İÇİNDEKİLER


 

BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GİRİŞ

 

1.1. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ................................. 1

1.2. Dünyada Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Kullanımı 5

1.3. Türkiye’de Finansal Raporlama Standartlarının Gelişimi................. 7

1.3.1. SPK Düzenlemeleri............................................................... 7

1.3.2. BDDK Düzenlemeleri........................................................... 8

1.3.3. Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları........... 9

1.4. Yeni Türk Ticaret Kanununun Finansal Raporlamaya Etkileri...... 10

1.4.1. Kurumsal Yönetim İlkeleri................................................. 12

1.4.2. Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanması................. 13

 

İKİNCİ BÖLÜM

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

 

2.1. Kavramsal Çerçeve ...................................................................... 19

2.1.1. Genel Amaçlı Finansal Raporlamanın Amacı..................... 20

2.1.2. Raporlayan İşletme............................................................. 21

2.1.3. Faydalı Finansal Bilginin Niteliksel Özellikleri................... 21

2.1.4. Kavramsal Çerçeve – 1989’dan Kalan Metin..................... 24


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN GENEL DÜZENLEMELER

 

3.1. Finansal Tabloların Sunuluşu ....................................................... 27

3.1.1. Genel İlkeler....................................................................... 27

3.1.2. Finansal Tablolar................................................................ 30

3.2. Örnek Finansal Tablo Formatı....................................................... 37

3.3. Ara Dönem Finansal Tablolar....................................................... 58

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FİNANSAL TABLO KALEMLERİ

 

4.1. Finansal Araçlar ........................................................................... 63

4.1.1. TMS 39 Kapsamında Finansal Araçlar................................ 64

4.1.2. TFRS 9 Kapsamında Finansal Araçlar................................ 95

4.2. Stoklar .......................................................................................... 98

4.2.1. Stokların Değerlemesi......................................................... 98

4.2.2. Hizmet Sunan İşletmelerde Stok Maliyeti......................... 105

4.3. Finansal Yatırımlar ..................................................................... 106

4.3.1. Bağlı Ortaklıklar............................................................... 108

4.3.2. İş Ortaklıkları.................................................................... 121

4.3.3. İştirakler........................................................................... 122

4.3.4. İşletme Birleşmeleri.......................................................... 130

4.3.5. Bireysel Finansal Tablolar................................................ 135

4.4. Maddi Duran Varlıklar ............................................................... 136

4.4.1. Maddi Duran Varlıkların İlk Kayda Alınması................... 137

4.4.2. Maddi Duran Varlıkların Sonraki Dönemlerde Ölçümü.... 146

4.4.3. Maddi Duran Varlıkların Amortismanı............................. 148

4.4.4. Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü...................... 156

4.5. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ................................................. 157

4.5.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin İlk Kayda Alınması..... 158

4.5.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Sonraki Dönemlerde Ölçümü 159

4.5.3. Transferler........................................................................ 160

4.6. Maddi Olmayan Duran Varlıklar ................................................ 163

4.6.1. Maddi Olmayan Duran Varlıkların İlk Kayda Alınması.... 164

4.6.2. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Sonraki Dönemlerde Ölçümü           168

4.6.3. Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfası.......................... 169

4.6.4. Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü...................... 171

4.7. Kiralama İşlemleri ...................................................................... 172

4.7.1. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi........ 173

4.7.2. Faaliyet Kiralamalarının Muhasebeleştirilmesi.................. 177

4.7.3. Satış ve Geri Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. 178

4.8. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ................................. 179

4.8.1. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar....................... 179

4.8.2. Durdurulan Faaliyetler...................................................... 181

4.9. Varlıklarda Değer Düşüklüğü ..................................................... 182

4.9.1. Geri Kazanılabilir Tutar.................................................... 183

4.9.2. Nakit Yaratan Birim.......................................................... 185

4.9.3. Değer Düşüklüğü Karşılığının Ayrılması ve İptal Edilmesi 186

4.10. Karşılıklar................................................................................. 189

4.10.1. Karşılıklar....................................................................... 189

4.10.2. Koşullu Borçlar.............................................................. 199

4.10.3. Koşullu Varlıklar............................................................ 200

4.11. Çalışanlara Sağlanan Faydalar................................................... 201

4.11.1. Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar..................... 201

4.11.2. İşten Ayrılma Sonrası Sağlanan Faydalar........................ 204

4.11.3. Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar.................... 209

4.11.4. Çalışmanın Sora Erdirilmesine İlişkin Faydalar............... 209

4.12. Hasılat....................................................................................... 210

4.12.1. Mal Satışı........................................................................ 213

4.12.2. Hizmet Sunumu.............................................................. 219

4.12.3. Faiz, İsim Hakkı ve Kar Payı.......................................... 224

4.12.4. Müşteri Sadakat (Devamlılık) Programları...................... 224

4.12.5. Gayrimenkul Satışları..................................................... 227

4.12.6. İnşaat Sözleşmeleri......................................................... 229

4.13. Ertelenmiş Vergi........................................................................ 234

4.13.1. Ertelenmiş Verginin Finansal Tablolara Etkisi................. 234

4.13.2. Geçici Farklar................................................................. 237

4.13.3. Ertelenmiş Verginin Hesaplanması................................. 238

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR

 

5.1. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar         249

5.1.1. Hatalar.............................................................................. 249

5.1.2. Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler............................. 251

5.1.3. Muhasebe Politikalarında Değişiklikler............................. 253

5.2. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar............................................ 255

5.2.1. Finansal Tablolarda Düzeltme Gerektiren Hususlar.......... 255

5.2.2. Finansal Tablolarda Düzeltme Gerektirmeyen Hususlar... 256


ALTINCI BÖLÜM

DİPNOT AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 

6.1. İlişkili Taraflar............................................................................ 257

6.2. Hisse Başına Kazanç................................................................... 260

6.3. Faaliyet Bölümleri....................................................................... 264

 

YEDİNCİ BÖLÜM

YABANCI PARA RAPORLAMA

 

7.1. Yabancı Para İşlemler................................................................. 267

7.1.1. Yabancı Para İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi.................. 267

7.1.2. Yabancı Para Raporlama.................................................. 268

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

NAKİT AKIŞ TABLOSU

 

8.1. Nakit Akış Tablosu..................................................................... 277

8.1.1. Nakit Akışlarının Sınıflandırılması.................................... 277

8.1.2. Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması............................... 281

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

İLK KEZ HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

 

9.1. Finansal Tabloların İlk Kez Hazırlanması.................................... 295

9.1.1. İlk Uygulama.................................................................... 295

9.1.2. Mutabakatlar..................................................................... 296

9.1.3. İstisnalar........................................................................... 299


ONUNCU BÖLÜM

ÖRNEK UYGULAMA

 

10.1. TFRS Finansal Tabloların Hazırlanması.................................... 305

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR................................................. 361

İNDEKS............................................................................................ 363

EK: STANDARTLAR VE YORUMLAR........................................ 365