İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

GELİRİN TANIMLANMASINDA KULLANILAN TEORİLER VE

BAZI YABANCI ÜLKELERDEKİ UYGULAMALAR

 

1. VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİR KAVRAMI VE GELİRİ TANIMLAMAKTA KUL-LANILAN TEORİLER

1.1. Vergilendirilebilir Gelir

1.2. Geliri Tanımlayan Teoriler ve Devamlılık Kriterinin Bu Teoriler İçerisin-deki Yeri

1.2.1. Kaynak Teorisi

1.2.1.1 Tanımı ve Özellikleri

1.2.1.2 Eleştirisi

1.2.2. Safi Artış Teorisi

1.2.2.1 Tanımı ve Özellikleri

1.2.2.2 Eleştirisi         

1.2.3. Devamlılık Kriterinin Gelir Teorileri İçerisindeki Yeri

2. BAZI YABANCI ÜLKELERDEKİ GELİR TANIMLAMALARI

2.1. Almanya

2.1.1. Gelirin Tanımı ve Kapsamı

2.1.2. Ticari Faaliyet ile Serbest Meslek Faaliyetinin Belirlenmesinde De-vamlılık Ölçütü

2.2. Amerika Birleşik Devletleri        

2.2.1. Gelirin Tanımı ve Kapsamı

2.2.2. Ticari Faaliyet ile Serbest Meslek Faaliyetinin Belirlenmesinde De-vamlılık Ölçütü

2.3. İngiltere

2.3.1. Gelirin Tanımı ve Kapsamı

2.3.2. Ticari Faaliyet ile Serbest Meslek Faaliyetinin Belirlenmesinde De-vamlılık Ölçütü

2.4. Kanada

2.4.1. Gelirin Tanımı ve Kapsamı

2.4.2. Ticari Faaliyet ile Serbest Meslek Faaliyetinin Belirlenmesinde De-vamlılık Ölçütü

2.5. Avusturya           

2.5.1. Gelirin Tanımı ve Kapsamı

2.5.2. Ticari Faaliyet ile Serbest Meslek Faaliyetinin Belirlenmesinde De-vamlılık Ölçütü

 

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK GELİR VERGİSİNDE GELİR TEORİSİ VE ARIZİ TİCARİ İLE

ARIZİ SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE DEVAMLILIK KRİTERİ

 

1. TÜRK GELİR VERGİSİ SİSTEMİNDE BENİMSENEN GELİR TEORİSİ

2. TÜRK GELİR VERGİSİ SİSTEMİNDE DEVAMLILIK KRİTERİNİN GELİR UN-SURLARININ TANIMLANMASINDAKİ YERİ

3. DEVAMLILIK KRİTERİNİN ARIZİ TİCARİ İLE ARIZİ SERBEST MESLEK FAALİ-YETLERİNİN NİTELENDİRİLMESİNDEKİ YERİ

3.1. Ticari Faaliyet - Arızi Ticari Faaliyet Ayrımı Açısından Devamlılık Kriteri

3.1.1. Arızi Ticari Faaliyetin Özellikleri

3.1.1.1. Emek ve Sermaye Unsurlarının Birlikte Kullanımı

3.1.1.2. Gelir Elde Etme Amacı        

3.1.1.3. Faaliyetin Devamlılık Arzetmemesi

3.1.1.3.1. Faaliyetin Devamlı Olduğu Yönünde Karine Sayılan Hal-ler

3.1.1.3.1.1. Gelir Vergisi Kanunu’nda Sayılan Bazı Faaliyetle-rin Yapılması

3.1.1.3.1.2. Vergi Usul Kanunu'nda Sayılan İşe Başlama Belir-tilerinin Bulunması

3.1.1.3.1.3. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticari İşletme Vasfı-nın Bulunması

3.1.1.3.1.3.1. Belli Bir Düzeyde Gelir Sağlamayı Hedef Tutma

3.1.1.3.1.3.2. Devamlılık

3.1.1.3.1.3.3. Bağımsızlık

3.1.1.3.1.4. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Esnaf Vasfının Bu-lunması

3.1.1.3.1.4.1. Ekonomik Faaliyetin Sermayeden Fazla Be-denî Çalışmaya Dayanması

3.1.1.3.1.4.2. Gelirin Belli Bir Sınırı Aşmaması

3.1.1.3.2. Faaliyetin Devamlılığı Kriterine İlişkin İdare ve Yargının Yaklaşımları

3.1.1.3.2.1. Objektif Ölçü: İşlem Sayısının Birden Fazla Olma-ması

3.1.1.3.2.2. Sübjektif Ölçü: Kazanç Sağlama Amacı

3.1.1.3.3. Faaliyetin Devamlılığı Kriteri Açısından Uygulamada Karşılaşılan Problemli Alanlar

3.1.1.3.3.1. Gayrimenkul Alım-Satım İşleri

3.1.1.3.3.2. Taşıt Alım-Satım İşleri

3.1.1.3.3.3. Apart (Dayalı Döşeli Daire) İşletmeciliğinden Elde Edilen Kazançlar

3.2. Serbest Meslek Faaliyeti – Arızi Serbest Meslek Faaliyeti Ayrımı Açısın-dan Devamlılık Kriteri

3.2.1. Arızi Serbest Meslek Faaliyetinin Özellikleri

3.2.1.1. Sermayeden Ziyade Mesleki Bilgi ve Uzmanlığa Dayalı Olma

3.2.1.2. Faaliyetin Şahsi Sorumluluk Altında Yürütülmesi

3.2.1.3. Faaliyetin Ticari Nitelik Taşımaması

3.2.1.4. Faaliyetin Devamlı Bir Surette (Mutat Meslek Halinde) Yapıl-maması

3.2.1.4.1. Devamlı Bir Faaliyetin Olduğu Yönünde Karine Sayılan Haller

3.2.1.4.1.1. Gelir Vergisi Kanunu’nda Sayılan Bazı Faaliyetlerin Yapılması

3.2.1.4.1.2. Vergi Usul Kanunu Açısından İşe Başlama Belirti-lerinin Bulunması

3.2.1.4.2. Faaliyetin Devamlılığı Kriterine İlişkin İdare ve Yargının Yaklaşımı

3.2.1.4.3. Uygulamada Karşılaşılan Problemli Bir Alan: Telif Hak-larına Dayalı İşlemler

4. DEVAMLILIK ARIZİLİK AYRIMININ MADDİ VE ŞEKLİ VERGİ ÖDEVLERİ ÜZE-RİNDEKİ ETKİLERİ

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEVAMLILIK KRİTERİNE İLİŞKİN İDARE VE

YARGI GÖRÜŞLERİNİN ELEŞTİRİSİ VE ALTERNATİF ÖNERİLER

 

1. ARIZİ TİCARİ FAALİYETLER AÇISINDAN ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER

1.1.      İşlem Çokluğu Ölçütünün Yetersizliği

1.2. İşlem Çokluğu Ölçütü Yanında Kazanç Sağlama Amacına da Odaklanıl-ması Önerisi

1.3.      İşlem Sayısı ve Arızi Kazanç İstisnası Tutarının Aşılması Kriterlerinin Birlikte Değerlendirilmesi Önerisi

1.4.      Basit Usule Tabi Olabilmek İçin Öngörülen Hadleri Aşmayan Kişiler Açısından İşlem Çokluğunun Dikkate Alınmaması Önerisi

2.         ARIZİ SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ AÇISINDAN ELEŞTİRİ VE ÖNERİ-LER

2.1. Objektif Ölçünün (Eser Sayısı) Yetersizliği

2.2. Faaliyetin Mutat Meslek Olarak Yapılması Şartına Odaklanılması Önerisi

SONUÇ

KAYNAKÇA