193 Sayılı GVK 94. ve Geçici 67. Maddeleri ile 5520 Sayılı KVK 15. ve 30. Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider VK 33. Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 842)

Karar Sayısı: 842

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. ve geçici 67. maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. ve 30. maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan kanunların mezkûr maddeleri gereğince karar verilmiştir.

20 Mart 2019

 

(21 Mart 2019 Tarihli ve 30721 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

20.3.2019 TARİHLİ VE 842 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 12.1.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,

iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için %10,"

MADDE 2- 12.1.2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde ve aynı fıkranın (5) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "%1" ibaresi "%0" şeklinde değiştirilmiştir.

"b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,

iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için %10,"

MADDE 3- 12.1.2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden %7,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden %3,

iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden %7,

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için %10,"

MADDE 4- 22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %20,

ii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18,"

MADDE 5- Varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler (varlığa dayalı menkul kıymete karşılık gösterilen ipotek teminatlı menkul kıymet tutarını aşan kısma isabet eden getiriler hariç) için banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı %1 olarak uygulanır.

MADDE 6- Bu Kararın;

a) 4. maddesi yayımı tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

12.1.2009 tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3.2.2009

27130

12.1.2009 tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29.12.2010

27800

29.6.2011

27979

30.6.2012

28339

6.9.2012

28403

27.4.2013

28630

18.5.2018

30425

19.12.2018

30630

  

12.1.2009 tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3.2.2009

27130

12.1.2009 tarihli ve 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

29.12.2010

27800

29.6.2011

27979

27.4.2013

28630

19.12.2018

30630

 

12.1.2009 tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3.2.2009

27130

12.1.2009 tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29.12.2010

27800

29.6.2011

27979

30.6.2012

28339

27.4.2013

28630

19.12.2018

30630

 


Eklenme Tarihi : 02 Nisan 2019 14:04
Haber
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra...

Haber
2019 / 12 Sayılı Genelge - 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 21.05.2019...

Haber
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİKTE...