T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih  : 15.11.2018

Sayı   : 70660756-206.16.99-E.15466498

Konu  : 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine ilişkin tecil ve taksitlendirme işlemleri

 

GENELGE

2018/39

 

Bilindiği üzere 18.5.2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesiyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 48/A maddesi eklenmiş olup buna göre tecil ve taksitlendirme işlemleri Kanunun 48 ve 48/A maddeleri kapsamında farklı usullere göre yürütüleceğinden 2011/53 sayılı Genelgenin Birinci Kısım, İkinci Bölümünün "2. Tecil ve taksitlendirme işlemleri" başlığı "2. 48. madde kapsamında tecil ve taksitlendirme işlemleri" şeklinde değiştirilmiş ve Birinci Kısım, İkinci Bölümüne "3. 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme işlemleri" başlığı altında ayrıntıları aşağıda belirtilen yeni bir madde eklenmiştir.

3. 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme işlemleri

6183 sayılı Kanunun "Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili" başlıklı 48/A maddesinde; "Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilir.

Madde hükmünden yararlanacak borçlunun;

1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),

3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,

şarttır. Şu kadar ki, bu madde ile 48. maddeye göre tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmez.

Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara, 48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz tatbik edilir.

Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı beşyüz bin Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı beşyüz bin Türk lirasını aşan kısmın %25'idir.

Cumhurbaşkanı;

1. Teminatsız tecil tutarını; yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını %50 'ye kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye,

2. Borçlunun çok zor durum hâlinin tespitinde kullanılmak üzere varlıklar, yükümlülükler ve nakit akımlarını esas alan mali göstergeler ile mali durumu tespite yarayan diğer ölçütlere dayalı kriterleri belirlemeye, belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum hâlini derecelendirmeye ve bu dereceleri dikkate alarak;

a) Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya,

b) Farklı faiz oranları belirlemeye,

3. Tecil edilecek gecikme zammını, Türkiye istatistik Kurumunun her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplatmaya,

4. Madde hükmünü, alacaklı diğer amme idarelerini, alacak türlerini ve uyumlu borçlu kapsamına girebilecek borçlu kriterlerini belirleyerek uygulatmaya (Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı olanlar dışındaki tahsil dairelerince takip edilen alacaklar dâhil),

yetkilidir. Bu fıkranın (4) numaralı bendindeki yetkinin kullanılması hâlinde bu madde ile Maliye Bakanına tanınan yetkiler 48. maddede tanımlanan alacaklı amme idarelerinin tecile yetkili makamları tarafından kullanılır.

Maliye Bakanı;

1. Tecil edilecek amme alacağını tür ve tutar olarak belirlemeye,

2. Tecilde taksit zamanlarını, ödemelerin başlayacağı ayı, tecil talep tarihini takip eden aydan başlamak üzere 12 ayı geçmeyecek şekilde belirlemeye, ödeme dönemlerini, azami altı ayda bir yapılacak şekilde düzenlemeye,

3. Tecilde diğer şartları belirlemeye,

yetkilidir.

Maliye Bakanı, tecil yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla oluşturulacak tecil komisyonlarına devredebilir. Komisyonların teşkili ile çalışma usul ve esasları Maliye Bakanınca belirlenir.

Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi hâlinde en fazla iki defa geçerli sayılabilir.

Haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tutarınca teminat yerine geçer. Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminat iade edilir. Ancak, mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması hâlinde, tatbik edilen hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği müddetçe kaldırılmaz. Tecilli borca karşılık alınan teminat ise, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.

Tecil edilen amme alacağının ikimilyon Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmaması, mahcuz malın 10. maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mal olması ve bu Kanuna göre belirlenmiş değerinin %50'sinden aşağı olmamak üzere satış bedelinin  %50'sinin tahsil dairesine ödenmesi şartıyla mahcuz malın satışına izin verilir. Bu takdirde, kalan tecilli borç tutarı için zorunlu teminat tutarını karşılayacak mahcuz mal ve/veya teminat bulunması şartıyla satılan mal üzerindeki haciz kaldırılır. Bu hüküm ikimilyon Türk lirasını aşan tecilli borçlarda, değeri ikimilyon Türk lirasına kadar olan mahcuz mallar için uygulanır.

Tecil şartlarına riayet edilmemesi hâlinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu madde hükümlerinden, sekizinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yararlanılamaz.

Bu madde kapsamında tecil edilen amme alacakları hakkında 48. maddenin yedinci fıkrası hükümleri uygulanır ve tecil edilen gecikme zammının (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanmış olması hâlinde gecikme zammı hesabı 51. maddeye göre düzeltilir.

Muhtelif kanunlarda vergi borcu bulunmadığına ilişkin şartları içeren hükümler çerçevesinde 48. maddeye yapılan atıflar bu maddeye de yapılmış sayılır."

5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin onaltıncı fıkrasında "Cumhurbaşkanı, Kurumun 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacakları için anılan Kanunun 48/A maddesini; en az üç yıl süreyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde vermiş olanlardan başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borcunu borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve uyumlu prim borçlularını belirlemeye yetkilidir. "

Hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu Kanun hükümlerine dayanılarak 31.03.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazetede 2018/11500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 31.05.2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazetede ise "Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" yayımlanmıştır.

Buna göre, Kanunun 48/A maddesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup ünitelerimizce yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

3.1. Uyumlu prim borçlularının belirlenmesi

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup başvuru tarihinden geriye doğru son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerini ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş (Kanuni süresinde verilen belgelere/beyannamelere ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen belgeler/beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmalarına rağmen başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borçlarını ödeyememiş olan borçlular, uyumlu prim borçlusu olarak kabul edilecektir.

Buna göre, uyumlu prim borçlusu sayılması için;

a) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

b) Ünitede en az 3 yıl önce tescil edilmiş bir işyerinin bulunması,

c) Ünitedeki işyerlerinin tamamında son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süresinde verilmiş olması,

ç) Borcun talep tarihinden geriye doğru son 1 yıllık döneme ait olması,

d) Mali açıdan çok zor durumun bulunması,

e) Sigortalı çalıştırma yönünden faal işveren olması ya da borcun 4/b sigortalılıktan kaynaklanması halinde sigortalılığın devam ediyor olması,

Gerekmektedir.

3.1.1. Vergi mükellefiyeti yönünden uyumlu prim borçlusu olunması

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmeye başvurabilecek borçluların öncelikle ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması gerekir. Borçluların, ilgili vergi dairesinden alacakları vergi mükellefiyet türü ve gelir unsurunu gösterir belgeyi, başvuru formu (Ek-1A) ile birlikte ünitelerimize ibraz etmeleri gerekir. Borçlunun ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunmaması halinde uyumlu prim borçlusu olmadığından borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır,

3.1.2. Borçlunun başvuru tarihinden geriye doğru en az 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğünün bulunması

Borçlunun ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin yanı sıra tecil ve taksitlendirmeye başvuru yaptığı tarih itibarıyla taksitlendirme işlemini yapacak ünitede (icra takip yönünden bu ünitede işlem gören diğer sosyal güvenlik merkezleri dâhil) en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüğünün bulunması gerekir.

Örnek-1: Borçlu (B), 05.01.2015 tarihinde Kırıkkale Sosyal Güvenlik îl Müdürlüğünde tescil ettirdiği işyerinden olan borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmek için 10.01.2019 tarihinde üniteye başvurmuştur. 10.01.2016 tarihinden (tecil talep tarihinden geriye doğru 3. yılın başladığı tarihtir) itibaren 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olduğu kabul edilecektir.

Borçlunun, tecil ve taksitlendirme başvurusu yapılan ünitede (icra takip yönünden bu ünitede işlem gören diğer sosyal güvenlik merkezleri dâhil) birden fazla işyerinin bulunması halinde bu işyerlerinden borcu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın herhangi bir işyerinin kanun kapsamına almış (KKA) tarihi tecil ve taksitlendirme başvuru tarihinden 3 yıl önce ise bu borçlunun 3 yıl önce açılmış işyerinin bulunduğu kabul edilecektir.

Örnek-2: Borçlu (B) 'nin, 11.07.2016 tarihinde Sincan Sosyal Güvenlik Merkezinde (SGM) tescil edilen bir işyeri, 24.03.2015 tarihinde Keçiören SGM'de tescil edilen bir işyeri, 23.02.2018 tarihinde Kahramankazan SGM'de tescil edilen bir işyeri bulunmaktadır. Borçlu, Kahramankazan SGM'de tescil ettirmiş olduğu işyerinin borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmek için 02.01.2019 tarihinde Rüzgarlı SGM'ye başvuruda bulunmuştur. Sincan, Keçiören ve Kahramankazan SGM'lerinde icra takip haciz ve satış servisi bulunmadığından ve bu üç SGM için Rüzgârlı SGM'de icra işlemleri yürütüldüğünden Rüzgârlı SGMfnin kapsam alanı içerisinde bulunan SGM'lerde tescil edilen en az bir işyerinden dolayı 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartının yerine getirilmesi yeterli olacaktır. Bu takdirde Kahramankazan SGM'de tescil edilen işyerinden dolayı 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartı yerine getirilmese de Keçiören SGM'de tescil edilen işyerinden dolayı 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartı yerine getirildiğinden ve bu iki SGM icra işlemleri yönünden Rüzgârlı SGM'de işlem gördüğünden dolayı 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartının yerine getirildiği kabul edilecektir.

Ancak aynı il müdürlüğüne bağlı icra takip işlemlerinin birden fazla SGM'de yürütülmesi halinde, 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü yönünden sadece tecil ve taksitlendirme talep ettiği ünitedeki (icra takip yönünden bu ünitede işlem gören diğer sosyal güvenlik merkezleri dâhil) işyerleri dikkate alınacaktır.

Örnek-3: Borçlu (A)'nın, 11.07.2016 tarihinde Fethiye SGM'de tescil edilen bir işyeri, 24.03.2015 tarihinde Bodrum SGM'de tescil edilen bir işyeri, 23.02.2018 tarihinde Marmaris SGM'de tescil edilen bir işyeri bulunmaktadır. Borçlu, Marmaris SGM'de tescil ettirmiş olduğu işyerinin borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmek için 02.01.2019 tarihinde Marmaris SGM'ye başvuruda bulunmuştur. Fethiye, Bodrum ve Marmaris SGM'lerinin her birinde icra takip haciz ve satış servisi bulunduğundan dolayı her bir SGM'de tescil edilen işyerleri ayrı ayrı değerlendirileceğinden Bodrum ve Fethiye SGM'de tescil edilen işyerleri bakımından sorgulama yapılmayacaktır. Bu takdirde Marmaris SGM'de tescil edilen işyerinden dolayı 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartı yerine getirilmediğinden başvurusu reddedilecektir,

Örnek-4: Borçlu (C)'nin, 16.03.2015 tarihinde İnegöl SGM'de tescil edilen bir işyeri, 23.02.2018 tarihinde Osmangazi SGM'de tescil edilen bir işyeri olmak üzere iki işyeri bulunmaktadır. Borçlu, Osmangazi SGM'de tescil ettirmiş olduğu işyerinin borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmek için 02/01/2019 tarihinde Osmangazi SGM'ye başvuruda bulunmuştur. İnegöl SGM'de icra takip haciz ve satış servisi bulunmadığından ve Bursa ilinde icra işlemleri Osmangazi SGM bünyesinde yürütüldüğünden, il müdürlüğünde tescilli en az bir işyerinden dolayı 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartının yerine getirilmesi yeterli olacaktır. Bu takdirde Osmangazi SGM'de tescil edilen işyeri için 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartı yerine getirilmese de İnegöl SGM'de tescil edilen işyeri için 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartı yerine getirildiğinden dolayı işverence 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartının yerine getirildiği kabul edilecektir.

Ancak, aynı ilde bulunmakla beraber icra servisinin takip ile görevli olmadığı bir sosyal güvenlik merkezinde bulunan işyeri 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartı araştırmasında dikkate alınmayacaktır.

Örnek-5: Borçlu (D)'nin, 11.07.2016 tarihinde Manavgat Sosyal Güvenlik Merkezinde (SGM) tescilli bir işyeri, 24.03.2015 tarihinde Alanya SGM'de tescilli bir işyeri, 23.02.2018 tarihinde Kemer SGM'de tescilli bir işyeri bulunmaktadır. Borçlu, Kemer SGM'de tescil ettirmiş olduğu işyerinin borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmek için 02.01.2019 tarihinde Muratpaşa SGM'ye başvuruda bulunmuştur. (Kemer SGM'de icra takip haciz ve satış servisi bulunmadığından Kemer SGM'de tescilli işyerlerinden kaynaklanan icra işlemleri Muratpaşa SGM'de yürütülmektedir.) Alanya ve Manavgat SGM'lerinde icra takip, haciz ve satış işlemleri ayrı yürütüldüğünden bu SGM'lerde takip edilen işyerleri araştırılmayacaktır. Dolayısıyla 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartı Alanya ve Manavgat SGM'de tescil edilen işyerleri için yerine getirilse de Muratpaşa SGM'de takip edilen işyeri için yerine getirilmediğinden başvurusu kabul edilmeyecektir.

Diğer taraftan 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartının sağlanıp sağlanmadığı hususu bağlı bulunulan il müdürlüğü ile sınırlı tutulacak olup başka bir ildeki işyerleri söz konusu şartın sağlanıp sağlanmadığı hususundaki araştırmaya dâhil edilmeyecektir.

Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliğinin 34. maddesi kapsamında, özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde işyerinde en fazla iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmadığı, işverenler tarafından bildirilen veya Kurumca tespit edilen işyerlerinin bulunması 3 yıllık prim ödeme yükümlülüğü şartının ihlali sayılmaz. Yönetmelik hükmü gereğince iki yılın aşılması halinde işyeri kanun kapsamından çıkacağı için bu kapsamda sigortalı çalıştırılmayan sürenin iki yıldan fazla olmaması gerekmektedir.

Örnek-6: Borçlu (E), 01.09.2016 tarihinde Kuruma tescil ettirdiği işyerinde 01.12.2018-01.04.2019 tarihleri arasında sigortalı çalıştırmamıştır. 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine istinaden borçlarını tecil ve taksitlendirmek için 25.09.2019 tarihinde Kuruma başvurduğunda 25.09.2016 tarihinden (tecil talep tarihinden geriye doğru 3. yılın başladığı tarihtir) itibaren 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olarak kabul edilecek, sigortalı çalıştırmadığı 4 aylık süre yok sayılmayacaktır. Bu takdirde, diğer şartları da taşıması şartıyla başvurusu kabul edilecektir.

3.1.3. Ünitedeki işyerlerinin tamamında son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süresinde verilmiş olması

Tecil ve taksitlendirme başvuru tarihi itibarıyla geriye doğru 3 yıl boyunca o ünitedeki (icra takip yönünden bu ünitede işlem gören diğer sosyal güvenlik merkezleri dâhil) işyerlerinin tamamında (borcu olmayan işyerleri de dahil) asıl aylık prim ve hizmet belgelerinin ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süresinde verilmiş olması (kanuni süresinde verilen belgelere/beyannamelere ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen belgeler/beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) halinde bu işveren prim belgelerini süresinde vermiş uyumlu prim borçlusu olarak kabul edilecektir.

Başvuru tarihinden geriye doğru prime ilişkin belgelerin süresinde verilip verilmediğinin incelenmesinde borçlunun başvuruda bulunduğu ünitedeki borçlu bulunsun bulunmasın tüm işyerleri dikkate alınacaktır.

Söz konusu 3 yıllık süre içerisinde 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının;

(c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (4) numaralı alt bendi uyarınca asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmemesinden,

(m) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (4) numaralı alt bendi uyarınca asıl nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmemesinden,

dolayı idari para cezası uygulanmamış olması gerekir.

3.1.4. Tecil ve taksitlendirme talep tarihi itibarıyla 1 yılı geçmiş borcunun bulunmaması

Genelgenin "3.2.1. Kapsama giren borç türleri" maddesinde belirtilen borç türlerinden, tecil ve taksitlendirme talep tarihi itibarıyla ödeme süresi 01.01.2018 tarihinden sonra olan ve bir yılı aşmayan borçlar 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında değerlendirilecektir. Dolayısıyla, söz konusu hükümden yararlanılabilmesi için tecil talep tarihi itibarıyla kapsamda yer alan alacaklardan vadesi 1 yılı geçmiş borcun bulunmaması gerekmektedir.

Örnek-7: 10.9.2019 tarihinde borçlarını 48/A kapsamında taksitlendirmek için müracaat eden bir işverenin geriye doğru 1 yılın başlangıcı olan 10.9.2018 tarihi itibarıyla yasal ödeme vadesi geçmemiş olan 2018/08 ve sonrası aylara ilişkin sosyal sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinden kaynaklanan borçları 48/A maddesi kapsamındadır. Şayet, bu işverenin 2018/08 öncesi kapsama giren borcunun bulunması halinde borç türüne bakılmaksızın hiçbir borcu 48/A maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Örnek-8: Yukarıdaki örnekte borçlunun 2017 Aralık ayı ila 2018 Temmuz ayları arasında borçları bulunması halinde başvuru tarihi (10.09.2019) itibarıyla ödeme süresi 1 yılı aşan borcunun bulunması nedeniyle hiçbir borç türünden dolayı başvurusu kabul edilemeyecektir.

Diğer taraftan, 1.1.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen borçlar madde kapsamında değerlendirileceğinden 2017 Aralık ve takip eden aylara ilişkin borçlar 48/A maddesi kapsamına alınacaktır. Dolayısıyla, 2017/Kasım ve öncesine ait borçlar 48/A maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, borçlunun başvuru tarihi itibarıyla 2017/Kasım ve öncesine ait borçlarının bulunması halinde bu borçlar, başvuru tarihinden geriye doğru 1 yılı geçmiş borcun bulunmamasına ilişkin yapılacak hesaplamada dikkate alınacaktır.

Örnek-9: Borçlu (H), 27.12.2018 tarihinde 2017/11-12 ile 2018/01-02-03-04-05-06-07 aylarına ilişkin sosyal sigorta ile işsizlik sigortası primlerinden kaynaklanan borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmek için başvurmuştur. Başvuru tarihinden geriye doğru 1 yılı aşan borcunun olmaması nedeniyle tecil talebi kabul edilecek ancak tecil kapsamına 2017 Aralık ve sonrası dönemler alınacaktır.

Başvuru tarihi itibarıyla Kanunun 48. veya 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirme yapılmış ya da özel kanunlara göre borçlar yapılandırılmış ise söz konusu borçlar 1 yılın hesabında dikkate alınmayacaktır.

Öte yandan ödemeleri ertelenen borçlar yönünden, ertelenen borcun erteleme sonrası belirlenen son ödeme tarihi (01.01.2018 ve sonrası olmak üzere) ile başvuru tarihi arasında 1 yıldan fazla sürenin geçmemiş olması halinde bu borçlar da 1 yılı geçmeyen borç olarak değerlendirilecektir.

3.1.5. Borçlunun çok zor durum hali, tecil ve taksitlendirme süreleri ile tecil faiz oranlarının tespiti

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, borçluların "çok zor durum" halinin tespitinde;

Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

 

Nakit Oranı

Hazır Değerler + Menkul Kıymetler

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Likidite Oranı

Dönen Varlıklar – Stoklar

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Kaldıraç Oranı

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Toplam Varlıklar

İşletme hesabı veya zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan, ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

 

Nakit Oranı

Kasa + Banka

Kısa Vadeli Borçlar

Likidite Oranı

Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar

Kısa Vadeli Borçlar

Kaldıraç Oranı

Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar

Toplam Varlıklar

Borçluların mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu;

a) Nakit oranının 0,1 veya 0,1' den küçük olması,

b) Likidite oranının 0,7 veya 0,7'den küçük olması,

c) Kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7' den büyük olması

Şartlarının bir arada bulunması gerekir.

Söz konusu 3 şartı birlikte sağlayan borçluların çok zor durumda oldukları kabul edilerek aşağıda belirtilen likidite ve kaldıraç analizi tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak "Çok Zor Durum Derecesi" bulunur. Söz konusu 3 şartın birlikte sağlanamaması halinde ise tecil ve taksitlendirme talepleri reddedilir.

 

Likidite Analizi Tablosu

Derece (L)

Oran

(X)

1

0,6≤X≤0,7

2

0,5≤X<0,6

3

0,4≤X<0,5

4

0,3≤X<0,4

5

X<0,3

 

 

Kaldıraç Analizi Tablosu

Derece

(K)

Oran

(Y)

1

0,7≤Y≤0,8

2

0,8<Y≤0,9

3

0,9<Y≤1

4

1<Y≤ 1,1

5

 1,1<Y

Çok zor durum derecesine göre azami tecil süresi ile 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin (Yürürlükteki Tecil Faiz Oranı = TFO) belirli bir yüzdesi esas alınarak bulunan faiz oranı "Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu' ndan tespit edilir.

 

Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu

Çok Zor Durum Derecesi (L+K)

Azami Tecil Süresi

Tecil Faiz Oranı

2-3

18 aya kadar

TFO x 0,75

2-3

12 aya kadar

TFO x 0,7

2-3

6 aya kadar

TFO x 0,65

4-5

24 aya kadar

TFO x 0,7

4-5

18 aya kadar

TFO x 0,6

4-5

12 aya kadar

TFO x 0,5

4-5

6 aya kadar

TFO x 0,4

6-7

36 aya kadar

TFO x 0,7

6-7

24 aya kadar

TFO x 0,6

6-7

18 aya kadar

TFO x 0,5

6-7

12 aya kadar

TFO x 0,4

6-7

6 aya kadar

TFO x 0,3

8-9

48 aya kadar

TFO x 0,6

8-9

36 aya kadar

TFO x 0,5

8-9

24 aya kadar

TFO x 0,4

8-9

18 aya kadar

TFO x 0,3

8-9

12 aya kadar

TFO x 0,2

8-9

6 aya kadar

TFO x 0,1

10

60 aya kadar

TFO x 0,5

10

48 aya kadar

TFO x 0,4

10

36 aya kadar

TFO x 0,3

10

24 aya kadar

TFO x 0,2

10

18 aya kadar

TFO x 0,15

10

12 aya kadar

TFO x 0,1

10

6 aya kadar

TFO x 0,05

Tecil süresi ve faiz oranı belirleme tablosuna göre tespit edilen tecil süresi ve tecil faiz oranı uygulandıktan sonra aylık eşit taksitler halinde ödenmesini sağlayacak şekilde söz konusu borçlar ünitece ödeme planına bağlanır.

Tabloda belirtilen süreler azami tecil ve taksitlendirme süreleri olup tecil ve taksitlendirmeye yetkili makamlarca daha az süreli tecil ve taksitlendirme yapılabilir.

Çok zor durum halinin tespitinde kullanılan oran hesaplamalarında virgülden sonraki iki rakam dikkate alınır ve herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmaz.

Örneğin; nakit oranının 0,1091 olarak tespit edildiği bir durumda virgülden sonraki ilk iki rakam dikkate alınarak 0,10 olarak tespit edilecektir.

1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış olan serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor" (Ek-1B) örneğine uygun olarak düzenleyecekleri, talep tarihinden en çok 3 ay öncesine ait rapora, ruhsat belgeleri ile bağlı bulundukları meslek odalarından alınmış faaliyet belgesini ve yaptıkları hesaplamalara esas olan belgelerin fotokopilerini de ekleyeceklerdir.

İşverenin veya alt işverenin defter ve belgelerini düzenleyen meslek mensupları, aynı işveren ve alt işveren için veya kendilerinin, boşanmış dahi olsa eşinin usul ve füruundan birinin veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının ya da bunların yönetici oldukları veya yönetimde görev alarak ortak oldukları işyerleri hakkında rapor düzenleyemezler.

Örnek-10: Borçlu (K), 2018/01-02-03-04-05 aylarına ilişkin sosyal sigorta priminden olan 800.000 TL asıl, 90.000 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 890.000 TL borcunun 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre 12 ay süreyle tecil ve taksitlendirilmesi amacıyla bağlı bulunduğu Ümraniye SGM'ye 20.12.2018 tarihinde müracaat etmiştir.

Tecile yetkili makam tarafından yapılan değerlendirmede tecil başvuru tarihi (20.12.2018) itibarıyla borçlunun;

- Tecilini talep ettiği borç türünün madde kapsamında olduğu, vadesinden itibaren 1 yılı geçmediği ve vadesinin 1.1.2018 tarihinden sonra olduğu,

- Ticari kazançtan dolayı faal gelir vergisi mükellefiyetinin bulunduğu,

- Bağlı bulunduğu üniteye 20.12.2015 tarihinden (Tecil talep tarihi olan 20.12.2018 tarihinden geriye doğru 3. yılın başladığı tarihtir.) itibaren 5510 sayılı Kanun kapsamında verilmesi gereken prime ilişkin belgeleri (APHB ile MPHB) süresinde verdiği,

- Sunmuş olduğu bilgi ve belgeler ile yapılan araştırmalar neticesinde nakit oranının (0,05), likidite oranının (0,45) ve kaldıraç oranının ise (0,85) olduğu,

tespit edilmiş olduğundan, talebinin madde kapsamında değerlendirilmesi için gerekli şartların oluştuğu anlaşılmıştır.

Borçlunun, likidite oranı (0,45) karşılığı olan 3 derecesi ile kaldıraç oranı (0,85) karşılığı olan 2 derecesinin toplanması neticesinde çok zor durum derecesi 5 olarak tespit edilmiştir.

Çok zor durum derecesi 5 olan borçlular için belirlenen azami tecil süresi ve faiz oranları aşağıda yer almaktadır,

 

Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu

Çok Zor Durum Derecesi (L+K)

Azami Tecil Süresi

Tecil Faiz Oranı

4-5

24 aya kadar

TFO x 0,7

4-5

18 aya kadar

TFO x 0,6

4-5

12 aya kadar

TFO x 0,5

4-5

6 aya kadar

TFO x 0,4

Tecile yetkili makam, söz konusu borcun 12 ayda 12 eşit taksitte ödenmesini uygun bulmuştur.

Bu durumda, tecil edilen borç için yürürlükteki tecil faiz oranının %50'si esas alınarak faiz hesaplanması (Yıllık %2 2 olan tecil faizi oranı yerine yıllık % 11 tecil faizi oranı uygulanacaktır.) gerekir.

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan YI-ÜFE tutarı 58.027,00 TL'dir. Dolayısıyla tecil edilen borç için asgari [(858.027-500.000) = 358.027) x 0,25] = 89.506,75 TL değerinde teminat gösterilmesi gerekir.

 

Yürürlükteki Faiz Oranı

%22

Uygulanan Faiz Oranı (48/A)

%11

Tecil Süresi

12 ay

İlk Ödeme Tarihi

20.12.2018

İkinci Taksit Ödeme Tarihi

18.01.2019

 

Borç Aslı

800.000,00 TL

Gecikme Zammı Yerine Alınacak Yİ-ÜFE

58.027,00 TL

Toplam

858.027,00 TL

İlk Taksit

71.502,25 TL

 

Sıra No

Tecil Faizine Konu Taksitler

Tecil Faizi

Tahsil

Edilecek

Toplam Tutar

Tecil Gün Sayısı

Ödeme Günü

1

71.502,25 TL

0,00 TL

71.502,25 TL

0

20.12.2018

2

71.502,25 TL

633,59 TL

72.135,84 TL

29

18.01.2019

3

71.502,25 TL

1.245,33 TL

72.747,58 TL

57

15.02.2019

4

71.502,25 TL

1.922,62 TL

73.424,87 TL

88

18.03.2019

5

71.502,25 TL

2.578,05 TL

74.080,30 TL

118

17.04.2019

6

71.502,25 TL

3.255,34 TL

74.757,59 TL

148

17.05.2019

7

71.502,25 TL

3.910,78 TL

75.413,03 TL

179

17.06.2019

8

71.502,25 TL

4.588,06 TL

76.090,31 TL

210

18.07.2019

9

71.502,25 TL

5.265,35 TL

76.767,60 TL

239

16.08.2019

10

71.502,25 TL

5.920,78 TL

77.423,03 TL

270

17.09.2019

11

71.502,25 TL

6.598,07 TL

78.100,32TL

301

18.10.2019

12

71.502,25 TL

7.253,51 TL

78.755,76 TL

329

15.11.2019

Toplam

858.027,00 TL

43.171,47 TL

901.198,47 TL

 

 

Örnek-11: Borçlu L Tic. Ltd. Şti., 2019/01-02-03-04-05-06 aylarına ilişkin sosyal sigorta priminden olan borcunun 48/A maddesine göre 24 ay süreyle tecil ve taksitlendirilmesi amacıyla bağlı bulunduğu Beykoz SGM'ye 20.08.2019 tarihinde müracaat etmiştir.

Tecile yetkili makam tarafından yapılan değerlendirmede tecil başvuru tarihi (20.08.2019) itibarıyla borçlunun;

- Tecilini talep ettiği borç türünün madde kapsamında olduğu, vadesinden itibaren 1 yılı geçmediği ve vadesinin 1.1.2018 tarihinden sonra olduğu,

- Ticari kazançtan dolayı faal kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu,

- Bağlı bulunduğu üniteye 20.08.2016 tarihinden (Tecil talep tarihi olan 20.08.2019 tarihinden geriye doğru 3. yılın başladığı tarihtir.) itibaren 5510 sayılı Kanun kapsamında verilmesi gereken prime ilişkin belgeleri (APHB ile MPHB) süresinde verdiği,

- Sunmuş olduğu bilgi ve belgeler ile yapılan araştırmalar neticesinde nakit oranının (0,15), likidite oranının (0,65) ve kaldıraç oranının ise (0,95) olduğu,

tespit edilmiştir.

Nakit oranı 0,1 'den büyük olduğu için çok zor durumda olmadığı kabul edilecek ve 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi reddedilecektir.

3.1.6. Sigortalı çalıştırma yönünden faal işveren olması ya da borcun 4/b sigortalılıktan kaynaklanması halinde sigortalılığın devam ediyor olması

Borcun ünitede tescilli işyerlerinden kaynaklanması halinde, tecil ve taksitlendirme talep tarihi itibarıyla ünitedeki işyerlerinden en az bir tanesinin faal olması (sigortalı çalıştırmaya devam etmesi) gerekir.

Bu bakımdan işverenler yönünden tecil ve taksitlendirme talep tarihinden önce verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmiş olması gerekir. Yasal süresi geçmemiş olmakla birlikte başvuru tarihi itibarıyla bu belgelerin henüz verilmediği durumda bir önceki ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmiş olması gerekmektedir.

Borçlunun o ünitede birden fazla işyerinin bulunması halinde bir işyeri bakımından bu şartın sağlanmış olması yeterlidir.

Ömek-12a: Borçlu (M), 02.01.2019 tarihinde madde kapsamına giren borçlarını taksitlendirmek için Rüzgarlı SGM'ye başvurmuştur. Başvuru tarihinden önce verilmesi gereken en son prim belgesi olan 2018 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması halinde işyerinin faal olduğu kabul edilecektir.

Örnek-12b: Borçlu (M), 02.01.2019 tarihinde madde kapsamına giren borçlarını taksitlendirmek için Rüzgarlı SGM'ye başvurmuştur. Başvuru tarihinden önce verilmesi gereken en son prim belgesi olan 2018 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin henüz verilmediği durumda 2018 Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması halinde işyerinin faal olduğu kabul edilecektir.

Borcun 4/b sigortalılığından kaynaklanması halinde ise talep tarihinde bu statüdeki sigortalılığının terk edilmemiş olması gerekmektedir.

Borçlunun 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi (4/b) sigortalı olması yanında işveren sıfatının da bulunması durumunda 4/b sigortalılığından kaynaklanan borcu ile işveren olmasından kaynaklanan borçları ayrı ayrı değerlendirilecektir.

4/b sigortalılığı yönünden aktif olunmasına rağmen işverenlik yönünden faal olunmaması (sigortalı çalıştırılmaması) halinde sadece 4/b sigortalılığından kaynaklanan borçlar için başvurulabilecektir.

4/b sigortalılığı devam ederken başka bir işyerinde 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışılması halinde 4/b sigortalılığından kaynaklanan borçlar için başvurulabilecektir.

3.2. Kapsam

3.2.1. Kapsama giren borç türleri

1.1.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve tecil talep tarihi itibarıyla 1 yılı aşmayan sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Söz konusu borç türlerinden ödemeleri ertelenenler bakımından, erteleme sonrası ödeme vadesi 1.1.2018 tarihinden sonra olanlar da diğer şartları taşımak kaydıyla kapsama alınacaktır.

Örnek-13: Borçlu (N), 2019/04-05-06-07-08-09-10 aylarına ilişkin damga vergisinden kaynaklanan 420 TL asıl 80 TL gecikme cezası ve gecikme zammı ile sosyal sigorta priminden olan 1.100.000 TL asıl, 300.000 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 1.400.500 TL borcunun 48/A maddesine göre 60 ay süreyle tecil ve taksitlendirilmesi amacıyla bağlı bulunduğu Beşiktaş SGM'ye 16.12.2019 tarihinde müracaat etmiştir.

Damga vergisi borcu madde kapsamında olmadığından damga vergisi yönünden tecil ve taksitlendirme talebi reddedilecektir. Ancak sosyal sigorta primi madde kapsamında olduğundan değerlendirmeye alınacaktır.

Tecile yetkili makam tarafından yapılan değerlendirmede tecil başvuru tarihi (16.12.2019) itibarıyla borçlunun;

- Tecilini talep ettiği sosyal sigorta priminin madde kapsamında olduğu, vadesinden itibaren 1 yılı geçmediği ve vadesinin 1.1.2018 tarihinden sonra olduğu,

- Ticari kazançtan dolayı faal gelir vergisi mükellefiyetinin bulunduğu,

- Bağlı bulunduğu üniteye 16.12.2016 tarihinden  (Tecil talep tarihi olan 16.12.2019 tarihinden geriye doğru 3. yılın başladığı tarihtir.) itibaren 5510 sayılı Kanun kapsamında verilmesi gereken prime ilişkin belgeleri (APHB ile MPHB) süresinde verdiği,

- Sunmuş olduğu bilgi ve belgeler ile yapılan araştırmalar neticesinde nakit oranının (0,04), likidite oranının (0,25) ve kaldıraç oranının ise (1,11) olduğu,

tespit edildiğinden, talebinin madde kapsamında değerlendirilmesi için gerekli şartların oluştuğu anlaşılmıştır.

Borçlunun, likidite oranı (0,25) karşılığı olan 5 derecesi ile kaldıraç oranı (1,11) karşılığı olan 5 derecesinin toplanması neticesinde çok zor durum derecesi 10 olarak tespit edilmiştir.

Çok zor durum derecesi 10 olan borçlular için belirlenen azami tecil süresi ve faiz oranları aşağıda yer almaktadır.

 

Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu

Çok Zor Durum Derecesi (L+K)

Azami Tecil Süresi

Tecil Faiz Oranı

10

60 aya kadar

TFOx0,5

10

48 aya kadar

TFOx0,4

10

36 aya kadar

TF0x0,3

10

24 aya kadar

TFOx0,2

10

18 aya kadar

TFOx0,15

10

12 aya kadar

TFOx0,1

10

6 aya kadar

TFOx0,05

Tecile yetkili makam, söz konusu borcun 48 ayda 48 eşit taksitte ödenmesini uygun bulmuştur.

Bu durumda, tecil edilen borç için yürürlükteki tecil faiz oranının %40'i esas alınarak faiz hesaplanması (Yıllık %2 2 olan tecil faizi oranı yerine yıllık % 8,8 tecil faizi oranı uygulanacaktır.) gerekir.

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı 80.000 TL'dir. Dolayısıyla tecil edilen borç için asgari [(1.180.000-500.000) = 680.000) x 0,25] = 170.000 TL değerinde teminat gösterilmesi gerekir.

 

Yürürlükteki Faiz Oranı

%22

Uygulanan Faiz Oranı (48/A)

%8,8

Tecil Süresi

48 ay

İlk Ödeme Tarihi

16.12.2019

İkinci Taksit Ödeme Tarihi

16.01.2020

 

Borç Aslı

1.100.000,00 TL

Gecikme Zammı Yerine Alınacak Yİ-ÜFE

80.000,00 TL

Toplam

1.180.000,00 TL

İlk Taksit

24.583,33 TL

 

Sıra No

Tecil Faizine Konu Taksitler

Tecil Faizi

Tahsil Edilecek Toplam Tutar

Tecil Gün Sayısı

Ödeme Günü

1

24.583,33 TL

0,00 TL

24.583,33 TL

0

16.12.2019

2

24.583,33 TL

186,29 TL

24.769,62 TL

31

16.01.2020

3

24.583,33 TL

354,55 TL

24.937,88 TL

59

13.02.2020

4

24.583,33 TL

540,83 TL

25.124,17 TL

90

13.03.2020

5

24.583,33 TL

721,11 TL

25.304,44 TL

120

14.04.2020

6

24.583,33 TL

907,40 TL

25.490,73 TL

151

15.05.2020

7

24.583,33 TL

1.087,68 TL

25.671,01 TL

181

12.06.2020

8

24.583,33 TL

1.273,96 TL

25.857,30 TL

212

15.07.2020

9

24.583,33 TL

1.460,25 TL

26.043,58 TL

243

14.08.2020

10

24.583,33 TL

1.640,53 TL

26.223,86 TL

273

14.09.2020

11

24.583,33 TL

1.826,81 TL

26.410,15 TL

304

15.10.2020

12

24.583,33 TL

2.007,09 TL

26.590,43 TL

334

13.11.2020

13

24.583,33 TL

2.193,38 TL

26.776,71 TL

365

15.12.2020

14

24.583,33 TL

2.379,67 TL

26.963,00 TL

396

15.01.2021

15

24.583,33 TL

2.547,93 TL

27.131,26 TL

424

12.02.2021

16

24.583,33 TL

2.734,21 TL

27.317,55 TL

455

15.03.2021

17

24.583,33 TL

2.914,49 TL

27.497,82 TL

485

14.04.2021

18

24.583,33 TL

3.100,78 TL

27.684,11 TL

516

14.05.2021

19

24.583,33 TL

3.281,06 TL

27.864,39 TL

546

14.06.2021

20

24.583,33 TL

3.467,34 TL

28.050,68 TL

577

15.07.2021

21

24.583,33 TL

3.653,63 TL

28.236,96 TL

608

13.08.2021

22

24.583,33 TL

3.833,91 TL

28.417,24 TL

638

14.09.2021

23

24.583,33 TL

4.020,19 TL

28.603,53 TL

669

15.10.2021

24

24.583,33 TL

4.200,47 TL

28.783,81 TL

699

12.11.2021

25

24.583,33 TL

4.386,76 TL

28.970,09 TL

730

15.12.2021

26

24.583,33 TL

4.573,05 TL

29.156,38 TL