Karar Sayısı: 356

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan Devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılmasına ilişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Kasım 2018

 

(23 Kasım 2018 Tarihli ve 30604 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

22.11.2018 TARİHLİ VE 356 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- 15.8.2018 tarihli ve 42 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1- (1) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12. maddesi uyarınca, aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18. maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, aynı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağına dair süre ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlikSigortası Kanununun 53. maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez."

MADDE 2- Bu Karar 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Cumhurbaşkanı Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi                                                     Sayısı

16.8.2018

30511

 


Eklenme Tarihi : 23 Kasım 2018 13:11