İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ........................................................................................................................................ 3

İÇİNDEKİLER............................................................................................................................. 7

KISALTMALAR........................................................................................................................ 84

KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANITILMASI

 

A- AVRUPA BİRLİĞİNDE KDV........................................................................................... 85

B- KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANIMLANMASI............................................................ 86

C- KATMA DEĞER VERGİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ................................................... 86

D- KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR.................................. 93

1-.. KDV Genel Uygulama Tebliği İle Bazı Konularda İlk Defa Yapılan Düzenlemeler  93

2-.. Birden Fazla Vergilendirme Dönemine Yayılarak Verilen Hizmetlerde Vergiyi Doğuran Olay              94

3-.. Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yol İle Yapılan İhracat Teslimleri.............. 94

4-.. İhracat Teslimlerine İlişkin Olarak Düzenlenen Fatura İle Gümrük Beyannamesi Arasında Uyumsuzluk Olması Hali    94

5-.. Bavul Ticareti (11/1-a)......................................................................................... 94

6-.. Hizmet İhracı......................................................................................................... 94

 7-. İncelemesiz Ve Teminat Aranılmadan Yerine Getirilecek Nakden İade Tutarları    94

 8-. İade Hakkı Doğuran İşlemlerde Beyan ve İade................................................. 95

9-.. Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar...................................... 95

10- İhraç Kaydıyla Teslimlerinin Mükellef Grupları İtibariyle Daraltılması........... 95

11- DİİB Uygulaması.................................................................................................. 95

12- Proje Uygulaması Öngörülen İstisna Düzenlemeleri....................................... 96

13- Petrol Arama faaliyetleri İstisnası (13/c)........................................................... 96

14- YTB İstisnası (13/d)............................................................................................. 96

15–................................................................................................ Taşımacılık İstisnası     97

16- Sadece VİR İle Yerine Getirilecek Nakden İade Talepleri................................. 97

17- Verginin Fatura ve Benzeri Belgelerde Gösterilme Usulü.............................. 98

18- İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS).................................................. 98

19- Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS)........................................................................ 98

20- Defter ve Belgelerin Zayi Olması (Yangın, Su Baskını, Çalınma Gibi) Durumunda İade      99

21- Özel Esaslar.......................................................................................................... 99

22- Geçiş Hükümleri (KOD’dan Çıkış)...................................................................... 99

E-.. KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ...................................... 99

....

BİRİNCİ KISIM

MÜKELLEFİYET

 

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİNİN KONUSU

 

VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER (Madde-1).......................................... 101

I- KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU ........................................................................... 102

A- GENEL OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU......................................... 102

B- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NUN KONUSU................................................... 103

II- KDV’NİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ.............................. 103

A-.. KDV’NİN KONUSUNU İŞLEMLER TEŞKİL EDER..................................................... 104

B-.. FAALİYETTE BULUNANLARIN DURUMU................................................................ 104

C-. İŞLEMLER TÜRKİYE’DE YAPILMALIDIR.................................................................. 105

1-.. Mal Teslimlerinin Türkiye’de Yapılması.......................................................... 106

2-.. Hizmetin Türkiye’de Yapılması......................................................................... 106

3-.. Türkiye’de Yapılmış Sayılan ve Sayılmayan İşlemler..................................... 107

D- İŞLEMLER DEVAMLI OLARAK YAPILMALIDIR.......................................................... 108

III- TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ FAALİYET VE SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER           109

 A-. TİCARİ VE SINAİ FAALİYETLER............................................................................... 109    

B- SERBEST MESLEK FAALİYETİ.................................................................................. 110

1-.. Serbest Meslek Faaliyetinin Tanımı................................................................. 110

2-.. Serbest Meslek Faaliyetinin Sürekli veya Arızi Olarak Yapılması................. 110

3-.. Serbest Meslek Erbabına Yapılan Ödemelerde GV ve KDV........................... 111

D- TİCARİ, SİNAİ ZİRAİ FAALİYETLER İLE SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ARIZI OLARAK YAPILMASI        112

IV- HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET İTHALATI...................................................................... 113

A- GENEL BİLGİ............................................................................................................... 113

B- İTHALATIN TANIMI..................................................................................................... 113

C- İTHALATI VERGİLENDİRMENİN ZORUNLULUĞU................................................... 113

D- MUTEMET ELİYLE İTHALAT...................................................................................... 114

V- DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN TESLİM VE HİZMETLER...................................... 114

A- POSTA, TELEFON, TELGRAF, TELEKS VE BUNLARA BENZER HİZMETLER İLE RADYO VE TELEVİZYON HİZMETLERİ           115

B- HER TÜRLÜ ŞANS VE TALİH OYUNLARININ TERTİPLENMESİ VE OYNANMASI. 115

C- PROFESYONEL SANATÇILARIN YER ALDIĞI GÖSTERİLER VE KONSERLER İLE PROFESYONEL SPORCULARIN KATILDIĞI SPORTİF FAALİYETLER, MAÇLAR, YARIŞLAR VE YARIŞMALAR TERTİPLENMESİ 116

D- MÜZAYEDE MAHALLERİNDE VE GÜMRÜK DEPOLARINDA YAPILAN SATIŞLAR 117

1-.. Müzayede Mahallerinde Yapılan Teslimler Vergiye Tabidir ......................... 118

2-.. İcra Dairelerinde Yapılan Satışlar KDV’ye Tabidir.......................................... 123

3-.. Gümrük Depolarında Yapılan Satışlar............................................................. 127

E- BORU HATTI İLE HAM PETROL, GAZ VE BUNLARIN ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI 127

F- GVK’NIN 70. MADDESİNDE BELİRTİLEN MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI İŞLEMLERİ 127

1-.. Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi................................................................... 129

2-.. Hakların Kiraya Verilmesi.................................................................................. 129

3-.. İktisadi İşletmelere Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması.............. 130

4-.. İktisadi İşletmeye Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralama İşlemlerinin KDV’ye Tabi Olduğu Haller            130

5-.. Kiralanan Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi İşlemi...................................... 134

6-.. Gayrimenkulün Ayni Sermaye Olarak Konulmasında KDV.......................... 136

7-.. İntifa Hakkı Ödemesinin KDV Açısından Durumu......................................... 136

8-.. Fabrikanın Bir Tesisinin İşletme Hakkının Kira Bedeli Karşılığı Olarak Üretim Payı Almak Suretiyle Yüklenici Firmaya Devredilmesi....................................................................................................... 137

G- KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DERNEK VE VAKIFLAR.................................... 137

1-.. KDV Genel Uygulama Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler............................... 138

2-.. Orduevleri, Askeri Gazinolar İle Kantinlerin ve Kamu Kurumlarına Ait Sosyal Tesislerin KDV Karşısındaki Durumu    139

3-.. Üniversiteler Tarafından İşletilen Spor Tesisleri, Konukevleri, Kantinleri ve Kafeteryaların KDV Karşısındaki Durumu............................................................................................................................. 139

4-.. Okul Kooperatiflerinde ve Kantinlerinde Öğrenci ve Öğretmenlere Yapılan Satışlarda KDV Uygulaması        141

5-.. Bakanlıklara Ait Sosyal Tesislerin KDV Karşısındaki Durumu..................... 142

6-.. Belediyelerde KDV Uygulaması....................................................................... 142

7-.. Kamu Kurumları ve Mesleki Kuruluşlarında KDV Uygulamaları.................. 148

8-.. Dernek ve Vakıfların Faaliyetlerinde KDV....................................................... 149

9-.. Siyasi Partilerin KDV Karşısındaki Durumu.................................................... 154

10- Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından Milli Parklara Giriş Karşılığında Tahsil Edilen Ücretler            154

11- Muhtarlığa Ait Minibüs İle Yolcu Taşıma İşinde KDV.................................... 155

12- Askeri Kışlada Gerçekleştirilen Kuaförlük Faaliyeti...................................... 155

H- İSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFİYET YOLU İLE VERGİLENDİRİLECEK TESLİM VE HİZMETLER            155

VI-. KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ OLMAYAN İŞLEMLER.......................................... 156

A- TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞMEYEN İŞLEMLER.......................................................... 156

1-.. Türkiye’de Yapılmayan Teslimler..................................................................... 156

2-.. Türkiye’de Yapılmayan Hizmetler.................................................................... 157

B- AVANSLAR.................................................................................................................. 160

C- MASRAF AKTARIMI.................................................................................................... 160

1-.. Firmalar Arasında Gerçekleştirilen Masraf Aktarımı...................................... 161

2-.. Grup Şirketleri Arasında Masraf Aktarımı....................................................... 162

3-.. Yurt Dışından Temin Edilen Kredilerin Grup Şirketlerine Kullandırılan Kısmına İlişkin Faiz, Komisyon, Kur Farkı vb. Giderlerin Yansıtılması İşlemi........................................................................... 163

4-.. Dar Mükelleflere Masraf Aktarımında KDV Uygulaması................................ 164

5-.. Kaza Yapan Sigortalı Taşıt Aracının Tamirinde Masraf Aktarımı................. 164

6-.. Teminat Mektubu Komisyon Bedellerinin Bayilerce Şirkete Yansıtılması. 166

7-.. Tevkifata Tabi İşlemlerde Masraf Aktarımı..................................................... 167

8-.. Damga Vergisi Aktarımı.................................................................................... 169

9-.. Taşeronlara Yemek Bedeli Aktarılması........................................................... 170

10- Araç Kiralayanlara (Trafik Cezaları ve Diğer Ceza ve Gecikme Zamları) Nedeniyle Düzenlenen Yansıtma Faturalarında KDV............................................................................................................................. 171

11- Şirket Merkezinde Yapılan Genel Giderlerden Yurtdışı İnşaat ve Onarım İşlerine Yansıtılan Giderler İçin KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı............................................................................................ 171

12- Yurtdışı Konaklama Bedellerinin Yansıtılması............................................... 172

13- Mal Alımından Vazgeçme Neticesinde Ödenen Cezanın ve Yapılan Masrafların Yansıtılmasında KDV             172

D- TAZMİNATLAR............................................................................................................ 173

1-.. Tazminatlar Katma Değer Vergisine Tabi Değildir......................................... 173

2-.. Tazminatlar Konusunda 60.No.lu Sirküde Yer Alan Açıklamalar................. 173

3-.. Sözleşmenin Feshinden Doğan Tazminat...................................................... 174

4-.. Hizmet Akdine Dayalı Tazminatta KDV........................................................... 175    

E- GARANTİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER.......................................................... 175

1-.. Garanti Kapsamında Yapılan Teslim ve Hizmetler KDV’ye Tabi Değildir.... 175

2-.. Garanti Kapsamında Yurt Dışına Yapılan Masraf Aktarımları....................... 176

3-.. Garanti Süresi İçerisinde Yetkili Servislerin Ana Bayiye Yaptıkları Teslim ve Hizmetleri Fatura Etmeleri Hali  176

F- SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ....................................... 177

1-.. Sözleşmeden Cayma Sonucunda Ortaya Çıkan Cayma Bedelleri............... 177

2-.. Sözleşmenin Feshinden Doğan Cezai Şartlar................................................ 177

3-.. Nefaset Bedelleri................................................................................................ 178

4-.. İşin Zamanında Bitirilememesi Nedeniyle Ödenen Gecikme Zamları......... 178

5-.. Temerrüt Faizinin KDV Kanunu karşısındaki Durumu.................................. 178

G- ÜCRETLER................................................................................................................. 179

Ğ- EMİNATLAR VE DEPOZİTOLAR................................................................................ 179

1-.. Depozitolar......................................................................................................... 179

2-.. Teminatlar........................................................................................................... 179

H- MESLEKİ TEŞEKKÜLLERE ÖDENEN AİDATLAR...................................................... 179

İ-.. TRAFO DEVIRLERI .................................................................................................... 180

J-. YAP-İŞLET-DEVRET MODELI ÇERÇEVESINDE KURULAN, BELIRLI BIR SÜRE İŞLETILEN TESISLERIN İLGILI KURUMA DEVRI..................................................................................................................................... 180

1-.. İşletme Süresi Sonunda Tesis Devri............................................................... 180

2-.. Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapılan İşe İlişkin Hasılat Payı Aktarımında KDV    180

K- DAHİLİ İŞLEMLERDE KDV UYGULAMASI................................................................. 181

L-. KOSGEB’İN SAĞLADIĞI DESTEKLER........................................................................ 181

M- REAKTİF ENERJİ BEDELLERİNİN TAHSİLİNDE KDV ............................................. 182

N- ELEKTRONİK ORTAMDA ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILAN ÖN ÖDEMELİ KARTLARIN TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI.................................................................................................................................... 182

VIII- KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZELLİK TAŞIYAN KONULAR.................................. 182

A- ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARINDA KDV UYGULAMASI................................................ 182

1-.. Özel Sürücü Kurslarında Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi.......... 182

2-.. Özel Sürücü Kurs Bedelinin Taksitle Ödenmesi............................................ 183

3-.. Özel Sürücü Kurslarının Özel Şahıslardan Taşıt Kiralaması İşlemi.............. 184

B- SPONSORLUK HARCAMALARINDA KDV UYGULAMASI......................................... 185

1-.. Sponsorluk Harcamalarının KV Karşısındaki Durumu.................................. 185

2-.. Sponsorluk Harcamalarının KDV Karşısındaki Durumu............................... 185

3-.. Sonuç.................................................................................................................. 187

C- KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMASI............................................. 187

1-.. Kamulaştırma İşlemleri..................................................................................... 187

2-.. Tezyid-i Bedel Davası İşlemleri........................................................................ 188

3-.. Aktifteki Gayrimenkulün Kamulaştırılması KDV’ye Tabidir.......................... 189

D-. SMS YOLUYLA TOPLANAN YARDIMLARDA KDV................................................... 189

E-.. AVUKATLIK HİZMETLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU............................... 190

1-.. Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretleri............................................ 193

2-.. Alacaklı Taraf Avukatına ödenen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi.. 193

3-.. İcra Dairelerince Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretleri.................................. 194

4-.. Karşı Taraf Avukatına Ödenen Avukatlık Ücretleri........................................ 194

5-.. Zorunlu Avukatlık Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu....................... 195

6-.. Yurt Dışındaki Müşteriye Verilen Avukatlık Hizmeti...................................... 196

7-.. Avukatların Müvekkillerinden Aldığı Yol, Konaklama, vb..Masraflar........... 196

F-.. ADİ ORTAKLIKLARDA VERGİLEME......................................................................... 197

1-.. Adi Ortaklığın Tanımı........................................................................................ 198

2-.. Adi Ortaklğın Kuruluşu .................................................................................... 198

3-.. Adi Ortaklıkların Mükellefiyet Durumu............................................................ 198

4-.. Adi Ortaklıklarda Hisse Devrinin KDV Karşısındaki Durumu....................... 199

5-.. Adi Ortaklığın Feshi Nedeniyle Devreden KDV’nin Kullanımı...................... 201

6-.. Kollektif ve Adi Komandit Şirketlerde Hisse Devri ....................................... 202

7-.. Ferdi İşletmeye Üçüncü Bir Şahsın Ortak Olarak Alınmasında KDV........... 202

8-.. Faaliyeti Bırakan Adi Ortaklığın Henüz Satmadığı Konutlar Nedeniyle Yüklenip İndirim Yoluyla Gideremediği KDV’nin İadesi............................................................................................................................. 203

G-. PROFESYONEL FUTBOL FAALİYETLERİNDE KDV................................................ 203

1-.. Spor Kulüpleri ................................................................................................... 203

2-.. Türkiye Futbol Federasyonu............................................................................ 205

3-.. Spor Genel Müdürlüğü...................................................................................... 206

4-.. Defter Tutma ve Belge Düzenleme.................................................................. 206

5-.. İndirim................................................................................................................. 206

6-.. Federasyonun Dergi Çıkarması, Reklam Alması........................................... 207

H-. KOMİSYONCULAR TARAFINDAN İFA EDİLEN HİZMETLER.................................. 207

İ-... DEVRE MÜLK VE DEVRE TATİL HAKKI SATIŞLARI............................................... 207

J-.. ŞİRKETİN ORTAKLARINA BORÇ PARA VERMESİ.................................................. 209

1-.. Şirketin Ortaklarına Borç Para Kullandırmak Suretiyle Elde Ettiği Faiz Gelirinin KDV Karşısındaki Durumu   210

2-.. Holding Şirketleri Tarafından Yurt İçi ve Yurt Dışı Bankalardan Sağlanan Kredinin Bağlı Şirketlere Kullandırılması     213

3-.. Grup Şirketinden Temin Edilen Kredi Faizinin Vergisel Durumu................ 214

4-.. Temin Edilen Kredilerin Ayni Şartlarda İhracatına Aracılık Edilen İmalatçılara Kullandırılması          215

5-.. Ortaklarla İlişkili Kişilerden Borç Alınması..................................................... 216

6-.. Ortaklara Verilen Borcun Faizi Dolayısıyla Örtülü Kazanç İle İlgili Tarhiyatın Kaldırılması Halinde KDV İle İlgili Tarhiyat Konusu Kalmamaktadır.................................................................................... 216

7-.. Ortaklara Borç Para Verilmesi İşleminde KDV Matrahı.................................. 217

8-.. Ortağa Borç Para Verilmesi Nedeniyle Ortaya Çıkan Kur Farkları................ 217

9-.. Yurtdışındaki Grup Şirketine Kredi Kullandırılması...................................... 217

K-.. ÖZEL İNŞAATLARDA KDV........................................................................................ 217

L-.. İRTİBAT BÜROLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU........................................ 219

M-. ESERLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU............................................................ 220

1-.. Eserlerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu.................................................. 220

2-.. Serbest Meslek Faaliyetinin Devamlı Olarak Yapılması................................. 223

3-.. Telif Kazançlarında KDV Uygulaması.............................................................. 223

4-.. Telif Kazançları İle İlgili Özellikli Durumlar...................................................... 225

N-. YEDDİEMİNLİK ÜCRETİNDE KDV UYGULAMASI .................................................. 231

1-.. Genel Olarak....................................................................................................... 231

2-.. Yeddiemin Tarafından Alınan Bedellerin Ücret Sayılması Halı.................... 232

3-.. Yeddiemin Tarafından Alınan Bedellerin Ticari Kazanç Sayılması Halı...... 233

4-.. Yediemin Olarak Alınan Ücretin KDV’ne Tabi Tutulması.............................. 233

O-. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMALARI.............................. 233

1-.. Finansal Kiralama İşlemleri KDV’ye Tabidir................................................... 234

2-.. Yurt Dışından Gerçekleştirilen Finansal Kiralama İşlemleri......................... 234

3-.. Finansal Kiralama Sözleşmesi Sonunda Malın İz Bedelle Kiracıya Devri... 235

4-.. Konut Finansmanı Kanunu Kapsamında Kullandırılan Konut Kredilerinde Finansal Kiralamalarda KDV Uygulamaları............................................................................................................................. 235

5-.. Finansal Kiralama İşlemlerinde Bedelin Peşin Ödenmesi............................ 236

P-.. TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VE ÖRTÜLÜ SERMAYE 236

1- . Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Koşulları..... 236

2-.. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında KDV............ 237

3-.. İlişkili Kuruma Verilen ve Başlangıçta Örtülü Sermaye Niteliğinde Olduğu Belli Olan Vade Farkları İçin Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği, KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı, İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı 241

4-.. Örtülü Sermaye Sayılan Borçlanmalar Üzerinden Hesaplanan Faizler........ 241

IX-. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI....................................... 242

A-.. GENEL BİLGİ.............................................................................................................. 242

B-.. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ MAHİYETİ...................... 243

1-.. Doktrindeki Görüşler......................................................................................... 243

2-.. Gelir İdaresinin Uygulaması............................................................................. 245

3-.. Danıştay’ın Görüşü............................................................................................ 248

4-.. Yargıtay’ın Görüşü............................................................................................. 251

5-.. Kişisel Görüşümüz............................................................................................ 252

6-.. Öneriler................................................................................................................ 255

C-. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI........................................ 255

1-.. Arsa Sahibi Tarafından Arsa Teslimi............................................................... 255

2-.. Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Konut veya İşyeri Teslimi................. 262

D-. ARSA KARŞILIĞINDA KAT TESLİMİNDE ÖZELLİKLİ KONULAR............................ 263

1- Arsa Payı Karşılığı İnşaat Faaliyeti GVK’nın 42. Maddesi Kapsamında Birden Fazla Yıla Sirayet Eden İnşaat Taahhüt İşi Sayılmaz............................................................................................................................... 263

2- Müteahhide Kalan Bağımsız Bölümlerin Maliyetinin Hesaplanması............ 264

3- Kat Karşılığı İnşaat Yapılması Nedeniyle Yüklenilen Vergilerin İndirimi ..... 266

4- Yapı Kullanma İzin Tarihinin Fatura Düzenleme Tarihinden Sonra Olması Halinde KDV İadesi          267

5- Kat Karşılığı Arsalarda Belge Düzeni................................................................ 268

6- Arsa Payı Kat İnşaatı Hesabının Bir Örnekle Açıklanması.............................. 268

7- Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerinin, “Arsa Karşılığı İnşaat” İşi Olarak Değerlendirileceği............................................................................................................................... 269

8- Kat Karşılığı İnşaatta Taşarona İş Karşılığında Daire Verilmesi.................... 271

9- Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibi Adına Yapılan Ödemelerin ve Yüklenilen KDV’lerin İndirim Konusu Yapılamayacağı............................................................................................................................... 272

10- Kat Karşılığı İnşaat İşinde KV, KDV ve Belge Düzeni ................................... 272

11- Natamam İnşaat Devrinde KDV Oranı............................................................. 274

TESLİM (Madde 2)................................................................................................................. 274

A-.. GENEL AÇIKLAMA..................................................................................................... 274

1-.. Malların Teslimi.................................................................................................. 275

2-.. Zincirleme Akitler............................................................................................... 276

3-.. Su, Elektrik, Gaz, Isıtma ve Benzeri Dağıtımlar............................................... 276

4-.. Döküntü ve Tali Maddelerin Teslimi................................................................ 276

5-.. Trampa İki Ayrı Teslim Hükmündedir............................................................. 276

B-.. KAP VE AMBALAJ MADDELERİNDE KDV UYGULAMASI........................................ 277

1-.. Kap veya Ambalajların Geri Verilmesinin Mutad Olduğu Haller................... 279

2-.. Kap veya Ambalajların Geri Verilmesinin Mutad Olmadığı Haller ............... 279

3-.. Ambalajlı Olarak İhraç Edilen Mallarda Durum .............................................. 279

4-.. Ambalajlara İlişkin Depozitolar ....................................................................... 279

C-. MALLARIN ÖDÜNÇ VERİLMESİ İŞLEMLERİ............................................................ 281

D-. KAPIDAN SATIŞLARDA KDV UYGULAMASI ........................................................... 281

TESLİM SAYILAN HALLER (Madde-3)............................................................................... 281

A-.. GENEL AÇIKLAMALAR.............................................................................................. 282

1- Vergiye Tabi Malların Vergiye Tabi İşlemler Dışındaki Amaçlarla İşletmeden Çekilmesi        282

2- Vergiye Tabi Malların, Teslimi Vergiden İstisna Olan Malların Üretiminde Kullanılması        282

3- Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışlarda Zilyetliğin Devri................. 283

B-.. TESLİM SAYILAN HALLER........................................................................................ 284

1-.. Personele Sağlanan Menfaatler.............................................................................. 284

2-.. Promosyon Ürünleri Numune ve Eşantiyonlarda KDV....................................... 285

3-.. Müşterilere Çekilişle Verilen Hediyelerde KDV..................................................... 285

4-.. Mahkeme Kararıyla Ayrılan Eşe Bırakılan Ticari Emtiada KDV........................... 285

HİZMET (Madde-4)................................................................................................................ 286

HİZMET SAYILAN HALLER (Madde-5)............................................................................... 287

A-.. VERGİYE TABİ HİZMETTEN KARŞILIKSIZ YARARLANILMASI.............................. 287

1-.. Katma Değer Vergisi Kanunu Bakımından..................................................... 287

2-.. Vergi Usul Kanunu’ndaki Hükümler................................................................ 287

3-.. Kiralanan Meskenlerde Personelin Kalması Hali........................................... 287

B-.. OTELLERDE TANITIM AMACIYLA BEDELSİZ KONAKLAMA HİZMETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU    288

İŞLEMLERİN TÜRKİYE’DE YAPILMASI (Madde-6)............................................................ 290

A-.. İŞLEMLERİN TÜRKİYE’DE YAPILMASI.................................................................... 290

1-.. Mal Teslimlerinin Türkiye’de Yapılması ......................................................... 290

2-.. Hizmetin Türkiye’de Yapılması......................................................................... 290

3-.. Hizmetten Türkiye’de Faydalanılması............................................................. 291

B-.. TÜRKİYE’DE YAPILIP YAPILMADIĞI TARTIŞMALI İŞLEMLER............................... 291

1-.. Yurt Dışından Sağlanan Hizmetler................................................................... 291

2-.. Yurt Dışında Vergilendirilmiş Hizmet Alımı.................................................... 293

3-.. Yurt Dışına Düzenlenen Turlar......................................................................... 293

4-.. Yurt Dışında Yerleşik Firmalara Türkiye’de Verilen Aracılık Hizmetleri....... 294

5-.. Yurt Dışında Yerleşik Firmalara Ödenen Komisyonlar.................................. 295

6-.. İnternet Ortamında İthal ve İhraç Edilen Hizmetler........................................ 296

7-.. Yurt Dışında Yayın Yapan Televizyonlara Verilen Reklamlar........................ 300

8-.. Türkiye’de Düzenlenen Yarışlar Üzerine Yurtdışında Kurulu Bahis Düzenleyen Kuruluşların Bayileri Aracılığı İle Müşterek Bahis Kabul Edilmesi........................................................................................ 300

9-.. Yurtdışındaki Acentaya Verilen Hizmetler...................................................... 300

10- İthal Edilecek Malın Yurda Sokulmadan Önce Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bir Firmaya Devri     301

11- Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri..................................................................... 301

12- Yabancı Sermayeli Şirkete Yurt Dışında Mukim Grup Firmaları Tarafından Genel Yönetim Ve Ücret Gideri Adı Altında Ödenen Tutarlar................................................................................................. 302

13- Yurt Dışındaki Müşteriye Verilen Hizmetler.................................................... 302

14- Yurt Dışına Ödenen Kira Bedeli Yurt Dışı Uçak Biletleri Komisyonu.......... 303

15- Kullanılan Program İçin Yurt Dışı Firmadan Alınan Eğitim Desteği Nedeniyle Yapılan Ödemelerin Vergisel Durumu   303

C-. İŞ MAKİNELERİ VE TAŞITLARIN YURT DIŞINA KİRALANMASI............................. 303

1-.. İş Makinelerinin Yurt Dışına Gönderilmesi..................................................... 304

2-.. İş Makinelerinin Yurtdışına Kiraya Verilmesinin KDV Uygulaması.............. 304

3-.. Danıştay’ın Görüşü............................................................................................ 305

ULUSLAR ARASI TAŞIMA İŞLERİ (Madde-7).................................................................... 306

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU

 

MÜKELLEF (Madde-8).......................................................................................................... 307

I-... KDV MÜKELLEFİ OLANLAR......................................................................................... 308

A-.. KANUNLA MÜKELLEF OLARAK TAYİN EDİLENLER............................................... 308

B- KDV GENEL TEBLİĞLERİ İLE MÜKELLEFİYET KONUSU AÇIKLIĞA KAVUŞTURULAN KİŞİ VE KONULAR     309

1-.. Genel Bütçeli İdarelerin KDV Mükellefiyeti..................................................... 309

2-.. Adi Ortaklıklarda Mükellefiyet.......................................................................... 309

3-.. Serbest Bölgelerde KDV Mükellefiyeti ........................................................... 309

4-.. İcra Yoluyla Yapılan Satışlarda KDV Mükellefi............................................... 309

5-.. Konut Yapı Kooperatiflerinin KDV Mükellefiyeti........................................... 310

II-.. YETKİLİ MÜESSESELERİN KDV MÜKELLEFİYETİ...................................................... 310

III-. FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİLERİN BEYANI VE İADESİ................................. 311

A-.. FAZLA VE YERSİZ VERGİ UYGULAMA HALLERİ................................................... 311

1-.. Vergiye Tabi Bir İşlemin Söz Konusu Olmaması Hali.................................... 311

2-.. Mükellef Olmayanlar Tarafından KDV’nin Tahsil Edilmesi Hali................... 311

3-.. Fazla veya Yersiz Vergi Uygulayanlar.............................................................. 311

4-.. Katma Değer Vergisinin Noksan Alınması Hali.............................................. 312

B-.. FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV’NİN İADESİ........................................................ 312

C-. FAZLA VE YERSİZ VERGİ ÖDENEN DİĞER KONULAR.......................................... 314

1-.. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamındaki Satışlar............ 314

2-.. Vergide Muaf Esnaf veya Basit Usule Tabi Mükellefler Tarafından Yersiz Alınan Vergilerin Beyanı ve İndirimi              315

3-.. ÖTV Kanunu’nun (8/1) Maddesi Kapsamında Teslim Edilen Malların ÖTV’si Üzerinden Hesaplanan KDV’nin Düzeltilmesi ............................................................................................................................. 316

4-.. KDV Genel Uygulama Tebliği İle Yapılan Açıklamalar................................... 318

5-.. İstisna Kapsamındaki İşlemler İçin KDV Ödenmesi...................................... 318

VERGİ SORUMLUSU (Madde-9).......................................................................................... 318

I-... GENEL AÇIKLAMALAR................................................................................................. 319

II-.. KDV’DE VERGİ SORUMLULUĞU UYGULAMASI......................................................... 319

A-.. VERGİ SORUMLULUĞU HAKKINDA GENEL BİLGİ................................................. 319

B-.. VERGİ SORUMLULUĞU UYGULAMASININ AMACI VE ŞARTLARI........................ 320

C-. İŞLEMLERİN TEVKİFAT KAPSAMINA ALINMASI..................................................... 321

III-. KDV’DE TEVKİFAT UYGULAMASI................................................................................ 322

A-.. KDV TEVKİFATININ NİTELİĞİ................................................................................... 322

B-.. BEYAN........................................................................................................................ 323

1-.. Genel Bütçeli Kuruluşların Beyanı.................................................................. 323

2-.. KDV Mükellefiyeti Bulunmayan Bankaların Sorumluluk Beyanı................. 324

3-.. Hakedişli İşlerde Tevkifat Uygulaması............................................................ 324

C-. İNDİRİM...................................................................................................................... 324

1-.. Ödemenin Yapılmaması İndirim, Mahsup ve İade İşlemlerinin Yapılmasına Engel Teşkil Etmez       325

2-.. Tevkif Edilen Verginin İkmalen veya Re’sen Tarh Edilmesi Halinde Verginin İndirimi         326

3-.. Sorumluluk Beyanının Pişmanlıkla Yapılması Halinde Vergi İndirimi......... 326

IV-. KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK KAPSAMINA ALINAN İŞLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI       326

A- TAM TEVKİFAT UYGULAMASI................................................................................... 326

B- KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI................................................................................. 327

V-.. TEVKİFATA TABİ TUTULAN İŞLEMLER...................................................................... 327

A-.. İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER               327

1-.. Dar Mükellefler Tarafından Gerçekleştirilen Teslim ve Hizmetlerde Tevkifat Uygulamasının Şartları                328

2-.. Dar Mükelleflere İlişkin Özellikli Konular......................................................... 328

B-.. SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 337

1-.. Genel Olarak....................................................................................................... 337

2-.. Yurtdışından Satın Alınan Eserlerin Telif Hakkı Bedelinin Ödenmesi........ 340

3-.. Eserlerin Yurtdışında Satılması........................................................................ 341

C-. KİRALAMA İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI.................................... 341

1-.. Sigorta Şirketinden Otomobil Kiralanması İşleminde Sorumluluk ............ 342

2-.. Sigorta Acenteliği Tarafında Gayrimenkul Kiralamasında Tevkifat ........... 343

3-.. Gayrimenkul Kiralama Faaliyetinde Tevkifat.................................................. 343

4-.. Kiralama İşlemlerindeki Sorumluluk Uygulamasının Değerlendirilmesi.... 344

5-.. Basit Usule Tabi Mükellefin Okul Aile Birliğinden Kantin Kiralaması......... 344

D-. REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK ................................................. 345

1-.. Apartman Dış Cephesine Reklam Verilmesi İşleminde Tevkifat.................. 346

VI-. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI.................................................................................... 346

A-.. KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ.................................................................................. 346

B-.. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER...................................................... 347

C-. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER....................................................... 348

D-. KISMİ TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR........................................................... 348

1-.. Kısmı Tevkifat Uygulayacak Alıcılar................................................................ 348

2-.. Belediyeler.......................................................................................................... 349

3-.. Tevkifat Kapsamındaki Kurumların Birbirlerine Karşı Yaptıkları Hizmetlerde Sorumluluk Uygulaması            352

4-.. Tevkifat Yapmakla Sorumlu Tutulmayan Kuruluşlara Yapılan Hizmetler... 352

5-.. Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sağlık Hizmeti....................................... 352

6-.. Eğitim Hizmetleri (Kişisel Gelişim, Hızlı Okuma, Etkili İletişim vb.)............. 352

7-.. İşyeri Hekimliği Hizmetinde KDV Tevkifatı..................................................... 353

VII- KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER......................................................... 354

A-.. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK, ETÜT-PROJE HİZMETLERİ (2/10, BA)         354

1-.. Yapım İşlerinin Kapsamı................................................................................... 354

2-.. İşin Taşeronlara Devrinde KDV Tevkifatı Uygulaması.................................. 357

3-.. Tevkifata Tabi Olmayan İşler............................................................................ 360

4-.. Kamu Kurumlarına Yapılan Yapım İşlerinde KDV Tevkifatı.......................... 361

5-.. Özel Üniversiteye İnşaat İşi Yapılmasında KDV Tevkifatı............................. 362

B-.. ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER (9/10 –BA)   362

1-.. Kapsam............................................................................................................... 362

2-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 363

3-.. Proje Çizim Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması............................................ 363

4-.. Sayısal Kadastral Harita Çizim İşlerinde Tevkifat Uygulaması..................... 363

5-.. İmar Uygulama, Her Ölçekte İmar Planı Hizmetleri........................................ 364

6-.. Ekspertiz Hizmetinde KDV Tevkifatı ............................................................... 364

7-.. Bayındırlık İl Müdürlüğüne Ait Binanın Deprem Analiz İşinin KDV Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı                 364

8-.. Verilen Mimari Proje Hizmetinde KDV Tevkifatı............................................. 365

9-.. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, SMMM Ve YMM Ücretleri........................ 365

10- Zorunlu Görevlendirmelerde Ödenen Müdafilik Ücretinde KDV.................. 366

C-. MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ (5/10 – BA)      367

1-.. KD Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı...................................... 367

2-.. Kapsam............................................................................................................... 367

3-.. Bilgisayar Yazılımları Bakım Hizmetleri .......................................................... 368

4-.. Damperin Araçlara Eklenmesi İşlemi Tevkifata Tabidir................................ 368

5-.. Bakım Hizmeti Verilmeksizin Yedek Parça Teslimlerinde Tevkifat.............. 368

6-.. Boya, Raspa ve Usturmaca Hizmetlerinin İfasında Tevkifat Oranı.............. 368

7-.. Belediyelerin Araçlarına Yapılan Bakım ve Onarım Hizmetleri..................... 369

D-. YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ (5/10 – BA)............................ 369

1-Kapsam.................................................................................................................. 369

E-.. İŞ GÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ (9/10 – BA+M)......................................................... 371

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 371

2-.. Kapsam............................................................................................................... 371

3-.. 60 No.lu Sirküler İle Yapılan Açıklamalar........................................................ 372

4-.. Değerlendirme ................................................................................................... 373

5-.. Örnekler............................................................................................................... 373

6-.. Fason Demir İmalinde İşçi İstihdamında KDV Tevkifatı............................... 381

7-.. İşgücü Temini Kapsamında İstihdam Edilen Personel Dolayısıyla Masraf Aktarımında KDV Tevkifat Uygulaması       381

8-.. Taşaronlar Tarafından Yapılan İşlemlerde Tevkifat Uygulaması................. 381

9-.. Yükleme, Boşaltma, Tasnif, Tahmil, Tahliye İşlemleri.................................. 382

10- Manken, Fuar Hostesi ve Oyuncu İstihdamı ................................................. 382

11- Ev ve İşyeri Temizlik İşleri................................................................................. 382

12- Özel Güvenlik Hizmetleri .................................................................................. 383

13- Şoförlü Araç Kiralama Hizmet Alımında Tevkifat.......................................... 383

14- Deniz Tankerinin Personeli İle Birlikte Kiraya Verilmesi............................... 384

15- İşgücü Hizmet Alım İşinde KDV Tevkifatı....................................................... 385

16- Özel Sağlık Hizmeti Faaliyetinde Bulunan Şirketin, Başka Bir Sağlık Kuruluşuna Hizmet Vermesi   386

F-.. YAPI DENETİM HİZMETLERİ.................................................................................... 386

1-.. Kapsam............................................................................................................... 386

2-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 387

3-.. Yapı Denetim Hizmetleri Bedelinin Müteahhit Tarafından Ödenmesi......... 387

G-. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ (5/10-BA+M)........................................................................................ 388

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 388

2-.. Kapsam............................................................................................................... 388

3-.. Fason İşlerle İlgili Aracılık Hizmetleri.............................................................. 389

4-.. Fason İşçiliğin Kapsamı................................................................................... 390

5-.. Terzilerin Yapmakta Olduğu Pantolon ve Etek Boyunun Kısaltılması, Ütülenmesi, Düğme Dikilmesi, Fermuar Değişimi Gibi İşlemler................................................................................................................ 391

6-.. İşlenmiş Mahlıç Pamuk Teslimlerinin KDV Tevkifatı..................................... 392

7-.. İplik Büküm İşlem Bedelinde KDV Tevkifatı................................................... 392

8-.. Nihai Tüketicilere Yapılan Kesim ve Dikiş Hizmetlerinde Tevkifat.............. 393

Ğ-. TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ (9/10 – M)         393

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 393

2-.. Kapsam............................................................................................................... 393

3-.. Turizm Seyahat Acentelerine Ödenen Komisyon Ücretlerine KDV Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı 394

4-.. Mağazalar Alış Veriş İçin Turist Kafilesi Götüren Rehber ve Benzerlerine Ödenen Komisyon Bedeli Üzerinden Tevkifat Uygulaması......................................................................................................... 394

H-. SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ (9/10 – BA+M)    394

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 394

2-.. Kapsam............................................................................................................... 394

I-... TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ (7/10 – BA+M)....................... 396

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 396

2-.. Kapsam............................................................................................................... 396

3-.. Temizlik Hizmetlerinin Taşeron Firmalara Yaptırılması Hali......................... 397

4-.. Aile Hekimlerine Verilecek Temizlik Hizmetinde KDV Tevkifatı ................... 397

5-.. Malzemesiz Olarak Verilen Temizlik Hizmetinde KDV Tevkifatı ................... 397

İ-... SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ (5/10 – BA+M)...................................................... 398

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 398

2-.. Kapsam............................................................................................................... 398

3-.. Şoförlü Araç Kiralama Hizmetinde KDV Tevkifatı ......................................... 399

4-.. Araç Kiralama Hizmeti Alımında Tevkifat ...................................................... 400

5-.. Servis Taşımacılığını Üstlenen Firmaya Verilen Servis Taşımacılığı........... 400

6-.. Turizm Taşımacılığı Faaliyetinin Taşaronlara Yaptırılması........................... 401

J-.. HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ (5/10 – BA)........................................ 402

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 402

2-.. Kapsam............................................................................................................... 402

3-.. Hologramların Baskı Basım İşinde Tevkifat Uygulaması............................. 403

4-.. Baskı Basım hizmetinde KDV Tevkifatı........................................................... 403

K-.. KAMUYA YAPILAN DİĞER HİZMETLER (5/10 –(5018)............................................ 403

1-.. Genel Olarak....................................................................................................... 403

2-.. Basın İlan Hizmetleri.......................................................................................... 404

3-.. Şirket Adına Kayıtlı Bulunan Ve Ticari Amaçlı Deponun Kiraya Verilmesinde KDV Stopajı Uygulanıp Uygulanmayacağı............................................................................................................................. 405

4-.. 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlara İfa Edilen Sağlık Hizmetleri     405

5-.. Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekli Projeler Gerçekleştiren Organizasyon Firmasının Vergilendirilmesi        406

VII- KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER.......................................................... 406

A-.. KÜLÇE METAL TESLİMLERİ (7/10 – BA+M)............................................................ 406

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 406

2-.. Kapsam............................................................................................................... 407

3-.. Hurda Metalden Elde Edilen Külçelerin Tesliminde Tevkifat....................... 407

B-.. BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ (7/10 – BA+M) 408

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 408

2-.. Kapsam............................................................................................................... 408

3-.. Bakır, Alüminyum Çinko ve Kurşun Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması..... 409

4-.. İthalatçıları Tarafından Yapılan Bakır Mamulü Teslimleri............................. 409

5-.. Alüminyum Profilin İhracı Ve Yurt İçi Tesliminde KDV Tevkifatı................. 409

6-.. Alüminyum Profil ve Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması................. 410

7-.. Kablo Teslimleri ................................................................................................ 411

8-.. Bakır ve Alüminyum Alaşımlı Kaynak Tel Teslimi......................................... 411

9-.. Bakır Şerit Alımının KDV Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı............................ 411

10- Külçe Kurşundan İmal Edilen Saçma ve Tek Kurşun Mamulü Teslimlerinde Tevkifat         412

C-. HURDA VE ATIK TESLİMİ......................................................................................... 412

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 412

2-.. Kapsam............................................................................................................... 412

3-.. İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerin Hurda Metal Teslimleri.......................... 413

4-.. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Tevkifat ........................................................ 414

D-. METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT CAM HURDA VE ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ (9/10-BA+M).................................................................................................................................... 414

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 414

2-.. Kapsam............................................................................................................... 415

3-.. Plastik Granül Teslimi....................................................................................... 415

4-.. Akrilik, ABS VE Sert Olastiğin Sertleştirilmesi............................................... 415

5-.. Plastik Bidon, Varil, Tank Benzeri Kapların Hurda Sayılıp Sayılmayacağı.. 415

6-.. Hurda Alım Satımında İstisnalı Alınanları İstisnalı, KDV'li Alınanları İse KDV'li Teslim Etmenin Mümkün Olup Olmayacağı............................................................................................................................. 416

7-.. Fabrikalardan Atık Toplanması İşleminde Tevkifat....................................... 417

E-.. PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ (9/10- BA+M)   417

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 417

2-.. Kapsam............................................................................................................... 418

F-.. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ (9/10-BA+M)............................................. 418

1-.. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı............................................. 418

2-.. Kapsam............................................................................................................... 418

3-.. Plywood ve Kontrplak Kalıp Malzemesi Satışının KDV Tevkifatı................. 419

4-.. Masif Panel Tesliminde KDV Tevkifatı............................................................ 419

5-.. İlk Maadde Niteliğindki Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimleri......................... 420

6-.. Ağaç ve Orman Ürünlerinde Tevkifat.............................................................. 420

VIII-KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASIYDA ORTAK HUSUSLAR........................................ 420

A-.. TEVKİFAT UYGULAMASINDA ALT SINIR................................................................ 420

B-.. BELGE DÜZENİ......................................................................................................... 421

C-. BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ......................................................................... 423

1-.. Alıcıların Beyanı................................................................................................. 423

2-.. Satıcıların Beyanı............................................................................................... 424

IX-. DÜZELTME İŞLEMLERİ.................................................................................................. 425

A-.. MAL İADELERİ........................................................................................................... 425

B-.. MATRAHTA DEĞİŞİKLİK........................................................................................... 426

C-. FAZLA VEYA YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADESİ................................. 427

D-. TEVKİFAT KAPSAMINA GİREN İŞLEMLERDE ORTAYA ÇIKAN FİYAT, KUR VE VADE FARKLARI İLE İSKONTOLAR  428

1-.. Fiyat Farkları ...................................................................................................... 428

2-.. Vade ve Kur Farkları ......................................................................................... 429

3-.. Yıl Sonu İskontolarında KDV Tevkifatı............................................................ 430

E-.. FATURANIN BİR SONRAKİ DÖNEMDE DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV TEVKİFATI 431

X-.. TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ.............................................................. 431

A-.. GENEL AÇIKLAMALAR.............................................................................................. 431

1-.. Özelgeler............................................................................................................. 433

2-.. İade Taleplerinin Yerine Getirileceği Tarih...................................................... 434

B-.. MAHSUBEN İADE TALEPLERİ.................................................................................. 435

C-. NAKDEN İADE TALEPLERİ....................................................................................... 437

1-.. Teminat ve/veya VİR İle Yerine Getirilecek Nakden İade Talepleri............... 437

2-.. VİR veya YMM Raporu İle Yerine Getirilecek İade Talepleri.......................... 438

D-. İADE UYGULAMASI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR................................................. 438

1-.. Kısmı Tevkifat İadesinde İhracata Ait İade Usulleri Uygulanır..................... 440

2-.. Mükellef Daha Sonraki Dönemlerde İade Talebinde Bulunabilir................. 440

3-.. Tevkifat ve İndirimli Orandan Kaynaklanan KDV İadelerinin Bir Arada Bulunması              440

4-.. Mahsuptan Sonra Kalan Alacağın Nakden İadesi Talebi.............................. 441

5-.. İade Talepi Vergilendirme Dönemleri İtibariyle Yapılır.................................. 441

6-.. YMM Raporu İşlem Türleri İtibariyle Düzenlenmelidir................................... 441

7-.. YMM Raporu Talep Edilecek Azami Tutar....................................................... 442

8-.. Tevkifata Tabi Hizmetlerin Bir Arada Yapılması............................................. 442

XI-. BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE MÜTESELSİL SORUMLULUK.................................... 442

A-.. BİLDİRİM ZORUNLULUĞU....................................................................................... 442

B-.. MÜTESELSİL SORUMLULUK................................................................................... 443

1-.. Belgesiz Mal Bulundurulması Halinde Müteselsil Sorumluluk.................... 443

2-.. Belgesiz Mal İddiasında Süre Verilme Zorunluluğu...................................... 444

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VERGİYİ DOĞURAN OLAY

 

VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELMESİ (Madde-10)....................................... 445

A-.. KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE YAPILAN AÇIKLAMALAR........................... 446

B-.. UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖZELGELER ...................................................................... 447

1-.. Malın Tesliminden veya Hizmetin Yapılmasından Önce Fatura veya Benzeri Belgelerin Verilmesi Halinde KDV İadesi 447

2-.. Kısım Kısım Mal Teslimi veya Hizmetin Yapılması Hali ................................ 448

3-.. Komisyoncular Vasıtasıyla veya Konsinasyon Suretiyle Yapılan Satışlar 448

4-.. Su, Elektrik, Gaz, Isıtma, Soğutma vb. Enerji Dağıtım ve Kullanımları........ 449

5-.. İthalatta Vergiyi Doğuran Olay......................................................................... 450

C-. VERGİYİ DOĞURAN OLAYDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR.......................................... 451

1- Serbest Meslek Faaliyetlerinde Vergiyi Doğuran Olay.................................... 451

2-.. Kiraya Verme İşlemlerinde Vergiyi Doğuran Olay ......................................... 452

3-.. Noterde Araç Satışında Vergiyi Doğuran Olay............................................... 455

4-.. İnşaat Taahhüt İşlerinde Hakediş Düzenlenmesi ......................................... 455

5-.. Ayın Son Günlerinde Yapılan Teslimler ......................................................... 457

6-.. Eğitim ve Kurs Hizmetleri................................................................................. 457

7-.. Gayrimenkul Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay......................................... 458

8-.. İnşaat Devam Etmekte İken Yapılan Satışlar.................................................. 459

9-.. Kat İrtifakı Suretiyle Yapılan Satışlar.............................................................. 461

10- Dövize Endeksli İhalelerde Vergiyi Doğran Olay ve Kur................................ 461

11- Konaklama Hizmetlerinde Vergiyi Doğuran Olay .......................................... 461

12- Müşteri Kabul Şartına Bağlı Satışlar ............................................................... 461

13- Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergiyi Doğuran Olay.................................... 462

14- Birden Fazla Vergilendirme Döneminde Verilen Hizmetler........................... 462

 

İKİNCİ KISIM

İSTİSNALAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İHRACAT İSTİSNASI

 

MAL VE HİZMET İHRACATI (Madde-11)............................................................................. 463

I- GENEL AÇIKLAMALAR.................................................................................................... 464

A- MAL VE HİZMET İHRACATI........................................................................................ 466

B- SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN FASON HİZMETLER........... 466

C- TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA TESLİMLER................................... 466

D- İHRAÇ EDİLMEK ŞARTIYLA İMALATÇILAR TARAFINDAN İHRACATÇILARA TESLİM EDİLEN MALLAR        466

II- GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACATI İSTİSNASI ................................................. 467

A- GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI..................................................................... 467

1-.. İstisnanın Kapsamı ve Beyanı.......................................................................... 467

2-.. İstisnanın Tevsiki............................................................................................... 469

3-.. İhraç Edilen Mallar İçin Yüklenilen Vergilerin İndirimi................................... 469

B- İHRAÇ EDİLEN MALLARA AİT ALIŞ FATURALARININ FİİLİ İHRAÇ TARİHİNDEN SONRAKİ BİR TARİHİ TAŞIMASI HALİ            470

C- MALLARIN YURT DIŞINA POSTA VEYA HIZLI KARGO YOLUYLA GÖNDERİLMESİ 471

D- MAL İHRACATINDA ÖZELLİKLİ KONULAR............................................................... 472

1-.. Malların Satıcının İşyerinden Gümrük İdaresine Taşıtılması........................ 472

2-.. Yurt Dışında Faaliyet Gösteren Firmanın Siparişi Üzerine İmalat İşlemi Türkiye’de Gerçekleştirilen Ürünlerin Türkiye’deki Firmaya Sevk Edilmesi...................................................................................... 472

 3-. Geçici İhracat Yoluyla Yurt Dışına Çıkartılan Malların Orada Satılması....... 473

4-.. İnşaat, Tesisat Ve Montaj İşi Olan Müteahhitlerin Yurt Dışındaki Şubelerine Gönderecekleri Mallar 474

5-.. İhraç Edilen Ürünlerin Üretiminde Kullanılmak Üzere İmal Edilen, Model Kalıpların Teslimi              475

6-.. İhraç Edilen Mala İlişkin Navlun Sigorta Ve Vade Farkı Gibi Ödemelerin Daha Sonra Alıcıya Yansıtılması       475

E- İHRAÇ EDİLEN MALLARIN GERİ GELMESİ.............................................................. 476

G- İADE............................................................................................................................. 477

1- Mahsuben İade..................................................................................................... 477

2- Nakden İade.......................................................................................................... 477

III-. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA............................................................................................................................ 477

1-.. İstisnanın Kapsamı............................................................................................ 477

2-.. İade ..................................................................................................................... 478

3-.. İade Talebinde Aranılacak Belgeler................................................................. 478

4-.. İade Uygulaması................................................................................................ 479

5-.. Karşılıklı Olma Şartının Yerine Getirilmesi...................................................... 479

6-.. Fuar Münasebetiyle Yurt Dışına Mal Gönderilmesi İhracat Sayılır............... 480