14 Mart 2019 Perşembe

Konut kapıcıları için kolay işverenlik uygulaması başladı

Yazarın Tüm Yazıları


Ev hizmetlerinde çalıştırılanlar için uygulanmakta olan kolay işverenlik, 1 Mart 2019 tarihinden geçeri olmak üzere apartman görevlileri için de hayata geçiyor.

2018 Mart ayında yapılan düzenleme ile konut kapıcıları da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalıştırılanlar için uygulanmakta olan kolay işverenlik kapsamına dahil edilmişti.

SGK, yasal düzenlemeden bir yıl sonra yayımladığı 2019/6 sayılı Genelge ile kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılarına ilişkin işveren ve sigortalı işlemlerinin usul ve esaslarını belirleyerek uygulamaya nihayet yol verdi.

KOLAY İŞVERENLİK NE SAĞLIYOR?

Apartman görevlisi çalıştıracak apartman yönetimleri, önce işyeri bildirgesi sonra işe giriş bildirgesi vermek zorunda olmayacak.

Daha da önemlisi her ay, aylık prim ve hizmet belgesi verilmeyecek. Çalıştırılan konut kapıcısının beyan edilen prim günü ve kazancında değişiklik olmadığı sürece, her ay bildirimde bulunulmayacak. Aylık prim ve hizmet belgesi verilmeyeceğinden her ay damga vergisi de ödenmeyecek.

HAK KAYBI OLMAYACAK

Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olanlara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacak. Haklarında uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası hükümleri uygulanacak. Primler mevcut oranlar üzerinden hesaplanacak.

Başta beş puanlık prim indirimi olmak üzere, ilgili kanunlarda öngörülen şartları sağlamak koşuluyla prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılabilecek.

TESCİL VE İŞVERENLİK UYGULAMALARI

Konut kapıcısı istihdam eden mevcut apartman yönetimleri e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla kolay işverenlik kapsamına alınacak.

Kolay işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi vermeleri gerekmeyecek. Apartman yönetimlerinin kolay işverenliğe geçiş işlemlerini onaylayıp tamamladıkları tarihten sonra işlemleri genelge hükümlerine göre yürütülecek.

Kolay işverenlik kapsamına dahil olmak istemeyen apartman yönetimleri, SGK’ca belirlenecek tarihe kadar mevcut e-bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerini vermeye devam edecekler.

1 Mart 2019 tarihinden itibaren ilk defa konut kapıcısı çalıştırılması halinde, kolay işverenlik başvuru ve giriş programlan işletime alınıncaya kadar "İşyeri Bildirgesi" ile “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4-A B" sigortalının çalışmaya başlayacağı ayın sonuna kadar SGK’ya verilecek. e-Sigorta başvuru ve şifre işlemleri ise genel hükümlere göre e-Devlet üzerinden yapılacak.

Kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alındığında başvuru bilgilerine göre işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgeleri otomatik olarak oluşturulacak olup, işyeri ve sigortalı işe giriş bildirgesi verilmeyecek.

PRİM TAHAKKUKU VE ÖDEME

Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmeyecek. Çalıştırılan konut kapıcısının beyan edilen prim günü ve kazancında değişiklik olmadığı sürece, primler yapılan bildirime göre sistem tarafından tahakkuk ettirilecek. Tahakkuka ilişkin borç tutarları, ilgili ayı takip eden ayın on beşinden itibaren banka borç sorgusunda gösterilecek. Tahakkuk ettirilen sigorta primleri ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenebilecek.

Beyan edilen gün/kazanç, işten ayrılış ya da eksik güne ilişkin bir değişiklik yapıldığında tahakkuk buna göre içinde bulunulan aydan itibaren sistem tarafından güncellenecek.

Konut kapıcılığı kapsamında çalıştırılanların beyan giriş/güncelleme, teşvik tanımlama ve eksik gün giriş işlemleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi linki üzerinden yapılacak.

Konut kapıcısının ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilmesi durumunda, eksik çalışma nedenleri ve gün sayıları e-SGK İşveren sistemi üzerinden çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın onuncu gününe kadar girilecek. Bu durumda eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgeler Kuruma verilmeyecek, ancak gerektiğinde Kurumca istenebileceğinden ibraz edilmek üzere saklanacak.

SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ

Çalıştırılan konut kapıcısının sigortalılığı; çalışmanın sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi, aylık talebinde bulunulması veya sigortalının ölümü halinde sona erecek.

Kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alınıncaya kadar, konut kapıcısının işten ayrılışı, "Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4-A B" ile mevcut işten ayrılış programı vasıtasıyla yapılacak. Bildirim, çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden on gün içerisinde yapılacak.


Sözcü Gazetesi - 14.03.2019
  • Mevzuatta Son Çıkanlar