2018/11969 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında Bilişim Sektöründe Prim Desteğinden Yararlanacak İşyerlerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2018/11969

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. maddesi kapsamında bilişim sektöründe prim desteğinden yararlanacak işyerlerinin belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6.4.2018 tarihli ve 2326742 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 19. maddesine göre. Bakanlar Kurulu'nca 9.4.2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

(20 Haziran 2018 Tarihli ve 30454 – 1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

9.4.2018 TARİHLİ VE 2018/11969 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirtilen işkolları arasından 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. maddesi kapsamında bilişim sektöründe destekten yararlanacak işkollarının tespit edilmesidir.

Destekten yararlanacak iş kolları

MADDE 2- (1) Bilişim sektöründe, 4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesi kapsamında yer alan prim desteğinden, bu maddede öngörülen diğer şartlarla birlikte, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında aşağıda belirtilen dörtlü ekonomik sınıflandırmada (işkollarında) faaliyet gösteren işyerleri yararlanabilir.

 

58.21

Bilgisayar oyunlarının yayımlanması

58.29

Diğer yazılım programlarının yayımlanması

61.10

Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri

61.20

Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri

61.30

Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri

61.90

Diğer telekomünikasyon faaliyetleri

62.01

Bilgisayar programlama faaliyetleri

62.02

Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri

62.03

Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri

62.09

Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri

63.11

Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler

63.12

Web portalları

63.99

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri

 

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar 1.1.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 04 Temmuz 2018 10:07
Haber
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)

Karar Sayısı: 845 Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin...

Haber
Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843)

Karar Sayısı: 843 Bazı Bakanlar Kurulu kararları ile Cumhurbaşkanı kararlarında değişiklik yapılmasına...

Mevzuatta Son Çıkanlar