................................. 1585

3.1.1.6- Temsil ve Ağırlama Giderleri................................................. 1585

3.1.1.7- Sigorta Giderleri.................................................................... 1586

3.1.1.8- Finansal Kiralama Giderleri................................................... 1586

3.1.1.9- Reklam Giderleri.................................................................... 1586

3.1.1.10- İlan ve Duyurular................................................................. 1587

3.1.1.11- Mesleki Dernek ve Birliklere, Giderlere Katılma Payı Adı Altında Yapılan Ödemeler 1587

3.1.1.12- Yurt Dışı Büro Giderleri....................................................... 1588

3.1.1.13- Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri....................................... 1588

3.1.1.14- Numuneler........................................................................... 1588

3.1.2- Sosyal Giderler (GVK mad. 40/2) ............................................. 1589

3.1.2.1- Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedelleri.............................. 1589

3.1.2.2- İlaç ve Tedavi Giderleri.......................................................... 1590

3.1.2.3- Sigorta Primleri ve Emekli Aidatı........................................... 1590

3.1.2.4- Giyim Giderleri...................................................................... 1591

3.1.3- Zarar Ziyan ve Tazminatlar (GVK Mad 40/3) ............................. 1591

3.1.4- Seyahat ve İkamet Giderleri (GVK Mad. 40/4) ........................... 1596

3.1.5- Taşıt Giderleri (GVK Mad. 40/5) ................................................ 1598

3.1.6- Ayni Vergi, Resim ve Harçlar (GVK Mad. 40/6) ......................... 1599

3.1.7- Amortismanlar (GVK Mad. 40/7)................................................ 1599

3.1.8- İşveren Tarafından Ödenen Sendika Aidatları (GVK Mad. 40/8) 1600

3.1.9- Bireysel Emeklilik Sistemi İçin İşverenlerce Ödenen Katkı Payları 1600

3.1.10- Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda Maddelerinin Maliyet Bedeli .............................................................. 1600

3.1.11- İşbaşı Eğitim Programlarına Katılanlara Yapılan Ödemeler .... 1603

3.2- KVK’nın 8. Maddesinde Yer Alan Giderler................................... 1604

3.2.1- Menkul Kıymet İhraç Giderleri (Mad. 8/1-a) .............................. 1604

3.2.2- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (Mad. 8/1-b) .......................... 1604

3.2.3- Genel Kurul Toplantıları, Birleşme, Devir, Bölünme, Fesih ve Tasfiye Giderleri (Mad. 8/1-c)    1605

3.2.4- Eshamlı Komandit Şirketlerde Komandite Ortağın Kar Payı (Mad. 8/1-ç)           1605

3.2.5- Katılım Bankalarınca Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları (Mad. 8/1-d )     1606

3.2.6- Sigorta Teknik İhtiyatları (Mad. 8/1-e) ....................................... 1606

3.2.6.1- Muallak Hasarlara Mahsus Tazminat Karşılıkları.................... 1606

3.2.6.2- Kazanılmamış Prim Karşılıkları............................................. 1607

3.2.6.3- Riyazi İhtiyatlar...................................................................... 1607

3.2.6.4- Deprem Hasar Karşılıkları...................................................... 1607

3.2.7- Kurum Çalışanlarına Ödenen Kar Payı İkramiyeleri (Temettü İkramiyesi)          1608

3.3- Götürü Gider Uygulaması (GVK Mad. 40/1) ................................... 1608

3.3.1- Götürü Gider Kaydedilebilecek Mükellefler............................... 1608

3.3.2- Götürü Gider Hesaplanmasına Esas Olacak Hasılat.................. 1608

3.3.3- Götürü Gider Kaydedilecek Azami Tutar................................... 1610

3.3.4- Götürü Giderin Muhasebeleştirilmesi....................................... 1610

3.4- Diğer İndirimler............................................................................. 1611

3.4.1- Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları.................. 1612

3.4.2- Eğitim ve Sağlık Harcamaları................................................... 1613

3.4.3- Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Özürlülerin Engellik İndirimi 1613

4- KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER.................................... 1613

4.1- GVK Mad. 41’de Yer Alan Giderler................................................. 1613

4.1.1- Teşebbüs Sahibi ile Eşinin ve Çocuklarının İşletmeden Çektikleri Paralar veya Aynen Aldıkları Sair Değerler (GVK Mad. 41/1) ......................................................................................... 1613

4.1.2- Teşebbüs Sahibinin Kendisine, Eşine, Küçük Çocuklarına İşletmeden Ödenen Aylıklar, Ücretler, İkramiyeler, Komisyonlar ve Tazminatlar (GVK Mad. 41/2) ................................... 1615

4.1.3- Teşebbüs Sahibinin İşletmeye Koyduğu Sermaye İçin Yürütülecek Faizler (GVK Mad. 41/3)    1615

4.1.4- Teşebbüs Sahibinin, Eşinin ve Küçük Çocuklarının İşletmede Cari Hesap veya Diğer Şekillerdeki Alacakları Üzerinden Yürütülecek Faizler (GVK Mad. 41/4) ................................ 1615

4.1.5- İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemlerde Emsallere Uygunluk İlkesine Göre İşletme Aleyhine Oluşan Farklar          1615

4.1.6- Her Türlü Para Cezaları ve Vergi Cezaları ile Teşebbüs Sahibinin Suçlarından Doğan Cezalar (GKV Mad. 41/6).......................................................................................................... 1616

4.1.6.1- Gecikme Faizi........................................................................ 1617

4.1.6.2- Gecikme Zammı.................................................................... 1618

4.1.6.3- Tecil Faizi.............................................................................. 1618

4.1.7- Her Türlü Alkol ve Alkollü İçkiler ile Tütün ve Tütün Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderlerinin Bakanlar Kurulunca Belirlenecek Oranı Gider Yazılamaz (GVK Mad. 41/7)........ 1619

4.1.8- Bazı Deniz ve Hava Taşıtlarının Gider ve Amortismanları (GVK Mad. 41/8)       1619

4.1.9- Basın Yoluyla İşlenen Fiillere İlişkin Ödenen Tazminatlar (GVK Mad. 41/10)    1619

4.2- KVK Mad. 11’de Yer Alan Giderler................................................. 1619

4.2.1- Öz Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler (Mad. 11/1-a) 1619

4.2.2- Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler, Kur Farkları ve Benzeri Giderler (Mad. 11/1-b)   1620

4.2.3- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlar (Mad. 11/1-c)        1621

4.2.4- Yedek Akçeler (Mad. 11/1-ç) ..................................................... 1623

4.2.5- Kurumlar Vergisi, Her Türlü Para ve Vergi Cezalar İle Zam ve Faizler (Mad. 11/1-d)     1623

4.2.6- Menkul Kıymetlerin İtibarî Değerlerinin Altında İhracından Doğan Zararlar İle Bunlara İlişkin Komisyonlar ve Benzeri Giderler (Mad. 11/1-e) ........................................................... 1623

4.2.7- İşletmenin Esas Faaliyet Konusu İle İlgili Olmayan Bazı Motorlu Deniz ve Hava Taşıtlarının Gider ve Amortismanları (Mad. 11/1-f) ............................................................. 1624

4.2.8- Kurum Ortak, Yönetici ve Çalışanlarının Suçlarından Doğan Maddi ve Manevi Zarar Tazminatları (Mad. 11/1-g) .......................................................................................................... 1625

4.2.9- Basın veya Radyo ve Televizyon Yayınları Yoluyla Sebebiyet Verilen Maddi ve Manevi Zarar Tazminatları (Mad. 11/1-h) .............................................................................................. 1625

4.2.10- Her Türlü Alkol, Tütün ve Bunların Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderlerinin %50’si (Mad. 11/1-ı)             1625

4.2.11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Verilen Kâr Payları........ 1625

4.3- İndirilemeyecek Diğer Giderler....................................................... 1626

4.3.1- Hırsızlık ve Dolandırıcılıktan Meydana Gelen Zararlar............... 1626

4.3.2- Maliyet Bedeline Dahil Edilmesi Gereken Harcamalar............... 1627

4.3.3- VUK Hükümlerine Uygun Olmayan Reeskont Faiz Giderleri...... 1627

4.3.4- Peşin Ödenen Giderler............................................................. 1627

4.3.5- VUK’da Düzenlenmeyen Karşılıklar.......................................... 1628

4.3.6- Fazladan Ayrılan Amortismanlar ............................................. 1628

4.3.7- Nedeni Bulunamayan Sayım ve Tesellüm Farkları.................... 1628

4.3.8- Motorlu Taşıtlar Vergisi............................................................ 1629

4.3.9- Özel İletişim Vergisi................................................................. 1629

630- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ(-)................................. 1630

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1630

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1630

2.1- Ar-Ge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi ................................... 1630

2.2- AR-GE İndiriminin Muhasebeleştirilmesi ........................................ 1631

3- AR-GE İNDİRİMİ ............................................................................ 1632

3.1- Genel Olarak ............................................................................... 1632

3.2- AR-GE İndiriminin Hesaplanması ve Uygulanması .......................... 1633

3.2.1- AR-GE Faaliyeti  ...................................................................... 1633

3.2.2- AR-GE Harcamaları  ................................................................. 1634

3.2.3- İndirimin Hesaplanması ve Uygulanması ................................. 1637

3.3- Mükelleflerden İstenecek Belgeler ................................................. 1637

3.3.1- Ar-Ge Projesi İle İlgili Olarak İstenecek Belgeler ...................... 1637

3.3.2- Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ....................................... 1638

3.4- 5746 Sayılı Kanunla Getirilen Ar-Ge Teşvikleri................................. 1638

3.5- 6676 sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme ......................................... 1640

3.6- AR-GE İndiriminde Tercih ve Genel Değerlendirme.......................... 1641

3.7- Uygulama Örneği ......................................................................... 1642

631- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ(-).......................... 1645

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANIMI.................................................. 1645

2- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR..................................................... 1646

2.1- Hediye Çekleri.............................................................................. 1646

2.1.1- Karşılığı Ödenmeksizin Çıkarılan Hediye Çekleri...................... 1646

2.1.2- Karşılığı Ödenerek Çıkarılan Hediye Çekleri.............................. 1648

2.1.3- Hediye Çeklerinin Kaybolması.................................................. 1651

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1652

632- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)................................................... 1653

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANIMI.................................................. 1653

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1654

3- KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE TOPLU BAKIŞ........... 1654

4- İŞLETMEDE ÖDENEN VERGİLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ..... 1658

4.1- Genel Esaslar............................................................................... 1658

4.2- Özel İletişim Vergisi ve Muhasebeleştirilmesi.................................. 1660

4.2.1- Cep Telefonu İşletmecilerinde Muhasebe Kayıtları.................... 1661

4.2.2- Cep Telefonu Satıcılarında Muhasebe Kayıtları......................... 1662

4.3.3- Cep Telefonu Kullanıcılarında Muhasebe Kayıtları.................... 1663

64- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR................ 1664

640- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ........................................ 1665

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1665

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1666

3- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR..................................................... 1666

3.1- İştirak Kazançları İstisnası............................................................. 1666

3.2- Kâr Paylarının Elde Edilmesi ........................................................ 1666

3.2.1- Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı ............................................. 1666

3.2.2- Limited Şirketlerde Kâr Dağıtımı .............................................. 1667

3.2.3- Eshamlı Komandit Şirketlerde Kâr Dağıtımı.............................. 1667

3.2.4- Kooperatiflerde (Gelir-Gider Farkı) Dağıtımı.............................. 1667

3.2.5- İş Ortaklıklarında Kâr Dağıtımı.................................................. 1668

641- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ.......................... 1669

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1669

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1669

642- FAİZ GELİRLERİ.......................................................................... 1670

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI .............................................. 1670

2- FAİZ GELİRLERİNDE ELDE ETME................................................. 1670

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1674

643- KOMİSYON GELİRLERİ............................................................... 1678

1 -HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1678

2- ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR..................................................... 1678

3- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1678

644- KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR............................................ 1679

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1679

2- MUHASEBE KAYITLARI ................................................................ 1679

645- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI............................................... 1682

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1682

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1683

646- KAMBİYO KARLARI..................................................................... 1684

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1684

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1684

647- REESKONT FAİZ GELİRLERİ....................................................... 1686

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1686

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1687

648- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI.......................................... 1688

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1688

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1688

649- DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR............................................ 1689

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1689

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1689

65- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)........ 1690

653- KOMİSYON GİDERLERİ(-)............................................................ 1691

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1691

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1691

654- KARŞILIK GİDERLERİ(-)............................................................... 1692

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1692

2- TEKDÜZEN HESAP PLANINDA ÖNGÖRÜLEN KARŞILIKLAR.......... 1692

2.1- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı.................................. 1692

2.2- Şüpheli Alacaklar Karşılıkları.......................................................... 1693

2.2.1- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı............................................. 1693

2.2.2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı.............................................. 1693

2.3- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı..................................................... 1693

2.4 - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı ..................................................... 1694

2.5 - Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı......................... 1694

2.6- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı...................... 1694

2.7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı........... 1694

2.8- Kıdem Tazminatı Karşılığı.............................................................. 1695

3- VUK’DA KARŞILIKLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER ....................... 1695

4- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1696

655- MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)....................................... 1697

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1697

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1697

656- KAMBİYO ZARARLARI(-)............................................................. 1698

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1698

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1698

657- REESKONT FAİZ GİDERLERİ(-)................................................... 1700

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1700

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1701

658- ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI(-)................................... 1702

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI .............................................. 1702

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1702

659- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)................................... 1703

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI .............................................. 1703

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1703

66- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)........................................................... 1705

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1705

2- FİNANSMAN GİDERLERİNİN MALİYET UNSURU OLARAK DİKKATE ALINMASI      1706

3- FİNANSMAN GİDERLERİNİN TİCARİ KAZANÇTAN İNDİRİLMESİ..... 1707

3.1- Gider Kısıtlaması ......................................................................... 1707

3.2- Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Finansman Giderleri    1708

3.3- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlar.. 1710

660- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-).................................. 1712

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI .............................................. 1712

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1712

661- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-).................................. 1719

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1719

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1719

67- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR.................................................. 1720

671- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI.......................................... 1721

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANIMI.................................................. 1721

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1722

679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR..................................... 1723

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1723

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1724

68- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR.................................. 1726

680- ÇALIŞILMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLAR (-).......................... 1727

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1727

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1727

681- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)................................. 1728

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1728

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1728

689- DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR............................... 1730

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1730

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1731

69- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI................................................. 1733

690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI....................................................... 1734

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI .............................................. 1734

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1734

691- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 1738

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1738

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1739

692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI................................................ 1741

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1741

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1741

697- YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME HESABI ...... 1743

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1743

2- MUHASEBE KAYITLARI ................................................................ 1744

698- ENFLASYON DÜZELTME HESABI .............................................. 1746

1- HESABIN İÇERİĞİ VE KULLANILIŞI............................................... 1746

1.1- 31.12.2003 Tarihli Bilançonun Düzeltilmesinde Kullanım .................. 1746

1.2- VUK’un Mükerrer 298. Maddesine Göre Yapılacak Düzeltmede Kullanım 1746

2- MUHASEBE KAYITLARI................................................................. 1747

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

MALİYET HESAPLARI İŞLEMLERİ

 

7- MALİYET HESAPLARI..................................................................... 1751

7/A SEÇENEĞİ................................................................................... 1756

1- GİDER TÜRÜ AYIRIMI.................................................................... 1756

2- 7/A SEÇENEĞİ MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ....................... 1757

2.1- Fiili Maliyet Yöntemi .................................................................... 1757

2.2- Standart (Önceden Belirlenmiş) Maliyet Yöntemi............................. 1759

3- GİDER DAĞITIM TABLOSU............................................................ 1764

70- MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI............................ 1765

700- MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI ............................... 1765

701- MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI................................ 1765

71- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ............................. 1768

72- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ.......................................................... 1769

73- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ ......................................................... 1770

74- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ............................................................ 1771

75- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ..................................... 1772

76- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ................................ 1773

77- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ....................................................... 1774

78- FİNANSMAN GİDERLERİ............................................................... 1775

7/B- SEÇENEĞİ.................................................................................. 1776

1- GİDER YERİ AYIRIMI..................................................................... 1776

2- HESAPLARIN İŞLEYİŞİ.................................................................. 1778

3- GİDER DAĞITIM TABLOSU............................................................ 1780

4- BÜYÜK DEFTER HESAPLARI ........................................................ 1780

4.1- İlk Madde Malzeme Gideri Hesabı (790) ........................................ 1780

4.2- İşçi Ücret ve Giderleri Hesabı (791) ............................................... 1781

4.3- Memur Ücret ve Giderleri (792) ..................................................... 1782

4.4- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hesabı (793) ..................... 1783

4.5- Çeşitli Giderler Hesabı (794) ......................................................... 1783

4.6- Vergi Resim ve Harçlar Hesabı (795) ............................................. 1784

4.7- Amortismanlar ve Tükenme Payları (796) ....................................... 1785

4.8- Finansman Giderleri (797) ............................................................. 1786

4.9- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı (798) ........................................... 1787

4.10- Üretim Maliyet Hesabı (799)......................................................... 1788

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR............................................................ 1791